Različite Teme

Dedžal prvi veliki predznak

Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka

Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta i biće najveće iskušenje i najteža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu – od stvaranja Adema pa do Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala, pa je zbog toga važno da znamo neke stvari o njemu…

Opis Dedžala dao je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, tako detaljno da ga neće biti teško prepoznati. Neke njegove osobine su uočljive iz daljine, a druge se primijete kada se približi. Ako se u njega pogleda izdaleka kada prilazi, primjetit će se da je nizak, debeo, tamnoput, crvenih obraza, ogromne glave kao kod kratke zmije, krivih nogu, jako uvijene i kovrdžave kose koja kao da je nalijepljena vodom i pijeskom (blatnim), pa izgleda poput grana drveta. (Na osnovu hadisa koji bilježi Ahmed, Ebu Ja’la i Ibn Kesir u Tefsiru)

Kada se približi, uočava se šejtanski izgled lica sa izobličenom desnom stranom, bez oka i obrve. Lijevo oko mu je zeleno i svijetlo, kao da je ispupčena zelena kugla od stakla čija je zjenica oborena prema obrazu, odnosno, kao da je ispupčena boba grozda ili ispljuvak na zidu. Dakle, on je ćorav, desno oko mu je sasušeno, bez sjaja, a lijevo je izbuljeno i oboreno prema obrazu. (Ibn Hadžer prenosi ovaj govor od Kadi l jada, vidi Fethul-Bari, Poglavlje o smutnji).

Kada bi samo ovo imali od opisa Dedžala, bilo bi dovoljno, ali Allah, dž.š, je želio da nam da još precizniji opis kroz riječi Svog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, koji ga opisuje tako precizno da je njegov izgled potpuno jasan. Kaže Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Između njegovim očiju je napisano K F R, (kafir), što će pročitati svaki mu’min, bio pismen ili ne.” Poslije ovog opisa mislim da nije ostao niko ko ga neće moći prepoznati.
_____________________________________________________________

Gdje je Dedžal sada

Dedžal je živ i zatvoren je u samostanu na jednom ostrvu. Kaže se da su ga zatvorili meleki, a neke predaje govore da ga je zatvorio Sulejman, a.s. Mi nemamo pouzdanog i tačnog dokaza o tome. Bitno je da je Dedžal uhapšen, da je u određenoj prostoriji čvrsto vezan lancima, te da će biti pušten u već određeno vrijeme.

Mjesto zatvora Dedžala je sigurno negdje na istoku, u oblasti današnjeg Horosana, iz mjesta “Jehudijje Isfahan” (na granici između Rusije i Irana). Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Dedžal će se pojaviti u zemlji na istoku koju zovu Horosan.” (Bilježe Tirmizi i Hakim, Albani smatra da je sahih i bilježi ga pod brojem ). U drugom hadisu Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada Jevreja iz lsfahana, zaogrnutih u ogrtače.” (Bilježe Muslim i Ahmed).

Hadis koji govori o Džessasi je jasan, pa ga nije potrebno komentarisati, ali ćemo iz njega izvući određene zaključke:

1. Dedžal postoji trenutno, živ je još od poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, zatvoren je i čvrsto vezan.

2. Kada bi njegovo mjesto bilo poznato, ne bi se moglo doći do njega, niti ga osloboditi, jer on ima precizan rok kojeg mu je Allah propisao, koji se ne može ni ubrzati ni usporiti.

3. Njegovom će izlasku prethoditi određeni predznaci, od kojih je isušenje Taberijskog jezera, prestanak rađanja palmi u Bej sanu i još neki drugi.
________________________________________________

Predznaci pojave Dedžala

Pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija, a.s, te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom poluotoku, nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima, te nakon osvajanja !stambula. Te bitke će trajati nekoliko mjeseci, kao što smo spomenuli u trećem poglavlju.

Neki događaji će se pojavttl prije Dedžala i om će najaviti skori izlazak Prokletnika, od kojih su:

1. Razarajući rat “Armagedon”, nakon kojeg će presušiti rijeka Eufrat i Taberijsko jezero, a palme u Bejsanu će prestati davati plod. Pa, kada se odigra velika bitka “Armagedon”, očekujte skoru pojavu Dedžala.

2. Dolazak godina velikih suša, gladi, nesreća i nasilja, te smanjenje broja ljudi koji će vjerovati, jer Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “ …L jude će, tri godine prije pojave Dedžala, pogoditi velika glad. Allah, dž.š, će prve godine narediti nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji da smanji svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će biti naređeno da nebo smanji svoje padavine za dvije trećine, a zemlja da smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj godini će biti naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da neće pasti nijedna kap vode, a iz zemlje neće niknuti ni jedna biljka i neće ostati nijedan pašnjak da neće biti uništen, osim onoga što Allah htjedne. Upitaše ashabi :’A od čega će ljudi živjeti tada?’ ‘Riječi: Lailahe illallah, Allahu ekber, Elhamdulillah će im biti zamjena za hranu“. ( Bilježi Ibn Madže, Ibn Huzejme i Hakim, hadis je vjerodostojan).

Dakle, znak blizine pojave Dedžala je opći nered na Zemlji koji će prouzrokovati smutnje, ratove, glad i presušivanje rijeka i jezera, te povećan broj svjetskih kriza i problema. Ovakvo vrijeme je pogodno za pojavu tog šejtanskog stvorenja, koji će ljude iskušavati preko hrane i vode, da nas Allah, dž.š, sačuva njega!
____________________________________________________

Dedžalova smutnja

Dedžal je najveće iskušenje i najteža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu. Koliko je opasna njegova smutnja, pokazuje nam naredba Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da na svakom namazu molimo za zaštitu od četvero u što spada i Dedžalova smutnja. . Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kada neko od vas bude na sjedenju, neka od Allaha zatraži zaštitu od četvero (riječima): ‘Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od džehennemske patnje, od iskušenja u kaburu, od smutnje života i smrti i od zla smutnje Mesiha Dedžala.” (Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a. )

O žestini smutnje i situacije u kojoj će se ljudi naći govori Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Od stvaranja Adema, pa do Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala.” (Bilježi Muslim u Sahihu) U drugoj predaji se kaže: ” …nema teže smutnje od Dedžala.” (Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi) A u trećem hadisu Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Ljudi će bježati u brda od Dedžala.” ( Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi)

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, nas upozorava, a posebno one koji nisu čvrsti u svom vjerovanju, da se ne sretamo sa Dedžalom: “Ko čuje za Dedžala, neka se udalji od njega! Tako mi Allaha, bit će ljudi koji će mu dolaziti, misleći da su čvrsti vjernici, pa će mu se pridružiti zbog iskušenja koje će posjedovati.” (Bilježe Ahmed, Ebu Davud i Hakim, Albani ga ocjenjuje kao vjerodostojan)

– Dedžal će obići cijelu Zemlju u roku od četrdeset dana. Putovat će poput kiše koju prati vjetar. Ljude će pozivati da mu se pridruže. Oko njega će biti šejtani koji će mu pomagati u njegovoj zabludi. On je kao i svaki sihirbaz kojeg šejtani više pomažu u njegovom poslu i više mu se pokoravaju ukoliko više ispolji zablude i nevjerovanje. Dakle, grijesi koje će on činiti su mito kojim će on zadovoljiti šejtane pa će mu biti pokorni.

– Od njegove smutnje je Džennet i vatra koja će ga pratiti. Njegov Džennet je vatra, a njegova vatra je Džennet. Pa ko bude iskušan sa vatrom, neka zatraži zaštitu kod Allaha i neka prouči prve ajete sure El-Kehf. Od njegove smutnje je da će reći neukom čovjeku: ‘Ako ti oživim roditelje, hoćeš li svjedočiti da sam ja tvoj gospodar? ‘Hoću,’ odgovorit će. Pa će se dva šejtana ukazati u liku njegovih roditelja koji će mu reći: ‘O sine naš, zaista je on tvoj gospodar, pa ga slijedi.’

– U njegovu smutnju spada i to da će ubiti jednog čovjeka, pa će njegovo tijelo pilom prepoloviti na dvije polovine i reći: ‘Pogledajte ovog mog roba kojeg ću oživjeti, pa će nakon oživljenja tvrditi da ima drugog boga osim mene.’ Allah će oživjeti čovjeka, pa će mu Dedžal reći: ‘Ko je tvoj bog?’ Čovjek će odgovoriti: ‘Moj Gospodar je Allah, a ti si Allahov neprijatelj Dedžal. Tako mi Allaha, nikada nisam bio sigurniji da si to ti, kao što sam danas.’

– U njegovu smutnju spada i to da će narediti nebu da kiša pada, pa će padati. Naredit će zemlji da daje plodove, pa će ona svoje plodove dati. Od njegove smutnje je da će neko mjesto odbiti da ga slijedi, pa im neće ostati ni jedno grlo stoke a da neće biti uništeno.

– U njegovu smutnju spada i to da će mu neko mjesto povjerovati, pa će narediti nebu da spusti kišu, što će ono i učiniti. Naredit će zemlji da podari svoje plodove, pa će ona to učiniti, (te će imati najbolju ispašu). Zbog toga će im stoka biti krupna i ugojena kao nikada do tada, sa stomacima punim hrane i vimenima punim mlijeka.

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući Dedžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O ovome nam govori jedan hadis Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem: “Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas? (ponovio je tri puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas?’ To je dan u kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati. u Međinu, ga će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac?*** Ovo je Ahmedov mesdžid.’

Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El­ Halas!” ( Bilježi Ahmed, EI-Hejsemi ga ocjenjuje kao vjerodostojan).

*** NAPOMENA: Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koja pojačava iman vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedžal gledati u njegovu džamiju koja će biti kao bijeli dvorac, a za njegova života ona je bila od čerpića i palminih grana. Međutim, ona je danas, uistinu, bijeli dvorac. Istinu si kazao o, Allahov Poslaniče!
__________________________________________________

Koliko će dugo Dedžal ostati na Zemlji

U nekoliko rivajeta, koje bilježi Muslim, se navodi: “Koliko će ostati na Zemlji o, Božiji Poslaniče?” On odgovori: “Četrdeset dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani kao obični dani u tom vremenu.” Ashabi zatim rekoše: “Allahov Poslani če, u danu koji je kao godina, da li će nam biti dovoljni namazi jednoga dana?” Poslanik odgovori: “Ne, obračunavajte vrijeme namaza.”
_____________________________________________________

PROPAST DEDŽALA I PORAZ NJEGOVIH SLJEDBENIKA

Kada Dedžal bude putovao po Zemlji, zavodeći ljude i uznemiravajući ih svojim zlom, ljudi će bježati od njega u brda. Tako će Mehdi skupa sa vjernicima biti u Damasku, u jako teškom okruženju, na izmaku snage zbog suše i nedostatka hrane. Allah, dž.š, će im dati svoju pomoć preko Isaa, a.s, kome će dozvoliti da siđe sa neba, na koje ga je uzdigao Allah, dž.š. Isa, a.s, će se spustiti kod Bijele munare, u Istočnom dijelu Damaska, u vrijeme početka namaza.

Mehdi će predvoditi namaz, a odmah nakon predaje selama Isa, a.s, će reći: “Izađite sa mnom do Allahovog neprijatelja Dedžala.” Kada izađu, prokletnik, koji je do prije par minuta tvrdio da je najveći vladar, pa čak i bog, ugledat će Isaa, a.s. Kada ga ugleda počet će da se topi kao što se so topi u vodi. Pokušat će da bježi, ali će ga Isa, a.s, stići kod kapije “Ludda” u Palestini i ubiti. Da ga pusti, sam bi se istopio, ali će mu reći: “Ja imam jedan udarac za tebe”, pa će ga probost kopljem, i Allah će pokazati njegovu krv na koplju.

Dedžalovi sljedbenici će biti svjesni da on nije bog, jer ga je Isa, a.s, ubio, pa će tu početi propast Židova. Sedamdeset hiljada Jevreja, Allah ih prokleo, će početi da bježi, nastojeći se sakriti od Isaa, Mehdija i muslimana. Allah, dž.š, će narediti svemu za šta se sakriju da progovori i da ih otkrije. Svi će biti pobijeni i na takav način će se Zemlja očistiti od njih, njihove smutnje i prljavštine. Allahu Uzvišenom neka je hvala!

Iz knjige: “Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

Islamski Forum
Back to top button