Različite Teme

Zanimljivosti o Islamu (2.dio)

Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.

Zanimljivosti o Islamu

* Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.
* Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.
* Prvi poslanik koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.
* Šejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.
* Žena može dobrovoljno postiti samo uz muževu dozvolu.
* Na sunnetu sabah namaza, sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.
*********
* Kad žena namirisana prođe ulicom, a drugi osjete njen miris, ima status bludnice.
* Onaj čije zadnje riječi budu LA ILAHE ILLALLAH ući će u Džennet.
* Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure Bekare.
* Furkan, Kitab, Zikr… su neki od naziva za Kur’an.
* Ezzubejr ibn Avvaz r.a. je prvi izvukao sablju na Allahovom dž.š. putu.
* Jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
* U Kur’anu ima 114 sura.
* Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
* Sredina Kur’ana se nalazi u suri Kehf.
* Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana.
* Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
* Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.
* Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejšija.
* Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.
* Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.
* Muhammedova a.s. sestra po mlijeku se zvala Šejma.
* Muhammed a.s. nije imao braće i sestara.
* Prva Poslanikova a.s. žena se zvala Hatidža.
* Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.
* Hidžru sa Muhammedom a.s. je učinio Ebu Bekr.
* Prije početka jela treba reći bismillahi.
* Namaz je stub vjere.

* Najmanju kaznu u džehennemu će imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidža.
* Fatiha je prva sura u Kur’anu.
* En-Nas je zadnja sura u Kur’anu.
* Potop je zadesio narod koji je živio u doba Nuha a.s.
* Ibrahim a.s. je za života bio bačen u vatru.
* Poslanik Ejjub a.s. je imao najveća iskušenja.
* Poslanik koji je rođen bez oca je Isa a.s.
*Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života.
* Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.
* Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.
* Melek Israfil je zadužen da puhne u sur.
* Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.
* Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano šta će biti.
Kršćani su zalutali u vezi jednog poslanika, a to je Isa a.s.
Jevreji su rekli da je Uzejr, a.s, Allahov sin.
Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
Prvo što je rekao Isa a.s. u bešici je Ja sam Abdullah, Allahov rob.
Havarijjuni su drugovi Isa a.s.
Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur’anu.
Nijedna žena nije bila Poslanik.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.
Prvi mujezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.
Objava Muhammedu a.s. je počela u pećini Hira.
Vladar svih muslimana se zove halifa.
Tevrat je objavljen Musau a.s.
Zebur je objavljen Davudu a.s.
Indžil je objavljen Isau a.s.
Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.
Nar, Sekar i Džehim su imena za džehennem.
U Kur’anu ima 15 sedžd-i-tilaveta.
U suri Hadždž se nalaze dvije sedžde i tilavet.
Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je Poslanik?
Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa’d ibn Vekkas.
Arš drži osam meleka.
Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah (Allahova sablja).
Bitka na Hendeku se još zove i Ahzab.
Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu.
U bici na Mu’ti je učestvovalo 200.000 Vizantijaca.
Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju.
Najuzviženiji ajet u Kur’anu je Ajetul-Kursijj.
Faraonova žena se zvala Asja.
Ideju o kopanju hendeka u bici Ahzab je dao Selman el-Farisi.
Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.
Pokrivanje žene je propisano pete godine po Hidžri.
Neke od mu’džiza Muhammeda a.s.: Kur’an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju…
Nuh a.s. je živio 950 godina.
Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.
Abdullah ibn Mesud r.a. je prvi javno učio Kur’an u Mekki.
Ugovor između Allaha i duša svih ljudi zove se Misak.
Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).
Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.
Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).

Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)
U Kur’anu ima trideset džuzeva.
Zenu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.
Najveći ogranak imana je reći La ilahe illallah.
Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.
Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.
Najbolji poznavalac halala i harama među ashabima bio je Muaz ibn Dzebel.
Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.
Namaz u Haremu Ka’be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.
Kur’an je sakupljen u Mushaf za vrijeme hilafeta Osmana r.a.
Drugi naziv za akšam namaz je dnevni vitr.
Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.
Narodu Benu Israil je naređeno da zakolje kravu.

U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.
U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.
Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u Islam.
Najduža sura u Kur’anu je Al-Bekare.
Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
Ebu Sufjan je bio vođa Kurejšija na Uhudu.
Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.
U bici na Uhudu, Ebu Dudžane je nosio sablju Poslanika a.s.
Šehid će u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.
O alkoholu su objavljena tri ajeta.
Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En’am.
Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.
Muhammed a.s. je četiri puta obavio umru.
Allah dž.ž. je na Bedr poslao hiljadu meleka.
Sura Enfal govori o bici na Bedru.
Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.
Kazna za homoseksualca i općenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.
Kazna za blud se spominje u suri Nur.
Kazna za konzumiranje alkohola je četrdeset udaraca a kadija može povećati do osamdeset.
Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.
Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.
Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra, r.a..
Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.
Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa’j i Arefat.
Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.
Sunnet je postiti šest dana Ševvala, devedi i deset dan Muharrema, ponedeljkom i četvrtkom i bijele dane.
Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

1 2 3Sljedeća stranica
Islamski Forum
Back to top button