Učimo o Islamu

Učenje sūra i dova u namazu

Prevod onog sto se uči u namazu

Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu,
potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove:

Subhāneke

Subhane-kellahumme ve bi-hamdike, ve tebāre-kesmuke, ve te-‘ālā džedduke, va lā-ilāhe gajruke.

Prijevod Sure: Subhaneke:

Samo tebi pripada veličanje, moj Bože, i Tebi hvala. Tvoje je ime uzvišeno,
Tvoje je veličanstvo veliko, nema drugog Boga osim Tebe.


Eūza i Bismilla

Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm
Prijevod Euze i Bismille
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog.

Sura El-Fatiha

El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn, Errahmānir-rahīm, Māliki jev-middīn. Ijjāke na’budu ve ijjāke nesteīn. Ihdi-nessirātal mustekīm, sirātallezīne en’amte ‘alejhim, gajril-magūbi’alejhim ve leddāllīn. (Amin!)

Prijevod sūre Fatihe:

Hvala Allahu Gosposdaru svjetova, svemu Dobročinitelja, Milostivom. Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obožavamo, i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali.


Sūra Vel-Asri

Vel-asri! Innel-insane lefi husr. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti, ve tevāsav bilhakki, ve tevāsav bissabr.

Prijevod sūre Vel-Asri:

Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost.

Sūra Nasr (Izā džāe)

Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Innehū kāne tevvābā.

Prijevod sūre Izā džāe:

Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru, onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost, jer, zaista, On mnogo oprašta.

Sura Tebbet-jedā

Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe. Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb. Sejaslā nāren zāte-Leheb. Vemre-etuhū hammā-letel – hatab. Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure Tebbet-jedā:

Proklete neka su ruke Ebu Lehebove, proklet neka je on sam. Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«. Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog.

(Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a.s. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa islam i muslimane i ko im nanosi zlo.)


Sura Ihlas (Kul-huvallahu)

Kul Huvallahu ehad. Allāhus-Samed. Lem jelid, ve lem jūled, ve lem jekullehū kufuven ehad.

Prijevod sūre Kul-huvallahu:

Reci: On, Allah, – jedan je. On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. Nije nikog rodio, niti je rođen. Njemu niko nije ravan.

Sura Felek

Kul eūzu bi rabbil-felek. Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased.

Prijevod sure Felek:

Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara, I od zla mrkle noći kada razastre tmine, I od zla smutljivca kada smutnju sije, I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”


Sura Nas

Kul eūzu bi rabbin-nās. Melikin-nās. Ilāhin-nās. Min šerril-vesvāsil-hannās. Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. Minel-džinneti ven-nās.

Prijevod sure Nas:

Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, Od zla šejtana – napasnika, Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!”

Islamski Forum
Back to top button