Različite Teme

Sudnji dan 6.dio

Šefa’at Rasulullaha sallallahu alejhi we sellem, i izvođenje vjernika iz vatre

Kad Allah dž.š. presudi ljudima i svako bude znao gdje mu je pravac, Allah će dozvoliti šefa’at. Šefa’at će činiti vjervjesnici, meleki i vjernici za one koji u svom srcu budu imali makar trun imana, a meleki će činiti šefa’at za one koji zbog grijeha i neposlušnosti izgorjeli,

pa kad završe kazače Milostivi: “Ostao je još Moj šefa’at, pa će zagrebati šakom u vatru i izvešče narode koji su več izgorjeli pa će biti spuštani u rijeku na vratima dženneta, a zovu je rijeka života, pa će izrasti na njenim stranama.

62 – Prenosi se od Ma’bed bin Hilala El Anzija, a on od Enesa bin Malika r.a. kako je rekao: “Pričao nam je Muhammed s.a.v.s.: “Kad nastupi Sudnji dan ljudi će jedni drugi uznemiriti, pa će doči Ademu a.s. i reči će mu: “Traži šefa’at za svoje potomke.” A on će reči: “Nisam vam ja za to.” Govorio je dalje sve dok nije rekao:

“Pa će doči meni, a ja ću im reči: “Ja sam vam za to.”, pa ću požuriti svome Gospodaru da zatražim od Njega dozvolu, a On će mi je dati i staču pred Njega i zahvaliću mu se onako kako Mu se ranije nisam znao zahvaliti, a On će me njome nadahnuti. Potom ću Mu pasti na sedždu i reči će mi se:
“O Muhammede, podigni glavu, reci tvoj će se glas čuti.
Zatraži, biće ti dato, učini šefa’at biće ti prihvačen.

” A ja ću reči: “Gospodaru, moj ummet, moj ummet.”, pa će biti rečeno: “Požuri, pa ko bude imao u srcu imana koliko zrno pšenice ili ječma izvedi ga iz džehennema.
“, a ja ću pozuriti da to učinim. Zatim ću se vratiti Gospodaru i zahvaliti Mu se istom zahvalom, učiniću Mu sedždu, pa će mi biti rečeno:

“O Muhammede, podigni glavu, reci biće ti uslišeno. Zatraži biće ti dato, učini šefa’at biće ti prihvačen.” A ja ću reči: “Gospodaru, moj ummet, moj ummet.”, pa će mi biti rečeno: “Požuri.”, pa ko bude imao u srcu imana koliko zrno gorušice izvedi ga iz džehennema. A ja ću požuriti i učiniću to. Zatim ću se vratiti svome Gospodaru, zahvaliću Mu se istom zahvalom, pašču Mu na sedždu, pa će mi se reči: “O Muhammede, podigni glavu, reci, biće ti uslišano. Zatraži, biće ti dato, zauzmi se biće ti prihvačeno.” A ja ću reči: “Gospodaru, moj ummet, moj ummet.”, pa će mu biti rečeno:

 “Požuri, pa ko bude imao u srcu mnogo, mnogo, mnogo manje imana nego je srce gorušice izvedi ga iz džehennema, a ja ću požuriti i učiniću to.” Ovaj hadis prenesen je od Enesa bin Malika i on nas je sa njim upoznao. Izišli smo od njega pa došli iza mezaristana u pustinji rekli smo: “Trebali bi smo otiči Hasanu koji se krio u kuči Ebu Halife da ga poselamimo. Ušli smo, nazvali selam i rekli:

“O Ebu Seide, dolazimo ti od tvoga brata Ebu Hamze. Ispričao nam je hadis o šefa’atu kakvog ranije nismo čuli.” A on je rekao: “Da čujem.”, pa smo mu ispričali hadis a on je kazao: “Dopuni!”, a mi smo rekli: “Nije nam više od toga ispričao”, a on je rekao:
“Pričao nam je prije dvadeset godina o tome hadisu, kada ga je najviše memorija služila, pa nam je rekao više nego vama danas, ali ne znam da li je ostatak zaboravio zbog starosti ili je to namjerno prešutio zbog bojazni da se ne opustite.”, a mi smo kazali:

“Pa, kaži nam ti.” A on se nasmijao i rekao: “Čovjek je stvoren od žurbe, pa zato sam vam to spomenuo jer želim da vas obavijestim. Poslanik s.a.v.s. je još kazao: “Zatim se vratio svome Gospodaru po četvrti put, zahvalio sam Mu istom zahvalom, pao Mu na sedždu, pa mi je rečeno:

“O Muhammede, podigni glavu. Reci, biće ti uslišano. Zatraži, biće ti dato, traži šefa’at, biće ti zauzimanje primljeno.
” A ja ću reči: “Gospodaru, daj mi dozvolu za one koji su rekli “La Ilahe illAllah”, a On je rekao:
“Nije to za tebe (ili je rekao: To tebi ne pripada) jer, tako Mi Moje moči, tako Mi Moje veličine, tako Mi Moje uzvišenosti, tako Mi Moga ponosa jedino ću ja izvesti iz džehennema onoga ko je izrekao “La ilahe illAllah.” (Muttefekun alejhi)

Poslanik s.a.v.s.ov šefa’at za velike griješnike

iz njegovog ummeta

63 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao:
“Svakom će vjerovjesniku biti uslišena jedna dova, a svaki će od njih požuriti da ih ispuni. A ja ću svoju molbu ostaviti za šefa’at za svoj ummet na Sudnjem danu. I to je ono u šta se mogu uzdati, inšaAllah, oni koji umru od moga ummeta, a ne budu činili nikakav širk Allahu dž.š..” (Muttefekun alejhi)
Čovjek koji će se najviše obradovati šefa’atu Resulullah s.a.v.s.

64 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Upitao sam Božjeg Poslanika s.a.v.s.: “Ko će se najviše obradovati tvome šefa’atu na Sudnjem danu?” A on je odgovorio: “Znao sam Ebu Hurejre da me niko prije tebe neće upitati za ovaj hadis, zato što znam koliko žudiš da saznaš neki hadis. Čovjek koji će se najviše obradovati mom šefa’atu je onaj koji je iz dubine srca izgovarao “La ilahe illAllah” ” (hadis prenosi Buharija)

Rekao je Hafiz bin Hadžer, neka mu se Allah smiluje: “Pod ovim šefa’atom se podrazumijeva neki od šefa’ata, a to je onaj kada će Rasulullah s.a.v.s. reči:
“Moj ummet, moj ummet”, pa će mu se kazati: “Izvedi iz džehennema onoga ko u srcu ima imana toliko i toliko.” A najsrečniji zbog njegovog šefa’ata biće onaj koji je imao potpuniji iman u odnosu na onog koji je imao slabiji iman od njega, dok će se najviše obradovati veličanstvenom šefa’atu kojim će čovjek biti oslobođen od dugog stajanja – onaj koji se prije uputi ka džennetu.

A to su oni koji će uči u džennet bez polaganja računa. Poslije njih slijede oni koji će uči u džennet bez kažnjavanja, iako su ga zaslužili, nakon što polože račune. Potom oni koje je liznuo plamen džehennema ali nisu pali u vatru. (Buharija)
Izvođenje muslimana griješnika iz vatre Allahovom milošču

65 – Prenosi se od Ebi Seida El Hudrija r.a. da je Rasulullah s.a.v.s. rekao:
“A stanovnici džehennema koji su u vatri nastanjeni, biće u stanju ni života ni smrti, a oni koji su pali u vatru zbog grijeha.” – ili je rekao: Zbog grešaka – biće usmrčivani sve dok ne postanu ugljevlje.

Pa će biti dozvoljen za njih šefa’at i biće dovedeni (izvedeni) u grupama i biće poredani na obalama džennetskih rijeka pa će im se reči: “O stanovnici dženneta polivajte ih”, pa će oni izrastati kao sjemenke bilja iz nanosa (mulja) kojeg rijeka izbaci.” I rekao je jedan čovjek iz naroda: “Kao da je Rasulullah s.a.v.s. bio sa beduinima.” (hadis prenosi Muslim)

Rekao je Nevevi, neka mu se Allah smiluje: “Iz značenja navedenog hadisa očito je, a Allah najbolje zna, da su kjafiri ti koji su stanovnici vatre, a da se nalaze u stanju ni zivota ni smrti, kao što Uzviseni Allah kaže: “Oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti, i neće im se patnja u njima ublažiti.” (Fatir, 36)

I još je rekao Uzvišeni Allah:
“U njemu neće ni umrijeti ni živjeti.” (Ta Ha, 74)

Ovakav je stav sljedbenika istine prema kojem je uživanje stanovnika dženneta vječno, kao što je vječna i patnja stanovnika džehennema. A što se riječi Rasulullaha s.a.v.s. tiče: “A oni ljudi koje će vatra zahvatiti..”, pa do kraja hadisa, on pod njima podrazumijeva vjernike koji su griješili. Njih će Allah dž.š. usmrtiti nakon što budu kažnjavani onoliko koliko On bude htio. A ovo usmrčivanje je stvarno, sa gubitkom osječaja, a kazna će biti u veličini njihovog grijeha.

To znači da će ih usmrtiti i zadržati u vatri, a oni neće ništa osječati i ostače u njoj onoliko koliko im Allah bude odredio. Zatim će iz vatre biti izvedeni, mrtvi i ugljenisani, potom preneseni u gomilama kao što se nose stvari, na obale dženentskih rijeka, a onda preliveni vodom života nakon čega će oživjeti i izrasti, pa će otiči u svoja boravišta, i nastaviti sa preostalim fazama (halovima). To se može zaključiti iz navedenog hadisa, a Allah najbolje zna. (Muslim)

Stanovnici bedema

Allah dž.š. kaže: “I stanovnici dženneta će stanovnike vatre dozivati: “Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obečao, da li ste vi našli da je istinito ono čime je vama Gospodar vaš prijetio?” – “Jesmo” – odgovoriće.

A onda će jedan glasnik među njima, da ga jedni i drugi čuju viknuti: “Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahovog puta odvračali i nastojali da ga iskrive i koji u onaj svijet nisu vjerovali!” Između njih biće bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježju njegovom poznati. I oni će stanovnicima dženneta viknuti: “Mir vama!” – dok još ne uđu u njega, a jedva će čekati.

A kad im pogledi skrenu prema stanovnicima džehennema, uzviknuče: “Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim!” Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnuće neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reči će: “Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali? Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stiči?

“A Allah im je rekao: “Uđite u džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!” (El A’raf, 44-49)

66 – Rekao je Hazifa r.a.: “Stanovnici bedema su narod ćija su dobra djela prevagnula pa nije bačen u vatru, a imao je previše losih djela da bi ušao u džennet. I kad oni bace pogled na stanovnike vatre reči će: “Gospodaru naš ne daj da budemo sa narodom griješnim.

” Pa dok budu time zabavljeni iznenada će im doči tvoj Gospodar i reči će: “Krenite, uđite u džennet. Ja sam vam, zaista, več oprostio.” (Prenosi Hakim u Mustedreku i kaže da je ovo sahih po šartovima dvojice šejhova, tj. Buharije i Muslima, a Ez Zehebi ga ne prenosi ali se slaže s njim.)

Kaze Hafiz Ibn Kesir, neka mu se Allah smiluje: “A ono što je Allah dž.š. spomenuo navodeči razgovor stanovnika dženneta sa stanovnicima džehennema ukazuje na to da između dženneta i džehennema ima jedna pregrada koja sprječava da stanovnici džehennema ne mogu doći u džennet. A Ibn Dzerir Et Taberi, neka mu se smiluje, kaže:
“To je pregrada za koju Allah dž.š. kaže: “I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.” (El Hadid, 13)

A to su bedemi za koje Allah dž.š. kaže: “Između njih biće bedem, a na vrhovima ljudi.” (Al-A’raaf, 46) Pa nastavlja: “El a’raf je množina od riječi u’rf, a svaka uzvisina od zemlje kod Arapa se naziva u’rf. I kad kažemo da horoz ima krijestu
za krijestu se upotrebljava izraz u’rf zato što je uzdignuta iznad glave.

A Ibn Kesir kaže: “A mufesiri se razilaze oko tumačenja riječi ashabul a’raf (stanovnici bedema) i oko toga na koga se ovim misli. Tumačenja mufesira su dosta bliska kad kažu da je to narod čija su dobra i loša djela poravnata. Ovako misle Hafiz, Ibn Abas, Ibn Mes’ud i neki od selafa i halefa (oni koji dolaze poslije tabiina), neka im se Allah smiluje.

Obračun (vaga) između Sirat čuprije i dženneta

Kad vjernici pređu Sirat čuprije i spase se od vatre, učinu šefa’at za onoga za koga Allah dž.š. dozvoli šefa’at od stanovnika vatre. I uči će u džennet svi osim onoga ko je svome bratu učinio nepravdu. Takvi će biti zadržani na mizanu između dženneta i džehennema da bi račune međusobno poravnali, pa će im onda biti dozvoljen ulazak u džennet.

67 – Prenosi se od Ebi Seid El Hudrija r.a. da je Rasulullah s.a.v.s. rekao:
“Vjernici će biti spašeni od vatre pa će biti zadržani na mostu između dženneta i džehennema, da bi poravnali račune oko nepravde koju su jedni drugima učinili na dunjaluku, sve dok to ne rasprave i ne poravnaju račune. Zatim će im biti dozvoljeno da uđu u džennet.

 Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, svako od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu lakše nego je prepoznavao svoju kuču na dunjaluku.” (hadis prenosi Buharija)

Hafiz Ibn Hadžer kaze: “Možda su stanovnici a’rafa (bedema) od onih kojima se Allah smilovao, a oni su svojoj brači mnoge nepravde učinili, pa su im se izjednačila dobra i loša djela, te su zato zadržani da mogu gledati one koji će sa čuprije padati u vatru, strahujuči da i sami ne budu tamo poslani, a istovremeno da mogu vidjeti stanovnike dženneta kojima će dovikivati: “Mir vama!” – sve dok sami ne uđu u džennet, a jedva će čekati.” (Al-A’raaf, 46) A Allah najbolje zna.

U vatru će uči silnici, a u džennet nemočni (siromasi)

66 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Rasulullah s.a.v.s. rekao:
“Prepirače se džennet i džehennem, pa džehennem reče: “U mene će uči svi oholi i uobraženi silnici.”, a džennet će reči: “Što će u mene ući samo slabašni i neviđeni.

” A Allah, Blagi i Uzvišeni će reči džennetu: “Ti si Moja milost, sa tobom ću se smilovati kome Ja hoču od Svojih robova.” A reči će džehennemu: “A ti si Moja kazna sa kojom ću Ja mučiti koga Ja hoču od Svojih robova, i oba ću vas napuniti.” A što se džehennema tiče on se neće napuniti sve dok Allah dž.š. ne stavi na njega svoju nogu. Tek tada će džehennem povakati:

 “Dosta, dovoljno mi je ovoliko!” I tada će se džehennem osječati punim, a onda zbiti i savit nad stanovnicima vatre. A Allah dž.š. neće učiniti nepravdu ni jednom svom stvorenju. Međutim džennet da bi napunio stvoriče nova stvorenja.” (Muttefekun alejhi)

Islamski Forum
Back to top button