Različite Teme

Pričaj mi o islamu

Islam znači da se čovek treba pokoriti Allahu

Neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana.

Islam znači da se čovjek treba pokoriti Allahu. Bez obzira na vjeru, rasu ili pripadnost, svi mogu primiti islam. Spokojstvo i sreća unutar čovjeka, kojeg je stvorio Allah, mogu se uspostaviti samo ako se u potpunosti predamo Allahu

Danas ćemo govoriti o samom pojmu islama. Pokušaćemo prikazati kako Kuran definiše islam i koje njegove karakteristike ističe.

Ako bilo kog muslimana upitate šta je islam dobit ćete odgovor: ¨Ime naše vjere. Posljednja vjera. Najljepša vjera¨. No, svima nam je jako dobro poznato da jedan musliman treba znati mnogo više od ovih nekoliko rečenica.

Sam pojam dolazi iz arapskog jezika, koji je jezik Objave islamskih učenja sadržanih u Kur’anu, muslimanskoj Svetoj knjizi, i jezik svakodnevne molitve muslimana, te označava potpunu, ali svjesnu, voljnu i aktivnu pokornost/predanost Allahu dž.š., Jednome i Jedinome Bogu, Apsolutnom Stvoritelju i Uzdržavatelju sve pojavne egzistencije na Zemlji i cijelome Univerzumu. Osim pokornosti Jednome Bogu, pripadnost islamu podrazumijeva i slijeđenje životnog puta (Sunnet) posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda a.s. kao prvog i nezaobilaznog tumača Kur’ana, Božje Riječi.

Vjere su uglavnom nazive dobijale po svom osnivaču. Sadašnji naziv “Jevrejin” dolazi od imena “Judejac” koje potiče od Jude, kršćanstvo je ime dobilo po Isusu, dok je Budizam dobio ime po osnivaču Budi. No, islam je naziv dobio od Allaha i Muhamed a.s. nije njegov osnivač, već je prorok.

Vjera islam je za svoje ime odabrala najbolju poruku; ona predstavlja mir.

Islam znači da se čovjek treba pokoriti Allahu. Bez obzira na vjeru, rasu ili pripadnost, svi mogu primiti islam. Spokojstvo i sreća unutar čovjeka, kojeg je stvorio Allah, mogu se uspostaviti samo ako se u potpunosti predamo Allahu.

Kao što se navodi u suri Bakara: Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;

onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;

i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.

Islam je naziv za vodič koje je Allah poslao ljudima.

Islam je vjera koja uređuje cjelokupan život pojedinca i zajednice, privatnu i javnu sferu. U izvjesnom smislu, možemo kazati da islam ne pozna podjelu na sveto i sekularno. Osim, dakako, religijskih vjerovanja i obredoslovlja, on svojim učenjima regulira ukupni društveni život, počev od obitelji, poslovanja, građanskog i kaznenog prava, ishrane, odijevanja do osobne higijene.

Iako se islam danas uobičajeno vezuje za Poslanika islama Muhammeda a.s. i, poput drugih dviju monoteističkih religija (židovstvo i kršćanstvo), svoje korijene ima u Ibrahimovskoj/Abrahamovskoj odanosti i pokornosti Bogu, Stvoritelju i Gospodaru svjetova, za muslimane on nije potpuno nova vjera koja se pojavila Objavom Kur’ana, muslimanske Svete knjige, nego ista vjera koju su svi Allahovi poslanici, od Adema a.s., prvoga čovjeka i prvoga poslanika, pa do posljednjeg, Muhammeda a.s., živjeli i propovijedali.

„On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu/Noi i ono što objavljujemo tebi (Muhammede), i ono što smo naredili Ibrahimu/Abrahamu i Musau/Mojsiju i Isau/Isusu: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!’ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.“ (Eš-Šura, 13)

Muhammed je posljednji Allahov pejgamber. U suri Maide se kaže:

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primoran – kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.

Islam je vjera koja obuhvata život čovjeka od njegovog rođenja pa do smrti.

Allah dž.š je islam stvorio fascinirajućim, a u našoj svetoj knjizi Kuranu je opisao cjelokupan čovjekov socijalni život, od vjere, preko morala, socijalnog života, ekonomije pa sve do prava. Tako u suri Nahl piše:

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primoran – kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.

Jedan od razloga za brzo i mirno širenje islama nalazi se u jednostavnosti njegovog učenja – islam uči vjeri u samo Jednog Boga koji zaslužuje da se obožava. Islam, također, iznova upućuje čovjeka da upotrijebi inteligenciju i moć zapažanja.

Islam naučava da onoj osobi koja vjeruje u Boga, Sudnji dan, i koja čini dobra djela za vrijeme svoga života, biva data naknada shodno njenim djelima, bez obzira kojoj religiji pripadala. Niti jedna religij ne može biti tolerantnija od ove. Stoga je pogrešno reći da islam osuđuje sva vjerovanja. Kur’an konstantno govori da Poslanik ne donosi neku novu vjeru, već da potvrđuju Istinu koja je već objavljivana.

Naš razgovor ćemo završiti slijedećim ajetom:

¨A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (Al-i Imran 3/85).

Sa željom da nam uzvišeni Allah dozvoli da vjeru doživimo i živimo na pravi način, ostajte nam zdravo.

Link
Source
Islamski Forum
Back to top button