Fetve & Propisi

Širk i korištenje pozdrava

Između islamskoga pozdrava i pozdrava koje čuje svakodnevno

Pozdrav ”ćao” (ciao) potiče još iz Venecije, iz 11. ili 12. vijeka. Tada su se pozdravljali sa “sciavo” ili “sciao vostro” što bi u bukvalnom prevodu značilo “vaš sam rob”. Postoje i druga tumačenja i mišljenja o ovom pozdravu i nijedno od njih ne čini ovaj pozdrav islamski prihvatljivim.
Još jedan pozdrav na koji treba upozoriti je pozdrav ”Bok” ili ”Bog”, iako ga ne možemo svrstati u neku posebnu kategoriju sasvim sigurno je da taj pozdrav ne pripada islamu i da je neprihvatljivo na taj način koristiti izraz ”Bog”. Jedini pozdrav u kojem stoji Božije ime i koji je prihvatljiv za muslimane je ”esselamu alejkum” a Es- Selamu je Allahovo ime koje znači Čist od mahana, Mir, Sigurnost.

Kao što vidimo iz značenja pozdrava ”ćao”, kada tako pozdravimo osobu činimo širk, jer govorimo da smo robovi nekoga mimo Allaha s.w.t.!
Od Abdullaha ibn Abbasa, r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, ‘alejhi selam., kazao: „Pravo Allaha kod njegovih robova jeste da Ga obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju.”
(Muttefekun alejhi)
A širk je pridruživanje Allahu sudruga u Njegovoj vlasti i božanstvenosti!
Većinom širk Allahu u Njegovoj božanstvenosti (ilaihijetu) biva, moljenjem nekoga drugog uz Allaha ili upućivanjem nekome mimo Allaha pojedine vrsta ibadeta poput: klanja, zavjeta, straha, nade i ljubavi. A širk je najveći grijeh, i to zbog sljedećih stvari:
– Jer je širk poistovjećenje stvorenja sa Stvoriteljem u božanskim osobinama, tako onaj ko Allahu nekoga pridruži, on ga je već s Allahom usporedio, a to je najveći zulum-nepravda. Kaže Uzvišeni: „Doista je širk najveća nepravda.” (Lukman, 13.)
– Obavijestio nas je Allah Uzvišeni da neće oprostiti širk onome ko se ne pokaje od njega. Kaže Uzvišeni: „Odista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je ispod toga, onome kome hoće.” (En-Nisa, 48).
– Obavijestio nas je uzvišeni da je zabranio Džennet onome ko širk učini, i da će takav vječno boraviti u Džehennemu. Kaže Uzvišeni: „A onaj ko Allahu širk učini, Allah mu je zabranio ulazak u Džennet, i njegovo prebivalište će Džehennem biti, a zulumčarima niko neće u pomoć priteći.” (El-Maide, 72).
– Zato što je širk najveći grijeh. Poslanik, ‘alejhi selam je upitao: „Hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu? Kazali smo: „Svakako, Allahov poslaniče.”, „Činjenje širka Allahu, i neposlušnost roditeljima…” (Muttefekun alejhi).
Inače, treba reći da postoje dvije vrste širka:
1. Jasni (vidljivi) širk, a odnosi se na izraze i postupke. Što se tiče izraza, kada je neki čovjek kazao: „Ono što Allah hoće i što ti hoćeš.” Poslanik, a.s., je rekao: „Zar si me Allahu ravnim učinio, reci ono što hoće Allah Jedini.” (Nesai) A ispravno je reći biva ono što Allah hoće, a zatim što hoće i taj i taj, i da ne bi Allaha, a zatim toga i toga, tako da htijenje roba slijedi Allahovu volju, kao što to kaže Uzvišeni: „A vi ne možete ništa htjeti, osim da to želi Allah Gospodar svih svjetova.” (Et-Tekvir, 29). Što se postupaka tiče, to se odnosi na vješanje hamajlija s namjerom otklanjanja ili potiskivanja belaja, iz straha od uroka okom ili s nečeg sličnog.
Ako se te halke, konci i hamajlije smatraju samo sredstvima otklonjanja belaja ili njegovog potiskivanja, onda se to smatra malim širkom, jer Allah to nije učinio uzrokom. Međutim, ako neko smatra da to samo po sebi otklonja ili potiskuje nevolju, to je onda veliki širk, jer se on vezao za nešto drugo mimo Allaha, Uzvišenom.
2. Skriveni (nevidljivi) širk, a to je širk u namjerama i nijetima, poput rija’a – pretvaranja i želje za dokazivanjem i pohvalom. Na primjer da čovjek čini djelo s kojim želi da ga ljudi pohvale, kao kad bi uljepšao namaz, ili udijelio sadaku da bi bio pohvaljen i spominjan, ili da glasno izgovara zikr, ili uljepšava glas pri učenju Kur’ana kako bi ga ljudi pohvalili i spominjali.
Ali pretvaranje ako se pomiješa sa djelom pokvari ga. Kaže Uzvišeni. „A onaj ko žudi da susretne svoga Gospodara neka čini dobra djela, i neka ne pridružuje-pripisuje u ibadetu svome Gospodaru nikoga.” (El-Kehf, 11). Poslanik, a.s., je kazao: „Najviše se za vas bojim malog širka.” Upitaše: „Allahov Poslaniče, a šta je to mali širk?”, odgovorio je: „Rija’a – pretvaranje.” (Ahmed i Taberani).
Zbog opasnosti korištenja ovog pozdrava, potrebno je upozoravati muslimane na ovo.
Muslimani imaju svoj pozdrav (selam) i nemaju potrebu koristiti druge pozdrave!
O propisu nazivanja selama imam En-Nevei kaže: ”Nazivanje selama je sunet a odgovoriti na njega je vadžib-obaveza, ako bi muslimani bili u skupini nazivanje selama bi bilo sunetu-kifaje pa ako jedan dio nazove svi učestvuju u nagradi. Ako je onaj kome se selam naziva sam njemu je obaveza da odgovori, a ako bi bila skupina muslimana onda je odgovor farzi-kifaje, pa ako jedan odgovori sa ostalih spada obaveza. A najbolje je da svi nazovu i svi odgovore.”
Selam je od prava muslimana kod svoga brata
Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: ”Pet je stvari koje musliman treba da ispuni prema muslimanu, odazvati na selam, nazdraviti onome ko kihne, odazvati se na poziv, obići bolesnog i ispratiti dženazu.” (Muslim)
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ‘El-hamdulillahi’, a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ‘Jerhamukellah’. Kada mu kažu: ‘Jerhamukellah’, neka im odgovori: ‘Jehdikumullahu ve juslihu balekum’ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)
Selamom širimo bratsku ljubav
Islam mnogo potencira na zajedništvu i jedinstvu muslimana i zato preporučuje sve ono što vodi ka tome na ispravan način. Jedna od stvari za koje je Poslanik a.s. rekao da su od razloga ljubavi muslimana prema muslimanu je i širenje selama. Posalnik alejhis-selam je rekao: ” Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete to praktikovali volit će te se, širite selam.” (Muslim)
Kako pozdraviti nemuslimane
Vjerovjesnik, alejhi selam, je, obracajuci se vladarima, u svojim pismima pozdravljao ih na sljedeci nacin: Es-Selamu ‘ala menittebe’a-l-huda/Neka je selam na onoga koji slijedi Uputu! Poznati muhaddis Abdurrezzak prenosi predaju Katade u kojoj on kaže: Kada ulazite židovima i kršcanima pozdravite ih na sljedeci nacin: Es-Selamu ‘ala menittebe’a-l-huda! Slicna je i predaja Ibn ebi Šejbe od Muhammeda b. Sirina.
Svakako, treba izbjegavati pozdrave koji nas poistovjecuju s nevjernicima. Nažalost, selam koji u sebi nosi i zikr, i dovu, i mir, i spas i svako dobro, zamijenjen je ispraznim pozdravima koji ništa ne znace: kao dobar dan ili zdravo. Šta ako je dan pun razarajuceg vjetra, strahovitog pljuska i užasne grmljavine: kome, tada, lažemo da je dan dobar?! Ko to, izuzev Allaha Plemenitog, može uciniti dan lijepim ili ko, izuzev Njega, može uciniti da covjek bude zdrav i normalan?!
Od koga, onda, tražimo da nam dan bude dobar ili da neko bude zdrav?! O tome nisu sigurno razmišljali ni clanovi Opcinskog vijeca Maglaj, koji su, ne tako davno, ekskomunicirali selam iz upotrebe u državnim institucijama a isprazni dobar dan proglasili medunarodnim pozdravom! Nameće se jasan zakljucčak: Što praznije glave naših predstavnika, sve ce više biti praznih i ispraznih pozdrava u institucijama i na javnim mjestima!!!
Kako nemuslimanu odgovoriti na selam
Ako nemusliman muslimanu nazove selam, odvratice mu se samo sa ‘Alejkum ili Ve ‘alejkum, na temelju predaje Enesa b. Malika, r.a, u kojoj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ako vam selam nazovu kršcani i židovi, odgovorite im: Ve ‘alejkum!
Ocito da je tako postupao Allahov Poslanik, s.a.v.s, nakon dogadaja koji se zbio sa židovima. Naime, Aiša, r.a, prenosi predaju u kojoj kaže: Jedna grupa židova tražila je dopuštenje da udu Poslaniku, s.a.v.s. Kada su ušli, rekli su: Es-Sammu ‘alejkum/Smrt vama!, na što je Aiša, r.a, uzviknula: Naprotiv, neka je na vas smrt i prokletstvo! Vjerovjesnik, s.a.v.s, se, tada, obratio Aiši, r.a: Aiša, Allah, uistinu, voli blagost u svakoj stvari! Ona ga je upitala: A zar nisi cuo šta su oni rekli?! Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Vec sam im odgovorio:
Ve ‘alejkum/I vama!Dakle, njima se nece odvracati kompletnim selamom, zato što su skloni varanju, pa ce nam, ukoliko nemamo izoštreno uho, poželjeti smrt a mi njima spas. Otuda, iz mjera predostrožnosti, samo ce se odvratiti sa: ‘Alejkum ili Ve ‘alejkum!

Islamski Forum
Back to top button