Različite Teme

Terorizam u Bibliji

Bombardovani smo svaki dan novinskim člancima kao i internet tekstovima koji su prepuni tvrdnji da je islam vjera koja svoje sljedbenike podstiče na rat, terorizam i nasilje. Svako ko je čitao Kur’an sa razumijevanjem shvatio je da je takvo nešto samo obična islamofobična propaganda. U ovom tekstu ćemo citirati nekoliko stihova iz Biblije koji će vjerovatno mnoge od vas iznenaditi. Da li je zaista islam taj koji svojim sljedbenicima usađuje nasilničke i terorističke ideje? Stihovi koji budu citirani iz Starog zavjeta važe i za Novi zavjet s obzirom da je Isus rekao:

„ Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim. Jer, zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari. Stoga, tko god PREKRŠI I JEDNU OD OVIH I NAJMANJIH ZAPOVIJEDI i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom;“ (Matej, 5:17-19) Isus, neka je sa njim Božiji mir i spas, je došao da ostvari zakone i učenja prijašnjih poslanika, a nije došao da ih opovrgne i donese novi zakon. Stoga je obaveza svakog kršćanina da vjeruje i primjenjuje i Stari zavjet.

KNJIGA BROJEVA

„Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.“ (31:18-19)

Ubijanje djece koja ništa nisu skrivilia? Ubijanje žena koje ne učestvuju u ratu a koje su bile sa muškarcima? Ostavljanje u životu djevice? Pa zar nisu imali nimalo čovječnosti?

PONOVLJENI ZAKON

„Kod Jahasa presrete nas Sihon. Navali on i sav njegov narod. Ali Jahve, Bog naš, predade nam ga, tako da potukosmo njega, njegove sinove i sav njegov narod. Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima, ženama i djecom, ništa ne štedeći izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen, skupa s plijenom iz gradova što smo ih osvojili. Od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, i od grada koji je u njegovoj dolini, pa do Gileada nije bilo grada koji bi nam odolio; sve nam ih je Jahve, Bog naš, predao.“ (2:32-37)

Samo kada bismo ovo citirali razumnom bi bilo dosta! Jedan od najvećih poslanika Mojsije, neka je sa njim Božiji mir i spas, je ovdje pobio sve žene i djecu!? To nije ništa drugo do velika laž na čast velikog Božijeg poslanika Mojsija, neka je sa njim Božiji mir i spas. Ovdje postavljam izazov za svakog kršćanina da nam pokaže samo jedan ajet iz Kur’ana u kojem se naređuje ili govori o bespravnom ubijanju djece ili žena!

„…Tako je Jahve, Bog naš, u ruke naše predao i bašanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. Tukli smo ga tako da mu nitko na životu nije ostao. Osvojili smo tada sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli. Šezdeset gradova, zapravo svu argopsku krajinu, Ogovor kraljevstvo u Bašanu…. Udarismo ih proklestvom-kako smo učinili i sa Sihonom, kraljem hešbonskim-zatvrvši svaki grad, ljude, žene i djecu. A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se.“

U Ponovljenom zakonu u trinaestom poglavlju, stihovi od 7-19 se govori o navođenju i pozivanju ljudi da se obožava drugi bog osim Jahvea. Ukoliko neko podstiče ili poziva u to, Biblija kaže sljedeće: „Bude li istina (tj. bude li istina da pozivaju u obožavanje drugim bogovima), i doista se ta grozota učinila u tvojoj srediti, onda posijeci oštrim mačem stanovništvo toga grada, izvrši nad njim keto uništenje, i nad svime što bude u njemu. Snesi onda sva plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome…“ (13:15-18)

U prethodnim stihovima je apsulutno kršenje slobode vjerovanja, pa onda nije ni čudo što je historija prepuna sramotnim činovima kršćanskih vojnika koji su palili, nabijali na kolac i ubijali na najsvirepije načine svoje neistomišljenike. 20. Poglavlje Ponovljenog zakona u Bibliji iz koje citiram ove stihove nosi naziv: „Sveti rat“. Sa druge strane u islamu nigdje nema termina sveti rat, izuzev kod islamofobičara koji arapsku riječ džihad prevode kao sveti rat, što je svakako pogrešno, s obzirom da ta riječ označava svaki trud sa kojim se želi postići Božije zadovoljstvo.

„Ako tko imadne opaka i nepokorna sina, koji neće da sluša ni oca ni majku-pa ni onda pošto ga kazne-neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta, i neka kažu gradskim starješinama: ‘Ovaj naš sin opak je i nepokoran; neće da nas sluša; ništarija je i pijanica.’ Potom neka ga svi ljudi ,njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav će Izrael to čuti i bojat će se. Ako tko učini grijeh koji zaslužuje smrt, te bude pogubljen vješanjem o stablo, njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane stablu preko noći, nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje“ (21:18-22)

„Ako čovjek u polju naiđe na zaručenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao; a djevojci nemoj ništa: nema na njoj krivnje kojom bi zasluživala smrt. Jer to je kao da navali tko na bližnjega svoga i ubijte ga. On ju je zatekao u polju; i premda je zaručena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj priskoči u pomoć. Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu, tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrenika. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu, da je ne može pustiti dok je živ.“ (22:25-29)

Ukoliko čovjek siluje ženu koja je zaručena on se treba ubiti, međutim uredu je silovati djevicu jer će ti ona onda morati postati supruga i to zauvijek!? A muslimanima se prigovara potlačivanje i ugnjetavanje žena!

EZEKIJEL

„I pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor, te mu reče: „Prođi gradom Jeruzalemom i znakom ‘tau’ obilježi ćela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!“ A drugima reče na moje uši: „Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale, i nemajte smilovanja. Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak ‘tau’, njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetište!“ I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom. I reče im: „Oskvrnite Dom moj i napunite mu predvorje truplima! Krenite!“ I oni iziđoše te zaredaše ubijati gradom.“ (9:3-7)

JEREMIJA

„Ti si mi bio malj, oružje ratno. Pomlatih tobom narode, razmrskah tobom kraljevstva. Pomlatih tobom konja i konjanika, pomlatih tobom bojna kola i vozača. Pomlatih tobom čovjeka i ženu, pomlatih tobom starca i dijete. Pomlatih tobom mladića i djevojku, pomlatih tobom pastira i stado.“ (51:20-22)

IZAIJA

„Koga stignu, probost će ga; koga uhvate, mačem će sasjeći; pred očima smrskat će im dojenčad, opljačkati kuće, silovati žene. Gle, podižem na njih Medijce što ne cijene srebra i preziru zlato. Svi će mladići biti pokošeni, sve djevojke zatrte. Na plod utrobe neće se smilovati, nad djecom im se oko neće sažaliti. Babilon, ures kraljevstava, ured i ponos kaldejski, bit će kao Sodoma i Gomora kad ih Bog zatrije.“ (13:15-19)

Kršćani kažu da je Isus Jehova, tj. da je Isus Bog. S obzirom da tako tvrde, onda je ovo također naredio Bog. Zar Bog može podržavati terorizam i nepravedno nasilje? Ovo je samo jedan mali dio onoga što se nalazi u Bibliji a što govori o terorizmu. Islam je zabranio ubijanje djece, žena, staraca pa čak i bespravno rušenje drveća u ratu. Islam je religija mira, a ogroman broj je dokaza za to, o tome ćemo, akoBogda, drugi put.

Na kraju želim da kažem da mi ni u kom slučaju nije bio cilj uvrijediti nekog kršćanina, s obzirom da je Uzvišeni Allah rekao: „Sa njima na najljepši način raspravljaj..“ (En-Nahl, 125). Ukoliko sam povrijedio osjećaje nekog od vas, nadam se da ćete mi oprostiti i da ćete duboko razmisliti o ovakvim i sličnim stihovima koje sadrži Biblija. Naša posljednja dova je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

NAPOMENA: Prijevod stihova je preuzet iz: Biblija, izdavač: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006. Godine. Prijevod: dr. Antun Sović, Silvije Grubišić, filibert Gass, dr. Ljudevit Rupčić

Autor: Eldar Tutnić / pozivuraj.com

Islamski Forum
Back to top button