Sura & Zikrovi

Prevod onog sto se uči u namazu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap

Jedan od najboljih načina da se čovjek uživi i da postigne skrušenost u namazu jeste da razumije šta trenutno uči i da razmišlja o tome. Zbog toga vam ovdje donosimo prijevod na naš jezik onoga što se uči na namazu, uz obrazloženje kako se obavlja namaz

Učenje prije Fatihe: Postoji nekoliko dova koje je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, obično učio prije Fatihe. Spomenut ćemo samo jednu od njih:
“Subhane-kellahume ve bihamdike ve tebare kesmuke ve teala dzedduke, ve la ilahe gajruke” (Neka si slavljen, moj Bože i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostižna je Tvoja veličina i osim Tebe drugog boga nema)

Onda osoba koja obavlja namaz treba proučiti: “Euzubil-lahi minessejtanir-radzim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana)

A zatim se uči: “Bismillahir-Rahmannir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog)

Ovo treba da se uči na svakom rekatu prije nego što se prouči sure Fatiha i to u sebi.
Slijedi sura Fatiha:

Bismillahir-Rahmannir-Rahim

1. EL-HAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN
2. ER-RAHMANIR-RAHIM. MALIKI JEVMID-DIN.
3. IJJAKE NA BUDU VE IJJAKE NESTE IN.
4. IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE
5. EN AMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM,
6. VE LED-DAL-LIN.

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali
8. niti onih koji su zalutali!

Učenje Fatihe je toliko važno da je Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, rekao da ni jedan namaz ne može biti prihvatljiv bez učenja Fatihe. Klanjanje u džamiji sa imamom podrazumijeva da samo imam glasno uči Kuran, a mi Fatihu u sebi.

Sunnet je reći Amin kada se završi učenje sure Fatihe. Ako namaz obavljamo sami onda se Amin tiho izgovara, a ako se klanja u džematu uz imama, onda bi trebalo reći Amin glasno kad imam završi zadnji ajet sure Fatihe.

Učenje nakon sure Fatihe:

I dalje na stajanju nakon što se izgovori:

“Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) prouče se najmanje tri ajeta iz Kurána ili neka kratka sura npr :

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

1. VEL-ASRI,
2.INNEL-INSANE LE FI HUSR.
3.ILEL-LEZINE AMENU VE AMILUS-SALIHATI VE TEVA SEVBIL HAK-KI VE TEVVA SAVBIS-SABR.

Sura Vrijeme

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi vremena –
2. čovjek, doista, gubi,
3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Sura el-Ihlas

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL HU WALLAHU EHAD ALLAHU SAMED LEM JELID WE LEM JULED WE LEM JEKUL LEHU KUFUVEN EHAD (Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!)”

Sura el-Feleq

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL EUZU BI RABBIL FELEQ MIN ŠERRI MA KHALEQ VE MIN ŠERRI GASIQIN IZA VEQAB VE MIN ŠERRI NEFASATI FIL UQAD VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED (Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!)”

Sura an–Nas

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL EUZU BI RABBIN-NAS MELIKIN-NAS ILAHIN-NAS, MIN ŠERRIL VESVASIL KHANNAS ELLEZI JUVESVISU FI SUDIRIN-NAS MINNEL DŽINNETI VE NNAS (Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!)”


Ruku (Sagibanje):

Zatim osoba koja obavlja namaz treba reći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći). Zatim se sagne na “ruku” tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Šake trebaju biti na koljenima sa razdvojenim prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju “ruku” i zatim se tri puta izgovara “Subhane Rabbijel-azim” (Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar).

Kijam (Stajanje na namazu nakon sagibanja):

Nakon obavljenog “ruku” polahko se uspravi tijelo izgovarajući:
“Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve lekel-hamd” (Čuje Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi hvala.)

PRVA SEDŽDA (PADANJE NIČICE)

Nakon završenog Kijama ide se na prvu sedždu izgovarajući:
“Allahu ekber“(Allah je Najveći) Kad se padne na sedždu osam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: čelo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja površina nožnih prstiju obje noge. U ovom položaju se izgovara tri puta:
“Subhane Rabbijel-ea´la” ( Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru)

Sjedenje između dvije sedžde: Nakon što se učini jedna sedžda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podići glavu sa sedžde izgovarajući “Allahu ekber“(Allah je najveći) , savijajući lijevu nogu i sjedajući na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima.

DRUGA SEDŽDA

Onda se ide na drugu sedždu i pri spuštanju glave na tlo izgovara se “Allahu ekber” (Allah je najveći) i opet se tri puta ponovi: “Subhane Rabbijel-ea´la” (Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru).

Tešehhud:

Nakon što se obavi zadnja sedžda drugog rekata, treba podići glavu govoreći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći).

Zatim se sjedne kao što se sjedilo između dvije sedžde. U ovom položaju treba učiti:

ETTEHIJATU

Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es-selamu alejna ve ala ibadillahis- salihin. Ešhedu en la ilahe illallahu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu.

(Veličanje pripada samo Allahu, kao i moji namazi, moje dove i dobra djela. Neka je Allahov mir na tebe, o Allahov Vjerovjesniče, Njegova milost i Njegov blagoslov. Neka je mir na nas i na sve iskrene Allahove robove. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.)

Osoba koja obavlja dva rekata samo treba nastaviti dalje i proučiti Salavat koji se objašnjava u sljedećem poglavlju i može završiti namaz na način koji će isto u sljedećem poglavlju biti objašnjen.

USTAJANJE NA TREĆI REKAT

Ako se obavljaju tri ili četiri rekata, onda treba ustati nakon Tešehhuda govoreći: “Allahu ekber“(Allah je Najveći) i početi učiti “Bismillahir-Rahmanir-Rahim”

(U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja Milostivog) i zatim suru Fatihu.

Na trećem i četvrtom rekatu farz-namaza učenje sura Fatihe je dovoljno. Nakon učenja treba nastaviti do završetka trećeg rekata ( ili četvrtog rekata, ako se klanjaju četiri rekata). Zatim završivši zadnji rekat, treba sjesti i proučiti Tešehhud kao što je ranije već opisano (kao što se sjedi nakon obavljena dva rekata.

Nakon Tešehhuda treba proučiti Salavat:

“Allahumme, salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid“

(Allahu moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit)

Prije predaje selama možemo proučiti naredne dove:

Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-nar. Rabbena gfirli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab.

(Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na drugom svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.)

ZAVRŠAVANJE NAMAZA

Nakon proučenog Salvata i dovi namaz se završava izgovarajući:
“Esselamu alejkum ve rahmetullah” (Neka je na vas spas Božiji i milost Božija), okrenuvši glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrečući glavu na lijevu stranu.


Zatim se tri puta kaže: ESTAGHFIRULLAH (Allahu, oprosti mi!) A zatim: ALLAHUME, ENTE-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE, JA ZEL-DŽELALI VEL IKRAM (Allahu moj, Ti si Mir i od tebe je Mir, Uzvišeni, Plemeniti i Veličanstveni naš Gospodar)

Lijepa i korisna dova poslije namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Muazu, radijallahu anhu: “Nemoj propustiti da na kraju svakog namaza izgovoriš: ‘ALLAHUMME EINNI ‘ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE – Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim.’” (Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i dr.)

Islamski Forum
Back to top button