Komentar Kurana

Komentar Sura: En-Nasr (Pomoć)

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Komentar ajeta:

El-Buhari od Ibn-Abbasa prenosi da je rekao: “Omer me uvodio u društvo istaknutih učesnika Bitke na Bedru. Nekima od njih kao da se to nije sviđalo pa su rekli: ‘Zašto da ovaj sjedi s nama kad i mi imamo sinova poput njega?’ Omer je odgovorio: ‘Za njega znate ko je i od koga je…’ Jednog dana me je pozvao i poveo me kod njih sa sobom. Mislim da me je toga dana poveo samo da im pokaže…pa je upitao: ‘Šta kažete o riječima Allaha, dž.š.:

‘Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu?’ Neki su rekli: ‘Naređeno nam je da zahvaljujemo Allahu kad nam pomogne i da pobjedu.’ Drugi su šutjeli i nisu ništa odgovorili. Mene je upitao: ‘Ibn-Abbase, kažeš li i ti tako?’ Rekao sam: ‘Ne!’, pa me je upitao: ‘A šta ti kažeš?’ Rekao sam: ‘To je smrtni čas Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji mu je (Allah) nagovijestio riječima:

‘Kad Allahova pomoć i pobjeda dođe’ to je znak tvoje bliske smrti.

‘…ti slavi Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On pokajanje prima.’ Na to je Omer b. el-Hattab rekao: ‘Iz ovog poglavlja ne vidim ništa drugo, do što ti kažeš.'” Ovu verziju navodi jedino El-Buhari.

Imam Ahmed od Ibn-Abbasa navodi da je rekao: /707/ “Kada je objavljeno:

‘Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nagoviještena mi je smrt.’ On je, doista u toj godini i umro.” Od Aiše se, također, prenosi da je rekla: (708) “Pred kraj života Allahov Poslanik, s.a.v.s., često je učio: ‘Neka je slavljen i hvaljen Allah. Njega molim za oprost i Njemu se kajem’, a zatim bi rekao: ‘Gospodar moj mi je unaprijed dao do znanja da ću u svome ummetu vidjeti predznak i naredio mi, kada ga vidim, da Ga veličam i hvalim i da od Njega oprost tražim, jer On uvijek pokajanje prima. Ja sam taj predznak vidio u:

‘Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu…”‘ Ovaj hadis prenosi Muslim. Nakon što je objavljeno ovo poglavlje Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastojao je da se što više posveti ahiretu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /709/ “Došla je pobjeda, došla je Allahova pomoć, došli su Jemenjani. “Neko je rekao: “Allahov Poslaniče, a ko su Jemenjani?” “Narod mehkanih srca i prefinjene naravi, kad zavlada vjera i razboritost u vjeri” Značenja ovog poglavlja, kako su ga protumačili učesnici Bitke na Bedru iz Omerova društva o kome se govori u hadisu koji navodi El-Buhari, da nam je Uzvišeni, kad dođe pobjeda i osvajanje gradova i utvrđenja, naredio da Ga veličamo, slavimo i zahvaljujemo Mu, svakako je ispravno i tačno. Kao dokaz za to služi namaz koji je Allahov Poslanik, s.a.v.s., od osam rekata u doba “Ed-Duha” klanjao u Meki prilikom njenog oslobođenja.

Neki su rekli da je to “Duha-namaz”, ali su drugi odgovorili da ovaj namaz Allahov Poslanik nije redovno obavljao ni kad je bio kod kuće, pa kako će ga obavljati kao musafir koji nije namjeravao zadržati se u Meki? Zbog toga je u Meki ostao do kraja ramazana, oko devetnaest dana, skraćujući namaz i mrseći ramazan, ne samo on nego i sva vojska koja je brojala oko deset hiljada ljudi. Ovi drugi kažu da je to bio “Salatul-feth” i dodaju da je preporučeno da komandant vojske, prilikom oslobađanja grada, klanja čim u njega uđe. Ovaj namaz sastoji se od osam rekata. Zna se da ga je klanjao Sa’d ibn Ebu-Vekkas prilikom oslobađanja Medine.

Neki kažu da se klanja sa jednim selamom. Ispravnije je da se selam predaje svaka dva rekata kako se navodi u Ebu-Davudovu Sunenu: /710/ “Da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na namazu prilikom oslobađanja Meke selam predavao svaka dva rekata.”1 Što se, pak, Ibn-Abbasova i Omerova tumačenja tiče, kako se navodi u hadisu koji navodi El-Buhari, da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nagoviješteno da će ubrzo umrijeti, njega treba shvatiti u značenju: Znaj da, kad oslobodiš Meku, svoj rodni grad iz koga si prethodno protjeran, i kad vidiš ljude da u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, sa ovim je svijetom za tebe završeno. Zato se pripremaj za odlazak sa njega. Onaj svijet za tebe je, zaista, bolji od ovog. Tvoj Gospodar će ti dati pa ćeš zadovoljan biti.

1 Molimo Uzvišenog Allaha da ovaj namaz uskoro klanjamo u svim gradovima oslobođene Palestine i cijeloga svijeta. Ovo ostavljamo u amanet i mladim generacijama koje dolaze iza nas sve dok Allahova riječ na Zemlji ne bude gornja.

Islamski Forum
Back to top button