Sura & Zikrovi

Hadisi i poucne izreke 1.dio

Oni koji rade bez znanja više će napraviti štete nego koristi

Prenosi se od Ebu Džuhejma b. Harisa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kad bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao kakav grijeh za to ima, bilo bi mu bolje da stoji 40 godina nego da prođe ispred njega.“
(Muttefekun alejhi, a ovo je Buharijin citat. Sahih. Buharija (510), Muslim (507))

Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kada neko od vas klanja prema nečemu što će ga zakloniti od prolaznika, pa ako neko želi da prođe ispred njega, neka ga odvarti, a ako odbije, neka ga snažno odgurnem jer doista je onaj šejtan.“

(Muttefekun alejhi, a u jendom rivajtu stoji: „..jer sa njim je doista karin.“ (Karin je šejtan koji nikada ne napušta čovjeka sve do časa smrti. Sahih. Buharija (509), Muslim (505,506))
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dizao ruke u visini ramena kada bi otpočinjao da klanja, kada bi donosio tekbir za ru’ku i kada bi dizao glavu sa ruku’a.

(Muttefekun alejhi. Sahih. Buharija (735),Muslim (390))
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuuma, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi sjeo na tešehhud, stavio lijevu ruku na lijevo koljeno, a desnu ruku na desno, paravio bi 53 i pokazao kažiprstom.

U drugom rivajetu Muslima stoji: „… skupio je sve prste i pokazao kažiprstom.“
(53 – To znači da je spojio palac i kažiprst u krug, što čini cifru 5, a ostala tri prst čine 3,
kako pišu Arapi. Sahih. Muslim (580), a drugo predanje (116))

Prenosi se od Va’ila b. Hadžra, radijallahu anhu, da je rekao: „Klanjao sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i predao bi selam na svoju desnu stranu (govoreći): ‘Es-selamu alejkum ve rahmetulllahi ve berekatuhu (Neka je na vas mir, Allahova milost i Njegovi blagoslovi)’, i na lijevu: ‘Es-selamu alejkum ve rahmetulllahi ve berekatuhu (Neka je na vas mir, Allahova milost i Njegovi blagoslovi)’“.(Prenosi Ebu Davud sa sahih senedom. Ebu Davud (977))

Halal je jasan, i Haram je jasan, a između njih stoje sumnjive stvari,ko se kloni sumnjivih stvari,sačuvao je svoju vjeru. (Ebu Davud)
Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak,koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju. (Tirmizi)
Ko bude istigfar činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Rješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada! (Muslim)
One su (žene), uistinu, druga polovica muskarcima. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi)
Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu Allah će ga tim danom udaljiti njegovo lice od vatre za sedamdeset godina. (Buharija, Muslim)
Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze.(Muttefekun alejhi)

Ne uhodite jedni druge, ne spijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavadajte se, nego, Allahovi robovi, budite braca. (Buharija i Muslim)
Iman i stid su uvijek jedno pored drugog; pa ako jedno nestane, nestaće i drugo. (El-Hakim)

Musliman neće učiniti sedždu Allahu, a da ga ta sedžda jedan stepen ne podigne i približi Allahu, te da mu loše i grijeh ne otkloni. (Muslim)
Duše su poput postrojene vojske,one koje su međusobno slične,zbliže se,a duše koje nemaju slične osobine ne zbližavaju se! (Mutefekun Alejhi)
Allah će zadužiti za moj kabur jednog meleka kome je dao imena stvorenja i ko god donese salavat na mene do Sudnjeg dana on ce mi dostaviti njegovo ime i ime njegovog oca: ’Taj sin toga donio je salavat na tebe.’ (Bezzar, Ibn Hibban i Taberani.)

Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija. (Muslim)

Svaki vjerovjesnik ima uslišanu dovu. Svaki vjerovjesnik je ubrzao svoju dovu, a ja sam svoju dovu sačuvao kako bi se zalagao za svoj Ummet na Sudnjem danu. (Muslim i Buhari)
Ako nisi kadar činiti dobra djela, onda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to (dobro djelo) ubraja u sadaku kojom ćeš se iskupiti. (Muslim)
Ko god zatraži oprost za vjernike i vjernice, Allah mu upiše za svakog vjernika i vjernicu jedno dobro djelo. (Tirmidhi, Ibn Madžah, i Ahmad)
Kome Allah daruje neku blagodat, pa on kaže elhamdulillah, to mu je bolje od blagodati koju je dobio. (Ibn Madže)
Doista će Allah Uzvišeni oprostiti mome ummetu ono što mu došaptava njegova duša (ono što zamisle), sve dok to ne izgovore ili ne urade.(Muslim)
Ko bude puno istigfar činio, Allah će mu iz svake tjeskobe nači izlaz, riješit će svaku njegovu brigu i dat če mu opskrbu odakle se i ne nada. (Muslim)
Kome Allah želi dobro, podari mu razumijevanje vjere. (Muttefekun alejhi)

Kada tražite od Allaha Džennet, tražite Firdevs, jer je on najuzvišeniji i on je centralni dio Dženneta, iz njega izviru dženetske rijeke, a iznad njega je Arš (prijesto) Milostivog Allaha. (Muttefequn alejhi)

Lijepa osobina čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Ebu Davud)
Tri izjave imaju se smatrati zbiljom bez obzira da li su potekle u zbilji ili šali: vjenčavanje, puštanje žene (razvod) i vraćanje njezino nakon puštanja. (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi)
Da se nekome od vas probije glava željeznom iglom,bolje mu je nego da dotakne neku ženu koja mu nije dozvoljena. (Bejheki,Taberani)
Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati, a da neće jesti kamatu, i onaj ko je ne bude jeo zahvatiće ga prašina od nje. (Ebu Davud)
Ibn-Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao običaj često učiti slijedeću dovu: “Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova!” (Muslim)

Znak imana je ljubav prema ensarijama (stanovnicima Medine koji su prihvatili muhadžire iz Mekke), a znak licemjerstva je mržnja prema njima. (Buharija i Muslim)
Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti. (Buharija)
Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca. (Buharija)

Islamski Forum
Back to top button