Različite & Teme

Čovječe sjeti se onoga šta te čeka!

Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!

“O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (Hadždž, 1-2). Hvala Allahu jedinom, a mir i spas onome poslije koga više nema Vjerovjesnika.

Znaj, moj brate, da je kraj svakom stvorenju na ovom svijetu smrt. Ali je smrt i početak stvarnog i vječnog života! Da, jer ti ćeš poslije smrti ući u kabur, a to je prva stanica za vječni svijet, a u tom svijetu je dvoje: patnja ili uživanje. Iz kabura se ide na obračunavanje pred Pravednim Sudijom, tako da će znati svako stvorenje svoje stanje i mjesto. Da li će njegovo mjesto biti u Džennetu u kojem će biti ono što oči nisu vidjele i uši nisu čule, niti je ljudsko srce moglo poželjeti. Ili će u Džehennem, vatru Allahovu razbuktalu, koja će do srca dopirati.

Jedna od glavnih stanica koja se nalazi na putu za vječnost je i Sudnji dan, čije je nastupanje ovako opisano u Kur’anu: “Kada Sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se Džehennem raspali, i kada se Džennet približi – svako će saznati ono šta je pripremio.” (Et-Tekvir, 1-14).

“O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allhova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavarava i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba”. (Lukman, 33).

“A kada dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svog pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti – neka lica tog Dana biće blistava, nasmijana, radosna, a na nekim licima toga Dana biće prašina, tama će ih prekrivati, to će nevjernici – razvratnici biti”. (Abese, 32-42).

Učimo o Islamu
Back to top button