Fetve & Propisi

Fetve vezane za pogled

Prevela: Naida Zaimović

“Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” (Prijevod značenja En-Nur, 30) (Obratiti pažnju: Uzvišeni Allah prvo je naredio obaranje pogleda, a zatim čuvanje stidnih mjesta, jer pogled vodi ka bludu.)Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Izbjegavajte sjedenje po putevima!” Oni rekoše: ”Božiji Poslaniče, moramo se okupljati da razgovaramo.” Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Ako već morate, onda dajte putu njegovo pravo.” ” A šta je pravo puta?”, ponovo upitaše.

On reče: ”Spuštanje pogleda, uklanjanje prepreka, uzvraćanje selama i naređivanje dobra, a odvraćanje od zla.” (Hadis bilježe imam El-Buhari, imam Muslim i Ebu Davud)Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je Ademovim potomcima odredio udio u bludu koji će neizbježno počiniti. Blud očiju je pogled, blud jezika je govor, a duša žudi i želi, a intimno mjesto to sve potvrđuje ili odbija.” (Hadis bilježe imam El-Buhari, imam Muslim i Ebu Davud)Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: “Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o slučanjom pogledu, pa mi je naredio da okrenem pogled.” (Hadis bilježe Ebu Davud i Et-Tirmizi)

Imam En-Nevevi, rahimehullah ialejh, u komentaru ovog hadisa kaže: “To je kada tvoj pogled slučajno padne na ženu strankinju (’ajnabiyah), bez da si ti namjeravao to učiniti. Nema grijeha u prvom pogledu, ali moraš odmah okrenuti svoj pogled od nje. Ako tako uradiš, onda nećes imati grijeh, ali ako produžiš, pogled onda ćeš imati grijeh, kao što ovaj hadis pojašnjava.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “O Alija, ne bacaj jedan pogled za drugim, prvi će ti biti oprošten, ali drugi neće.” (Hadis bilježi Et-Tirmizi, 2701: vidi Sahihu’l-Džaami’, 7953)

El-Mubarek, rahimehullah alejhi, u pogledu ovog hadisa kaže: “Riječi ‘ne bacaj jedan pogled za drugim’ znače da se ne pogleda opet nakon prvog pogleda. ‘Prvi će ti biti oprošten’ znači da će ti biti oprošteno ako je bio slučajan, ne namjeran, ‘ali drugi neće’, znači zato što je drugi pogled bio po tvom izboru, i brojit će se protiv tebe.”

Bez sumnje, pitanja vezana za obaranje pogleda vode jednom od velikih i odvratnih grijeha – zinaluku, a nespuštanje pogleda je korijen prvog stepena koji vodi ovom opasnom putu.

Učenjaci prve generacije bili su dobro svjesni opasnosti zabranjenog gledanja, pa su govorili: “Pogled je jedna od šejtanovih otrovnih strijela.”

Značenje ove izreke aludira na činjenicu da je šteta koju prouzrokuje strijela slična šteti koju zabranjeni pogled nanese ljudskom srcu i imanu.

Također su govorili: “Pogled je kao (vatreni) plamen koji zapali šumu. Ako ne zapali sve, zapalit će nešto od nje.”

U današnjem vremenu ove riječi su se obistinile jer je zabranjeno gledanje postalo veoma prisutno, uz rasprostranjenost interneta, televizije (čak i vijesti) i magazina koji obiluju slikama oba spola.

Vrhunac svega toga jeste da mnogi mladi muslimani koji odrastaju na Zapadu misle da prilikom konverzacije moraju gledati osobu u oči, bez obzira kojeg spola bila ta osoba, a da ne spominjemo poplavu pornografije i drugih zabranjenih slika koje su postale veliki problem u današnjem svijetu čak i među nekim muslimanima.

Veoma je tužno vidjeti da muslimani danas prakticiraju ‘‘zabavljanje‘‘, dakle ljubavnu vezu između “momka” i “djevojke”. Bez obzira na to kako su se sreli, upoznali, njihova haram veza počela je sa haram pogledom.

Upravo zbog toga što je miješanje suprotnih spolova postalo rasprostranjeno, odlučili smo se obratiti prvom glavnom razlogu ove bolesti, prije nego i samoj bolesti.

Shodno tome, obavezno je da muslimani u pogledu ovog opasnog pitanja tačno znaju gdje su granice halala i harama i da tačno znaju kako sačuvati islamsku skromnost, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Svaka vjera ima svoje karakteristike, a karakteristika islama je stid (hajaa’).” (Hadis bilježi Ibn Madže)

Molimo Allaha da spusti selam i salavat na Svoga poslanika Muhammeda, njegove supruge i njegove ashabe.

Tema broj 1: Gledanje u ženu u svrhu medicinskog tretmana

Pitanje: Da li je dozvoljeno muškarcu doktoru da gleda u strankinju (ženu) pacijentkinju?

Odgovor: Među učenjacima nema nesaglasnosti u pogledu pitanja da je doktoru dozvoljeno gledati u avret strankinje, toliko koliko postoji nužda. Dokaz za to nalazi se u sljedećim hadisima:

– Er-Rabija bint Mu’avis, radijallahu anha, kaže: “Bile smo sa Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i liječile smo povrijeđene, davale im vodu i vraćale mrtve u Medinu.” (Hadis bilježi imam El-Buhari)

– Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Ummu Salima, radijallahu anha, tražila dozvolu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da joj sašiju ranu, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Ebu Taibu da zašije ranu.” (Hadis bilježe imam Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže i imam Ahmed)

Tačka gledišta ovog dokaza: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Ebu Taibu da zašije Ummu Saliminu ranu, dajući mu dozvolu da gleda mjesto koje će šiti, tako da onaj koji treba zašiti ranu mora gledati na mjesto gdje će stavljati instrumente za ušivanje. Dakle, ovo pokazuje da doktor može gledati u ono što se smatra avretom žene (a cijelo tijelo žene je avret) tokom medicinskog tretmana.

Konsenzus: Fakihi su saglasni u tome da je doktoru dozvoljeno gledati u avret osobe suprotnog spola tokom medicinskog tretmana ukoliko se ispune sljedeći uvjeti:

1. Da nema žene koja je sposobna da je liječi ili da je prisutna žena koja nije dovoljno kvalifikovana da bi je mogla liječiti.
2. Doktor se ne smije osamiti sa pacijentkinjom.
3. Pacijentkinja smije otkriti samo dio tijela koje treba liječiti, a doktor ne smije gledati ni na jedno drugo mjesto njenog tijela.
4. Ako postoji bojazan da će ona umrijeti, da ima bolest u završnoj fazi, da će izgubiti dio (dijelove) tijela ili da ima tolike bolove koje ne može podnijeti ukoliko ne bude liječena.
5. Da doktor (ili onaj koji će je lijećiti) nije nemusliman, ako ima musliman koji je sposoban da je liječi.
6. Doktor mora biti pouzdan.
7. Doktor ne smije osjećati da će ona (pacijentkinja) biti veliko iskušenje za njega. Ukoliko tako osjeća, onda mu nije dozvoljeno pristupiti liječenju.

Pitanje: Da li je dozvoljeno onome ko se brine o bolesniku (medicinski radnik) da tokom asistiranja u abdestu ili čišćenju poslije nužde gleda u avret?

Odgovor: Fakihi smatraju da mu je dozvoljeno da tokom carskog reza ili poroda gleda u avret pacijentkinje, zato što on ima isti status kao doktor (pogledaj pitanje iznad).

Pitanje: Da li je dozvoljeno gledati u avret osobe ako je on/ona u životnoj opasnosti kao što je utapanje, požar ili udes?

Odgovor: Dozvoljeno je. Njegova pozicija postaje kao pozicija doktora.

Islamski Forum
Back to top button