Različite Teme

Proklinjanje Muslimana

Pogubno je proklinjati muslimana

Svjedoci smo brojnim psovkama i proklinjanjima koja će izreći jedan musliman na račun svoga brata muslimana, kada, često puta, neće biti u pravu za to što zbori i za to što na taj način rezonuje ili nešto procjenjuje. Prilažemo vam sljedeći tekst, kako bi se makar malo pobojali za ono što zborimo, te kako bi poštedili naš jezik, a i tuđe uši, suvisnih i nesuvislih komentara!

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Psovanje muslimana je fisk-grijeh dok je njegovo ubojstvo kufr-nevjerstvo!” (Muttefekun alejh)

Sabit b. Dahhak r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Proklinjanje vjernika je poput njegova ubojstva!” (Muttefekun ‘alejh)

Koliko je opasno proklinjanje muslimana ili pak hajvana najbolje će nam ilustrirati i hadisi koje bilježi imam Muslim rhm., a u kojima se jasno uočava da nemamo pravo koristiti se onim što smo prokleli.

‘Imran b. Husajn, r.a, kazuje: „Dok je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio na jednom od svojih putovanja, deva jedne ensarijke se bila uzjogunila, pa je ona prokle. Kada to ču Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: „Skinite opremu s ove deve i pustite je, jer je ona prokleta!“ ‘Imran, ashab koji prenosi ovaj hadis, prisjećajući se tog događaja, kaže: „Kao da sada gledam u tu devu kako slobodno luta međ’ svijetom, a niko od ljudi je ne želi uhvatiti!“ (Muslim, br.2595.)

Ebu Berze el-Eslemi, r.a., pripovijeda: „Neka djevojka je jahala na devi koja je nosila prtljag nekih ljudi. Kada je bila u blizini Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prolazivši kroz neki klanac, deva se uzjogunila, pa djevojka reče: „Stani! Allahu, prokuni je!“ Nakon toga, Vjerovjesnik, s.a.v.s., reče: „S nama neće putovati deva koja je prokleta!“ (Muslim, br.2596.)

Imam el-Nevevi rhm., kaže: “Ova žena je kažnjena zbog svojeg proklinjanja, time da tu “prokletu” devu pusti na slobodu, i da s njom više ne polazi na put, a što se tiče njenog prodavanja ili klanja ili jahanja, samo ne u društvu s Poslanikom s.a.w.s., kao i sve ostale radnje – sve to spada u osnov dozvoljenosti, jer šeri’at zabranjuje samo putovanje s njome za razliku od ostalih radnji.” (Šerhul-Nevevi ‘alel-Muslim, 16/148.)

U dva spomenuta slučaja radi se o devi, ali analogno tome, sve što prokunemo ne bi trebali koristiti. U našim uvjetima to može biti i automobil, kojeg usljed kvara, obično čovjek prokune, pa ukoliko to učini – ima li ga pravo više koristiti?! Otuda je, vrlo bitan oprez i svjesnost za očuvanje našeg jezika od te vrste angažmana! (Pogledaj djelo: Zikr ve Tezkir, 1/63., šejh Salih el-Sedlan)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Ne priliči vjerniku da bude jedan od onih koji proklinje druge ljude!” (Muslim, br.2597.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Oni koji se bave proklinjanjem ljudi – na Sudnjemu Danu neće biti ni šefadžije niti šehidi!” (Muslim, br.2598.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Nije vjernik onaj koji potvara ljude (ta’an), niti onaj koji ih proklinje (lea’an), niti onaj ko je bezobraznog jezika (el-fahiš el-bezi’)!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br.3839.)

Ebul-Derda’ r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Kada čovjek prokune nešto – to prokletstvo se penje do nebesa ali me se nebeska vrata zatvaraju. Nakon toga se to prokletstvo spušta na zemlju ali mu se i zemaljska vrata zatvaraju. Zatim prokletstvo ide desno i lijevo ali ne može naći prolaza sebi. Poslije toga prokletstvo ide prema onome ko je proklet ako je toga zaslužan, a ako ne bude toga zaslužan – prokletstvo se vraća onome ko ga je izrekao!” (Hasen. Sunen Ebu Davud, br.4905.)

Se’id b. Zejd r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Najgora kamata je oholost i uzdizanje nad čašću i pravom jednog muslimana!” (Sahih. Sunen Ebu Davud, br.4876.)

Dozvoljeno je uopšteno proklinjati nevjernike, zulumćare, griješnike ili novotare, bez njihovog imenovanja izuzev za one koji su nam šeri’atom naznačeni da su takvi i takvi, na što nas upućuju slijedeći kur’ansko-sunnetski tekstovi:

“Neka je Allahovo prokletstvo na nevjernike!” (el-Bekare, 89.)

“Oni koji nevjeruju i kao nevjernici umru – na njih je Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i cijeloga svijeta!” (el-Bekara, 161.)

“…pa da potom prizovemo na sebe prokletstvo; neka prokleti budu oni koji lažu!” (Alu Imran, 61.)

“Neka je Allahovo prokletstvo nad nasilnicima-zulumćarima!” (el-E’araf, 44.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao:

“Allah dž.š., je prokleo čovjeka koji se hrani kamatom i onoga ko mu je završava, i svjedoke kamatnog ugovora kao i njegovog pisara!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br.3725.)

“Allah je prokleo muhallila i onoga za koga se to radi!”

“Allah je prokleo osobu koja umeće tuđu kosu u kosu osobe koja to traži da joj se radi, i osobu koja se bavi tetoviranjem uz onu koja traži da joj se to radi, i osobu koja čupa dlake sa obrva i onu koja to traži, i osobu koja se bavi razdvajanjem zuba (starijim ženama)!” (Muttefekun ‘alejh)

“Odričem se svake žene koja kuka pri nekoj nesreći (salika), kao i one koja brije ili čupa svoju kosu zbog nesreće (halika), kao i onu koja trga i dere svoju odjeću zbog nesreće koja ju je snašla!” (Muslim, br.104.)

“Allahovo prokletstvo neka je nad kiparima i slikarima (musavvirun)!” (Sahihul-Buhari, br.5032.)

“Allahovo prokletstvo neka je nad onim koji proklinje svoje roditelje; Allahovo prokletstvo neka je nad onim koji zakolje kurban nekome drugom mimo Allaha dž.š.; Allahovo prokletstvo neka je nad onim ko izmišlja u vjeri i kao takav zanoći; Allahovo prokletstvo neka je nad onim koji mjenja znakove i granice Zemlje!” (Muslim, br.1978.)

“Allahovo prokletstvo neka je nad onim ko slijepca navede na krivi put; neka je proklet onaj koji bude spolno općio sa životinjom; neka je proklet onaj koji se bavi pederastijom i homoseksualizmom!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br.2916.)

“Ko bude išao vračaru – vjerujući mu u ono što on zbori, i ko bude imao odnos sa svojom ženom u njenu stražnjicu – taj nema ništa sa onim što je objavljeno Muhammedu s.a.w.s.!” (Sunen Ebu Davud, br.3904.)

“Neka je prokleta naricateljka kao i ona koja je sluša!” (Sunen Ebu Davud, br.3128.)

“Neka je prokletstvo nad čovjekom koji predvodi jedan narod – a mrze ga; neka je prokleta žena koja dozvoli da joj prođe noć a njen muž bude ljut na nju; neka je proklet čovjek koji čuje glas ezana: “Hajje ‘alel-felah” – “Požuri na spas” – pa se ne odazove!” (Sunen Tirmizi, br.358.)

“Neka su prokleti muškarci-hadumi kao i muškobanjaste žene!” (Sahihul-Buhari, br.5547.)

“Neka su prokleti muškarci koji oponašaju žene kao i žene koje oponašaju muškarce!” (Sahihul-Buhari, br.5546.)

“Neka je proklet čovjek koji oblači žensku odjeću kao i žena koja oblači mušku odjeću!” (Sahih Ibnu Hibban, br.5751.)

“Ko bude vršio nuždu po dovršenom putu muslimana – neka je nad njim Allahovo prokletstvo, i prokletstvo meleka i cijeloga svijeta!” (el-Mustedrek, br.665.)

“Mrska mi je žena koja ne stavlja surmu na oči (merha’), i žena koja ne knije svoje ruke (selta’).” (Ebu Hatim el-Razi, el-Džerhu vel-Ta’adil, br.1757.)

“Nije od nas onaj ko pokvari ženu njenom mužu ili roba njegovom gazdi!” (Sahih. Sunen Ebu Davud, br.2175.)

“Prokletstvo meleka je na onoga ko uperi gvožđe prema svome bratu, pa makar mu to bio brat od oca i od majke!” (Sahih Muslim, br.2616.)

“Allahovo prokletstvo neka je na čovjeka koji ne daje zekat!” (Sahih. Sunen el-Nesa’i, br.5103.)

“Ko se pripiše čovjeku koji mu nije otac, a dobro zna da mu taj čovjek nije otac – džennet mu je zabranjen!” (Muttefekun ‘alejh)

“Ko se pripiše čovjeku koji mu nije otac ili se kao rob pripiše nekom ko mu nije gazda – nad njim je Allahovo dž.š., prokletstvo i prokletstvo meleka i cijeloga svijeta!” (Sahih. Sunen Ibnu Madždže, br.2609.)

“Allahovo prokletstvo je na onoga ko uzme živo stvorenje sebi za metu!” (Muslim, br.1958.)

“Prokletstvo meleka je nad ženom koja napusti postelju i tako prenoći svoga muža sve dok mu se ne vrati!” (Sahihul-Buhari, br.4898.)

“Neka je Allahovo prokletstvo nad čovjekom koji žigoše životinje u lice!” (Muslim, br.2117.)

“Allahovo prokletstvo je nad alkoholom i nad onim ko ga pravi i nad onim koji pomaže u tome, i nad onim što ga pije, i nad onim što ga toči, i nad onim što ga nosi, i nad onim kome se donosi, i nad onim ko ga prodaje, i nad onim što ga kupuje, i nad onim što se njime hrani!” (Mustedrek, br.7228.)

“Šestoricu ljudi je prokleo Allah dž.š., i svaki poslanik: onoga koji ubacuje nešto u Allahovu Knjigu, onoga koji poriče Allahov dž.š., kader/određenje, onoga koji silom uspostavi vlast kako bi pomogao onoga koga je Allah ponizio te kako bi ponizio onoga koga je Allah dž.š., uzdigao; onoga koji dozvoljava ono što je Allah zabranio, i onoga koji zabranjuje ono što je Allah dozvolio, i onoga koji ostavi moj sunnet!” (Tirmizi, br.2154.)

Molimo Allaha dž.š., da nas poštedi od zla jezika drugih ljudi, i da njih poštedi od zla jezika našeg; molimo Ga da nas učini samokritičarnim prije nego li nam dozvoli da budemo kritičari; molimo Ga da nam pomogne da prvo svoju avliju počistimo, pa da potom pređemo na čišćenje tuđih avlija. Amin!

Islamski Forum
Back to top button