Sura & Zikrovi

Kratki komentar hadisa

Od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha Ensarije, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem samo klanjao propisane namaza, postio ramazan, radio ono što je dozvoljeno a klonio se onog što je zabranjeno i ne budem ništa više od toga radio, da li ću ući u Džennet? ‘Da’, odgovori mu Poslanik, s.a.v.s.” Bilježi Muslim.

Komentar:

“Šta misliš” odnosno, obavjesti me Allahov poslaniče, “ako budem samo klanjao propisane namaza” tj., ograničio sam se na pet dnevnih namaza bez dnevnih nafila, “postio ramazan” tj., ograničio sam se na obavezni post i ne postim dobrovoljno, “radio ono što je dozvoljeno” tj., spoznao sam halal i radio sam ga i njime se zadovoljio i u njemu uživao, “klonio se onog što je zabranjeno” tj., spoznao sam haram i njega se klonio, “da li ću ući u Džennet?” Kaže Allahov poslanik: “Da”, tj., ući ćeš u

Džennet.

Ovaj hadis nam govori da onaj koji obavlja vadžibe i farzove, i ostavi harame poput haram hrane i pića, zadovolji se halalom, da će taj ući u Džennet.

Uzvišeni Allah je podijelio vjernike u tri skupine:
1. Zalim linefsihi – Onaj koji se prema sebi ogriješio, a to je onaj koji je upao u griješenje ali nije počinio širk tako da je u sklopu Allahova htijenja, ako bude htio Allah, subhanehu ve te’ala, će mu oprostiti ili će ga zbog učinjenih zlodjela kazniti. Ali mu je u svakom slučaju završnica u Džennetu pa makar bio kažnjen.

2. Muktesid – Onaj čija su dobra i loša djela podjednako teška, i to je kategorija koja je spomenuta u prethodnom hadisu, tj., onaj koji se zadovoljio farzovima i nije upražnjavao / obavljao nafile, ostavio je harame i zadovoljio se mubah postupcima.

3. Es-Sabiku bil-hajrat – Onaj koji je dobrim djelima druge nadmašio, a to je onaj koji obavlja važibe, farzove i nafile, odriče se harama, mekruha pa čak i nekih mubah stvari iz straha da se ne ogriješi. Ovaj je na najvećem stupnju vjernika. Kaže Uzvišeni: “…bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti…” (Fatir, 32.)

Svi vjernici pripadaju jednoj od ove tri skupine, i svi će biti nagrađeni Džennetom. Kaže Uzvišeni: “edenske perivoje, u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.” (Fatir, 33.), čak je i Zalim linefsihi u Džennetu, naravno ako pri njemu ne bude širka ili kufra. Pri njemu se mogu naći me’asi / grijesi pa čak i kebair / veliki grijesi ali je ipak od Džennetlija. Ući će u njega ili poslije Allahova oprosta i magfireta ili pošto bude kažnjen Džehennemom u zavisnosti koliko je potrebno da bi bio očišćen od grijeha, a zatim ulazi u Džennet.

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta

Islamski Forum
Back to top button