Različite Teme

Doći će čudno vrijeme

Poslanik s.a.w.s., je rekao:

Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao:”Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da doći će vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati, neki oronuli starac ili starica, koji će govoriti:

“Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah – pa ih i mi izgovarasmo”!? Sileh b. Zufer rhm., prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: “Šta će im koristiti takvo: La Ilahe Illallah” – kada ne znaju niti za namaz, niti za post, niti za hadždž, niti za zekat? Huzejfe r.a., se okrenu od njega, ne htijevši mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm., ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a., mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm., po treći put postavi pitanje Huzejfi r.a., na šta mu on odgovori riječima: O, Sileh, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre!!!” (Hadis bilježi Ibnu Madždže, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., dok ga šejh Albani, rhm., u djelu “Silsiletul-Sahiha”, br.87., ocjenjuje sahihom.)

Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo!

Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar! Sunnet je za n jih bid’at, dok je bid’at za njih sunnet. Onaj koji dobro među njima naređuje je sumnjiv, fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen! Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako što prozbore, koji će ih eksploatirati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima!” (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.31621.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada vjernik neće moći očuvati svoju vjeru izuzev onoga ko sa svojom vjerom bude išao od brda do brda, sa vrha na vrh, od stijene do stijene.

Kada to vrijeme dođe neće se za život zarađivati osim uz srdžbu od Allaha dž.š. (haram zarada). Kada dođe to vrijeme čovjek će zbog svoje žene i djece stradati, a ako ne bude imao ženu i djecu onda će zbog svojih roditelja stradati, a ako ne bude imao roditelja stradaće zbog rođaka svojih ili komšija! Pitaše: Zbog čega će to biti tako o Allahov Poslaniče? Reče: Brukaće ga zbog male opskrbe (siromaštva), pa će se čovjek zbog toga izlagati onome što će ga uništiti!”
(Kitabul-Zuhd el-Kebir, Bejheki, br.446.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, dunjaluk neće nestati sve dok ne dođe vrijeme kada ubica ne bude znao zbog čega je ubio, niti ubijeni zbog čega je ubijen! Bi rečeno: Kako će se to dešavati? Reče: Smutnja će biti velika (heredž); i ubica i ubijeni će biti u džehennemu!”(Muslim, br.7488.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vi živite u vremenu u kojem ako bi deseti dio vjere ostavili – propali bi, a zatim će doći vrijeme u kojem ako se deseti dio vjere bude sproveo – biće se spašeno!” (Sunen Tirmizi, br.2436.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada čovjeka neće biti briga odakle zarađuje svoj novac – jel’ od halala ili od harama!”
(Sunen Nesa’i, br.4454.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada neće imati čovjeka a da se ne hrani kamatom, a ako se ne hrani kamatom onda će ga zakačiti njena prašina!” (el-Mustedrek, br.2162.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će najbolji čovjek biti onaj što se prihvatio uzdi svoga konja u borbi na Allahovom putu – kad god začuje poziv on je pojahao svoga konja tražeći smrt na Allahovom putu, kao i čovjek iz ovih usjeka, koji klanja namaz, daje zekat, i ljude poštedi svega osim od svoga hajra!”
(Sahih Ibnu Hiban, br.4600.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će i šejtan imati udjela u djeci ljudi! Bi rečeno: I to će se desiti o Allahov Poslaniče?! Reče: Da! Rekoše: Kako ćemo raspoznati tu djecu? Reče: Neće se sramiti i neće biti milosna!”(el-Džami’ el-Kebir, Sujuti, br.25700.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će neki ljudi pričati neke priče (ehadis), za koje niste čuli ni vi a ni očevi vaši! Dobro ih se čuvajte!” (Musned Ishak b. Rahivejh, br.332.)

Od Enesa r.a., se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će onaj koji sabura na vjeri biti poput čovjeka koji žar u svojoj ruci drži!” (Tirmizi)Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi sjediti u grupama u mesdžidu, a najveća briga će im biti dunjaluk. Allah nema nikakvu potrebu za takvima, pa nemojte ni vi sjediti s njima!” (Mustedrek, Hakim, br.7916.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je čuo Poslanika sallallahu alejhi we sellem, kako kaže: “Doći će vrijeme kada će se ljudi nadmećati u uzgradnji džamija, a malo će u njima klanjati!”
(Musned Ebu Ja’ala, br.2817.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će obilne kiše padati, a zemlja neće davati plodove!” (Musned el-Bezzar, br.7411.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi biti poput vukova – pa ko tada ne bude poput vuka poješće ga vuci!”
(el-Mu’udžem el-Evsat, br.736.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će čovjeku biti bolje da odgaja pseto nego li da odgaja svoje dijete!”
(el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.10537.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada se neće moći opstati bez činjenja grijeha, toliko da će čovjek morati da laže i da se krivo zaklinje, pa kada nastupi to vrijeme valja vam bježati! Pitaše: Kuda da bježimo o Allahov Poslaniče? Reče: Allahu, Njegovoj Knjizi i Sunnetu Njegova Poslanika!”(Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26414.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će širk biti skriveniji od crne praške, na crnoj stijeni u tamnoj noći!”(Musned, Rebi’a b. Habib, br.830.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će se srce vjernika topiti isto kao što se topi so u vodi! Bi rečeno: Zbog čega to o Allahov Poslaniče? Reče: Zbog toga što će vjernik svojim očima gledati zlo koje neće biti u stanju da promjeni!” (el-Emru bil-Ma’aruf, Ibnu Ebil-Dunja, br.26.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će svijet biti u ljudskom obliku ali će im srca biti šejtanska srca, poput srca pustinjskih vukova u kojima nema ni malo milosti. Ubijaće, ne libe se da počine zlo. Ako ih budeš slijedio – prevariće te, kada se od njih odbiješ – ogovaraće te, kada zbore s tobom – lagaće te, ako se osloniš na njih – iznevjeriće te. Djeca su im bezobrazna, a omladina devijantna!

Njihovi stari neće naređivati dobro i neće odvraćati od zla! Ponositi se njima je pravo poniženje; tražiti im nešto je pravo siromaštvo. Onaj ko bude blag prema njima je zalutao, a onaj ko tada bude dobro naređivao biće sumnjiv! Vjernik među njima će biti potlačen. Sunnet će za njih biti bid’at, a bid’at sunnet. Kada se to desi njima će vladati najgori od njih, tako da se neće biti odazvano na dovu pa makar je i najbolji među njima učio!” (Tergib vel-Terhib, Kavamus-Sunne Asbehani, br.230.)

Alija b. Ebi Talib r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Bojim se da će doći vrijeme kada će od islama ostati samo ime, a od Kur’ana samo slova. Džamije će im biti izgrađene ali će uputa biti oštećena! Ulema će im biti najgori ljudi pod nebeskim svodom. Od njih će se javljati fitna, i njima će se vraćati!”
(Šu’abul-Iman, br.1763.)

Ummu Seleme r.a., kaže da je čula Poslanika s.a.w.s., kako govori: “Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim, kada će ljudi svjedočiti i onda kada se to od njih ne bude tražilo, i kada će se ljudi zaklinjati onda kad se od njih to ne bude tražilo!” (Šerhu Me’anijel-Asar, Tahavi, br.6123.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Doći će vrijeme trpljenja i sabra, kada će onaj ko se bude držao vjere imati nagradu 50 šehida. Omer r.a., reče: Od njih ili od nas? Reče: Od vas!” (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.10240.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi učiti Kur’an i truditi se u ibadetu ali će se družiti sa novotarima pa će širk činiti tamo gdje se ni ne nadaju, koji svoje učenje i rad naplaćuju, i dunjaluk dinom kupuju; to su sljedbenici ćoravog Dedždžala! Rekoh: O Allahov Poslaniče, kako će se to dešavati a među njima će biti Kur’an?!

Reče: Pogrešno će tumačiti Kur’an, onako kako im odgovara, kao što su Jevreji i kršćani činili – izvitoperivali su značenja Tevrata pa im je Allah međusobno srca suprostavio i prokleo ih jezikom Davuda i Isa sina Merjeminog; zbog toga što su griješni bili i što su granice prelazili!” (Zemmul-Kelami ve Ehlihi, Herevi, br.66.) Abdullah b. Amr r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će srca ljudi biti divlja. Rekoh: Šta znači to “divlja”? Reče: Ponašaće se poput beduina, što zarade daće ga hajvanima. Džihad je za njih šteta, a zekat muka!”
(Medžem’ul-Zeva’id, Hejsemi, br.4347.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će ulema zavidjeti jedni drugima, i kada će biti ljubomorni jedan na drugog isto kao što jarci znaju biti ljubomorni jedan na drugog!” (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26448.)

Džabir b. Abdullah r.a., prenosi da je čuo Poslanika s.a.w.s., kako kaže: “Doći će vrijeme kada će se mu’min među ljudima plašiti isto kao što se munafik danas plaši među vama!”
(Musnedul-Šamijjin, br.238.)

Selama bint el-Hurr rhm., kaže: Čula sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: “Doći će vrijeme kada ljudi neće moći da nađu imama koji bi ih predvodio u namazu!”
(Sunen Ibnu Madždže, br.982.; Musned Ahmed, br.27181.)

Ebu Usejd el-Sa’idi r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi ići na razne strane svijeta gdje će zarađivati dobru hranu, dobre kuće i prevozna sredstva, pa će poručivati svojoj familiji: Požurite k nama! Vi ste u kamenitoj zemlji Hidžaza, a Medina je bolja za njih kad bi oni samo znali; neće saburati na medinskoj studi i vrućini niko a da mu neću biti zagovarač i svjedok na Sudnjemu Danu!” (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.15930.)

Sehl b. Sa’ad r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada se ‘alim neće slijediti, kada se od dobrog čovjeka ljudi neće stidjeti, kada se stariji neće poštivati, kada se, prema mladom, neće samilosti imati, kada će se ljudi zbog dunjaluka ubijati; srca će im biti divlja a zboriće ka’ Arapi! Za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti, a dobri među njima će se kriti. To su najgora Allahova stvorenja, u koja On neće gledati na Sudnjemu Danu!” (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26415.)

Adijj b. Hatim r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
“Doći će vrijeme kada će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak!” (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.13708.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao:
“Doći će vrijeme kada će se ljudi u vezi Allaha svađati!”
(el-I’itikad, Sa’id Nejsaburi, 1/194.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Doći će vrijeme kada će smrt biti dobra i za dobrog i za lošeg čovjeka. Što se tiče dobrog pa zbog toga što će umrijeti na dobru, a što se tiče lošeg pa zbog toga što će umrijeti sa manje grijeha!” (el-Sunen el-Varida fil-Fiten, el-Dani, br.234.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao:
“Doći će vrijeme kada će bravi biti najvrijedniji imetak muslimana, s kojima će on hodati po vrhovima brda i mjestima s vodom, bježući sa svojom vjerom od fitni-iskušenja!” (Sahihul-Buhari, 1/11.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi dozvoljavati kamatu na ime trgovine!” (El-I’itisam, 2/89.)

Islamski Forum
Back to top button