Brak & Porodica

Zabrane u pogledu braka (1.dio)

Zabranjeno je pričati o intimnim stvarima

O zabrani činjenja nemorala

Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur’anu imenom ” fevahiš” – razvrat i “zina” – blud, radilo se to između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se radilo da osoba sama sa sobom to čini na način da svojom rukom ili na drugi način, izaziva sebi strast, i tako oponaša činjenje bračnoga čina.

Allah, subhane we te’ala zabranjuje i približavanje bludu, a kamoli sam čin bluda i kaže:

“Ne približavajte se bludu. To je zaista razvrat i ogavno. Loš je to put.” (Sura El-Isra’, ajet 32)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Koga zateknete da čini ono što je činio Lutov narod, ubijte i onoga ko to čini i onoga kome se to čini.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Dakle, ovaj ajet nam govori, o obaveznosti klonjenja svega što vodi u blud, tj. onoga što podstiče da se blud čini, bilo gledajući, bilo dodirujući, idući, trošeći imetak na tom putu, bilo miješajući se sa ženama koje nam nisu mahremi ili na bilo koji drugi način.
O zabrani odricanja od ženidbe i udaje

Islam nam zabranjuje i sprečava da se odričemo ženidbe i udaje. To se u islamu naziva tebettul – celibat, tj. da čovjek odluči da se neće ženiti i djevojka udavati.

Kaže Allah subhanehu we te’ala:

“Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Sura En-Nur, 32)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ko bude imao uslove za ženidbu pa se i pored toga ne oženi, taj nije moj sljedbenik.” (Teberani)
Zabrana o kastriranju

Zabranjeno je čovjeku da vrši kastriranje ili škopljenje, kako bi se odvratio od ženidbe. Razlog zabrane je zbog toga što je to štetno po čovjeka, a drugo što je u suprotnosti sa našom vjerom. Jer Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala, koji nas je stvorio, najbolje zna nas i naše prohtjeve, želje, nade i htijenja, pa kad je dao da budemo onakvi kakvi jesmo, zašto da to mijenjamo, kada nas Allah, subhabe we te’ala usmjerava na to rekavši: Udavajte neudate i ženite neoženjene…

Dakle, Allah, je dao čovjeku želju i volju za brakom, za drugim polom, pa ukoliko čovjek bude imao mogućnosti da se oženi a to ne učini bit će griješan, a ako svoju prirodnost, koju već ima, kao zdrav čovjek, spriječi kastriranjem, to je još teže.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: Ko bude u mogućnosti da se oženi, pa se ne oženi, nije od nas.
Zabrane o ženidbi bližnje rodbine

Zabranjeno nam je, po kur’anskom ajetu, da ženimo naše majke, kćeri, sestre, sestre očeva naših, sestre majki naših, bratične naše, sestrične naše, pomajke naše koje su nas dojile, sestre naše po mlijeku, majke žena naših, pastorke koje se nalaze pod našim okriljem od žena naših s kojima smo imali bračnu vezu, žene naših rođenih sinova.

Kaže Allah, subhane we te’ala:

“Zabranjuju vam se majke vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre majki vaših, i bratične vaše i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojim ste imali bračne odnose – ako s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh; i žene vaših rođenih sinova, i da dvije sestre sastavite, osim što je ranije bilo! A llah doista prašta i milostiv je.” (Sura En-Nisa, ajet 23)
Zabranja o privlačenju pažnje zveckanjem obuće

Zabranjeno je ženama da idu ulicom zveckajući svojom obućom. U vremenu najbolje generacije običaj je bio da žene nose nakite na svojim nogama, pa dok bi hodile nakit bi zveckao čime bi privlačile pažnju. Današnje žene to rade na drugi način, npr, obućom koja zvekeće.

Kaže Allah, subhane we te’ala: “… i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova…” (Sura En-Nur, ajet 31)
Zabrana o ženidbi više od 4 žene

Zabranjeno je da čovjek u jednom šerijatskom braku sastavi više od četiri žene. Dakle, ono što je dozvoljeno čovjeku, je da šerijatskim brakom, podjednakim pravima sastavi kod sebe četiri žene. U tom pogledu Allah, subhabe we te’alla kaže: “Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri…” (Sura En-Nisa, ajet 3)
Zabrana ženidbe nemuslimanki

Zabranjeno je ženiti nemuslimanke, ili one koje obožavaju lažna božanstava, ili one koje slijede komunističku ideologiju, itd. Dozvoljeno je ženiti muslimanke ili ehli kitabijke (židovke i kršćanke) pod određenim strogim uslovima koje šerijat propisuje, a to je da one nisu od naroda koji se bori protiv muslimana, niti da musliman živi i boravi u takvom mjestu, gdje postoji realna opasnost da će djeca iz toga braka zalutati i otići u drugu vjeru.

Kaže Allah, subhabe we te’ala:

“Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici, uistinu je vjernik rob bolji od mnogobošca, makar vam se i dopao…” (Sura El-Bekare, ajet 221)

Za ženidbu ehlul-kitabijki Allah subhanehu we te’ala kaže:

“…i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas…” (Sura El-Maide, ajet 5)

Muslimanci je zabranjeno da se udaje za bilo koga osim za muslimana, onoga koji ističe da je musliman svojim šehadetom i to potvrđuje svojim djelima.
U slučaju da se žena ili muškarac odreknu Allahove vjere

U slučaju da se žena ili muškarac odreknu Allahove, subhanehu we te’ala, vjere, bilo da govori protiv Allaha, ili da niječe propise vjere, ili da radi ono što ga izvodi iz Islama, takva osoba će se upozoriti, a nakon toga ako ne htjedne da se ispravi, muslimanu ili muslimanki nije dozvoljeno ni jedan trenutak, nakon toga, da ostane u braku sa takvom osobom.
O zabrani šigar braka

Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala zabranjuje brak koji se zove šigar. To je brak gdje se staratelji dogovore, da jedan drugome da, kao ženu, njegovu štićenicu, s tim da se među njima poništi mehr. To je zulum i strogo je zabranjeno u islamu. “Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem zabranio brak šigar.” (Muslim)
O zabrani mut’a (privremenog) braka

Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala zabranjuje brak koji se zove mut’a, a to je privremeni brak. On se zasniva na tome da se prilikom sklapanja braka dogovori period trajanja tog braka. Rekao je Resul sallallahu alejhi we sellem: “Ljudi, bio sam vam dozvolio privremeni brak. Međutim, taj brak je Allah zabranio do Sudnjeg dana. Kod koga budu žene koje je oženio ovim brakom neka je pusti. Od njih nemojte uzimati ništa od onoga što ste im dali.” (Muslim)
O zabrani sklapanja bračnog ugovora bez skrbnika i svjedoka

Zabranjeno je sklopiti brak ili dogovoriti bračni ugovor osim sa starateljem i dva svjedoka. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih svjedoka.” (Ahmed, Albani kaže da je sahih, El-Irva)
Zabranjeno je da žena uda ženu

Zabranjeno je da žena uda ženu ili da se žena uda sama. Ebu Hurejre prenosi da je Resul sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Žena ne može udati drugu ženu niti može udati samu sebe.” (Ibn Madže, Albani kaže da je sahih, 1882)
O ženidbi, a prethodno ne vidjeti mladu

Nije preporučeno oženiti ženu ne vidjevši je prethodno. Takav brak donosi sa sobom velike probleme, koji čak uzrokuju razvod braka. Islam nas uči da se dvoje mladih trebaju upoznati. Mladoženja treba da zna koga ženi i mlada za koga se udaje. Poznato je da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem vratio Omera da vidi ženu koju ženi, nakon što mu je on saopćio da se ženi, a da nije vidio mladu. Prenosi se da je Resul, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada neko od vas hoće da zaprosi neku ženu, ako može da kod nje vidi ono što ga privlači da se njome oženi, neka vidi.” (Hakim, Ebu Davud )
Zabranjeno je udati udovicu bez njenog pristanka

Zabranjeno je da se udaje udovica dok se ne upita za savjet, a ona koja prije nije bila udavana zabranjeno je da se uda dok se od nje ne zatraži dozvola, a njen pristanak za taj brak može biti riječima ili šutnjom. Dakle, i šutnja kod nje prihvata se kao odobrenje, a to je zbog stida djevojke da govori o tim stvarima. Rekao je Resul sallallahu alejhi we sellem: “Udavana žena se ne udaje dok se ne upita za njeno mišljenje, a djevica dok se od nje ne zatraži dozvola za udaju. Upitali su ashabi: Kakva je njena dozvola? Rekao je: Da prešuti.” (Hakim, Ebu Davud)

Ovdje vidimo da udovica mora izraziti svoj pristanak riječima, a djevojka može i šutnjom.
Zabranjeno je (ponovo) oženiti se ženom koju je čovjek prokleo pri razvodu

Zabranjeno je čovjeku oženiti se ženom koju je rastavio vrstom rastave zvanom lian, tj. da je proklete u zakletvi. Rekao je Resulullah sallallahu alejhi we sellem: “Supružnicima, koji se pri zakletvi međusobno prokunu i rastave, nikada više nije dozvoljeno ponovo se vjenčati.” (Ebu Davud, Malik)
Zabranjeno je zaručiti djevojku koja je već zaručena

Zabranjeno je muslimanu da traži zaruku na zaruku, tj. zaruku koju je već tražio njegov brat, musliman, osim ako ovaj ostavi ili mu dozvoli.

Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Vjernik je brat vjerniku. Zato mu nije dozvoljeno nametati se na kupovinu svoga brata, niti zaručivati osobu koju je zaručio njegov brat, sve dok sam ne odustane.” (Muslim)
Zabrana o traženju zaruke dok je žena u periodu iddeta – pričeka

Zabranjeno je da se traži zaruka od žene udovice, u periodu iddeta (pričeka), koji traje četiri mjeseca i deset dana ili dok se ne porodi, ako je trudna. Dakle, zabranjeno je da se direktno prosi, a nema smetnje da se kaže indirektno ili na neki način posredno nagovijesti, da će poslije pričeka biti prošena, kao da joj se kaže: tebi slična je tražena među muslimanima ili tebi slična lahko će naći sebi muža, itd. (ovo važi u slučaju udovice, a ne i razvedene žene čiji je muž živ, op.PV)

Kaže Allah: “…I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče…” (Sura El-Bekare, ajet 235)

Isti slučaj je sa ženom, koja je rastavljena od svoga muža, ali je u periodu pričeka, tj. u periodu tri mjesečna pranja, jer ima i postoji mogućnost da je njen muž vrati sebi, a on joj je preći i ona je njemu preča jer znaju tajne jedno drugoga. Njen muž je može vratiti riječima: vraćam te sebi ili sada si moja žena ili da je vrati djelom, tj. da se sastane sa njom. A ako je ovaj pusti tako da istekne iddet, u tom slučaju je dozvoljeno drugom muslimanu da je prosi . (Ako je žena u periodu pričeka zbog razvoda, nije dozvoljeno ukazivati na brak ni direktno ni indirektno, jer je ona još uvjek žena prvog muža, op. rec)
Zabranjeno je da puštenica izlazi iz kuće svoga muža

Zabranjeno je da puštenica izlazi iz kuće svoga muža, tj. nakon što je puštena, da odmah napusti kuću i da ide roditeljima, da tamo stanuje. U tom slučaju žena mora boraviti u kući muža, koji ju je pustio, tri mjesečna pranja, bez obzira do kakve mjere je došlo razilaženje među njima i do kakve svađe je to dovelo. Mnogi u ovome pogledu ili ne znaju ili griješe, pa odmah nakon puštanja žene, sutradan, šalju je kući njenih roditelja ili njene rodbine. Kaže Allah:

“Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio – želeći zadovoljstvo svojih žena? A Allah mnogo prašta i milostiv je.” (Sura Tahrim, ajet 1)
Zabranjeno je vratiti ženu nakon trećeg puštanja

Dozvoljeno je pustiti dva puta ženu. O tome Kur’ an kaže: “Puštanje je dva puta.” Dva puta čovjek ima mogućnost da puštenu ženu vrati sebi, a treći put ako je pusti, pa mu istekne period čekanja (iddet), i ne vrati je, u tome slučaju nije mu dozvoljeno da je ponovo vraća, osim ako se ona uda za drugog čovjeka, sa kojim živi potpuno ispravno šerijatskim brakom, pa ako je ovaj pusti, tek tada je
dozvoljeno da se vrati prvome mužu.

Kaže Allah: “A ako je i opet pusti ona mu se ne može vratiti što se neće za drugog muža udati…” (Sura El-Bekare, ajet 230)
Zabranjeno je da muž čini nepravdu ženi, kako bi se ona otkupila od njega i dobila razvod

Zabranjeno je da muž čini nepravdu ženi u braku, da bi je tom nepravdom prisilio na otkupljenje i kako bi tražila hul’a – razvrgnuće braka pod uslovom da ona plati ili vrati mehr, dok je dozvoljeno, da žena, dobrovoljno, da nadoknadu mužu ako ona hoće razvod braka. U tom smislu se navodi slučaj Sabit b. Kajsove žene koja je došla Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, u vezi sa svojim mužem i rekla: ”Allahov Poslaniče, ne nalazim mu mahane ni u ponašanju ni u vjeri, ali mi se ne sviđa nezahvalnost u islamu. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upita: “Hoćeš li mu vratiti vrt.” Odgovori: Hoću, na što je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao njenom mužu: Uzmi vrt i pusti je jednim talakom.” (Buhari)
Zabrana skrivanja trudnoće od muža

Zabranjeno je ženi koja se rastavila od muža sakrivati ono što joj je Allah subhane we te’ala stvorio u njenoj utrobi, tj. da prikriva začeće. Kaže Allah: “…i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u drugi svijet vjeruju!…”
Zabrana o poigravanju sa razvodom braka

Uzvišeni Allah zabranjuje poigravanje razvodom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem čuvši kako je jedan čovjek pustio svoju ženu sa tri talaka u jednoj riječi, žestoko se naljutio i rekao: “Zar se izigrava sa Allahovom Knjigom, dok sam još među vama?!” (Nesai, Ibn Kesir kaže da je sa dobrim senedom)
Zabrana o sprečavanju puštenice da se vrati mužu

Allah, subhanehu we teala, zabranjuje staratelju da sprečava štićenicu da se vrati mužu koji ju je pustio nakon isteka ideta – pričeka. Roditelji ne smiju sprečiti svojoj kćerci povratak mužu ukoliko to ona zatraži. Sestra Ma’kila b. Jesara se razvela od muža i poslije izvjesnog vremena, kad je iddet istekao, njen bivši muž Ehu Bedah je predložio da se ponovo vjenčaju i ona je pristala. Njen brat se tome suprotstavio. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je pozvao Ma’kila i rekao mu: “Ako vjeruješ u Allaha, nemoj braniti svojoj sestri da se ponovo uda za svog bivšeg muža.” (Buhari)
O zabrani kuđenja mladenaca

Zabranjeno je da se žena čovjeku nakudi i da se čovjek ženi nakudi. Tako što dotična osoba priča ženi kakve su druge žene, a one u biti nisu takve i predstavlja da su one savršene i bezgriješne, tako da taj čovjek počne mrziti svoju ženu i tražiti kod svoje žene savršenstvo koje ni kod jedne žene nema. Čovjek počne progoniti svoju ženu i počne je na neki način odbacivati od sebe dok ne dođe do razvoda.

Ovo se odnosi i na žene koje kazuju o drugima muškarcima i čije kazivanje proizvode iste posljedice. Islam zabranjuje, također, ženi da traži od muškarca da pusti svoju zakonitu ženu, ili da ostavi zaruku koju je učinio, da bi se ona udala za toga čovjeka. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Nije dozvoljeno da se jedna žena za nekoga uda na račun razvoda sa drugom ženom.” (Ahmed)

Islamski Forum
Back to top button