Različite Teme

Opis Džehennema i njegovih kazni

Čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kuran - El-Bekare, 24)

Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, kaže: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje da će Džehennem za sve odredište biti:

I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. (Kur’an, sura Merjem, 71-72)

Sigurno ćeš i ti do njega stići, a u pitanju je da li ćeš se spasiti. Zato u srcu dobro razmisli o strahotama odredišta, jer, možda ćeš da počneš da se spremaš kako ćeš se od njega da se spasiš?! Zamisli samo kako će ljudi izgledati, na Sudnjem danu nakon što su pronevjerili ono što su pronevjerili. Zamisli da će, dok u strahu i nesreći budu stajali, iščekujući šta će se dalje desiti i hoće li se ko za njih zauzeti, griješnike tama u tri pramena razdvojena obuzeti i prema njima se rasplamsala vatra pomoliti. Zamisli samo prizor, kada će od straha, svi ljudi na koljenima klečati, da će čak i nevini od zlog svršetka zazirati! Zamisli samo kakav će strah biti, kada se pomoli neko od Zebanija (meleka kazne) i upita: ‘Gdje je taj i taj, koji se na dunjaluku previše nadao, sve odgađao i koji je cio svoj život u nedjelima proveo?! Zamisli samo kako će strašno biti, kada ga gvozdenim maljevima počnu udarati, zastrašujućom kaznom mu prijetiti, u žestoku patnju ga voditi i strmoglavačke ga na dno Džehennema bacati, rekavši mu:

Okušaj, pa ti si, uistinu, ‘moćni i ‘poštovani’. (Kur’an, sura Dim, 49)

Zamisli samo kako će im biti kada se u tijesnu kuću sa svih strana nakrcaju, kuću sa mračnim prolazima, zastrašujućim nesrećama, kuću u kojoj će vječno zarobljenici ostati, ispod koje će se vatra razbuktavati, u kojoj će im piće ključala voda biti, a Džehennem staništem postati, kuću u kojoj će ih Zebanije željeznim maljevima po glavi udarati i gdje će se u džehennemskoj provaliji okupljati! U njoj će smrt priželjkivati, okovi im se nikada neće skidati, noge će im se za kosu vezati, lica će im od grijeha pocrnjeti. Dozivaće se iz svojih boravišta i na sve strane će kukati i pomagati: ‘O Malik, prijetnja se na nama obistinila! O Malik, kože su nam se ispekle! O Malik, izvedi nas odavde, nikada više nećemo da činimo ono što smo činili!’ Na to će im Zebanije odgovoriti: ‘Daleko od toga da ćete više ikada mira imati! Nema vam izlaska iz kuće poniženja! Ostanite u njoj prezreni i ništa ne govorite! I kada bi iz nje izašli, opet bi isto, kao i ranije, ono što vam je bilo zabranjeno činili.’ Tada će svaku nadu izgubiti i, zato što su u griješenju prema Allahu pretjerali, zažaliti. Ali, od kazne ih neće spasiti kajanje, niti će im pomoći žaljenje, nego će se, poraženi, strmoglaviti i vatra će ih sa svih strana okružiti; iznad, ispod, sa desne i sa lijeve njihove strane, pa će se u vatri gušiti. Ona će im biti i hrana, i piće, i odjeća i postelja. Kuda god se okrenu, čekaće ih gomile vatre, košulje od katrana, željezni maljevi i teški lanci. Tako će pomagati u tjeskobi, krhati se po ponorima i biti udarani do besvijesti. Gorjeće i ključaće na vatri, kao što ključaju lonci, kukaće i cviliće, i svaki put kada zamole propast, na njihove će se glave odozgo sručiti ključala voda, od koje će im se topiti trbusi njihovi i kože njihove. Biće udarani gvozdenim maljevima kojima će im se razbijati čela njihova, pa će na usta gnoj povraćati, a od žeđi će im jetre pucati. Niz obraze će im se zjenice proljevati, a sa jagodica lica meso će im otpadati, tako da će smrt prizivati, ali im neće biti dato da umru.”
Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Od Utbe b. Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogroman kamen i kroz njega će propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.”

Od Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan sa njim, se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve selem, kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: ‘Znate li šta je ovo?’ – Pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset godina, i upravo je sada završio na njegovom dnu.’”

Džehennem ima sedam vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha:

On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (Kur’an, sura El-Hidžr, 43)

Neki smatraju da se pod izrazom “kapije” misli na sedam katova Džehennema.

Od Abdullaha b. Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog:

…čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, sura El-Bekare, 24)

Rekao: “Da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Allah na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevjernike.” U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “U Džehennem će se neprestano ubacivati, a on će cijelo vrijeme govoriti: ‘Ima li još?’ Sve dok na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalima i ne savije ga, kada će on (tj.Džehennem) reći: “Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!”

Od Ibn Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog:

On će kao kule bacati iskre. (Kur’an, sura Poslani, 32)

Rekao: “Ja ne kažem da će one biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra.” Na to su upitali: “Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on je dovoljan.” – Pa je dodao: “Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelova je poput njene vrućine.”
Hrana stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. (Kur’an, sura Teška nevolja, 6-7) Pomenuto trnje je toliko odvratno da ga, ni kada su najgladnije, neće ni životinje koje pasu travu.

Biće kod Nas dosta okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. (Kur’an, sura Umotani, 12-13).

U vezi riječi Uzvišenog: … i jela koje u grlu zastaje. Ibn Abbas, Allah bio zadovoljan njime, je rekao da se pod time misli na trnje koje, kada se pođe da proguta, zastane u grlu, pa ne može ni naprijed ni nazad da se protjera.

-tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njim ćete trbuhe puniti, pa zatim na to, vodu ključalu piti poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo. (Kur’an, sura Događaj, 51-56), a u opisu drva zekkum Uzvišeni kaže:

To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. (Kur’an, sura Redovi, 64-68)

Od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, proučio sljedeći kur’anski ajet:

Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao Muslimani! (Kur’an, sura Imranova porodica, 102) i rekao: “Kada bi samo jedna kap od (džehennemsog) zekkum drveta kanula na ovaj svijet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog svijeta. Kako li će tek onome kome će on hrana biti?!”

Uzvišeni Allah je rekao: Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni druga jela osim splačina. (Kur’an, sura Čas neizbježni, 35-36)

Ibn Abbas kaže da se pod izrazom misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz njihovih tijela.

To što se na jednom mjestu u riječima Uzvišenog Allaha kaže da će njihova hrana biti: …samo trnje. (Kur’an, sura Teška nevolja, 6), na drugom mjestu: …zekkum drvo. (Kur’an, sura Događaj, 52), na trećem mjestu: Oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do vatru. (Kur’an, sura El-Bekare, 174) može se razumjeti da će im to sve biti hrana, ili da će hrana u zavisnosti od vrste kazne biti različita, tj. da će jedni jesti samo trnje, drugi zekkum drvo, treći vatru, odnosno da će svaka vrsta stanovnika Džehennema imati svoju hranu.

Piće stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

I on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučiće se da je proguta, ali je nikako neće moći progutati i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati. (Kur’an, sura Ibrahim, 16-17) tj. biće pojen gnojem koji će mu iz tijela curiti i koji će neprijatno zaudarati, pa ga zbog pokvarenosti i gustoće neće moći da to probavi.

Uzavrelom vodom će se pojiti koja će im crijeva kidati. (Kur’an, sura Muhammed, 15). Od ove uzavrele vode na vatri džehennemskoj, topiće se ono što je u stomacima njihovim, izlaziće im crijeva i raspadaće se koža, kao što stoji u riječima Uzvišenog:

Od nje će se istopiti ono što je u stomacima njihovim, i koža, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, biće u nju vraćeni: “Iskusite patnju u užarenoj vatri!” (Kur’an, sura Hadždž, 20-22)

…a ako zamole pomoć, pomoći će im se tečnošću poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (Kur’an, sura Pećina, 29)
Odjeća stanovnika Džehennema

Uzvišeni Allah kaže:

Toga Dana ćeš vidjeti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će im lica njihova obavijati. (Kur’an, sura Ibrahim, 49-50)

Riječi Uzvišenog: … košulje će im od katrana biti znače da će im odjeća biti od katrana koji će pržiti njihove kože, tako da će i one izgorjeti i pocrnjeti kao košulje od katrana. Ovdje je uzet katran zato što je u dodiru sa vatrom brzo zapaljiv, što ima neprijatan miris i ružnu boju. Za katran se kaže da su njime odavnina mazali šugom zaraženu kamilu. U tom smislu se od Ebu Malika el-Eš’arija prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Ako se narikača za mrtvakom prije smrti ne pokaje, na Sudnjem danu će biti proživljena u košulji od katrana i u oklopu od šugave kože.”[1]

Uzvišeni Allah, nadalje, kaže:

Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove nalivana. (Kur’an, sura Hadždž, 19) tj. biće im odijela skrojena prema veličini, jer se odijelo kroji prema veličini onoga kome je namijenjeno. Ima mišljenja da se pod tim podrazumijeva od bakra koji se rastopio pa postao kao vatra. Međutim, ispravno je vjerovati onako kako je rečeno u kur’anskom tekstu.

Od Semure b. Džunduba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Neke od njih vatra će obuzeti do koljena, neke do pojasa, neke do vrata, a neke do ključne kosti.”

Od Ibn ‘Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti Ebu Talibu[2]. Obuzimaće ga vatra do članaka i od nje će mu ključati mozak.”

1 2Sljedeća stranica
Islamski Forum
Back to top button