Različite Teme

Opis Mesiha Dedžala

Predznaci smaka svijeta

El-Mesih (slovo ha bez tačke) je ime koje se spominje u svim predajama koje govore o Dedžalu, a bilježe ih Buhari i Muslim. Ibn Hadžer u djelu Fethul-Barikaže: “Ko pročita ovo ime i na h doda tačku, pogriješio je.”

Također, isti učenjak kaže: “Jako je naglašavao El-Kadi ibnu-l-Arebi da su pogriješili oni koji su čitali hsa tačkom i pojačavali izgovor slova s, kako bi napravili razliku između Dedžala i Mesiha Isaa, sina Merjemina, a.s. Muhammed, s.a.v.s, je pojasnio razliku između njih tako što je Dedžala nazvao ‘Mesihom zablude’, a Isaa, a.s, ‘Mesihom upute’. Dakle, oni su htjeli uveličati Isaa, a.s, pa su iskrivili hadis.”

Riječ Mesih upotrebljava se podjednako kod kazivanja o lsau, a.s, ali i kod spomena Dedžala, pa da bi se izbjegao nesporazum, veže se za ime Dedžala pri njegovu spomenu kao Mesih Dedžal.Ukoliko se spomene samo ime Mesih, podrazumijeva se Isa, a.s. Ovim se pojašnjava na koga se odnosi spomenuto ime.

Dedžal je nazvan Mesihom zbog jednog od sljedećih razloga: zato što je slijep u desno oko (memsuhul-ajni), zato što mu je desna obrva nepravilnog oblika (memsuhul- hadžibi), ili zato što će proputovati cijelom zemljom, tako da neće ostati mjesto koje neće posjetiti (jesihu fil-erdi).

Isa, a.s, nazvan je Mesihom zbog njegovog putovanja zemljom (jesihu fil-erdi), ili zbog toga što je on bolesne, koje je Allah, dž.š, liječio, potirao svojom rukom (mesh).

Dedžal u arapskome jeziku znači onaj koji prekriva, tj. onaj koji prekriva istinu svojim lažima.

Mesih Dedžal nije prvi dedžal koji se pojavio, ali je posljednji od njih koji će se pojaviti na dunjaluku. Muhammed, s.a.v.s, u jednome hadisu kaže: “Zaista će se pred Smak svijeta pojaviti trideset dedžala-lažaca.”

Argumentacija tvrdnje da je Dedžal prvi veliki predznak Smaka svijeta

Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta koji se spominju u hadisu kojeg ćemo, ako Bog da, spomenuti u sljedećem poglavlju.

Neki islamski učenjaci smatraju da je izlazak Sunca sa zapada prvi od velikih predznaka Smaka svijeta, povodeći se za sahih hadisom kojeg prenosi Abdullah bin Amr bin el- As, a u kojem se kaže: “Prvi predznaci su pojava Sunca sa zapada, i pojava životinje ljudima, pa koji god da se desi od ova dva, drugi je odmah iza njega. ‘ Međutim, ovo mišljenje nije ispravno. Izlasku Sunca sa zapada prethodit će tri velika predznaka, od kojih je prvi pojava Dedžala, zatim silazak Isaa, sina Merjemina, a.s, te izlazak Je’džudža i Me’džudža. Ovo mišljenje temeljimo na sljedećem:

– Izlaskom Sunca sa zapada zatvaraju se vrata pokajanju i nikome tada neće koristiti vjerovanje ako nije prije vjerovao, ili u svom vjerovanju dobra djela radio. Nama je poznato da će Isa, a.s, nakon silaska pozivati ljude u islam, pa će mu se kršćani odazvati i povjerovati u njega. Allah, dž.š, kaže: “l nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.” 41

Ako bi se Sunce pojavilo sa zapada prije ovih događaja, njihov iman im ne bi koristio. Zato Ibn Hadžer kaže: “Boravak Dedžala na Zemlji, njegovo ubistvo od strane Isaa, a.s, boravak Isaa, a.s, na Zemlji, te izlazak Je’džudža i Me’džudža su događaji koji će se desiti prije izlaska Sunca sa zapada. Zato je najjače mišljenje o pojavi Dedžala kao prvom velikom predznaku koji najavljuju velike poremećaje na Zemlji, a završavaju se simću Isa, a.s. Izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka koji najavljuju poremećaj e u kosmosu, a završavaju se nastupanjem Smaka svijeta.”

El-Bejheki u dijelu El-Ba’s ven-Nušurbilježi: “El- Hulejmi navodi da je prvi predznak Dedžal, zatim silazak Isaa, a.s, jer, kada bi izlazak Sunca sa zapada bio prije ovoga, nevjernicima ne bi koristilo vjerovanje, a poznato je da će im koristiti. Kako će se sve vjere objediniti u islamu, ako im njihovo prihvatanje pravoga puta tada neće koristiti?!”

Isto mišljenje zastupa i Ibn Kesir, samo sa drugačijim pojašnjenjem, pa nakon spominjanja hadisa: “Prvi predznak je izlazak Sunca sa zapada,” on kaže: “Prvi od predznaka koji nisu poznati, dok su Dedžal, silazak Isaa, a.s, sa neba, i izlazak Je’džudža i Me’džudža poznati i desit će se prije ovih…”, pa sve do njegovih riječi: “Kao što je izlazak Sunca sa zapada – što je suprotno njegovom običaju, prvi nebeski predznak Sudnjega dana.”

– Neosporno je da će pojava Dedžala, silazak Isaa, a.s, te izlazak Je’džudža i Me’džudža biti prije izlaska Sunca sa zapada, jer je poznato da će Isa, a.s, živjeti poslije smrti Dedžala i uništenja Je’džudža i Me’džudža sedam godina, kako bilježi Muslim u Sahihu,ili četrdeset godina po drugoj vjerodostojnoj predaji koju bilježi Ebu Davud od Ebu Hurejre. Poslije toga će se desiti predznak nakon kojeg će se ostali nizati jako brzo, kao da su niska čija se nit prekinula. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Predznaci su poredani na niti, pa će se nit prekinuti, te će slijediti jedan drugog.” U mursel predaji od Ebu Alije se kaže: “Svi predznaci će se desiti u šest mjeseci.” Od Ebu Hurejre se prenosi: ” …u osam mjeseci.”

Da bi se mogle uskladiti predaje koje određuju vrijeme boravka Isa, a.s, na Zemlji na sedam ili četrdeset godina, sa onima koje kazuju da će se događaji odvijati jako brzo, silazak Isaa, a.s, i njegov boravak poslije ubistva Dedžala i propasti Je’džudža i Me’džudža mora biti prije izlaska Sunaca sa zapada, dok će ostali predznaci slijediti jedan drugog velikom brzinom. Jedino na ovaj način možemo pravilno razumjeti hadise koji govore o ovoj temi, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Ovo pitanje smo detaljnije obradili zbog njegove velike bitnosti jer, u suprotnom, čovječanstvo se neće pripremiti za pojavu Dedžala misleći da će to biti poslije izlaska Sunca sa zapada. Zbog toga tvrdimo da će pojava Dedžala biti prvi veliki predznak Sudnjega dana kojeg će čovječanstvo vidjeti. Zato obratite pažnju, o robovi Allahovi, kako vam se ova stvar ne bi izgubila iz vida!

OPIS MESIHA DEDŽALA

Dedžal je čovjek, potomak Adema, a.s, Židov, unakaženog tijela, šejtanskog razvoja, izgleda i naravi. Okruživat će ga šejtani, a pratnja će mu biti sedamdeset hiljada Židova koji će nositi ogrtače.

O Dedžalovim roditeljima Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Roditelji Dedžalovi će živjeti trideset godina bez potomstva. Zatim će im se roditi ćorav dječak od kojeg neće biti nikakva dobra. Njegovo oko spava, a srce mu je budno. Otac mu je visok, žgoljav, dugog nosa kao kljun ptice, a majka mu je dugih, snažnih ruku i ogromnih dojki.”

Opis Dedžala dao je Muhammed, s.a.v.s, tako detaljno da ga neće biti teško prepoznati. Neke njegove osobine su uočljive iz daljine, a druge se primijete kada se približi. Ako se u njega pogleda izdaleka kada prilazi, primjetit će se da je nizak, debeo, tamnoput, crvenih obraza, ogromne glave kao kod kratke zmije, krivih nogu, jako uvijene i kovrdžave kose koja kao da je naljepljena vodom i pijeskom (blatnim), pa izgleda poput grana drveta.[4] Kada se približi, uočava se šejtanski izgled lica sa izobličenom desnom stranom, bez oka i obrve. Lijevo oko mu je zeleno i svijetlo, kao da je ispupčena zelena kugla od stakla čija je zjenica oborena prema obrazu, odnosno, kao da je ispupčena boba grozda ili ispljuvak na zidu. Dakle, on je ćorav, desno oko mu je sasušeno, bez sjaja, a lijevo je izbuljeno i oboreno prema obrazu.

Kada bi samo ovo imali od opisa Dedžala, bilo bi dovoljno, ali Allah, dž.š, je želio da nam da još precizniji opis kroz riječi Svog poslanika Muhammeda, s.a.v.s, koji ga opisuje tako precizno da je njegov izgled potpuno jasan. Kaže Muhammed, s.a.v.s: “Između njegovim očiju je napisano K F R,(kafir), što će pročitati svaki mu’min, bio pismen ili ne.” Poslije ovog opisa mislim da nije ostao niko ko ga neće moći prepoznati.

Nekoliko hadisa koji govore o opisu Dedžala

Muhammed, s.a.v.s, kaže: ” … on je debeo čovjek, crvene puti, velike glave, ćorav u jedno oko.”

“… Mesih Dedžal je čovjek, niskog rasta, debeo, kovrđave kose, poremećenog izgleda, ćoravog oka.”

“… kosa na zatiljku glave Dedžala je u kovrdžavim pramenovima.”

“Zaista je Dedžalovo lijevo oko suho.”

” … on je ćorav u desno oko, kao daje suha grožđica.”

” … zaista je on ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav. Između njegovih očiju je napisano kafir i to će pročitati svaki musliman.” , a u drugoj predaji se kaže: “Između očiju mu je napisano K FR”

[4] Na osnovu hadisa koji bilježi Ahmed, Ebu Aa’la i Ibn Kesir u Tefsiru.

[5] Ibn Hadžer prenosi ovaj govor od Kadi ljada, vidi Fethul-Bari, Poglavlje o smutnji.

[6] Bilježe Ebu Davud i Ahmed, sened mu je dobar.

[7] Bilježi Ahmed, hadis je vjerodostojan.

[8] Bilježi Buhari.

[9] Bilježi Tirmizi, br. 2457.

Odlomak iz knjige “Blizina pojave Mehdije i Smak svijeta” Nastavlja se, ako Bog da.

Islamski Forum
Back to top button