Različite Teme

  • Šartovi (uslovi) šerijatskog hidžaba

   Šartovi (uslovi) šerijatskog hidžaba 1. Šerijatski hidžab mora pokrivati cijelo tijelo 2. Odjeća mora biti široka i neprovidna. Odjeća žene muslimanke ni u kom slučaju ne smije biti uska i prozirna, jer je to u suprotnosti sa riječima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem gdje kaže: “…žene koje su pokrivene a otkrivene, koje poučavaju i druge…

  • Predznak Sudnjeg dana

   Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Razlog borbe će biti to da će židovi biti vojska Dedždžalova, njima će se suprotstaviti vojska Isaa alejhi selam – muslimani. Sukob…

  • odnos-prema-nevjernicima

   Pod ovim pozivom se podrazumijeva ujedinjavanje religija: Islama, kršćanstva i vjere Židova (kao i ostalih religija) i svega onog što proizilazi iz toga, poput: gradnje mesdžida, crkve i sinagoge na jednom mjestu u sklopu univerziteta, aerodroma ili sličnih javnih mjesta; štampanje Kur’ana, Tevrata i Indžila u jednim koricama; održavanje konferencija, skupova i seminara; otvaranje udruženja, organizacija…

  • cestitanje-nevjernickih-praznika

   Kada god se približi neki nemuslimanski praznik, počnu se voditi polemike da li čestitati dotični praznik ili ne. Nije poznato da nemuslimani pomišljaju a kamoli raspravljaju o tome da li muslimanima čestitati Bajram ili Novu hidžretsku godinu (a nju, svakako, ne treba slaviti niti čestitati). Ako pogledamo običajna prava ljudi općenito, uočit ćemo da čestitanje određene…

  • Zastava Islama

   Džihad, tj. borba rukom (životom), je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) po većini učenjaka ovog Ummeta. Na ovo ukazuje ajet: ”Naređuje vam se borba…” (El-Bekara, 216). Džihad nije fard ajn zbog ajeta: “Svi vjernici ne treba da idu u boj…” (Et-Tevba, 122), a na početku Islama bilo…

  • everest_mountainshahada

   Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš’arija, radijallahu anhu prenosi se da je rekao: “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku koji se bori da pokaže svoju hrabrost, čovjeku koji se bori zbog plemenske pristrasnosti i čovjeku koji se bori iz pretvaranja – koji je od njih na Allahovom putu, pa je Allahov…

  • zastava-sehadeta

   Džihad je podijeljen u različite vrste, neke od njih su obaveza svakog mukelefa-šerijatskog obveznika, dok su druge kolektivna obaveza koju, ako je jedni izvrše sa drugih spada obaveza. A neke vrste džihada su mustehab-preporučene. Džihadul-nefs (borba sa sobom) i džihaduš-šejtan (borba sa šejtanom) su obavezni svakom mukelefu. Džihad protiv munafika, kafira-nevjernika i predvodnika nepravde i novotarija…

  • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

   Zahvala pripada Allahu, dželle še’nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri puta, a zatim rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se isto ovako…

  • Zataškani slučajevi: Deset islamskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas…

   Mezheb je put ili pravac kojim je neki mudžtehid išao rješavajući pitanja iz fikha; odnosno, to je način na koji je određeni mudžtehid (islamski učenjak koji je u stanju da sam, ne povodeći se za drugim, dođe do šerijatske odredbe, i to proučavanjem glavnih i sporednih izvora fikha) uzimao propise iz izvora fikha (Kur´an, sunnet, idžma…

  • Za sreću ne treba puno, samo budi pokoran svome Gospodaru.

   Rečeno je Ebu Hanifi: “Ako ti nešto kazeš, a Allahova knjiga je oprečna tome”, reče on: “Ostavite moj govor radi Allahove knjige”. Onda mu je rečeno: “A ako se hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, suprostavlja tvom govoru”, kaže: “Ostavite moj govor radi hadisa”, te mu bi rečeno: “A šta ako se govor ashaba ne…

  • Veliko iskušenje Muslimana.

   Prvo: Oprez Šejtan je vješti prljavi neprijatelj koji se trudi da zavede Ademovo potomstvo. Onoliko koliko budemo poznavali ovog neprijatelja, njegove ciljeve, sredstva i puteve kojima nas zavodi, toliko ćemo se od njega sačuvati, a ako insan bude nemaran po pitanju ovih stvari njegov neprijatelj će ga zarobiti i usmjeriti u pravcu koji mu on želi.…

  • bismillah-name-allah-arabic-art-koran

   Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na to reče: “Da si rekao Bismillah (U ime Allaha), meleki bi te podigli u…

  Back to top button