Različite Teme

Vrijednost noći kadr

Vrijednost Lejletul-Kadra i znakovi koji ukazuju na nju

1. Koliko je ta noć vrijedna najbolje se vidi iz samoga Kur’ana. Naime, u Kur’anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno kompletna 97. sura, koja je po njoj i dobila ime.
2. U drugom ajetu te sure kaže se: ‘A ko će ti reći šta je Noć kadr?’ Onaj ko proučava Kur’an primijetit će da, kada god Uzvišeni počne pitanje riječima ‘A ko će ti reći…’ (we ma edrake…), On time skreće pažnju onoga kome se obraća na nešto što je veoma važno. Dakle, ovdje, na taj način, najavljuje govor o najvažnijoj i najodabranijoj noći.
3. U trećem ajetu te sure kaže se: ‘Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci!’ Naravno, time se misli na mjesece u kojima nema te noći. Mnogi su pretvarali tu cifru u godine, pa su došli do podatka da je ta noć vrednija od osamdeset tri godine i četiri mjeseca u kojima nema te noći!
Tumačeći ovaj ajet, mufessiri kažu da se time misli da su dobra djela urađena u toj noći, ako se kompletna provede u činjenju dobrih djela, vrednija nego sva dobra djela urađena u periodu od osamdeset tri godine i četiri mjeseca. Time se traži od vjernika da tu noć provedu što više, a po mogućnosti i cijelu, u činjenju dobrih djela.

4. U toj suri ona se naziva ‘Noć sudbine’ (lejletul-kadr) i spasom (selam), a u suri “Ed-Duhan” opisuje se kao blagoslovljena noć (fi lejletin mubareketin).Al-

Vrijednost Noći kadr

5. Pored toga, i’tikaf, tj. boravak u džamiji zadnjih deset dana i noći u ramazanu, radi ibadeta, propisan je svakako i zbog toga da bi se ta noć provela u činjenju dobrih djela i tako zaradila velika nagrada koja se samo na taj način može steći.
Razlog njenog izuzetnog značaja

Najznačajniji događaj koji se desio od samoga početka ljudskog roda do danas jeste spoj višeg i nižeg svijeta, spoj Neba i Zemlje, tj. objava Kur’ana i silazak upute cijelom čovječanstvu, kako bi bili na pravom putu.

Kada je Noć kadr?

Allah, dž.š, namjerno nije ljudima otkrio kada je tačno Noć kadr. Razlog tome jeste da se ljudi ne bi opustili i samo u njoj ibadet činili a u ostalim noćima zaboravili na ibadet.

Allahova mudrost htjela je da se ne zna kada je, da bi se ljudi trudili čineći ibadet tokom cijelog ramazana, a posebno u njegovoj zadnjoj trećini.

Dakle, ljudi ne znaju kada je tačno ta noć, ali su se mnogi bavili tim pitanjem, jer je od izuzetnog značaja.

Mnogi mufessiri navodili su mišljenja islamskih učenjaka o tome, a čuveni Kurtubi navodi :

1. Ta noć jedna je od noći u toku godine. To je stav Abdullaha ibn Mes’uda, Ebu Hanife i još nekih. Njima je sigurno bilo poznato da se ta noć može i preciznije odrediti, ali oni to namjerno nisu htjeli, da bi ljudi činili ibadet tokom cijele godine.
2. Ono što je sigurno, i što sam Kur’an navodi, jeste da je ta noć u mjesecu ramazanu. Naime, u već citiranim ajetima navodi se da je Kur’an objavljen u Noći kadr, a u suri “El-Bekare” Uzvišeni kaže: ‘U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, kao uputa ljudima…’ , iz čega se vidi da je ta noć jedna od noći u ramazanu. To mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka, među kojima je i Ebu Hurejre.
3. To je prva noć mjeseca ramazana, što je mišljenje Ebu Rezina El-Ukajlija i drugih.
4. To je sedamnaesta noć Ramazana, nakon koje se desila bitka na Bedru. To je mišljenje Hasana Basrija, Ibn Ishaka, Abdullaha ibn Zubejra i drugih.
5. Neki smatraju da se radi o devetnaestoj noći ramazana.
6. Međutim, najispravnije mišljenje, koje zastupa veliki broj islamskih učenjaka, jeste da se radi o jednoj od zadnjih deset noći ramazana, budući da postoje vjerodostojni hadisi koje bilježe Buhari, Muslim i drugi, a koji ukazuju na to. To je stav Malika, Šafije, Evza’ije, Ebu Sevra, Ahmeda i drugih.
7. To je dvadeset prva noć ramazana. Prema nekim predajama, to je bio stav imama Šafije.
8. To je dvadeset treća noć ramazana. To je mišljenje Abdullaha ibn Enisa i drugih.
9. To je dvadeset peta noć ramazana, jer na to ukazuju neki hadisi Muhammeda s.a.v.s.

10. To je dvadeset sedma noć ramazana. Najveći broj islamskih učenjaka, opredjeljujući se za određenu noć, smatra da se radi o ovoj noći, zbog nekih hadisa u kojima se o tome govori. Tako npr.,

Muslim navodi hadis koji prenosi Ubejj ibn Ka’b da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ‘Noć kadr je dvadeset sedma noć.’ Pored toga, neki islamski učenjaci navode da se u suri

“El-Kadr” nalazi trideset riječi, a da je dvadeset sedma riječ ‘ona’ (hije), te da i to može ukazivati na to da se radi o dvadeset sedmoj noći. Zatim, znak može biti i to što se izraz ‘lejletul-kadr’ (Noć kadr) u toj suri spominje tri puta, što pomnoženo sa devet – koliko taj izraz ima harfova – daje opet dvadeset sedam!
11. Neki smatraju da se radi o dvadeset devetoj noći ramazana.
12. Neki smatraju da se radi o posljednjoj noći u ramazanu.
13. Neki stoje na stanovištu da je to jedna od neparnih noći u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Uporište za taj stav nalaze, između ostalog, u hadisu: ‘Tražite Noć kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana!’
14. A neki navode stav da se radi o jednoj od parnih noći u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.
Nisu nabrojana sva mišljenja o tome kada je
Noć kadr, ali je vidljivo da o tome ima puno različitih mišljenja.
Na našim prostorima, kao i u mnogim drugim dijelovima islamskog svijeta, općeprihvaćeno je mišljenje da se radi o dvadeset sedmoj noći toga mubarek mjeseca. Međutim, potrebno je istaći da se to ipak, ne može sa sigurnošću tvrditi, te da je sigurnije mišljenje da je ona jedna od neparnih noći u zadnjoj trećini ramazana.
Ono što je potpuno sigurno, na osnovu vjerodostojnih hadisa, jeste da se radi o jednoj od zadnjih deset noći ramazana. Tako npr., u jednom hadisu stoji: ‘Tražite Noć kadr u zadnjih deset dana ramazana!’ Zato vjernici sve te noći treba da posvete što više u ibadetu.
Šta činiti u toj noći?
Iz svega navedenog jasno se vidi da je Noć kadr prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje, pa zato vjernici treba da se potrude da se okoriste njenim blagodatima i da uberu njene plodove. U tome smislu Poslanik, s.a.v.s, kaže: ‘Onome ko provede Noć kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe!’
Dakle, tu noć treba provesti u klanjanju dobrovoljnog (nafila) namaza, učenju Kur’ana, učenju različitih oblika zikra (tekbir, tehlil, tahmid, tesbih…), tj. sjećanja na Allaha, dž.š., obraćanju Uzvišenom putem dove i tevbom, tj. pokajanjem, te traženjem oprosta od
Najmilostivijeg od svih milostivih.
Posebno te noći Uzvišenom treba upućivati slijedeću dovu: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI!
 (Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni!).
To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aiša, r.a, jednom prilikom upitala Vjerovjesnika, s.a.v.s: ‘Kada bih znala koja noć je Noć kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram?’, pa joj je on odgovorio: ‘Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI!’

Kako prenosi Aiša, Poslanik, s.a.v.s, je bio inače darežljiv i puno je činio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih deset dana i noći ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi spavao.

Pored toga, budio je sve članove svoje porodice u tim noćima, kako bi ih i oni proveli u ibadetu. Iz svih navedenih predaja jasno je da bi na taj

način trebalo da postupaju svi oni koji žele
provesti Noć kadr u ibadetu i tako zaslužiti veliku nagradu kod Allaha, dž.š.
U vezi sa i’tikafom treba napomenuti da se ne treba ograničavati, kao što je kod nas uobičajeno, na to da samo jedan ili dva čovjeka budu u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana. Na osnovu prakse Muhammeda, s.a.v.s, može se zaključiti da je ispravno i poželjno da vjernici provedu jedan dio vremena u džamiji, pored obaveznih namaza, čineći ibadet i učestvujući koliko bilo u i’tikafu. To je pohvalno djelo i treba ga uvoditi u našu praksu.
097. Surah Al-Qadr (Noć Kadr)
 
Bismillahi rrahmani rrahim
 
1 ‘INNA ‘ENZELNAHU FI LEJLETIL-KADRI
2 WE MA ‘EDRAKE MA LEJLETUL-KADRI
3 LEJLETUL-KADRI HAJRUN MIN ‘ELFI SHEHRIN
4 TENEZZELUL-MELA’IKETU WE ER-RUHU FIHA BI’IDHNI RABBIHIM MIN KULLI ‘EMRIN
5 SELAMUN HIJE HETTA METLA’IL-FEXHRI
Islamski Forum
Back to top button