Razne Predaje

Riječi i poruke Allahovog poslanika

Poslanikova oporuka na kojoj je njegov pečat

Allahova dž.š. naredba ljudima da budu bogobojazni

„Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, – pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kom ovisan i On je hvale dostojan“! (En-Nisa’, 131)

Semure, r.a. kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Preporučujem vam bogobojaznost i Kur’an jer on osvjetljava tmine.” (Dejlemi)

Abdullah ibn Omer, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Preporučujem ti bogobojaznost i kada budeš umirao da ne budeš opterećen tuđim pravima i obavezama koje nisi ispunio.” (Dejlemi)

Poslanikova oporuka na kojoj je njegov pečat

Davud El-Evdi prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a. da je rekao: “Ko želi pogledati u vasijjet (oporuku) Allahovog Poslanika, s.a.v.s. na kojoj je njegov pečat, neka prouči ove ajete:” (Tefsir Ibn Kesira)
“Reci: ‘Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate – Mi i vas i Njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili – i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, – Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo -, i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, – eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali. I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto, to vam On naređuje, da biste bili bogobojazni.” (El-En’am, 151-153)

Dobročinstvo prema roditeljima

Allah, dž.š. kaže: “Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.” (El-Ankebut, 8)

Se’ad ibn Ebi Vekkas, r.a. kaže: “Moja majka mi je rekla: „Niti ću jesti niti šta piti sve dok ne zaniječeš Muhammedovu vjeru.Uistinu je prekinula sa konzumiranjem hrane i pića u nadi da će ga na taj način odvratiti od islama. Se’ad, je već bio u nedoumici i nije znao šta da radi i kako da postupi. Tada je Allah, dž.š. objavio ovaj ajet: “Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj.” Nakon toga, Se’ad je svojoj majci rekao: „Majko, kada bi ti imala stotinu duša, pa one izlazile jedna po jedna, ja ne bih ostavio Muhammedovu vjeru, pa ako hoćeš jedi, a ako hoćeš ne moraš ni jesti.“ Kada je njegova majka vidjela tu njegovu upornost i odlučnost počela je jesti i piti.” ( Muslim , Ebu Davud , Tirmizi, Ahmed i drugi)

“Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.” (Lukman, 14)

Sufjan ibn Ujejne –rahimehullah- kaže: “Ko bude redovno klanjao pet dnevnih namaza taj se zahvalio Allahu, dž.š., a ko bude nakon obavljenih namaza učio dovu za svoje roditelje taj se zahvalio roditeljima.”

“Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: „Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.” (El-Ahkaf, 15)

Naredba i savjet o Privrženosti vjeri

“On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što je objavljeno tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musa’u i Isa’u: „Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!“ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.” (Eš-Šura, 13)
“Temelji vjere, u kojima se ne razilazi niko od ranijih naroda su: vjerovanje samo u Allaha, dž.š., namaz, zekat, post, hadž, približavanje Allahu, dž.š. radeći dobra djela, iskrenost, pridržavanje ugovora, čuvanje emaneta, rodbinske veze, zabrana nevjerstva, ubijanja, zinaluka, neprijateljstva i uznemiravanja drugih…To je ono što je naređeno svakom od ranijih poslanika, a.s. i to je značenje ajeta: „Pravu vjeru ispovijedajte!“ (Kurtubi)

Ebu Se’alebete El-Hušeni, r.a. pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je rekao: „Zaista vam je Allah, dž.š. propisao obaveze pa ih čuvajte, i odredio vam je granice pa ih ne prelazite. Neke stvari vam je zabranio pa ih nemojte činiti, a neke stvari je odšutio –ne iz zaborava- pa nemojte ih istraživati!“ (Daru Kutni)

Ibrahimova i Jakubova a.s. oporuka sinovima

“I Ibrahim ostavi u amanet to sinovima svojim a i Jakub: ‘Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drukčije nego kao muslimani!” (El-Bekare, 132)

“Zabranio im je napuštanje vjere islama i naredio im je da se toga drže sve do smrti.” (Sujuti)

Nuhov a.s. savjet sinu

Abdullah ibn Omer, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o tome šta je Nuh, a.s. savjetovao svome sinu? Ashabi rekoše da hoće, pa im Poslanik, s.a.v.s. reče: -Nuh je rekao svome sinu: ‘Sinko moj ja ti naređujem dvoje a zabranjujem ti dvoje; naređujem ti “La ilahe illellah”, jer kada bi se to stavilo na jedan tas vage a nebesa bila stavljena na drugi tas vage, to bi prevagnulo, a kada bi to bilo u vidu halke ona bi polomila nebesa kako bi stigla do Allaha, dž.š. Izgovaraj: “Subhanellah ve bi hamdihi” jer je to jedan vid ibadeta i time ljudi bivaju opskrbljeni. Zabranjujem ti dvije stvari: širk i oholost, jer to dvoje pravi prepreku na putu prema Allahu, dž.š. Neko od ashaba upita: „Poslaniče, je li oholost da čovjek sebi priušti hrane pa njome ugošćava ljude ili da čovjek oblači nešto čisto? Nije to oholost, nego je oholost da ljudima uskraćuješ njihova prava.” (Bezzar)

Sahife Ibrahimove i Mus’aove a.s.

„Ovo doista ima u davnašnjim listovima (sahifama), listovima Ibrahimovim i Musa’ovim.“ (Sura El-E’ala, 18-19)

Ebu Zerr, r.a. je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kakve su bile SAHIFE IBRAHIMOVE, a.s.?“

Poslanik mu odgovori: „Većina toga su bili pouke, savjeti i opomene…(od toga je): “O silniče i zaneseni vladaru, Ja te nisam poslao da sakupljaš i gomilaš dunjalučke blagodati, nego sam te poslao da odvratiš od Mene dovu onoga kome je učinjena nepravda, jer Ja takvu dovu ne odbijam, pa makar bila upućena od kafira-nevjernika.
Svaki pametan čovjek, ako je svjestan svoje situacije, treba da rasporedi svoje vrijeme; pa da odredi vrijeme kada će se obraćati svome Gospodaru, vrijeme kada će sviđati račun sam sa sobom, vrijeme kada će razmišljati o Allahovom, dž.š. stvaranju, vrijeme kada će se posvetiti svojim potrebama, jelu i piću.
Svaki pametan čovjek neće putovati osim zbog troje: priprema za onaj svijet, ili zbog kućnih potrepština neophodnih za život, ili zbog užitka u onome što nije haram-zabranjeno.

Svaki pametan čovjek mora biti svjestan vremena u kojem živi, voditi računa o svom poslu, čuvati svoj jezik, jer ko bude računao da je njegov govor od djela za

koja će biti pitan, malo će govoriti o onome što ga se ne tiče.“
Tada Ebu Zerr, r.a. upita: „A kakve su bile SAHIFE MUSA’OVE, a.s.?“

Allahov Poslanik, s.a.v.s. mu odgovori: „Sve su to bili savjeti iz kojih se uzimaju pouke. …(od tih pouka su):
«Čudim se onome ko sigurno zna da će umrijeti a i dalje se veseli. Čudim se onome ko je potpuno ubijeđen da postoji džehennemska vatra a i dalje se smije. Čudim se onome ko vjeruje u Allahovo određenje (kader) a tome se protivi. Čudim se onome ko vidi dunjaluk i njegovu promjenljivost sa ljudima pa i pored toga u tome nalazi smiraj. Čudim se onome ko je čvrsto ubijeđen da će sutra polagati račun a za to se ne priprema.»

Poslanikovi s.a.v.s. savjeti Ebu Zerru r.a.

Ebu Zerr, r.a., u nastavku prethodnog hadisa, reče:

Allahov Poslaniče, posavjetuj me!

Poslanik mu reče:“Savjetujem ti da budeš bogobojazan, jer to je kruna svih stvari“.
Tada Ebu Zerr, r.a. reče: -Reci mi još koji savjet! Poslanik mu reče:
“Uči Kur’an i spominji Allaha, dž.š. (čini zikir), jer ti je to svijestlost i nur na zemlji a tvoje blago i zaliha na nebesima“.

Tada Ebu Zerr, r.a. reče: -Reci mi još koji savjet! Poslanik mu reče:
“Čuvaj se pretjeranog smijanja jer to umrtvljuje srce i uklanja svjetlost (nur)

s lica“!
Ebu Zerr, r.a. opet reče: -Reci mi još koji savjet, Allahov Poslaniče.
Poslanik, s.a.v.s. nastavi: „Učestvuj u džihadu jer to je asketizam mog ummeta“.
Ebu Zerr, r.a. opet reče: -Reci mi još koji savjet, Allahov Poslaniče.
Poslanik, s.a.v.s. nastavi: „Voli siromašne i druži se s njima“!
-Reci mi još nešto, Allahov Poslaniče- reče Ebu Zerr.
Poslanik, s.a.v.s. mu reče: „Gledaj u onoga ko je u težoj situaciji od tebe,

a nemoj gledati u onoga ko je u boljoj situaciji, tako ćeš više cijeniti Allahovu blagodat prema tebi“!
-Reci mi još nešto, Allahov Poslaniče- reče Ebu Zerr.
Poslanik, s.a.v.s. mu reče: „Govori istinu pa makar bila i gorka“!
-Reci mi još nešto, Allahov Poslaniče- reče Ebu Zerr.
Poslanik, s.a.v.s. mu još ovo reče: „Ono što znaš od svojih mahana neka te odvrati od istraživanja mahana kod drugih ljudi i njima ne zamjeraj zbog onoga što i ti sam činiš! Ružna li je osobina istraživati tuđe mahane, a sebe zapostavljati“!
Zatim je Poslanik, s.a.v.s. potapšao Ebu Zerra po njegovim plećima i rekao:

„O Ebu Zerre, Nema ništa pametnije od razmišljanja, niti ima veće bogobojaznosti od neuznemiravanja ljudi niti ima vrijednijeg plemenskog porijekla od lijepog ponašanja!” (Ibn Hibban u Sahihu i Hakim u Mustedreku)

Ebu Zerr, r.a. je, također, jednom prilikom rekao: -Allahov Poslaniče, posavjetuj me! Allahov Poslanik, s.a.v.s. mu reče:

„Kada učiniš neko ružno djelo poprati ga sa dobrim djelom i ono će ga pobrisati“. Ebu Zerr upita: -Jeli od dobrih djela “La ilahe illellah?” Poslanik, s.a.v.s. reče: -To je najbolje dobro djelo.” (Ahmed)

Od Poslanikovih, s.a.v.s. savjeta Ebu Zerru, r.a. je i ovaj: “Preporučujem ti bogobojanost u tajnim i javnim poslovima. Kada učiniš neku grešku poprati je sa dobrim djelom. Nemoj ni otkog ništa tražiti, pa čak kada ti –dok si na konju- ispadne bič ne traži da ti ga neko doda. Čuvaj svoj emanet i nemoj se prihvatati da presuđuješ među dvojicom koji se spore!” (Ahmed)
Ebu Zerr, r.a. pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. jednom prilikom

rekao: “Brate moj, želim da te posavjetujem pa to zapamti, nadam se će Allah, dž.š. dati da se time okoristiš: posjećuj mezarluke jer te to podsjeća na drugi svijet, i to čini danju ali nemoj to pretjerano činiti! Kupaj mrtve jer u dodiru mrtvog tijela je velika pouka! Klanjaj dženaze time ćeš ožalostiti tvoje srce, jer žalosna osoba će biti u Allahovom hladu i zadobiće svako dobro. Sjedi sa siromasima i kada ih sretneš nazivaj im selam. Jedi sa onim kojeg je zadesila nedaća i to čini vjerujući u Allaha, dž.š. i iz poniznosti prema Njemu, dž.š.

Oblači skromnu odjeću kako oholost i ponos ne bi do tebe doprli. Ponekad se dotjeraj i uljepšaj radi ibadeta i poštivanja prema svome Gospodaru! Ništa od Allahovih stvorenja nemoj kažnjavati vatrom!” (Hakim u Mustedreku i Ibn Asakir)

Allahova naredba Isa’u a.s.

Allah, dž.š. je Isa’u, a.s. naredio i preporučio namaz, zekat i dobročinstvo prema njegovoj majci. Isa, a.s. govori o tome čime ga je Allah, dž.š. zadužio i to je bilo ono što je Isa, a.s. prvo progovorio, kao novorođenče u bešici. O tome se govori u ovim ajetima:

“Ja sam Allahov rob’ –reče Isa- ‘meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok god budem živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.” (Sura Merjem, 30-32)

Allahove dž.š. naredbe Muhammeda s.a.v.s.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. u jednom hadisu kaže:
«Allah mi je naredio devet stvari, pa vam ih ja preporučujem:

iskrenost nijjeta u svim djelima, javnim i tajnim,
pravednost u zadovoljstvu i srdžbi,
umjerenost u izobilju i neimaštini,
da praštam onome ko mi je učinio nepravdu,
da udjeljujem onome ko meni ne daje,
da održavam rodbinske veze sa onim ko ih sa mnom prekida,
da moja šutnja bude korisno razmišljanje,
da moj govor bude zikir (spominjanje Allaha, dž.š.),
i da moj pogled bude sa uzimanjem ibreta i pouke.» (Hadis bilježi Rezin)

Pet savjeta Jahja’a i Isa’a a.s.

Haris Eš’ari r.a. pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je rekao:

“Uzvišeni Allah je naredio Jahja’u sinu Zekerije a.s. pet stvari, da ih primjenjuje i da naredi Benu-israelićanima da se po njima vladaju. Jahja, a.s. to nije odmah učinio pa mu Isa’ a.s. reče: -Tebi je Allah, dž.š. naredio pet stvari, da ih primjenjuješ i da Benu-israelićanima narediš da ih se pridržavaju i po njima se vladaju, pa ili ćeš im to narediti ti, ili ću to ja lično učiniti?!

Tada Jahja, a.s. reče: -Bojim se, ako to ne izvršim da ću propasti u zemlju ili biti kažnjen. Nakon toga je Jahja, a.s. sakupio ljude u Mesdžidul-Aksa koji se brzo napuni, te su ljudi posjedali čak i po prozorima, pa im on reče:
-Zaista mi je Allah naredio pet stvari, da po njima postupam i naredio mi je da vama takođe naredim da se po njima vladate:

Prvo: Da samo Allaha obožavate i da Mu ništa kao druga ne pripisujete (ne činite širk), jer primjer onoga ko čini širk je kao primjer čovjeka koji je kupio roba, plativši ga zlatom ili srebrom, dovede ga svojoj kući i kaže mu: -Ovo je moja kuća i ovo je posao koji treba da radiš, pa radi i zaradu donosi meni! Taj je rob radio ali je zaradu davao nekom dugom mimo svog gazde. Pa želi li iko od vas da ima takvog roba?
Drugo: Uzvišeni Allah, vam je naredio da obavljate namaz, pa kada klanjate nemojte se okretati, jer Allah, dž.š. se okrene prema čovjeku koji klanja sve dok se on ne okrene u namazu.
Treće: Allah vam je naredio da postite, jer je to poput čovjeka koji se nalazi u skupini ljudi a sa sobom nosi kesu sa miskom (mirisom), jer zaista je (neugodan) miris iz usta postača Allahu, dž.š. draži od mirisa miska.
Četvrto: I naredio vam je da dajete zekjat (sadaku), jer primjer sadake je kao primjer čovjeka kojeg je neprijatelj zarobio, svezao i odlučio da mu osječe glavu. Tada im on reče: -Mogu li ja sebe otkupiti, daću vam sve što imam od imetka, pa je sebe iz tog stanja iskupio.
Peto: I Allah vam je naredio da Ga puno spominjete (zikir činite), jer primjer zikira (spominjanja Allaha, dž.š.) je kao primjer čovjeka koji bježi od neprijateljske vojske i stigne do neke čvrste tvrđave i zaštiti se od njih. Takođe i čovjek ne može sebe od šejtana ničim boljim zaštititi kao što može zikirom.”
Nakon toga Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.v.s. reče:

„A ja vam naređujem pet stvari koje mi je Allah, dž.š. naredio:

Poslušnost, pokornost (pretpostavljenom),

džihad (borba na Allahovom putu),

hidžra i džema’at (zajednica), jer zaista onaj ko napusti džemat koliko je pedalj već je prekinuo svoju vezu sa Islamom, sve dok se ne povrati. A ko bude tražio i priželjkivao (učio) džahilijetske tvrdnje (dove) taj će u Džehennem.

Neki čovjek upita: -Allahov Poslaniče, pa čak i ako bude klanjao i postio?

Poslanik reče: -Čak i ako bude klanjao i postio.

Tražite i molite sa (prizivajte se) Allahovim nazivima, s kojima vas je nazvao muslimanima i mu’minima; “robovi Uzvišenog Allaha”. (Tirmizi, Ibn Huzejme,

Ibn Hibban i Hakim)

Pet savjeta prije pet situacija

Abdullah ibn Abbas, r.a. pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. jednom prilikom uputio ovakav savjet:
«Iskoristi petero prije nego što nastupi petero:
– svoju mladost prije starosti,
– zdravlje prije bolesti,
– bogastvo prije siromaštva,
– slobodno vrijeme prije zauzetosti,
– i svoj život prije smrti.» (Hakim u Mustedreku)

Poslanikov s.a.v.s. savjet kćerki Fatimi r.a.

Enes, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. jednom prilikom rekao svojoj kćeri Fatimi, r.a.: “Šta te sprečava da čuješ ovo što ti savjetujem: “Kada osvaneš ili omrkneš prouči ovu dovu: “Ja hajju, ja kujjum, bi rahmetike estegisu. Aslih li še’ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajn.” (O Živi i Vječni, Tvojom milošću tražim pomoć od Tebe. Popravi mi svaku moju situaciju i nemoj me -ni jedan momenat- prepustiti samom sebi!) (Ibn Sunni u Amelul-jevmi vel-lejle, Bezzar,i Hakim u Mustedreku)

Savjeti Abdulahu Ibn Abbasu r.a.

Abdullah ibn Abbas, r.a. kaže:
Jednoga dana sam jahao skupa sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. na devi, pa mi on reče:
«O mladiću, ja ću te podučiti nekim stvarima: Čuvaj Allahove propise, pa će Allah tebe sačuvati, pridržavaj se njegovih naredbi i zabrana, pa će Allah uvijek biti uz tebe! Kada nešto išćeš, išći od Allaha i kada pomoć tražiš, traži je od Allaha! I znaj, kada bi se čitav ummet/svijet sakupio da ti neku korist priušte, neće ti moći pomoći, osim u onom što ti je Allah propisao, i kada bi se svi sakupili da ti neku štetu nanesu, neće ti moći nauditi osim u onom što ti je Allah propisao. Pera su dignuta i tinta se već osušila (to jest: sve što će se desiti već je ranije propisano).»
U Tirmizijevoj predaji ovog hadisa se kaže:

Čuvaj Allahove propise, Allah će uvijek biti uz tebe! Sjeti se Allaha kada si u blagostanju, Allah će se tebe sjetiti kada si u nedaći. Znaj da ono što te mimoišlo, nije te moglo pogoditi, a ono što te pogodilo nije te moglo mimoići, Znaj da, poslije sabura dolazi pomoć, a poslije teške situacije, rješenje i poslije poteškoće olakšica.» (Tirmizi)
Jednom drugom prilikom je Abdullah ibn Abbas, r.a. rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: -Posavjetuj me! Tada mu Poslanik, s.a.v.s. reče:
-Klanjaj namaz, daji zekat, posti mjesec Ramazan, obavi hadž i umru, čini dobročinstvo prema svojim roditeljima, održavaj rodbinske veze, ugošćavaj gosta, naređuj dobro i odvraćaj od zla i uvijek budi uz istinu ma gdje bio!”

(Hakim u Mustedreku)

Savjeti Mu’azu Ibn Džebelu r.a.

Mu’az ibn Džebel, r.a. kaže: Jednom prilikom me Allahov Poslanik, s.a.v.s. uzeo za ruku i rekao mi: «O Mu’azu, ja te uistinu volim, pa ću te posavjetovati.

Nemoj zaboraviti da nakon završetka svakog namaza proučiš ovu dovu: «Allahumme e’inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike» (Allahu moj, pomozimi da Te se sjećam (zikir činim), da Ti budem zahvalan i da ti iskreno robujem!» (Ebu Davud i Nesa’i)
Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s. poslano Mu’aza ibn Džebela, r.a. u Jemen, Mu’az mu reče: -Posavjetuj me, Allahov Poslaniče!

Poslanik mu reče: “Budi iskren u svome vjerovanju i biće ti dovoljno malo dobrih djela.” (Hakim u Mustedreku,Bejheki u Šuabul-imanu i Ebu Nuajm u Hil-ji)
Ebu Seleme, r.a. pripovijeda da je Mu’az ibn Džebel, r.a. rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu je Poslanik, s.a.v.s. rekao:

“O Mu’azu, samo Allaha obožavaj i nemoj Mu činiti širk. Radi u ime Allaha, dž.š. kao da ga vidiš. Ubrajaj sebe među mrtve i spominji Allaha, dž.š. kod svakog kamena i drveta. Ako počiniš kakav grijeh poprati ga sa dobrim djelom, za tajno učinjenim lošim djelom, tajno učini dobro djelo, a za javno učinjenim, javno učini dobro djelo!” (Taberani,Munziri u Tergibu ve terhibu i Hejsemi u Medžmeuz-zevaidu)
Također je Poslanik, s.a.v.s. savjetovao Mu’aza, r.a. govoreći mu:

“Savjetujem ti da se bojiš Allaha, dž.š. da govoriš istinu, izvršavaš obećanje, čuvaš emanet, da ne varaš, da održavaš komšinske odnose, da budeš milostiv prema siročetu, da lijepo razgovaraš sa ljudima, da nazivaš selam i da budeš blag!” (Haraiti u Mekarimul-ahlaku,El-Iraki u Tahridžu ehadisil-ihja i Zebidi u Ithafu)
Muaz ibn Džebel, r.a. kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s. me uzeo za ruku, malo sa mnom prošetao i onda mi je rekao: „O Muazu, ja ti preporučujem bogobojaznost, iskrenost u govoru, izvršavanje datog obećanja, čuvanje emaneta, da nikoga ne varaš, da budeš milostiv prema jetimu (siročetu), da poštuješ komšije, da kontrolišeš svoju srdžbu, da blago razgovaraš, da nazivaš selam,da poštuješ svoga pretpostavljenog, da izučavaš Kur’an, da voliš Drugi svijet, da se čuvaš polaganja računa, da se ne odaješ prohtjevima i da lijepo izvršavaš svoje poslove.

Zabranjujem ti: da psuješ i grdiš muslimana, da vjeruješ lažljivcu, da iskenog ugoniš u laž, da budeš neposlušan prema pravednom vladaru, da činiš nered na Zamlji! O Muazu, spominji Allaha, dž.š. pored svakog kamena i drveta i nakon svakog učinjenog grijeha se pokaj, tajnog tajno, a javnog javno!“( Taberani Munziri u Tergibu )

Deset savjeta Muazu Ibn Džebelu

Muaz ibn Džebel, r.a. kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s. mi je preporučio deset stvari: Nemoj Allahu pripisivati druga pa makar bio ubijen ili spaljen, nemoj biti neposlušan svojim roditeljima pa makar ti naredili da napustiš svoj imetak i porodicu, ne propuštaj namjerno namaz jer ko namjerno napusti namaz izići će iz vjere, nemoj piti alkohol jer je on majka svih zala, ne čini grijeha jer činjenje grijeha srdi Allaha, dž.š., nemoj bježati sa bojnog polja pa makar tvoji saborci izginuli, ako ljude u nekom mjestu zadesi kuga, onda tu ostani, izdržavaj svoju familiju i odgajaj ih podsjećajući ih na Allahovu kaznu! (Ahmed i Taberani)

Čuvanje Džema’ata / zajednice

Abdullah ibn Omer, r.a. kaže da im je Omer ibn Hattab, r.a. u Džabiji održao hutbu i rekao: „O ljudi, ja sam pred vas stao, kao što je Allahov Poslanik, s.a.v.s. stajao pred nama i rekao nam: „Ja vam preporučujem da budete poslušni i lijepo postupate prema mojim ashabima, a zatim prema onima koji će doći poslije njih. Zatim će se proširiti laž, pa će se čovjek zaklinjati a od njega se neće ni tražiti da se zakune. Takođe će čovjek svjedočiti a od njega se neće ni tražiti da svjedoči. Kad god se čovjek odvoji sa nekom ženom, treći će im biti šejtan. Držite se džema’ata (zajedništva) i nemojte se razilaziti, jer je šejtan sa onim ko je sam, a od dvojice je dalji. Ko bude želio da zasluži sredinu Dženneta neka se drži džema’ata. Koga bude radovalo njegovo dobro djelo, a žalostio njegov grijeh, to je pravi vjernik.“ (Ahmed ,Tirmizi i Hakim u Mustedreku)

Ebu Umamete, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Savjetujem halifu koji će doći poslije mene: da bude bogobojazan i preporučujem mu da čuva jedinstvo muslimana, da poštuje starije i da bude milostiv prema mlađima i da priznaje učenjake. Neka ih ne udara pa da ih ponozi, niti da ih straši, pa da ih time gurne u nevjerstvo. Ne smije pred njima zatvarati svoja vrata, pa da jaki zlostavljaju slabe.“ (Bejheki u Sunenu)

Savjet ashabima r.a. da se ne ljute i ne srde

Muavija ibn Hajde, r.a. je rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: “Reci mi kratak savjet, kojeg ću se pridržavati. Poslanik, s.a.v.s. mu reče: -Ne srdi se, Muavija, jer zaista srdžba kvari iman kao što gorak biljni sok kvari med.” (El-Hakim Et-Tirmizi u Nevadirul-usulu i Bejheki kao i Zebidi u Ithafus-sadetil-muttakin)
Ebu Hurejre, r.a. pripovijeda da je neki čovjek tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu Poslanik, s.a.v.s. reče: “Ne ljuti se! I to mu je ponovio nekoliko puta: “Ne ljuti se!” (Buharija u Kitabul-edebu)
Prenosi se da je Jahja ibn Zekerijja, a.s. pitao Isa’a, a.s. od čega nastaje srdžba, pa mu je on odgovorio: -Od kibura / oholosti, zar nisi primjetio da se ljutiš na onoga ko je slabiji od tebe drukčije nego na onoga ko je jači od tebe.(Vesajallah i vesaja resulihi, Ebu Tajjib Siddik Hasan)

Skromnost

Se’ad ibn Ebi Vekkas, r.a. prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. i rekao: “Allahov Poslaniče, ukratko me posavjetuj! Poslanik mu reče: -Odustani od onoga što je u posjedu ljudi i kloni se pohlepe jer je pohlepa čisto siromaštvo. Čuvaj se onoga zbog čega se moraš izvinjavati!”( Hakim u Mustedreku i Ahmed u Zuhdu)
Neki čovjek iz plemena Hudžejm je tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu Poslanik, s.a.v.s. reče: „Ne spuštaj svoju odjeću ispod članaka jer je to znak oholosti a Allah, dž.š. ne voli oholost.“(Ahmed ,Ebu Davud i Nesai)

Lijepo ponašanje

Abdullah ibn Omer, r.a. pripovijeda da je Muaz ibn Džebel, r.a. krenuo na put, te je tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu on reče: „Samo Allaha obožavaj i nemoj činiti širk! Tada Muaz reče: -Dodaj mi na to još nešto! Poslanik mu reče: -Kada učiniš nešto ružno onda to poprati sa lijepim djelom i neka ti ponašanje bude lijepo!“(Ibn Hibban, Hakim i Taberani)

Čuvanje jezika

Esved ibn Asrem El-Muharibi je tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu Poslanik, s.a.v.s. reče: “Možeš li kontroliisati svoj jezik? Esved mu odgovori: -Mogu, kako da ne bih mogao. Tada ga Poslanik upita: -Možeš li kontrolisati svoje ruke? Esved odgovori: -Svakako da mogu. Tada mu Poslanik, s.a.v.s. reče: -Svojim jezikom ne govori ništa osim onoga što je dobro i svoje ruke ne pružaj osim prema onome što je dozvoljeno.!” (Buaharija u Tarihu, Taberani i Bejheki u Šuabul-imanu)
Neki čovjek je došao kod Ebu Seida El-Hudrije, r.a. i tražio od njega da ga posavjetuje, na što mu Ebu Seid reče: To isto sam ja traži od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. pa mi je rekao: “Preporučujem ti bogobojaznost jer to je garancija svakog dobra. Učestvuj u džihadu jer to je asketizam moga ummeta. Spominji Allaha, dž.š i uči Kur’an, jer će ti to biti svjetlo na nebesima i pomen na zemlji. Čuvaj svoj jezik osim za dobar i hajirli govor jer ćeš tako nadvladati šejtana!”(Ahmed i Ebu Jeala)
Muaz ibn Džebel, r.a. je tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu on reče: „Obožavaj Allaha, dž.š. kao da ga vidiš i ubrajaj sebe među mrtve. Ako hoćeš obavijestiću te o onome što ti je važnije od svega toga.

Ovo, i Poslanik je rukom pokazao na svoj jezik.(Ibn Ebi Dun-ja)

Ostavljanje giberta / ogovaranja

Abdullah ibn Mes’ud, r.a. pripovijeda da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. i tražio da ga posavjetuje, pa mu Poslanik, s.a.v.s. reče: “Kloni se ‘rekla, kazala’ (ogovaranja), mnoštva zapitkivanja i rasipanja imetka!”

(Ebu Je’ala El-Mevsili u svom Musnedu, a pominje ga El-Hejsemi u Zevaidu)
Harmele El-Anberi, r.a. je tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu je Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Boj se Allaha, dž.š. pa kada dođeš u neko društvo i čuješ da razgovaraju o nečem što je dobro, onda im se pridruži a ako čuješ da govore o nečem što nije dobro, onda ih napusti!”(Ahmed i Ibn Sead)

Savjet za lijep odnos prema Ženama

Ebu Hurejre, r.a. propovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je rekao: «Lijepo postupajte sa svojim ženama, jer je žena, uistinu, stvorena od rebra, a kod rebra je najkrivlje ono što je najgornje (glava), pa ako budeš nastojao da tu krivinu ispraviš slomićeš je, a ako je ostaviš takvu kakva jest ona takva i ostaje, pa lijepo postupajte sa svojim ženama!»(Mutteefekun alejhi)
Drugi rivajeti pojašnjavaju da ovo ukazuje na mentalitet žene i da pokušaj ispravljanja te njene naravi može dovesti do lomljenja, a to lomljenje je ustvari razvod braka.

Savjet za lijep i korektan odnos prema komšijama

Aiša i Abdullah ibn Omer, r.a. prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: «Džibril, r.a. mi je toliko savjetovao da lijepo postupan prema komšiji tako da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom.»(Mutteefekun alejhi)
Ebu Umamete, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Savjetujem vam lijep odnos prema vašim komšijama!“(Haraiti u Mekarimul-ahlak,i Taberani)

Savjet za lijep odnos prema onima koji traže nauku

Ebu Harun El-Abdi –rahimehullah- kaže: Dolazili bi smo kod Ebu Seida El-Hudrije, r.a. (radi traženja nauke) pa bi nam govorio: Dobro nam došli oni, prema kojima nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s. posavjetovao, da lijepo postupamo. Zaista nam je Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Zaista će se ljudi za vama povoditi, i dolaziće vam iz raznih dijelova svijeta da bi naučili o vjeri, pa kada vam dođu, lijepo sa njima postupajte!“(Tirmizi i Ibn Madže)
Amir ibn Ibrahim, takođe kaže: Kada bi Ebu Derda’, r.a. vidio one koji traže nauku, govorio bi: „Dobro došli oni, prema kojima nam je Poslanik, s.a.v.s. preporučio da se lijepo ophodimo.“(Darimi)

Prije putovanja

Ebu Hurejre, r.a. pripovijeda da je neki čovjek, koji je želio da krene na put, tražio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da ga posavjetuje, pa mu Poslanik, s.a.v.s. reèe: “Savjetujem ti bogobojaznost i da učiš tekbire na svakoj uzvisini.” Kada je taj čovjek krenuo Poslanik je proučio ovu dovu: “Allahu moj, smanji mu udaljenost i olakšaj mu njegovo putovanje.”(Tirmizi,Ahmed, Ibn Madže i Hakim)

Savjet ebu Hurejri i ebu Derda’u r.a.

Od dvojice ashaba, Ebu Hurejre, r.a. i Ebu Derda’, r.a. prenosi se da su rekli: “Allahov Poslanik, s.a.v.s. mi je savjetovao troje, koje ne ostavljam ni kad sam na putu, ni kad sam kod kuće: postenje tri dana od svakog mjeseca, dva rekata Duha namaza i Vitr-namaz prije spavanja.”(Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

Ebu Hurejre, r.a. kaže da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Savjetujem ti, o Ebu Hurejre, da se držiš četvero dok god si živ: okupaj se svakog petka i podrani na džumu namaz i za vrijeme hutbe nemoj da se čime poigravaš niti zabavljaš. Savjetujem ti da postiš tri dana svakog mjeseca jer se to vrednuje kao post cijelog života. Savjetujem ti da klanjaš vitr-namaz prije spavanja i savjetujem ti da klanjaš dva rekata sabahskog sunneta i nemoj ih ostavljati pa makar cijelu noć proveo u nafili-namazu, jer u njima se ispunjavaju želje.“(Ebu Je’ala u Musnedu)

Preporuka Enesu Ibn Maliku r.a.

Enes ibn Malik, r.a. kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s. me posavjetovao, rekavši:

“O Enese, klanjaj Duha-namaz jer je to namaz onih koji se iskreno Allahu, dž.š. kaju.”(Asbehani u Tergibu i terhibu)

Savjeti Abdullahu Ibn Mes’udu r.a.

Abdullah ibn Mes’ud, r.a. kaže: „Allahov Poslanik, s.a.v.s. mi je preporučio da –na dan kada postim- budem počešljan i namirisan. Takođe mi je savjetovao i ovo: Kada postiš nemoj da osvaneš namrštenog lica. Ako te neko od muslimana pozove, ti mu se odazovi osim da se tu budu javno činili grijesi, onda im se nemoj odazvati. Ko god umre od sljedbenika naše Kible ti mu klanjaj dženazu pa makar bio kamenovan ili ubijen, razapet zbog nekog drugog prekršaja, jer bolje ti je da sretneš Allaha, dž.š. sa toliko grijeha koliko ima na zemlji prašine, nego da ti raspravljaš o vjerskom ubjeđenju nekog od sljedbenika naše Kible.“(Taberani)

Savjet jedinoj Ženi sahabijki r.a.

Ummu Enes, r.a. je jednom prilikom tražila od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je posavjetuje, pa joj Poslanik, s.a.v.s. reče: “Kloni se grijeha jer to je najbolja hidžra, redovno obavljaj namaze jer to je najbolji džihad i puno spominji Allaha, dž.š. (zikir čini) jer je to Allahu, dž.š. najdraže djelo s kojim ćeš Ga sresti.”

(Taberani,a pominje ga El-Hejsemi u Zevaidu)

20 savjeta ashabima r.a.

Sevejd El-Ezdi, r.a. kaže:
Bio sam jedan od sedmorice iz svoga naroda kada smo, kao delegacija, došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Ušli smo kod njega i počeli razgovarati, pa ga je oduševio naš izgled i ponašanje, te nas on upita:
-Ko ste vi?
Mi mu odgovorismo: -Mi smo vjernici.
Tada Poslanik reče: -Svaki govor ima suštinu i bit, pa šta ukazuje na suštinu vašeg govora i iskrenost vašeg vjerovanja?
Mi rekosmo: -Petnaest osobina: u pet vjerujemo, pet izvršavamo i pet stvari koje smo radili u džahilijjetu (period prije primanja Islama) pa ih i dalje primjenjujemo, pa ako nam kažeš da to ne valja mi ćemo ih ostaviti.
Tada Allahov Poslanik, s.a.v.s. reče: -Nabrojte te osobine!
Tada oni rekoše:

-Pet stvari koje se tiču vjerovanja su: vjerujemo u Allaha, dž.š. u Njegove meleke, knjige, poslanike i u proživljenje poslije smrti.

-Pet stvari koje izvršavamo su: svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, klanjamo pet dnevnih namaza, dajemo zekat, postimo mjesec ramazan i obavljamo hadž, ko je u mogućnosti.

-Pet stvari koje smo radili u džahilijjetu i sada ih radimo su: zahvala u blagostanju, strpljivost u nedaćama, zadovoljstvo sa gorčinom odredbe (sudbine), iskrenost i stabilnost u borbama i negrđenje neprijatelja.
Poslanik se toliko obradovao i zadivio čistoći njihovog imana i ispravnosti njihove prirodne nadarenosti, pa im reče: „Vi ste mudraci, učanjaci i fakihi, i umalo da niste postali poslanici!

Ja ću vam još dodati pet stvari pa da imate punih dvadest:

Ako ste takvi kao što ste rekli, onda;
ne sakupljajte ono što nećete pojesti,
niti gradite ono u čemu nećete stanovati,
ne natječite se u nečem što ćete sutra napustiti,
bojte se Allaha Kojem ćete se vratiti i pred njim račun polagati
i težite onome što vas čeka i u čemu ćete vječno ostati.»(Ebu Nuajm u Hil-jetul-evlija’u, Bejheki u Zuhdu, Hatib u Tarihu i pominje ga Ibn Hadžer u Isabetu)

Sedam savjeta

Ubade ibn Samit, r.a. kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s. mi je preporučio sedam stvari: Nemoj ništa pripisivati Allahu, dž.š. kao druga pa makar te sjekli na komade, spalili ili razapeli, nemoj namjerno ostavljati namaz, jer ko namjerno ostavi namaz izlazi iz vjere, nemoj činiti grijehe jer to srdi Allaha, dž.š. nemoj piti alkohol jer je to povod svim grijesima, nemoj bježati od smrti pa makar te to zadesilo, budi poslušan roditeljima pa makar ti naredili da ostaviš sva dunjalučka uživanja i odgajaj svoju familiju i budi pravedan prema njima.”(Muhammed ibn Nasr El-Mervezi i Taberani kao i El-Hejsemi u Zevaidu)

Oporuka o privrženosti Kur’anu i sunnetu

Irbad ibn. Sarijje r.a. kaže:“Allahov poslanik s.a.v.s. je održao tako dirljiv govor od kojeg su srca zatreptila, a oči zasuzile pa smo rekli: ’Allahov poslaniče, ovo kao da je oproštajni govor pa nas posavjetuj ( daj nam oporuku).’ Na to Poslanik a.s. reče: ’Oporučujem vam da se Allaha dž. š. bojite i da budete pokorni i poslušni vašem pretpostavljenom, jer zaista ko od vas poživi vidjeće mnoga razilaženja pa držite se moga sunneta i sunneta odabranih halifa poslije mene, čvrsto se toga držite i klonite se novina u vjeri, jer zaista je svaka novina bid’at (novotarija), a svaka novotarija je zabluda.”(Ebu Davud i Tirmizi)

Obavještava nas ovaj cjenjeni ashab da ih je Poslanik a.s. jednog dana poslije sabaha savjetovao, pa ih je podsjetio i posavjetovao što se odrazilo na njih tako da su zatreptala njihova srca i zasuzile njihove oèi od onoga što su èuli od savjetovanja i opominjanja. Ashabi kao da su osjetili i primjetili da æe ih Poslanik a.s. napustiti pa su rekli: ”Ovo kao da je oproštajni govor.” Zatim su tražili od njega da im da oporuku, zato što onaj ko se s nekim rastaje ne ostavlja ništa što mu je važno, a da mu to neæe reæi, pa ih je Poslanik s.a.v.s. posavjeovao sa sljedeæim stvarima:

Što se tièe poslušnosti i pokornosti pretpostavljenim od muslimana; u tome nam je sreæa na dunjaluku i na ahiretu, i time se ureðuju interesi ljudi u njihovom životu i potpomažu se u njihovom javnom ispoljavanju vjere i pokornosti svome Gospodaru. Prema tome trebamo biti pokorni našem emiru kada nam naredi ono èime je naš Gospodar zadovoljan, a kada bi nam naredio neki grijeh tada mu nema pokornosti zbog hadisa u kojem Poslanik s.a.v.s. kaže:

”Nema pokornosti stvorenome (čovjeku) u nepokornosti Stvoritelju.”(Tirmizi)

Talha ibn Musarrif, r.a. je pitao Ibn Ebi Evfa, r.a. da li je Allahov Poslanik, s.a.v.s. nešto oporučio. On mu reče da nije. Ovaj mu na to reče: -Pa kako je ljudima propisao oporuku i učinio je naređenom a on nije ništa oporučio? Tada mu ovaj reče: -Poslanik, s.a.v.s. je oporučio Allahovu, dž.š. knjigu (Kur’an).

(Buharija, Muslim, Tirmizi i Nesai)

Ženidba

Šeddad ibn Evs, r.a. je rekao: „Oženite me, jer me Allahov Poslanik, s.a.v.s. posavjetovao da ne umrem neoženjen.“(Ibn Sead i Ibn Ebi Šejbe)

Stid

Ebu Seid ibn Jezid, r.a. kaže da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Savjetujem ti da se stidiš Allaha, dž.š. kao što se dobar čovjek stidi svoga naroda.“(Taberani i Bejheki)

Zabrana proklinjanja

Džermuz ibn Evs, r.a. kaže da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Savjetujem ti da ne budeš od onih koji proklonju.“(Ahmed i Buhari u Tarihu)

Savjet vojnicima

Burejde, r.a. kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s. kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost, a zatim bi vojsci rekao: „Borite se u ime Allaha, na Allahovom putu. Borite se protiv onih koji ne vjeruju, napadajte al’ ne pretjerujte. Nemojte bježati. Nemojte činiti masakar. Ne ubijajte djecu, niti starce! Kada sretneš svoje neprijatelja od mušrika, ponudi im tri varijante, pa ako to prihvate, prihvati i ti to od njih i nemoj ih napadati. Pozovi ih da prihvate Islam, pa ako to prihvate i ti od njih to prihvati i nemoj ih napadati. Zatim ih pozovi da se presele kod muhadžira i obavijesti ih da, ako to prihvate, njima pripada od prava i obaveza ono što pripada i muhadžirima. Ako pak odluče da ostanu u svojim mjestima biće poput ostalih beduina, muslimana i imaće tretman kao i ostali vjernici, neće imati učešća u ratnom plijenu, osim da budu učestvovali u borbi sa muslimanima. Ako oni to odbiju, onda od njih traži džizju (glavarinu), pa ako ti je dadnu, ti je primi od njih i nemoj ih napadati. Ako i to odbiju da ti daju, onda se, uz Allahovu pomoć, bori protiv njih. Ako budeš opsjedao neku tvrđavu, pa oni htjednu da im daš garanciju od Allaha i Njegovog Poslanika, nemoj to činiti, nego im dadni garanciju od sebe i od svojih drugova, jer ako vi prekršite obećanje koje ste dali od sebe, blaže je nego da prekršite obećanje koje ste od Allaha i Njegova Poslanika. A ako budeš opsjedao neko utvrđenje, pa oni odluče da se predaju i da im sudiš po Allahovoj presudi, ti to nemoj prihvatiti nego prihvati da im sudiš po svojoj presudi, zato što ne znaš hoćeš li u tome potrefiti Allahovu presudu ili nećeš.“(Muslim, Ebu Davud i Tirmizi)

Šta učiti pije spavanja

Enes, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. nekog čovjeka posavjetovao da -kada legne- prouči suru El-Hašr i nakon toga mu je rekao: “Ako te noći umreš umrijećeš kao šehid.”(Ibn Sunni u Amelul-jevmi vel-lejle,a pominje ga Sujuti u svom tefsiru)
Bera’ ibn Azib, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. nekog čovjeka posavjetovao ovako: “Kada pođeš spavati prouči ovu dovu:
“Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvedtu emri ilejke ve vedždžehtu vedžhi ilejke ve eldže’tu zahri ilejke, ragbeten ve rehbeten ilejke, la mendža ve la meldže’e minke illa ilejke. Amentu bi kitabikel-lezi enzelte ve bi nebijjikel-lezi erselte” (Allahu moj, Tebi sam predao svoju dušu i Tebi prepustio svoje stvari i poslove. Tebi sam okrenuo svoje lice, na Tebe se oslanjam, nadajući se Tvojoj milosti i strahujući od Tvoje kazne. Nema spasa niti utočišta od Tebe osim kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Poslanika kojeg si poslao.)(Buharija)

Poslanikova, s.a.v.s. oporuka na samrti

Enes ibn Malik, r.a. prenosi da je glavna Poslanikova, s.a.v.s. oporuka na samrti bila ovakva:

“Čuvajte namaz i lijepo postupajte prema onima koji su u vašem posjedu!”(Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, Ibn Hibban i drugi)

Islamski Forum
Back to top button