Različite Teme

Blagodati islama

Hvala Allahu na blagodati Islama!

Većina nas je rođena kao muslimani od oca muslimana i majke muslimanke pa time i ne cijene blagodat islama.
“Bojati je se da se islam ne počne kidati halka po halka od ljudi koji su odrasli u islamu i nisu okusili džahilijet pa time ne cijene blagodat vjere.” Omer radijallahu anhu

Sve što je Allah stvorio je lijepo ali je čovjek odlikovan iznad svega ostalog

“Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem” Et-Tin, 4
“Došao je čovjek imamu Maliku i rekao ja se moram razvesti od svoje supruge. Malik ga je upitao zašto. Pa mu je čovjek odgovorio da je rekao supruzi ako ne budeš lijepa kao mjesec puštena si. Malik mu reče da se vrati kasnije. Pošto je Šafija bio od učenika imama Malika čuo je pitanje i pitao je čovjeka šta mu je imam Malik rekao. Čovjek reče da mu je rekao da dođe kasnije. Reče mu ne moraš se vraćati pa mu citira ajet: ‘Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem’.”

Ljudi su odlikovani razumom nad ostalim stvorenjima

” Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. ” El-Isrā’, 70

Razlog što nas je Allah stvorio ovako jeste samo obožavanje Njega!

” ‘Pojavite se milom ili silom!’ – ‘Pojavljujemo se drage volje!’ – odgovorili su” Fussilet, 11
“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju” Ez-Zārijāt, 56

Mi smo stvoreni radi Allaha, a ostalo je stvoreno radi nas i potčinjeno nama
Najveća blagodat pored ovoga jeste islam, to što smo muslimani
Nema sumnje u ispravnost ove vjere

Ova vjera je potpuna. ” Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. ” El-Mā’ide, 3 Nema više upotpunavanja onoga što je Allah upotpunio.

Naša vjera je sveobuhvatna, u njoj imaju odgovori za sve, njoj se trebamo vraćati za naše svakodnevne probleme

“u Knjizi Mi nismo ništa izostavili” El-En’ām, 38
“Zar mi nije dat Kur’an i ono što mu je slično.”

U islamu nema kontradiktornosti

“A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” En-Nisā’, 82

Allah se obavezao da će čuvati Kur’an, a time i islam

” Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti! ” El-Hidžr, 9

Odakle onda ovo razilaženje?

Razilaženje je od nas i sa naše strane.
“Kada bi ušutili oni koji ne znaju nebi bilo razilaženja.”
“Ako neko tvrdi da postoje dva hadisa koja su kontradiktorna neka dođe meni ja ću mu pojasniti da tu nema kontradiktornosti.” Ebu Bekr Muhammed ibn Huzejme

Od blagodati islama jeste što će biti tu do Sudnjeg dana

“Uvijek će biti skupina koja je na istini.”

Stalno trebamo tražiti od Allaha da nas učvrsti na vjeri, a zatim izučavati vjeru jer nakon Allaha najviše što drži na vjeri jeste znanje

Enes ibn Malik, r.a., prenosi: ”Jedan je kršćanin primio islam i naučio je suru El-Bekare i Ali Imran, služio je kod Poslanika, s.a.v.s., kao pisar, ali se zatim odmetnuo i vratio se kršćanstvu i počeo govoriti: ‘Muhammed ne zna osim ono što sam mu ja zapisao’, pa ga je Allah usmrtio. Ukopali su tog čovjeka, a kada je svanulo, našli su ga kako ga je zemlja izbacila, pa su rekli: ‘Ovo su uradili Muhammed i njegovi ashabi zato što je napustio njihovu vjeru i pobjegao od njih, oni su ga iskopali iz groba i bacili.’ Pa su ga uzeli i iskopali mu što su mogli dublju rupu i ponovo ga ukopali, ali kada je svanulo, vidjeli su da ga je zemlja ponovo izbacila. Tada im je postalo jasno da to nije djelo ljudi, zatim su ga uzeli i sami bacili. (Buharija)

Nagrada za ustrajnost
Poslije vjerovanja dolazi odmah iskušenje
Veličina iskušenja dolazi spram vjerovanja, ali je i nagrada spram iskušenja

” …jer su pred tobom doista dani strpljenja. Ko god bude strpljiv tokom tih dana biće poput onoga koji drži žeravicu a onaj koji od njih to bude radio imat će nagradu pedeseterice onih koji rade što on radi.Ashabi upitaše: ‘O Allahov poslaniče, pedeset od njih?’ On reče: ‘Nagradu pedeset od vas.’ ”
Nismo dobili priliku da budemo ashabi, ali možemo dobitri ovu nagradu.

Izučavanje vjere kod učenih je spas za vjeru pojedinca

“Ostavio sam među vama ono ako ga se budete držali nećete skrenuti. Ostavio sam vam Kur’an i sunnet.”
“Onaj ko bude smatrao da može naći uputu mimo Kur’ana i sunneta neka je na njega prokletstvo Allaha, meleka i svih ljudi.” Ibn Tejmije

Od blagodati pridržavanja za vjeru jeste postojanost i smirenost

Nije život u uživanju i strastima nego je u životu srca i bogatstvu duše.

Onaj čije srce bude smireno biće zadovoljan šta god ga zadesi

“Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili…”
Iman je djela, a djela su iman
“Zar Allahova roba nije skupa, zar Allahova roba nije Džennet.”
“sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih,”
Uvijek kraj pripada vjernicima.
” i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” En-Nur, 55

Obaveza je obožavati Allaha u svakom vremenu i prostoru, a ne vjeru prilagođavati vremenu i prostoru
Onaj ko se bude pridržavao ove vjere, koja je jedina primljena kod Allaha, imat će ponos

“A ponos je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernīkā, ali licemjeri neće da znaju.” El-Munāfikūn, 5
Bilježe Hakim i drugi, sa pouzdanim lancem prenosilaca, da je Hakim b. Hizam jednog dana izašao na pijacu i na jednom mjestu vidio da se prodaje jedan lijepi i skupocjeni ogrtač. Upitao je: ”Čiji je ovo ogrtač? Ko ga oblači?” Rekli su: ”To je ogrtač Zi Jezina, jemenskog vladara.” Hakim je kupio ogrtač za pedeset dinara (50 zlatnika), a zatim otišao i poklonio ga

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obukao je ogrtač i u njemu se ispeo na minber, pa do tada nije viđen ljepši ogrtač! (Kako da ne kada ga je obukao i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najljepše stvorenje!) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sišao je sa minbera i svoga miljenika Usamu b. Zejda, radijallahu anhuma, ogrnuo ogrtačem. Usama je obukao ogrtač – a tada, iako je bio mladić, nije bio lijepog izgleda, jer je bio sluga, sin sluge – i izašao na pijacu, pa ga je na pijaci ugledao Hakim b. Hizam koji još uvijek nije bio primio islam. Vidjevši Usamu u njemu poznatom odijelu, Hakim je upitao: ”Čiji je to ogrtač?“ Usama je odgovorio:

”Ovo je ogrtač Zi Jezina, jemenskog vladara!“ Hakim mu reče začuđeno: ”Zar da ti oblačiš ogrtač jemenskog vladara?!“ Usama mu odmah, istog trena, reče: ”Svakako, jer sam ja bolji od Zi Jezina, moja majka je bolja od njegove i moj otac je bolji od njegovog oca!!!“
Allahu ekber! Pogledajte ponosa! Pogledajte kakav je osjećaj ovaj mladić, iako je bio sluga, sin sluge, iako nije bio lijepog izgleda, kakav je osjećaj nosio u svojim grudima: da je on bolji od jemenskog vladara, Zi Jezina! Zbog čega? Ni zbog čega drugog osim zbog toga što je Usama bio musliman, a Zi Jezin nevjernik.
“i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja.” Et-Tevbe, 40
Allah ovdje nije rekao ‘i učinio je da Allahova riječ bude gornja’, nego je rekao ‘Allahova riječ ona je sama po sebi gornja’.

Od blagodati pridržavanja za vjeru jeste lijep život

“Doista se djela vrjednuju po završnici.”

Završnica Karuna kojem je jedan ključ od kapije sa blagom nosila skupina mladića

“I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. ‘Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!’ – govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu – ‘on je, uistinu, presretan.’ ”
” ‘Teško vama!’ – govorili su učeni – ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolja je Allahova nagrada, a biće samo strpljivima pružena.’ ”
“I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.” El-Kasas, 79-81

Kada se faraon počeo tušiti onda je rekao ja vjerujem u Gospodara Musaova i Harunova, pa mu je Džibril trpao mulj za dna mora u usta znajući kolika je Allahova milost

“i jedan od njih će reći: ‘Imao sam druga jednoga
koji je govorio: ‘Zar i ti vjeruješ
da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’ ‘
‘Hoćete li pogledati?’
I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
‘Allaha mi’ – reći će – ‘zamalo me nisi upropastio;
da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.’ ” Es-Sāffāt, 51-57

Ovoj vjeri pripada uspjeh na dunjaluku i ahiretu i onima koji je slijede

Ono što odvodi sa pravog puta

Umišljenost (primjer spomenutog hadisa o pisaru objave).

Primjer čovjeka u Musaovom narodu kojem se dova primala pa ga je Allah usporedio sa najgorim primjerom:
“A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovome svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa: ako ga potjeraš on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili.” El-A’rāf, 176

Primjer najvećeg bankrota.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom upitao ashabe: ‘Znate li ko je bankrot?’ Ashabi odgovoriše: ‘Bonkrot među nama je onaj ko nema ni dirhema ni (kakvih vrijednih) stvari.’ Na to Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, reče: ‘Pravi bankrot iz moga ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom (koji je obavljao), postom i zekatom, a uvrijedio je toga i toga, potvorio ovoga, pronevjerio (bespravno uzeo) imetak onoga, prolio krv ovoga, udario onoga… Takav ce doći na Sudnji dan pa će se uzeti od njegovih dobrih djela koje je uradio (kako bi se iskupio za ono što je radio). A ako nestane njegovih dobrih djela prije nego se iskupi, onda će uzeti od njihovih loših djela (grijeha) koji će se njemu prebaciti, a onda će biti bačen i ostavljen u džehennemskoj vatri.’

“Kada vidiš stariju osobu od sebe pomisli one je imao priliku da uradi više od dobra od mene, a ako vidiš mlađeg reci on je uradio manje grijeha od mene. Ako vidiš da te braća služe reci oni su se podučili kako se treba ophoditi, a ako vidiš da su se udaljili od tebe reci udaljili su se zbog mene.”

” Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. ” Ālu ‘Imrān, 110

A od Allaha tražimo uputu i ustrajnost na njoj.

Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. – Bilješke sa predavanja

Islamski Forum
Back to top button