Sura & Zikrovi

Namaske dove i zikrovi

Sabah namaz, Ettehijatu, Salavati, Dova, Ikamet

Sabah namaz, Ettehijatu, Salavati, Dova, Ikamet, Zikr, Namaska dova
Kada se klanja SABAH-namaz?
Sabah-namaz se klanja od zore do pred izlazak sunca.
Koliko rekata ima SABAH-namaz?
Sabah-namaz ima ČETIRI REKEATA – dva sunneta i dva farza. Prvo se klanja sunnet pa farz.

Šta je FARZ?

Farz je sve ono što nam je Allah džellešanuhu strogo naredio da radimo.
Šta je SUNNET?

NAUČI JOŠ VIŠE SURA KLIK OVDE
Sunnet je sve ono što je Muhammed alejhisselam rekao i radio, pa i nama preporučio da radimo.

Kako se klanja SABAH-namaz?

Sabah-namaz se klanja na sljedeći način:
Nakon uzimanja abdesta, stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proučimo Bismillu i dižući ruke (muško spram ušiju, a žensko spram ramena) zanijetimo (u sebi) dva rekata sunneta, riječima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-FEDŽRI, EDA’EN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.
Zatim svežemo ruke – desnu preko lijeve (muško na pojasu, a žensko na prsima) i skrušeno stojeći pred Allahom džellešanuhu gledamo preda se i učimo (u sebi):
SUBHANEKE, E’UZU I BISMILLU, FATIHU I JEDNU SURU

Koji glase:

SUBHANEKE LLAHUMME
VE BI HAMDIKE,
VE TE BARE KESMUKE,
VE TE’ALA DŽEDDUKE,
VE LA ILAHE GAJRUKE.
E’UZU BILLAHI MINE-
ŠŠEJTANI RRADŽIM..
BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM.
ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN.
ERRAHMANI RRAHIM.
MALIKI JEVMI DDIN.
IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN.
IHDINESSIRATAL MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM
GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALLIN.
LI ILAFI KUREJŠIN,
ILAFIHIM RIHLETE ŠŠITAI VE SSAJF,
FEL JA’BUDU RABBE HAZEL BEJT,
ELLEZI AT’AMEHUM MIN DŽUIN VE
AMENEHUM, MIN HAVF.

Spuštajući zatim ruke niza se i izgovarajući tekbir – Allahu ekber, pregibamo se na ruku’ (gledajući u nožne prste) i izgovaramo (tri puta): SUBHANE RABBIJEL AZIM, a onda se ponovo ispravljamo na kijam i, uz kraće zadržavanje, izgovaramo: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH – RABBENA LEKEL HAMD.
Zatim se s tekbirom – Allahu ekber, spuštamo na sedždu; prvo koljena, pa dlanove, a između njih lice (stopala na sedždi stoje uspravno, a prsti povijeni unaprijed), gdje (tri puta) izgovaramo: SUBHANE RABBIJEL E’ALA.
Zatim se s tekbirom – Allahu ekber, podignemo sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena, gledajući preda se, a potom na isti način sa tekbirom – Allahu ekber, učinimo još jednu sedždu (čime smo klanjali jedan rekat).
Poslije druge sedžde, izgovarajuci tekbir, ustajemo na drugi rekat, vežemo ruke i učimo:
BISMILLU, FATIHU I JEDNU SURU, a zatim na isti način učinimo ruku’ i dvije sedžde, a potom sjednemo na koljena i (na kade-I-ehiri), gledajući preda se, učimo:

ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU, koji glase:
ETTEHIJJATU LILLAHI
VE SSALAVATU VE TTAJJIBATU
ESSELAMU ‘ALEJKE EJJUHE-
NNEBIJJU VE RAHMETULLAHI
VE BEREKATUHU ESSELAMU ‘ALEJNA
VE ‘ALA ‘IBADILLAHI SSALIHIN.
EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH
VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN
‘ABDUHU VE RESULUHU.
ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN
VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA
SALLEJTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA
ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.
ALLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMEDIN
VE ‘ALA ALI MUHAMMED KEMA
BAREKTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA
ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.
RABBENA ATINA FIDDUNJA HESENETEN
VE FIL ‘AHIRETI HASENETEN
VEKINA ‘AZABENNAR.
RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE
VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

PREVOD ETTEHIJJATU

Naše počasti, poštovanja
i dobra dijela, pripadaju
samo Allah.
Neka Ti je pozdrav,
milost i Allahov blagoslov
Božiji Poslaniče.
Neka je Božiji mir i blagoslov
nama i svim dobrim
Allahovim robovima
Vjerujem i izjavljujem
da nema drugog boga osim
Allaha i da je Muhammed
Božiji rob i Božiji poslanik.
Bože moj, blagoslovi Muhammeda
i rod Muhammedov,
kao što si blagoslovio
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.
Bože moj, obaspi blagodatima
Muhammeda i rod Muhammedov,
kao što si obasuo blagodatima
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.
Gospodaru naš, daj nam dobro
na ovome I na budućem svijetu
i sačuvaj nas džehenemske patnje.
Gospodaru naš, oprosti meni,
mojim roditeljima
i svim mu’minima
na Sudnjem danu.
Zatim, predamo selam, na desnu pa na lijevu stranu izgovarajući:

ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI, a onda proučimo:
ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM. TEBAREKTE JA ZEL DŽELALI VEL IKRAM.
Muškarci zatim prouče ikamet, koji glasi:
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
EŠHEDU EN LA ILLAHE ILLELLAH,
EŠHEDU EN LA ILLAHE ILLELLAH,
EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH
EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH
HAJJE ‘ALESSALAH, HAJJE ‘ALESSALAH,
HAJJE ‘ALEFELAH, HAJJE ‘ALEFELAH,
KAD KAMETI SSALATU, KAD KAMETISSALAH,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
LA ILAHE ILLELLAH.

Zatim zanijetimo dva rekata farza, riječima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA
SALATE FARDIL FEDŽRI EDA’EN
MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.

Sabahski farz se klanja isto kao i sunnet.
Poslije selama, lijepo je proičiti ZIKR I DOVU koji glase:

‘ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI
‘ALA MUHAMMEDIN VE’ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA
ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA
HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL
AZIM.
E’UZU BILLAHI MINE ŠŠEJTANI RRADŽIM.
BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM.
ALLAHU LA ILAHE ILLA HU, ELHAJJUL KAJJUM.
LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM.
LAHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL’ERD.
MEN ZELLEZI JEŠFE’U ‘INDEHU ILLA BI’IZNIH.
JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA
HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN
MIN’ILMIHI ILLA BIMA ŠA’E.
VESI’A KURSIJJUHU SSEMAVATI VEL’ERDA.
VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL ALIJJUL AZIM.
JA RABBI ZELDžELALI SUBHANALLAH.

(Uči se 33 puta subhanallah)
SUBHANA LLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH.

(Uči se 33 puta elhamdulillah)

RABBIL ‘ALEMINE TE’ALA ŠANUHU ALLAHU EKBER.
(Uči se 33 puta Allahu ekber)
LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH.
LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE
HUVE’ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.
VEMA ERSELNAKE ILLA RAHMETE’LIL ALEMIN.

(Zatim se prouči namaska dova:

Bismillahi rrahmani rrahim

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN, VE
SSALATU VE SSELAMU ‘ALA SEJJIDINA
MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI
EDŽME’IN. ALLAHUMME RABBENA TEKABBEL
MINNA SALATENA INNEKE ENTE SSEMI’UL
‘ALIM, VE TUB ‘ALEJNA JA MEVLANA, INNEKE
ENTE TTEVVABU RRAHIM.
ALLAHUME RABBENA
ATINA FIDDUN’JA HASENETEN VE FIL’AHIRETI
HASENETEN VEKINA ‘AZABENNAR.
RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE
VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.
SUBHANE RABBIKE RABBIL IZZETI ‘AMMA JESIFUN VE
SELAMUN ‘ALEL MURSELIN VEL HAMDULILLAHI RABBIL ‘ALEMIN.

Islamski Forum
Back to top button