Razne Predaje

Dedžal najveće iskušenje ummeta (5.dio)

Osobine Dedždžala iskušenje i smutnje

Priredio i prilagodio Safet Suljic…

Poslanik reče: Odstupi, nećeš povratiti moć. Omer, radijjallahu anhu, reče: Dopusti mi Allahov Poslaniče da ga udarim sabljom po vratu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: Ako je on taj ti nad njim moći nemaš (ne možeš ga ubiti je će Dedžala da ubije Isa, alejhi selam), a ako nije, čemu onda njegovo ubistvo. Buhari, 3/318 U predaji se bilježi kako ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: Šta vidiš? Vidim prijestolje (arš) na vodi – reče. To je šejtanovo prijestolje na moru, reče mu Poslanik. Šta još vidiš? Vidim iskrene i lažljive ili lažljive i iskrene. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Ostavite ga, pomiješalo mu se. Muslim, 18/49-50 Ibn Omer kaže: Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao sa Ubej Ibn Ka’bom do palmovika u kojem je boravio Ibn Sajjad. Želio je čuti nešto od Ibn Sajjada prije nego li ga on primijeti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga ugleda naslonjenog na pokrivač, majka vidje Poslanika naslonjenog na palmu pa reče: Sa’fe, a tako se zvao Ibn Sajjad, eno Muhammeda, a Ibn Sajjad se uznemiri a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Da me nije otkrila, ja bi ga obznanio i razotkrijo. Buhari, 3/318 Ebu Zerr, radijjallahu anhu, priča: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me poslao njegovoj majci da je pitam koliko ga je u trudnoći nosila? Pitao sam je i rekla je dvanaest mjeseci.

Potom me poslao da je pitam o njegovom prvom plaču prilikom poroda. Pitao sam je i rekla je da je to bio plač kao plač djeteta od mjesec dana. Potom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Nešto sam ti sklonuo, sakrio. Dio lobanje crvenkasto – bijele ovce i dim. Kaže: Htjede reći duhan (dim) pa bi spriječen ( nije mogao da izgvori) pa reče: Duh, duh (dim). Musned Ahmeda, 5/148 Tako ga ispita Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se upoznao sa stvarnošću oko Ibn Sajjada. Ovdje se riječju duhan (dim) aludira na Kur’anske riječi: „Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim.“ (Sura Ed Duhan, ajet broj10).

U predaji Ibn Omera, radijjallahu anhuma, kod Imam Ahmeda se spominje: Sakrio sam ti nešto, a sakrio mu je: dan kada će vidjeti prema nebu vidljiv dim. Musned Ahmeda, 9/139 hadis 6360 Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, kaže: Doista se Ibn Sajjad služio metodom gatara, jezikom džina koji raščlanjuju riječi zato je rekao: Duh odnosno duhan. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otkrio istinu da je to šejtanskog posla pa mu reče: Propao si, nećeš preći svoju granicu. (Ibn Kesirov tefsir, 7/234). Njegova smrt Prenosi se od Ibn Džabira da je rekao: Izgubili smo Ibn Sajjada na dan Harre. Sunen Ebi Davud, 11/476.

Ibn Hadžer je verifikovao ovu predaju, a smatrao je slabim mišljenje kako je on umro u Medini, kako su mu otkrili lice i klanjali mu dženazu. Fethul bari, 13/328. Da li je Ibn Sajjad Veliki Dadždžal? Spomenuli smo govoreći o stanju Ibn Sajjada i ispitu od strane Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što upućuje na suzdržanost Božijeg Poslanika po pitanju Ibn Sajjada. Objava (vahj) nije potvrdila da se radi o Dedždžalu niti je ti opovrgla.

Omer, radijjallahu anhu, se zaklinjao pred Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ,kako je Ibn Sajjad Dedždžal a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to nije nijekao. Bilo je još ashaba, neka je Allah njima zadovoljan, koji su se također zaklinjali kako je Ibn Sajjad Dedždžal, kao što se bilježi od Džabira, Ibn Omera i Ebu Zerra. Muhammed Ibn El-Munkadir prenosi hadis i kaže: Vidio sam Džabir Ibn Abdullaha kako se Allahom kune da je Ibn Sajjad Dedždžal. Upitao sam ga: Allahom se kuneš?! Odgovorio je: Zaista sam čuo Omera kako se u isto kune pred Poslanikom a on mu to nije negirao. (Buhari, 13/223). Od Nafi’a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Ne sumnjam, tako mi Allaha da je Ibn Sajjad Dedždžal. (Sunen Ebi Davud, 11/483). Od Zejd Ibn Vehaba se prenosi da je Ebu Zerr rekao: Deset puta da se zakunem kako je Ubn Sajjad Dedždžaldraže mi je nego da se zakunem da nije.

Od Nafi’a se prenosi: Susreo se Ibn Omer sa Ibn Sajjadom na jednoj od medinskih ulica, pa mu Ibn Omer reče riječi koje ga žestoko naljutiše te se u srdžbi napuha i napuni ulicu. Dođe Ibn Omer kod Hafse koja je već čula vijest pa mu reče: Allah ti se smilovao! Šta si htio od Ibn Sajjada!? Zar ne znaš da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Doista će se pojaviti iz srdžbe koja će ga naljutiti. (Muslim, 18/57). Od Nafi’a se prenosi kako je Ibn Omer, radijjallahu anhu, rekao: Sreo sam ga dva puta.

Prvi puta sam neke ljude upitao: Kažete da je ovo on? Rekoše: Ne tako nam Allaha. Rekao sam: Lažete mi tako mi Allaha neki od vas su mi rekli da on neće umrijeti dok ne bude imao najviše imetka i djece, tako nešto tvrdite i danas. Popričao je sa nama, potom smo se razišli. Zatim sam ga sreo drugi puta a oko mu se već bilo pomjerilo. Upitao sam ga: Kada ti se desilo to sa okom? Ne znam, reče. Rekao sam mu: Ne znaš, a u tvojoj je glavi!? Da je Allah htio stvorio bi ga na ovom tvom štapu, reče. Potom je zarevao kao najžešći magarac kojeg sam čuo. Neki od mojih prijatelja tvrde kako sam ga udarao štapom dok ga nisam polomio ali se ja, tako mi Allaha, toga ne sjećam. Otišao sam kod Majke pravovjernih (sestre Hafse, radijjallahu anhu,) ispričati joj šta se dogodilo a ona mi reče: Šta si ti od njega htio? Zar ne znaš da je rečeno: Prvo sa čime će se pojaviti ljudima je srdžba koja će ga naljutiti. (Muslim, 18/57-58).

Ibn Sajjad je čuo ono što ljudi govore o njemu, to ga je jako uznemiravalo. Branio se govoreći kako on nije Dedždžal. Pravdao se time kako su osobine Dedždžala koje je spomenuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne slažu sa njegovim. U hadisu kojeg prenosi Ebu Seid El-Hudri se kaže: Krenuli smo na hadž ili umru a sa nama i Ibn Said. Došli smo u jednu kuću ljudi se raziđoše a ja osta sam sa njim. Prestrašio sam se od njega i od onog što ljudi govore o njemu. Donese i stavi svoj prtljag pored mog. Rekoh mu: Vrućine su velike, kad bi svoje stvari stavio pod ono drvo. On to i učini. Potom pomuze ovcu donese mlijeko u velikom loncu i reče: Pij, Ebu Seid! Velika je vrućina, a mlijeko je toplo – rekoh. A ustvari mrzio sam da pijem iz njegove ruke ili da uzmem iz njegove ruke. Pa mi reče: O Ebu Seide, poželim da uzmem uže, prebacim ga preko drveta i objesim se zbog onoga što ljudi govore o meni.

O Ebu Seide, ako neki ljudi ne poznaju hadis Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vi Ensarije ga sigurno znate. Zar ti nisi među najboljim poznavaocima hadisa Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: On je kafir? A ja sam musliman! Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: On neće imati djece? A ja ostavih dijete u Medini! Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: Neće ući ni u Meku ni u Medinu? A ja idem iz Medine prema Meki. Ebu Seid reče: Umalo da mu nađem opravdanje.

Potom mi reče: Tako mi Allaha ja znam ko je Dedždžal i poznato mi je njegovo rođenje, i znam gdje je on sad. Rekoh mu: Teško tebi ostatak dana! Muslim, 18/51-52 U drugoj predaji stoji da je Ibn Sajjad rekao: Tako mi Allaha znam gdje je Dedždžal sad. Znam mu oca i majku. Pitali su ga: Da li bi ti bilo drago da si ti taj čovjek (Dedždžal)? Kad bi mi se ponudilo na bih se bunio – odgovori. (Muslim, 18/51). Spominju se i druge predaje o Ibn Sajjadu, koje sam, plašeći se preopširnosti izostavio, a i pojedini učenjaci kao što je Ibn Kesir, Ibn Hadžer i drugi ih odbacuju zbog slabosti lanca prenosilaca. (En Nihaje, 1/128, Fethul Bari, 13/326). Pojedina ulema je u nedoumici oko Ibn Sajjada, nejasan im je njegov slučaj. Jedni kažu: On je Dedždžal. Potkrepljuju to zakletvama pojedinih ashaba, kao što smo spomenuli događaje Ibn Omera i Ebu Seida sa njim.

Drugi smatraju kako on nije Dedždžal. Potvrđuju to riječima Temim Ed-Darija. Prije nego navedem mišljenja ovih dviju grupa spomenuću hadis Temima u njegovoj cjelosti: Muslim bilježi od Amir Ibn Šerahil Eš-Šabija – Ša’ab Ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs – sestru Dahhak Ibn Kajsa – koja je bila od prvih muhadžira, i rekao joj: Ispričaj mi hadis koji si čula od Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Islamski Forum
Back to top button