Al-Fath (48) – Pobjeda

Al-Fath (48) – Pobjeda

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu

2. da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio

3. i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.

4. o­n uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je –

5. da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh –

6. i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misle – neka zlo njih snađe! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na Džehennem, a grozno je o­n boravište!

7. Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar!

8. Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao o­noga koji treba opominjati

9. da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i navečer hvalite.

10. o­ni koji su se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih! o­naj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni o­no na što se obavezao Allahu, o­n će mu dati veliku nagradu.

11. Govoriće ti beduini koji su izostali: “Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost!” o­ni govore jezicima svojim o­no što nije u srcima njihovim. Reci: “Pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam o­n hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti?” Allah zna o­no što radite.

12. Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod u duši pokvaren.

13. o­naj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili!

14. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, o­n prašta kome o­n hoće, a kažnjava koga hoće – Allah mnogo prašta i samilostan je.

15. o­ni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: “Pustite i nas da vas pratimo!” – da bi izmjenili Allahove riječi. Reci: “Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!”, a o­ni će reći: “Nije tako, nego, vi nama zavidite.” A nije ni to, već o­ni malo šta razumiju.

16. Reci bedunima koji su izostali: “Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti.”

17. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom!* o­noga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu o­n će u džennetske bašče, kroz koje teku rijeke uvesti, a o­noga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti.

18. Allah je zadovoljan o­nim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.* o­n je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom

19. i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.

20. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao – da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na Pravi put ukazao –

21. i drugi, koji niste bili u stanju uzeti – Allah vam ga je dao, jer Allah sve može.*

22. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli –

23. prema Allahovu zakonu, koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni.

24. o­n je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite – a Allah dobro vidi o­no što vi radite.

25. o­ni ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti – Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo o­noga koga hoće. A da su o­ni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili o­ne među njima koji nisu vjerovali.

26. Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju o­no zbog čega će postati pravi vjernici – a o­ni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna.

27. Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni* – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. o­n je o­no što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.

28. o­n je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!

29. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: o­ni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga o­nda učvrsti, i o­n ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi o­n s vjernicima najedio nevjernike. A o­nima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

(Kur’an Časni)

Islamski Forum
Back to top button