Različite Teme

Predznaci Sudnjeg dana 2.dio

Pokvaren moral, pojava ratova, povećani broj zemljotresa

1: POSLANSTVO MUHAMMEDA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Sudnjega dana i da su, on i Sudnji dan, tako blizu kao sto je kažiprst blizu srednjeg prsta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući pri tome na kažiprst i srednji prst.“ ( Muttefekun alejhi )

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je posljednji Poslanik, iza njega nema poslanika, nego ga slijedi Sudnji dan, kao što kaziprst slijedi srednji prst i nema izmedu njih drugog prsta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaze: “Poslan sam u vrijeme pirkanja vjetra Sudnjeg dana.” (sahih)
Allah, dželle šanuhu, kaze: “Da li oni očekuju osim da im iznenada dode Sudnji dan, a vec su dosli njegovi predznaci…“(Muhamed 18)
Kurtubi, komentarišuci dio ajeta:“ …a već su dosli njegovi predznaci…”, kaže: “Prvi predznak Sudnjeg dana je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on posljednji Poslanik – a već je poslan – i nema između njega i Sudnjeg dana nijednog poslanika…”

2. SMRT ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Smrt Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je od predznaka Sudnjeg dana, kao što je to spomenuto u hadisu Avfa ibnu Malika, radijallahu anhu, u kojem mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme bitke na Tebuku, kaže: “(Na)broj šest (predznaka) prije Sudnjeg dana: moju smrt, osvojenje Jerusalema, pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (El Buhari)
Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bila jedan od najtežih događaja za muslimane, tako da se ashabima, radijallahu anhum, smrklo pred očima kada je on umro. Enes, radijallahu anhu, kaže: “Onoga dana kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu (učinio Hidžru), cijeli grad je bio obasjan; a onoga dana kad je on umro, cijeli grad je bio tmuran (mračan), i nismo bili ni ruke otresli – od ukopavanja njegovog tijela – a vec su nam naša srca postala nepoznata.” (Imam Tirmizi,hadis sahih)
Ibnu Hadžer kaže: “Hoće reći Enes, radijallahu anhu, da su im srca izgubila osjećaj bliskosti, cistoce i blagosti i da su potpuno drugačija nego sto su bila u vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, jer su njegovom smrću izgubili, onog koji ih je podučavao i odgajao, i ono čime ih je on krijepio.”

3. OSVOJENJE JERUSALEMA

Od predznaka Sudnjeg dana je i osvojenje Jerusalema, kao što je najavljeno u već pomenutom hadisu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze Avfu ibnu Maliku: “(Na)broj šest predznaka Sudnjeg dana:…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo) osvojenje Jerusalema…” (Prenosi ga EI-Buhari 6/277)
U vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, 16-te godine po hidžri, osvojen je Jerusalem, kako to navode priznati historičari. Nakon opsjedanja Jerusalema, Omer, radijallahu anhu, je lično otisao i sa tamošnjim stanovnicima sklopio ugovor. Tako je on, radijallahu anhu, oslobodio Jerusalem, očistio ga od Židova i Kršćana, i tamo je sagradio dzamiju pod jerusalemskom kubom (kupolom).

4. KUGA U AMEVASU ( selo u Palestini )

U vec pomenutom hadisu od Avfa ibnu Malika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: “Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ostalog rekao): pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (Buharija).
Ibnu Hadžer kaže: “Govori se da se ovaj predznak pojavio u Amevaskoj kugi, za vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, i to je bilo poslije osvojenja Jerusalema.”
Ova kuga se pojavila 18-te godine po hidžri, počevši od sela Amevas, a zatim se proširila po cijeloj Siriji. Od te kuge umro je i veliki broj ashaba, radijallahu anhum, a i ostalog svijeta. Kaze se da je od te kuge umrlo 25.000 muslimana. Medu najpoznatijim ashabima koji su tada umrli su Ebu Ubejde Amir ibnul-Džerrah i Muaz ibnu Džebel, radijallahu anhum.

5. MNOSTVO POLICIJE (GARDE) I ONIH KOJI POMAŽU NASILNICIMA

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred kraj dunjaluka. u ovoj zajednici (ummetu) pojavit ce se ljudi koji će nositi bičeve slične kravljim repovima, izlaziće ujutro (i biće) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom nezadovoljstvu.” (Ahmed sahih)
U drugoj predaji se kaže: “Pred kraj ovoga svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro izlaziti u Allahovoj srdžbi, a prednoć će se vraćati u Allahovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno da budeš u njihovoj družini (pratnji).“ ( Et-Taberani )
Za ovu vrstu ljudi je obećana džehennemska vatra, zato što oni zlostavljaju muslimane i bes-pravno ih kažnjavaju. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio; ljudi koji nose bičeve slicne kravljim repovima i sa njima tuku narod…” (Druga vrsta džehennemlija su žene koje se ne budu propisno islamski oblačile, kao što je pomenuto u hadisu koji prenosi Muslim 17/190 sahih)
En-Nevevi kaže da je ovaj hadis od mudžiza poslanstva i da se to što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već ostvarilo… Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu, obraćajući se Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kaže: “Ako budes duže živio uskoro ćeš vidjeti ljude koji ujutro izlaze u Allahovoj srdžbi, a prednoć se vracaju u Njegovom prokletstvu, a u rukama im je nesto slično kravljim repovima.” ( Muslim 17/190)

6. RAŠIRENOST ZINALUKA (BLUDA)

Također, je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana, rekao: “… / pojaviće se (proširiće) zinaluk (blud).” (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/221)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupice ljudima nerodne godine…(pa je spomenuo hadis u kome se izmedu ostalog kaže:)… u kojima će se proširiti blud.” (El-Hakim u EI-Mustedreku 4/512 sahih)
Još gore od proširenosti zinaluka je proglašavanje da je zinaluk halal (dozvoljen) kao što je najavljeno u hadisu Ebu Malika El-Ešarija u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zasigurno će biti u mome ummetu ljudi koji ce proglašavati da je zinaluk (blud) i nošenje svile (muškarcima) dozvoljeno (halal).” (EI-Buhari sahih)
Pred kraj dunjaluka, kada pomru vjernici, ostaće najgori ljudi koji će javno činiti zinaluk kao što to rade magarci. To je najavljeno u hadisu koji prenosi En-Nuvas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…pa će ostati najgori ljudi koji će javno činiti blud kao sto to čine magarci, i na(d) njima će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: “Da ste se sklonili iza ovog zida!?” ( Ebu Ja’la sahih)
Kurtubi, govoreci o Enesovom, radijallahu anhu, prethodnom hadisu, kaže: “U ovom hadisu je jedan od dokaza poslanstva, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio neke stvari koje će se desiti, pa su se baš tako i desile, pogotovo u ovim vremenima. Pa kada je ovako bilo u vrijeme Kurtubija (umro 656. po hidzri), u nasem vremenu je još gore, zbog neznanja medu ljudima i raširenosti lopovluka među njima.

RAŠIRENOST HOMOSEKSUALNOSTI

Vezano za raširenost bluda je i raširenost homoseksualnosti, pa vidimo da se u pojedinim državama, koje smatraju da su napredne, ljudi bore da brak medu muškarcma bude legalan.
Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najviše čega se bojim svome ummetu jeste homoseksualnost.” (Et-Tirmizi. Ahmed i drugi, sahih)
Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“ ( Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi)
Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:
– kada se među njima proširi proklinjanje (kletva),
– počnu piti alkohol,
– oblačiti svilu,
– počnu slušati pjevačice,
– kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama.
( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm)

7. RAŠIRENOST KAMATE I STICANJE IMETKA NA NEDOZVOLJEN NAČIN

Od predznaka Sudnjeg dana je i pojavljivanje kamate i njena raširenost među ljudima, tako da se neće voditi računa što se jede ono što je haram (zabranjeno).
Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata.” (EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm sahih)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj ko je ne bude jeo zahvatiće ga prašina od kamate.” (Taberani sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće voditi računa kako je zaradio novac, na halal (dozvoljen) ili na haram (zabranjen) način.”
(Davud, En-Nesai, Ahmed, EI-Bejheki i El-Hakim sahih)

Ovo što je najavljeno u ovim hadisima, već se ostvarilo kod većine muslimana u našem vremenu, pa ne vode računa da im zarada bude na halal način, nego sakupljaju imetak i na dozvoljen i na zabranjen način, a većina toga se dešava zbog uzimanja raznih kamata koje su se raširile u međuljudskim kontaktima, tako da je veliki broj ljudi zapao u ovu tešku kušnju. Žalosna je činjenica da se među onima koji stiču imetak na nedozvoljen način često nađu i oni koji se ubrajaju u učene i znane ljude pa nesreća, a dabome i grijeh, tim postaje veća, jer bi oni trebali biti prvi koji ce ljude odvraćati od toga, ali im je ljubav za imetkom toliko zaslijepila oči, da često nešto što je zabranjeno smatraju dozvoljenim i obratno. Neka nas Allah sačuva od tih iskušenja!

8. POJAVLJIVANJE MUZIČKIH INSTRUMENATA I SMATRANJE TOGA DOZVOLJENIM

Od Sehla ibnu Se’ada, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupiće pred kraj dunjaluka: propadanje (poniranje) u zemlju, bacanje (padanje) kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske.
A kada će to biti o Allahov Poslaniče? – upitaše.

Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice – odgovori on.” (Ibnu Madže i Et-Taberani sahih)
Ovaj predznak se vec uveliko obistinio u našem vremenu. Vidimo raširenost raznih vrsta muzičkih instrumenata, mnoštvo pjevača i pjevačica koje mnogi obožavaju i drže ih za svoje idole.

9. PIJENJE ALKOHOLA I UVJERENJE DA JE TO DOZVOLJENO

Pojavilo se u ovome društvu pijenje alkohola, nazivajući ga raznim imenima, a još gore od toga je što ga neki ljudi proglašavaju dozvoljenim.To je također jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao što je naglašeno u Enesovom, radijallahu anhu, hadisu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabraja predznake Sudnjeg dana, pa između ostalog kaže: “…/ piće se alkohol…” (Muslim 16/221)

U prethodnom poglavlju. o pojavljivanju muzičkih instrumenata, su pomenuti neki hadisi u kojima se kaže da će u ovome ummetu biti onih koji će pijenje alkohola smatrati dozvoljenim.
Ubade ibnus-Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim, nazivajući ga drugačijim imenom. ” (Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123, sahih)

10. UKRAŠAVANJE DŽAMIJA I NATJECANJE U TOME

Od predznaka Sudnjeg dana je ukrašavanje džamija raznim klesanjem i rezbarenjem a zatim hvalisanje tim džamijama. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu takmičili u ukrašavanju džamija.” (Ahmed 3/134sahih)
U En-Nesaijevom rivajetu ovog hadisa se kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da se ljudi takmiče u ukrašavanju džamija. ” (En-Nesai 2/32 i Ibnu Huzejme,sahih)

Enes, radijallahu anhu, kaže: “Takmiče se ljudi u ukrašavanju džamija a u njih rijetko i malo odlaze.” (sahih)
Ibnu Abbas, radijallahu anhu, kaze: “Vi ćete zasigurno ukrašavati džamije kao što su to radili Jevreji i Kršćani.” (EI-Buhari 1/539)
Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je branio da se džamije ukrašavaju jer to ometa klanjače za vrijeme namaza i smanjuje im skrušenost i koncentraciju u namazu. Kada je Omer, radijallahu anhu, naredio da se obnovi Poslanikova džamija u Medini onda je rekao: “Zaklonite svijet od kiše, i nemojte slucčjno da bojite crvenom ili žutom bojom pa da sa tim šarama ometate klanjače.” (EI-Buhari 1/539)

Allah, dželle šanuhu, se smilovao Omeru, radijallahu anhu, ljudi se ne drže njegovog savjeta, pa se nisu čak zadovoljili ni sa crvenom i žutom bojom, nego su prešli sve granice u klesanju, rezbarenju i ukrašavanju dzamija. Čak se većina vladara nadmetala u gradnji i ukrašavanju dzamija kao što se to može vidjeti u mnogim islamskim zemljama.
Najavljeno je da ce nastupiti propast i uništenje kada se počnu ukrašavati džamije i okviri (omoti) mushafa i njegovi listovi. Ebu Derda’, radijallahu anhu, je rekao: “Kada budete ukrašavali svoje džamije i korice i listove svojih mushafa (Kur’ana) doživjećete propast.” (U drugom prenošenju ove Ebu Derdaove izreke se kaže da je to hadis/ govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pogledaj Silsiletul-ehadis-sahiha 3/337,hasen)

Munavi, komentator Džamius-sagira, kaže: “Ukrašavanje džamija i korica mushafa je zabranjeno jer to skreće pažnju i umanjuje koncentraciju, skrušenost i razmišljanje o onome što se uči. Po mišljenju učenjaka šafi’jskog mezheba, ukrašavanje džamija – pa čak i same Kjabe – sa zlatom ili srebrom je zabranjeno, a sa nečim drugim je mekruh (pokuđeno).”
Žalosna je činjenica da se ljudi i dan-danas natječu u ukrašavanju džamija, pa se čuje: “Hoćemo da nam džamija bude kao ta i ta.” ili “mora biti viša od te i te munare, i mora imati toliko i toliko serefa,” i tome slično.

Da se ne bismo pogrešno razumjeli i da ne bi neko rekao: “Ovaj hoće da nam džamija bude kao pojata ili tome slično, moram reći i slijedeće: “Dragi brate muslimanu, ako već praviš džamiju ili pomažeš njenu gradnju da li to radiš u ime Allaha, dželle šanuhu, ili u ime ljudi? Ako je praviš da ti se ljudi dive i da vide kako je lijepa, moram te odmah razočarati da od tog nemas nikakvog sevapa (nagrade) kod Allaha, dželle sanuhu, jer on prima samo ono što se uradi isključivo u Njegovo ime.”

Mi moramo voditi računa da nam džamije budu funkcionalne i da služe svojoj svrsi. Dakle, ne smijemo dozvoliti da nam pravi plan (projekat za džamiju) covjek koji nikada ne klanja i koji ne zna propise onoga šta se u tom objektu treba da obavlja, pa makar to bio i najpoznatiji stručnjak i projektant. Žalosna je slika da je u dosta naših džemata, taj i taj stručnjak, pokušavajuci da izvede nešto “novo”, napravio neke stubove na sred džamije i time omeo normalno redanje safova, a redanje safova je od sastavnih dijelova namaza. Treba džamije praviti funkcionalne, skromne, osvijetljene, sa ventilacijom, grijanjem i onim što je neophodno. Takode treba praviti poseban ulaz za žene. Sad će neko reći: “Eno ga hoće da dijeli svijet.” Neću ja da dijelim svijet, nego hoću da, kada izlazim iz džamije, da se ne guram sa ženama, jer to nije, ni disko-klub a ni kino, to je džamija koja ima svoje propise i po njima se treba ponašati. Trebalo bi nastojati da kod gradnje džamije što više gledamo Allahov, dželle šanuhu, hatur a ne hatur ljudi, a prije svega pomenutog, trebamo nastojati da džamije što više posjećujemo, jer kakva je fajda od džamije u koju potrošimo toliko novaca i truda a onda u nju idemo samo za bajram ili čak ni tada. Prava ljubav prema džamiji se iskazuje baš u čestom odlaženju i prisustvovanju svakodnevnom džematskom klanjanju.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da nam naša djela učini iskrenim i da nam pomogne da ih samo u Njegovo ime radimo i da nas za taj trud nagradi.

11. IZOBILJE IMETKA I NEOVISNOST OD SADAKE (MILOSTINJE)

Od malih predznaka Sudnjeg dana je da ce biti imetka u izobilju, te da će se čovjeku dati velika količina zlatnika a on će ih smatrati beznačajnim i neće ih uzeti. Takođe se kaže da će doći vrijeme pa će čovjek mjesec dana nositi zekat od svoga imetka tražeći kome bi ga dao i na kraju neće moći naći nikoga da primi od njega zekat.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali mnogo imetka. pa ga bude u izobilju, te će se vlasnik imetka brinuti tražeći onoga kome će dati zekat, ponudiće ga nekom čovjeku, a on će reći: “Meni to ne treba.” (EI-Buhari 13/81 i Muslim 7/97)

U jednom dužem hadisu kojeg prenosi Adijj ibnu Hatim, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “… ako budeš duže živio vidjećeš da će Kisrine (perzijski vladar) riznice pasti kao plijen u ruke muslimana.
– Kisre ibnu Hurmuza?- začudi se Adijj, radijallahu anhu.
– Da upravo Kisre ibnu Hurmuza-odgovori Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem. I ako duže poživiš, vidjet ćeš da će čovjek nositi punu šaku zlata ili srebra, tražeći kome bi to dao i neće nikog naći da to od njega primi…” (EI-Buhari )

Sve ovo što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već se ostvarilo, pa je bilo izobilje imetka i u vrijeme ashaba, radijalla-hu anhum, poslije osvajanja Perzije i nekih područja koja su bila pod kontrolom Rimljana. Također, se to obistinilo i u vrijeme vladavine pravednog halife Omera ibnu Abdulaziza, pa ljudi nisu mogli naći kome da dadnu zekat. Ovaj predznak će se pojaviti i pred kraj dunjaluka pa će onaj kome se ponudi sadaka reći: “Meni to ne treba.”

Također, će u vrijeme dolaska Mehdije i silaska Isa, alejhisselam, biti mnogo imetka pa će čak zemlja izbaciti iz sebe svoj bereket i svoje riznice.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu rekao: “Izbaciće zemlja najvrijednije dijelove svoje utrobe u obliku zlata i srebra pa će doći ubica i reći: “Zbog ovoga sam ja ubijao.” Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći: “Zbog ovoga sam kidao rodbinske veze”, te će doći kradljivac i reći: “Zbog ovoga mi je odsječena ruka.” Zatim će svi to blago ostaviti ne uzevši ništa od toga.” (Muslim 15/98)

Ibnu Hadžer, rahimehullah, spominje da će ljudi, pored ovih pomenutih situacija, također, ostavljati imetak i neće mu pridavati nikakvu važnost onda kada se pojavi velika vatra (veliki predznak Sudnjeg dana) pa će ljudi biti zauzeti sakupljanjem na jedno mjesto i niko se neće ni obazirati na imetak nego će svako nastojati da se oslobodi svega što nosi.

12. POJAVLJIVANJE ISKUŠENJA I SMUTNJI (FITNETLUKA)

Allahova, dželle sanuhu, mudrost je učinila da se islamski ummet izloži raznim iskušenjima, da bi se otkrilo ono što je u ljudskim dušama. Allah, dželle šanuhu, zna šta je u ljudskim dušama prije nego ih stavi na kušnju, međutim kušnje pokazuju i samim ljudima ono što je u njihovim dušama.
Allah, dželle šanuhu, je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao mnoge kušnje kojima će biti islamski ummet izložen, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ummet o tim kušnjama da bi se od njih što bolje zaštitili.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naglasio da je od predznaka Sudnjeg dana pojavljivanje teških smutnji i kušnji u kojima se neće moći razaznati istina od neistine. Te će kušnje poljuljati iman (vjerovanje) kod ljudi pa će čovjek u tim smutnjama osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Kad god se pojavi neka kušnja reći će vjernik: “Ovo je moja propast.” Zatim će ta kušnja proći pa će se pojaviti druga a vjernik će govoriti: “Ovo je, ovo je….” I tako će ljudi prolaziti kroz kušnje sve do Kijametskog dana.

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će pred Kijametski dan nastupiti mračne kušnje kao dijelovi mrkle noći, pa će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Onaj koji tada ostane sjedeći je bolji od onoga koji stoji, a onaj koji stoji je bolji od onoga koji hoda, onaj koji hoda je bolji od onoga koji trči. Polomite svoje lukove i pokidajte njihove konopce a sa svojim sabljama udarite o kamenje.’ Ako neko od vas bude u svojoj kući napadnut neka bude kao bolji od dvojice Ademovih, alejhisselam, sinova.”
(Prenose ga Ahmed 4/408, Ebu Davud 11/337, Ibnu Madze 2/1310 i El-Hakim u El-Mustedreku 4/440sahih)

U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Požurite sa dobrim djelima prije nego što nastupe teške kušnje kao dijelovi mrkle noći, osvanuće čovjek kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za neku dunjalučku korist.” (Muslim 2/133 i Et Timizi 2196 sahih)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je uputio da od ovih kušnji tražimo utočište kod Allaha, dželle šanuhu, i također je, sallallahu alejhi ve sellem, naglasio da nema spasa od ovih kušnji osim u čvrstom vjerovanju u Allaha, dželle šanuhu, i u Drugi svijet i u privrženosti džema’atu-zajednici pravih muslimana – pa makar njihov broj bio i mali.
Kao što nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napomenuo vrijeme kada će ove kušnje nastupiti, takođe nam je pomenuo i pravac iz kojeg će doći iskušenja, a to je istok.
Ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da na minberi kaže:

“Zaista će kušnje doći ovuda – pokazujuci prema istoku – odakle se pojavljuje šejtanski rog.“ (Prenose ga EI-Buhari 13/45 i Muslim 18/31)
Ibnu Hadžer kaže da je prva kušnja koja je zadesila islamski ummet došla upravo sa istoka i ona je bila razlog razdora među muslimanima a to je ono što šejtan voli i čemu se veseli, a takođe je i većina bid’ata (novotarija) uvedena iz tog pravca. (Fethul-Bari 13/47)

Iz pravca istoka su se pojavile i većina frakcija kao što su: Havaridži, Rafidije, Kaderije, Džehmije, Mu’tezile i druge. Takode su Tatari došli iz pravca istoka u sedmom vijeku po Hidžri i nanijeli velike štete, ubistva i belaje koji su pomenuti u istorijskim knjigama.
U skorije vrijeme istok je bio izvor kušnji, belaja i nevjerstva, čak je i centar komunizma – Rusija i Kina – na istoku. Također će dolazak Dedždžala i naroda Je’džudž i Me’džudž biti sa istoka.

Da nas Allah, dželle sanuhu, zaštiti od vidljivih i nevidljivih kušnji.
Potrebno je napomenuti da su neka od ovih iskušenja istovremeno i predznaci Sudnjeg dana koje je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, najavio, kao što su bitka na Siffinu, pojavljivanje Havaridža i sl. Ukratko ću pomenuti neka od tih velikih iskušenja koja su bila razlog razilaska muslimana i pojavljivanja velikih poteškoća

UBISTVO TREĆEG HALIFE OSMANA IBNU AFFANA radijallahu anhu

Iskušenja u vrijeme ashaba su počela poslije ubistva Omera, radijallahu anhu, jer je on bio prepreka, “vrata” koja su bila zatvorena i kušnje nisu mogle doci do izražaja Međutim, kada su ta vrata provaljena – kada je Omer, radijallahu anhu, ubijen – (kaošsto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio u hadisu) onda su nastupila velika iskušenja od strane munafika i drugih zlonamjernih ljudi. (Hadis u ovom značenju prenosi EI-Buhari 6/6031 Muslim 18/16)

Među prvim i najtežim iskušenjima u historiji Islama bilo je ubistvo Osmana, radijallahu anhu, kao što je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio rekavši da će Osman, radijallahu anhu, ući u džennet, a prije toga će biti stavljen i na kušnju. (Hadis u tom značenju prenosi EI-Buhari 13/48)

To djelo su počinili zlikovci iz Iraka i Egipta koji su upali u Medinu, opkolili njegovu kuću i ubili ga, radijallahu anhu, dok je on učio Kur’an. Znajući da je to kušnja i belaj koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio, on je, radijallahu anhu, to strpljivo podnio i zabranio je ashabima i ostalim oko njega da se oružano suprostave tim zlikovcima, ne želeći da se krv proliva zbog toga.

Sa ovim događajem počela su velika iskušenja i došlo je do razilaska medu muslimanima, pa čak i do borbi među njima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je znao da će se u vrijeme ashaba desiti te kušnje. To se vidi iz hadisa u kojem se prenosi da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na jednu od kula u Medini i upitao ashabe:
– “Vidite li ono što ja vidim?
– Ne vidimo – odgovoriše ashabi.
– Ja zaista vidim iskušenja koja padaju medu vaše kuće kao što pada kiša.” (
Muslim 18/7)

En-Nevevi, rahimehullah, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio iskušenja sa kapima kiše zbog njihovog mnoštva i obilnosti. Ta iskušenja će zadesiti sve ljude kao što se to desilo u bici na Džemelu, Siffinu, Harri, ubistvo Osmana, radijallahu anhu, i ubistvo Husejna, radijallahu anhu, i sl.

U najavljivanju ovih događaja, zatim njihovom ostvarivanju dokazuje se još jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu’džiza (nadnaravnih djela).
Kao što sam već napomenuo ubistvo Osmana, radijallahu anhu, je bilo povod i razlog pojavljivanja drugih kušnji kao što su bitke na Džemelu, Siffinu, pojavljivanje Havaridža i drugih. Takođe od kusšnji koja je zadesila islamski ummet je bila bitka Harre, zatim problem oko toga da li je Kur’an stvoren o čemu se posebno može pisati.
Od kušnji koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će se desiti prije Sudnjeg dana je također:

1 2 3 4 5Sljedeća stranica
Islamski Forum
Back to top button