Brak & Porodica

Status braka u islamu

Pripremio  Dr. Safet Kuduzović

Svevišnji Gospodar, iz Svoje apsolutne mudrosti, sve je stvorio u paru. Uzvišeni Allah kaže: “I vas kao parove stvorili” (En-Nebe, 8); “Neka je hvaljen Onaj Koji je u svemu parove stvorio: u o­nome što iz zemlje niče, u njima samima, i u o­nome što o­ni ne znaju!” (Ja-sin, 36); “I od svega po par stvaramo da biste se vi prisjećali” (Ez-Zarijat, 49); “I da On par, muško i žensko, stvara” (En-Nedžm, 45).

Stvaranjem muškarca i žene zagarantiran je opstanak ljudske vrste na Zemlji, a ujedno i realizacija osnovnog cilja zbog kojeg je stvoren čovjek, a to je uspostava robovanja Svevišnjem Allahu. Govoreći o bračnoj vezi i potomstvu Svojih poslanika, Uzvišeni Allah kaže: “I prije tebe smo poslanike slali i žene i potomstvo im davali” (Er-Ra’d, 38). U jednom hadisu, čija je autentičnost sporna, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Četiri su stvari od prakse vjerovjesnikā: stid, upotreba mirisa, upotreba misvaka i brak.” (Tirmizi i Sujuti ovu su predaju ocijenili dobrom, dok je Ebu Zura er-Razi, Ibn Arebi el-Maliki, Nevevi, Ibn Mulekkin, Ibn Mahmud, komentator Sunena Ebu Davuda, Munavi i Albani smatraju slabom, što je prioritetnija ocjena ovog hadisa.)

Imam Bulkini kaže: “Ne postoji nijedan ibadet koji je propisan još od vremena Adema i neprekidno traje do našeg vremena, a nastavit će se i u Džennetu, kao što je to slučaj sa brakom i vjerovanjem – imanom.” (Sujuti, El-Ešbahu ven-nezair, str. 475)

Kada je riječ o sljedbenicima poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, tada pitanje bračne veze ima posebnu dimenziju, budući da će se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ponositi brojnošću svojih sljedbenika. Ma’kil b. Jesar kaže: “Neki je čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: ‘Upoznao sam lijepu ženu i čestitog porijekla, ali je nerotkinja, pa hoću li se njome oženiti?’ ‘Ne’, odgovorio je Poslanik. Kad mu dođe i drugi put, Poslanik mu zabrani ženidbu njome, a kad dođe treći put, reče mu: ‘Ženite rotkinje koje vas vole, ja ću se ponositi pred drugim narodima vašom brojnošću.’” (Ebu Davud, br. 2050. Hakim, Zehebi i Albani ovu su predaju ocijenili ispravnom.)

Savjetujući mlade da stupaju u bračnu vezu, Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “O mladići, ko je od vas u mogućnosti da se oženi, neka se oženi, jer je to najbolji način da sačuva svoj pogled i svoj spolni organ, a ko nije, neka posti, jer će mu post biti najbolji štit.” (Buhari, 1115/5065; Muslim, 549/1400)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, između ostalih, ukorio je čovjeka koji je odlučio da se ne ženi. Enes b. Malik kaže: “Trojica ljudi otišla su kod Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga da ih pitaju o ibadetu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Pošto su obaviješteni, to im se učinilo nedovoljnim, pa su rekli: ‘Gdje smo mi u odnosu na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njemu su oprošteni raniji i kasniji grijesi!’ Jedan od njih reče: ‘Što se mene tiče, ja ću sve noći da provodim u namazu.’ Drugi reče: ‘Ja ću da postim sve dane i nijedan neću prekidati.’ Treći reče: ‘Ja ću se sustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!’ Kada je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je: ‘Vi ste ti koji su rekli tako i tako? Tako mi Allaha, ja se od vas najviše bojim Allaha i strahujem od Njega, pa jedem i postim, i klanjam i spavam, i ženim se. Ko postupi suprotno mojoj praksi, ne pripada meni.’” (Buhari, 1115/5063; Muslim, 549/1401)

Katada es-Sedusi rekao je: “Davno je rečeno: ‘Kada dječak postane punoljetan, a otac odbije da ga oženi pa dječak počini nemoral, otac je grješan (kao i bludnik).’” (Ibn Ebu Dun’ja, El-I’jal, 1/333, br. 172)

Jezid b. Mejsera govorio je: “Strast u ljudskom tijelu poput je razbuktalog požara.” (Seid b. Mensur, Es-Sunna, 1/166, br. 500. Ovo je predanje naveo imam Ibn Redžeb u djelu Džamiul-ulum, str. 127.)

Muaz b. Džebel na samrtnoj je postelji rekao: “Oženite me, prezirem da sretnem Allaha neoženjen.” (Ibn Ebu Šejba, 3/439, br. 15903. Ovo je predanje naveo imam Sujuti u djelu Ed-Durrul-mensur, 2/551.)

Omer b. Hattab upitao je nekog čovjeka je li oženjen i nakon što je ovaj odgovorio da nije, Omer mu reče: “Ili si glup, ili si pokvarenjak.” (Abdurrezzak, 6/170, br. 10383–10384.)

Vehb b. Munebbih govorio je: “Neoženjen je čovjek poput drveta na brisanom prostoru: vjetar ga povija čas lijevo, čas desno.” (Abdurrezzak, 6/171, br. 10386)

Mladenci su dužni da bračnu vezu zaključuju isključivo sa osobama koje su dostojne i zadovoljavajuće u pogledu vjere. Kur’an i hadis jasno ukazuju na važnost braka i svojim jezgrovitim i sveobuhvatnim tekstovima objašnjavaju temelje i detalje koji se tiču bračne institucije. Uzvišeni Allah će pomoći onome ko bude nastojao sačuvati svoju čednost i podarit će mu dostojnog životnog saputnika. Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se obavezao da će pomoći trojici: onome ko se želi oženiti radi očuvanja čednosti, robu koji se želi otkupiti i borcu na Allahovom putu.” (Begavi, 9/7, br. 2239, s dobrim lancem prenosilaca. )

Stupanjem u bračnu vezu ljudi umiruju razbuktale strasti i čuvaju sebe i svoga supružnika od razvrata. Svevišnji Allah kaže: “Jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju” (Er-Rum, 21); “Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; o­ne su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća” (El-Bekara, 187). Za čovjeka ne postoji bolje smirenje i bolja odjeća od njegovog supružnika. (Fethul-bejan, 1/240)

Napomena: O temama vezanim za brak i bračno pravo, možete uskoro opširno čitati u fetvama iz najnovije knjige dr. Safeta Kuduzovića, Vodič za muslimansku porodicu (III tom).

Islamski Forum
Back to top button