Sura & Zikrovi

Hadisi o pobožnosti (1.dio)

Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica.

“Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom.” ( Bilježi Taberani)
Sve što pripada jednom muslimanu sveto je (zabranjeno je) drugom muslimanu: njegova imovina, život i čast. Allah uistinu ne gleda u vaša tjelesa i likove, nego gleda u vaša srca i djela vaša. Ovdje je takvaluk (potpuna predanost Allahu) – ove riječi je ponovio tri puta i pokazao na svoja prsa. (Buharija i Muslim)
U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom mole Allaha džellešanuhu da im oslobodi ulaz, i to pomoću dobrih djela koja su ranije učinili.
Moj Gospodaru, ako sam učinio ovo za Tvoje zadovoljstvo, izbavi nas iz ovoga u čemu smo.
Tada se stijena potpuno pomjerila sa ulaza, i oni su izašli i nastavili svoje putovanje. (Buharija)
Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu kaže: »Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kad kaže:
– Djela se vrednuju samo prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa ko preseli iz jednog mjesta u drugo radi kakvog ovozemaljskog ćara ili radi žene s kojom se naumio oženiti, njegova seoba je radi onog zbog čega se preselio. (Buharija, Muslim i dr.)
A u dodatnoj predaji se kaže: Pa ko u ime Allaha i Njegova Poslanika preseli iz jednog u drugo mjesto, njegovo je preseljenje radi Allaha i Njegova Poslanika.« (Na ovo se potom nadodaje posljednja rečenica gornjeg hadisa.)
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
– Islam se temelji na pet principa: očitovanju da postoji samo jedan Bog – Allah (džellešanuhu) i da je Muhammed Allahov Poslanik, redovnom obavljanju namaza, davanju zekata, izvršenju hadža i postu mjeseca ramazana. (Buharija i Muslim)
Abdullah ibn Amr, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, slijedeće:
– Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani, a muhadžir (iseljenik) je onaj koji je napustio ono što je Allah zabranio. (Buharija, Ebu Davud i Nesai)
5. Enes, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallalla hu alejhi ve selleme:
– Nijedan od nas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što sam sebi želi. (Buharija, Muslim, Ahmed i Nesai)
Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
– Uputa i znanje sa kojima me je Allah poslao je poput obilne kiše koja natapa zemlju; tlo koje je čisto, upija kišnicu pa iz njega raste svakojako mnogo bilje i svježa trava. Čvrsto tlo, a u drugoj predaji: tlo koje ne probija voda, zadržava kišnicu koju Allah džellešanuhu dariva na korištenje ljudima, da je piju, njome stoku napajaju i usjeve natapaju, a u drugoj predaji: i stado napasaju.
 Ima tla koje je ravno i glatko i koje niti zadržava kišnicu koja na njega pada niti, pomoću nje, iz njega biljke rastu.Prva dva primjera se odnose na onoga koji pravilno razumijeva Allahovu vjeru i koristi se onim sa čime me je Allah poslao: on je (Uputu) upoznaje i drugoga poučava. Treći primjer se odnosi na onoga kome to ništa ne znači, koji neće da prihvati Allahovu uputu koju sam kao poslanik donio. (Buharija, Muslim i Nesai)
Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: – Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan i kada prodaje i kada kupuje i kada dug vraća i kada ga potražuje. (Buharija, Tirmizi i Ibn Madždže)
Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: – Svaki musliman će imati sadaku ako zasadi voćku ili posije usjev, pa od toga se budu hranile ptice ili čovjek ili životinje. (Buharija, Muslim i Termizi)
Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
– Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na Sudnjem danu niti će ih očistiti od grijeha.
Islamski Forum
Back to top button