Sura & Zikrovi

Donošenje salavata na Poslanika a.s.

Allah će na tebe donijeti salavat kad god ti to poželiš

Donošenje salavata na Poslanika a.s.
Da je donošenje salavata na Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., uistinu veliko dobročinstvo i naša obaveza, vidi se iz mnoštva ajeta, a jedan od njih je i ajet iz sure Ahzab, 56., u kome Uzvišeni Allah kaže: ”Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika (blagosiljaju ga). O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrave (selame)!”

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Muslim)

Brojni su kur’anski i hadiski argumenti i citati koji ukazuju na vrijednost donošenja salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: Doista Allah i meleki njegovi donose salavat na Poslanika, o vjernici, donosite i vi salavat na njega i šaljite mu selame. (El-Ahzab, 56)

Imam Ahmed bilježi predanje u kojem se navodi da je melek Džibril rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: Uzvišeni Allah ti je kazao: Ko na tebe donese salavat, Ja na njega donesem salavat, ko tebi uputi selam, Ja njemu uputim selam.

Imam Tirmizi bilježi, također, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Meni najpreči ljudi na Sudnjem danu bit će oni koji su puno salavat na mene donosili.

Imam Ahmed bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Nema nijednog čovjeka koji na mene donese salavat a da meleki na njega ne donose salavate sve dok on donosi na mene, pa ko hoće neka smanji, a ko hoće neka poveća donošenje salavata.”

Ed-Dejlemi prenosi, od Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Donosite što više salavata na mene, jer je Uzvišeni Allah odredio meleka koji stoji pored mog kabura, pa kada neko iz mog ummeta donese salavat na mene, taj melek mi kaže: Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, je ovog trenutka donio salavat na tebe.” (Albani ga smatra hasenom, dobrim)

Neke od koristi donošenja salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su: slijeđenje Allahove naredbe, slijeđenje Allahovog donošenja salavata na Poslanika, s.a.v.s., slijeđenje donošenja salavata od strane meleka, postizanje deset salavata koje Allah donosi na onoga ko donese jedan na Poslanika, čovjeku se upisuje deset dobrih djela i briše deset grijeha, uzdiže čovjeka za deset stepeni, pomaže u uslišavanju dove, uzrok je Poslanikove, s.a.v.s., blizine na Sudnjem danu, pomaže u ispunjenju potreba i želja, uzrok je spasa od strahota Sudnjeg dana, odagna siromaštvo, uzrokuje da ime onoga koji donosi salavat bude spomenuto Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i još mnogo drugih koristi koje onaj što donosi salavat na Poslanika može osjetiti u svome životu.

Zato, svaki put kada poželiš da Allah na tebe donese salavat, donesi ti salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Spominjati Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, salavatima predstavlja jedan od najboljih ibadeta i dobrih djela.

Uzvišeni Allah ih je naredio Svojim robovima vjernicima u 56. ajetu sure El-Ahzāb: ”Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.”

Abdullah Ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao: ”Kada je objavljen ovaj ajet, muhadžiri i ensarije su rekli: ‘Allahov Poslaniče, ovo je specijalno za tebe, a nama od toga ništa ne pripada?’ Tada je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet: “On vas blagosilja (donosi salavate na vas), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Samilostan.” (al-Ahzāb, 43)

Neki hadisi o vrijednostima salavata i selama

”Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.” (Nesai)

Ebu Talha prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao jednog dana a radost se primijetila na njegovom licu pa reče: ”Došao mi je Džibril, s.a.v.s., i rekao: Zar nisi zadovoljan Muhammede da svakog onog iz tvog ummeta koji te jednim salavatom spomene, ja spomenem salavatom deset puta i koji ti jedan selam pošalje, ja pošaljem njemu deset puta.” Sahih Sunen Nesai (1228).

Vjerovjesnik, s.a.v.s., potakao je na učenje salavata govoreći o višestrukim nagradama i da bivaju razlogom oprosta grijeha i izvršenjem čovjekovih potreba i briga: ”Onoga tko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset stepeni.” (Nesai i Ahmed)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Neka je ponižen onaj u čijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouči salavat na mene! Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan pa prođe, a on u njemu ne zasluži oprost grijeha! I neka je ponižen onaj kod koga roditelji dožive starost, a ne uvedu ga u džennet!” (Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim)

Načini donošenja salavata

Najvjerodostojnije načine donošenja salavata prenose četiri ashaba, bilježe ih Buhari i Muslim u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama, ili jedan od njih dvojice:

Na osnovu tih predaja saznajemo da je najbolje učiti one salavate koje i inače učimo na sjedenju u namazu. Postoji i kraće forme salavata poput: Allāhumme salli ‘alā Muhammed, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, alejhissālatu vesselām.“

AbdurRahman Ibn Ebi Lejla je rekao: „Sreo me Ka’b Ibn ‘Udžre, r.a., i upitao: Hoćeš li da ti poklonim dar kojeg sam čuo od Vjerovjesnika, s.a.v.s.? Naravno, pokloni mi ga – rekoh ja, a on zatim reče: Pitali smo Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, kako se donosi salavat na tebe i tvoju porodicu? A Allah nas je naučio kako ćemo te pozdravljati.’ On je rekao: Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

Od Ebu Humejda es-Saidija, r.a., se prenosi da su (ashabi) upitali: „Allahov Poslaniče, kako ćemo te spominjati salavatima? – reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.: „Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā sallejte ‘alā āli Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.“

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj; i podari bereket Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je rekao: „Rekli smo: Allahov Poslaniče, znamo kako da te pozdravljamo (selamimo), ali kako da donosimo salavat? Rekao je: Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ‘abdike ve resūlike kema sallejte ‘alā Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve āli Ibrāhim.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, Svome robu i Svome Poslaniku, kao što si podario Ibrahimi i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj.)

Ebu Mes’ud el-Ensari, r.a., rekao je: „Došao nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dok smo sjedili sa Sa’dom Ibn ‘Ubadetom. Bešir Ibn Sa’d mu je rekao: Naredio nam Allah, dž.š, da donosimo salavat na tebe, Allahov Poslaniče, pa kako ćemo ga učiti? Nakon toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zašutio toliko da smo poželjeli da ga to nije ni upitao, a zatim je rekao: „Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme fi-l-‘ālemīne, inneke Hamīdun Medžīd.“

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario porodici Ibrahimovoj među svim svjetovima. Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

U kojim prilikama SMO DUŽNI donositI salavate na Poslanika, s.a.v.s.?

– Kada spomenemo Vjerovjesnika, s.a.v.s., čujemo da ga je neko spomenuo i kada se napišemo njegovo ime. Neki učenjaci to smatraju obaveznim. ”Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene!” (Tirmizi)

– Nakon ezana, zbog toga što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Kada čujete mujezina, ponavljajte za njim a potom donesite salavat na mene.” (Muslim)

– U danu i noći petka. ”Mnogo salavata donosite na mene u danu petka i u noći petka.” (Bejheki)

– Ujutro i navečer po deset salavata. ”Tko donese na mene deset salavata ujutro i deset salavata navečer, doseći će ga moj šefa’at na Sudnjem Danu.” (Taberani)

– Nakon drugog tekbira dženaze namaza sunnet je proučiti salavate.

– Na posljednjem tešehhudu u namazu sunnet je proučiti salavat na Poslanika, s.a.v.s.. Jedan dio učenjaka to smatra obaveznim.

– Na skupu (medžlisu) muslimana prije nego se ustane sa sijela.

– Prilikom ulaska u džamiju: ”Bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh. Allahumme ftahlī ebvābe rahmetike.”

– Prilikom izlaska iz džamije: ”Bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh, Allahumme innī es’eluke min fadlike, Allahumme‘simnī mineššejtānir-radžīm.”

Pripremio Vahid Hadžić. Temeljeno na tekstu Merana Masleše

Gospodaru moj, spusti Svoj blagoslov na poslanika i vjerovjesnika Muhammed i na njegovu porodicu, kao što si spusti na poslanika Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si, uistinu, slavljen i hvaljen.

Gospodaru moj, potpomozi nas u iskrenoj navici i praksi da svakodnevno donosimo salavate na Tvog Poslanika Muhammeda, te da slijedimo njegov sunnet dosljedno i da volimo sve njegove ashabe i njegov časni ehlul-bejt!

Allahumme salli ‘ala nabijjina Muhammedin ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in!

Islamski Forum
Back to top button