Učimo o Islamu

Namaz Praktični dio (foto)

Kako klanjati Namaz – Praktični dio (foto)

Kako klanjati Sabah Namaz – Praktični dio (foto)
Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Sabahski namaz se klanja u dva dijela.
Prva klanjamo dva rekata Sunneta, a potom dva rekata farza (Fard).
SABAHSKI SUNET
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNETIL-FEDŽRI, EDAEN MUSTAKBILEL
KIBLETI, ALLAHU EKBER!

SUBHANE KELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DŽEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE.
E’UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADŽIM
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL-HAMDU LI-LLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN’AMTE’ ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI’ ALEJHIM VE LED-DALIN
TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB
MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB
SEJASLA NAREN ZATE LEHEB
VEMRE E TUHU HAMMA LETEL HATAB
FI DŽIDIHA HABLUM MIMMESED
Kad se sve ovo prouči onda izgovarajući ALLAHU EKBER, sagnemo se na ruku’ i izgovorimo 3 puta:
SUBHANE RABBIJEL-AZIM!

Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo
SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD
A onda, izgovarajući ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.

Sedzda namaza
Na sedždi tri puta izgovorimo:
SUBHANE RABBIJEL-EALA!
To je prva sedžda
Zatim se, izgovarajući ALLAHU EKBER, podignemo s prve sedžde i onda sjednemo, te ote’hirimo, zastanemo sjedeći otprilike koliko 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uči (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vraćajući se sa druge sedžde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER

Ustajemo na drugi rekat
Kijam (stajanje u namazu)
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN’AMTE’ ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI’ ALEJHIM VE LED-DALIN
KUL HUVALLAHU EHAD
ALLAHUS-SAMED
LEM JELID VE LEM JULED
VE LEM JEKULLEHU KUFUVEN EHAD

Onda se sagnemo, pregnemo izgovarajući ALLAHU EKBER izgovorimo:
3 puta SUBHANE RABBIJEL-AZIM!

Ruku namaza
Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo
SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD
A onda, izgovarajući ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.

Sjedenje u namazu
ET-TEHIJJATU
ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
SALAVATE
ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.
ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE AL

A ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.


ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR!
RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU’MININE JEVME JEKUMUL -HISAB!
Zatim se preda Selam:
——————————————————————–
Predaja selam u namazu
I to najprije na desnu stranu gledajući u vrh desnog ramena, izgovarajući:
ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!
Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu gledajući u vrh lijevog ramena izgovarajući:
ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!
ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DŽELALI -VEL-IKRAM
Time smo završili sabahski sunnet.
——————————————————————-
Napomena: Ako postoje slovne ili slikovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade.
Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke!
Hvala! Uredništvo!
Islamski Forum
Back to top button