Fetve & Propisi

Muslimani u politici šerijatski stav

PITANJE: Kakav je šeriatski stav u pogledu učestvovanja muslimana u politici ili na izborima? Da li musliman svojim davanjem glasa određenoj stranci ili političaru saučestvuje u njegovim postupcima, ukoliko su u suprotnosti sa islamom ili interesima muslimana?

ODOVOR:

Pitanje aktivnog učestvovanja u politici je pitanje koje vrlo često inicira diskusiju među islamskom ulemom, a posebno kada se radi o muslimanima koji žive u neislamskom svijetu, gdje su, u poređenju sa drugim stanovništvom, manjina, tako da nije moguće političko djelovanje uskladiti sa načelima vjere islama.

Međutim, bez obzira na različite stavove po ovom pitanju, usuđujem se reći da je aktivno učešće muslimana u politici ne samo dozvoljeno već i obavezno.

Obzirom da je cilj bavljenja politikom želja da se učestvuje u kreiranju lične i kolektivne sadašnjosti i budućnosti, da se ostvare zakonski osnovi i pretpostavke da svako djeluje u skladu sa svojim vjerskim opredjeljenjima, drugim riječima, da čovjek postane aktivni učesnik u obezbjeđivanju bolje budućnosti, nemoguće je sve to postići bez aktivnog učešća u politici.

Zato muslimani moraju imati svoje visoko obrazovane, moralne i karakterne predstavnike, koji će ih predstavljati na političkom polju i koji će raditi na zaštiti njihovih vjerskih, kulturnih i nacionalnih prava i posebnosti.

U suprotnom, muslimani će biti pasivni članovi zajednice u kojoj žive, o čijoj sudbini će odlučivati drugi, u njihovo ime će govoriti drugi, prije svega želeći dobiti njihove glasove koji su im potrebni radi postizanja što bolje pozicije u vlasti, bez stvarne želje i namjere da im se pomogne.

Najbolji primjer za ovo o čemu govorim jesu decenije koje su iza nas, u kojima su visoko obrazovani, moralni i karakterni muslimani silom tjerani iz politike, kada se od njih veoma mali broj mogao zadržati na važnim pozicijama, sa kojih se moglo uticati na bolji život muslimana u ovoj državi, tako da su u ime muslimana vrlo često govorili političari nemuslimani, ili muslimani samo po imenu, koji su zadovoljavali ili svoje lične ili nečije druge interese.

Posljedice vladavine takvih režima jesu te da su muslimanske sredine i gradovi ostali nerazvijeni, bez putne infrastrukture, ili sa veoma slabom infrastrukturom, bez značajnih fabrika koje bi zapošljavale stanovništvo i slično. Nažalost, takva praksa je djelimično nastavljena i do današnjih dana, tako da stanje muslimana po ovom pitanju nije doživjelo željeni napredak.

Još uvijek u većinskim muslimanskim gradovima vlast drže oni u čijim se rukama ona našla u jednom momentu, ne zbog toga što je zaslužuju i što su je dostojni, već zato što su bili na pravom mjestu i što su je prigrabili za sebe onda kad je ostavljena od onih koji su imali preča posla.

Oni vlast koriste za ostvarivanje svojih ličnih interesa, a sve u „ime naroda“ kojeg su doveli na rub propasti, obračunavajući se sa svima koji drugačije misle, koji traže da se zaustavi pljačka i pustošenje imovine, koji žele i traže da se učini nešto za interes naroda.

Svjedoci smo našta je sve spremna takva vlast, šta je spremna uništiti kako bi sebi obezbijedila privremenu dunjalučku korist. Događaji u posljednjih sedam mjeseci potvrđuju da nestručni i pokvareni vođe žele povesti svoj narod u propast, ukoliko im se odazove. Pokušali su uništiti Islamsku zajednicu iz jednog jedinog razloga – što je njeno rukovodstvo odbilo biti saučesnik u uništavanju sopstvenog naroda radi ličnog interesa.

Stoga je dužnost obrazovanim, moralnim i karakternim muslimanina da daju sve od sebe kako bi se pripadnici islama ove regije izbavili i spasili propasti koja je neminovna ukoliko ostanu na vlasti oni koji se trenutno nje grčevito drže, koji se boje i ne mogu da zamisle dan svog odlaska sa nje, jer će postati dostupni organima gonjenja za brojne malverzacije i pljačke u kojima su učestvovali.

U tom cilju potrebno je da svi oni koji imaju stručnosti, dara i mogućnosti uzmu aktivno učešće, da stvari ne prepuštaju „nekom drugom“ već da se prihvate odgovornih pozicija, jer je dovođenje odgovornih ljudi na odgovorne pozicije prvi preduslov za rješavanje brojnih problema. A dužnost je naroda da pruži punu podršku svim iskrenim borcima za interese svog naroda i čitave regije. Poslanik a.s. kaže: „Kada ljudi vide silnika da čini nasilje, pa se ne udruže da ga spriječe, sigurno će ih Allah kazniti nasiljem tog silnika!“ (Ebu Davud, Tirmizi)

Čin glasanja nije nimalo nevažan momenat, jer su glasovi ono što odlučuje ko će biti na vlasti. Izbori su način da čovjek učestvuje u biranju vlasti koja će ga predstavljati, tako da je svako dužan ozbiljno shvatiti ovaj čin i dobro razmisliti kome će dati svoj glas. Neka su svakome na umu riječi Uzvišenog Allaha koji kaže: „Allah vam naređuje da odgovorne funkcije povjeravate onima koji su ih dostojni (koji su kvalifikovani za njihovo obavljanje).“ (En-Nisa, 58) i zato svako mora znati da svojim glasom određenoj politici, ili određenoj osobi pomaže u osvajanju vlasti i daje legitimitet njenim postupcima, te saučestvuju u njegovim djelima.

Allah Uzvišeni kaže: „Onaj ko se bude za dobro zalagao bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao bit će i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi!“ (En-Nisa, 85)

Tirmizi prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Neka niko od vas ne bude beskičmenjak pa da kaže: – Ja sam sa ljudima, ako ljudi čine dobro i ja ću, a ako čine grijehe i ja ću griješiti. Ne budite takvi, već budite dosljedni. Ako ljudi čine dobro vi im se pridružite, a ako griješe vi ih ostavite, nemojte biti saučesnici.“

Musliman ne smije biti pasivan član zajednice, ne može biti nezainteresovan za opšte stanje muslimana, već mora dati sve od sebe kako bi se opšte stanje promijenilo, ukoliko ono nije kako bi trebalo biti, jer Poslanik a.s. kaže: „Ko se ne brine za opšte stanje muslimana, taj i ne spada u muslimane.“

Stoga, svako od nas mora biti zainteresovan za stanje u kojem se nalazimo kao muslimani i dužan je svojim glasom doprinijeti izboru onih koji će raditi na rješavanju problema koje je namjerno izazavala aktuelna vlast, kako bi time sebi omogućila opstanak. Na pitanje kome dati glas nalazimo odgovor u hadisu Poslanika a.s. kojeg prenosi Muslim: „Najbolji vaši starješine jesu oni koje vi volite, a oni vas vole. A najgori su oni koje vi mrzite, a oni vas mrze, koje vi proklinjete, a i oni vas proklinju.“
A što se tiče onih koji su izabrani od strane svog naroda, ili budu izabrani, pa svoj emanet ne ispune, već vlast iskoriste za svoj lični interes, njima Poslanik a.s. poručuje: “Koji god musliman preuzme upravu nad muslimanima, pa ne uloži maksimalne napore za dobro svog naroda i ne bude iskreni prijatelj naroda, taj neće ući sa narodom u Džennet!“

Islamski Forum
Back to top button