Učimo o Islamu

Zikr poslije namaza

Zikr i dova poslije namaza

Vitr-namaz je posebni namaz, koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta.
Vitr-namaz ima tri rekata. Nijjet se učini ovako:

“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilel-kibleti – Allāhu ekber.”
Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli – Allah je najveći.

Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz, ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla, Fatiha i sura, dignu se ruke, kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Tada se ruke sastave (svežu), a zatim se uči Kunut-dova.
Kad završimo Kunut-dovu, obavimo rukū’, dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam.

Ako prođe vitr-namaz, treba ga naklanjati.

Kunut dova

(Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza, pošto se prouči Bismilla, Fatiha i sūra.)

Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke, ve nesteh-dīke ve nu’minu bike, ve netūbu ilejke ve netevekkelu ‘alejke, ve nusnī ‘alejkel-hajre kullehū. Neškuruke va lā nekfuruke. Ve nahle’u ve netruku men jefdžuruke. Allāhumme ijjāke na’budu ve leke nusallī ve nesdžudu, ve ilejke nes’ā ve nahfidu. Nerdžū rahmeteke ve nahšā ‘azābeke. Inne ‘azābeke bil-kuffāri mulhik.

ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. š. poslije namaza)

Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid,
Ajetul-kursijj, tesbih i učiniti dovu.

SALAT I TEMDŽID

Ala resulillahi salavāt.
Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed.
Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm.

A onda proučimo Euzu i Bismillu, pa počnemo Ajetul-kursiju.

ĀJETUL-KURSIJJ

Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu. El-hajjul-kajjūm. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum, ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe. Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda, ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvel-alijjul-azīm.

Kad završimo Ajetel-kursijj, onda učimo:

TESBIH

Ja Rabbi zel-dželāli subhānallah. Tada izgovorimo »subhānallāh« 33 puta.
Zatim učimo:
Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh i reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta.
Najposlije učimo:
Rabbil-āllmine teāla šanuhū. Allāhu ekber i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta.

Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet.
Iza toga učimo:
Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr. Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn.

Sad se dignu ruke, s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova.
Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha.

NAMASKA DOVA

Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entes-semīul-‘alīm. Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entet-tevvābur-rahīm. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb.

Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. Ve selāmun ‘alel-murselīn. Vel-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. El-fātiha.

Islamski Forum
Back to top button