Učimo o Islamu

Transkripcija Kur’anskih Sura

Bis’millahir-rah’manir-rahim!

Bis’millahir-rah’manir-rahim!

El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn,
Errahmānir-rahīm,
Māliki jev-middīn.
Ijjāke na’budu ve ijjāke nesteīn.
Ihdi-nessirātal mustekīm,
sirātallezīne en’amte ‘alejhim,
gajril-magūbi’alejhim ve leddāllīn. (Amin!)


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
* 2. Milostivog, Samilosnog,
* 3. Vladara Dana sudnjeg,
* 4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
* 5. Uputi nas na Pravi put,
* 6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
* 7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!


Kul Huvallahu ehad.
Allāhus-Samed.
Lem jelid, ve lem jūled,
ve lem jekullehū kufuven ehad.

Prijevod sūre Kul-huvallahu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “On je Allah – Jedan!
* 2. Allah je Utočište svakom!
* 3. Nije rodio i rođen nije,
* 4. i niko Mu ravan nije!”


Kul eūzu bi rabbil-felek.
Min šerri mā halek.
Ve min šerri gāsikin izā vekab.
Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.
Ve min šerri hāsidin izā hased.

Prijevod sure Felek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja
* 2. od zla onoga što On stvara,
* 3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
* 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
* 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”


»Kul eūzu bi rabbin-nās.
Melikin-nās. Ilāhin-nās.
Min šerril-vesvāsil-hannās.
Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.
Minel-džinneti ven-nās.«

Prijevod sure Nas

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
* 2. Vladara ljudi,
* 3. Boga ljudi,
* 4. od zla šejtana napasnika,
* 5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
* 6. od džina i od ljudi!”


Vel-asri!
Innel-insane lefi husr.
Illellezine āmenu ve amilus-salihāti,
ve tevāsav bilhakki,
ve tevāsav bissabr.

Prijevod sūre Vel-Asri

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Tako mi vremena –
* 2. čovjek, doista, gubi,
* 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu
preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.


Iza džāe nasrullāhi vel-feth
Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža.
Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h.
Innehū kāne tevvābā.

Prijevod sūre Izā džāe

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
* 2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
* 3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je
uvijek pokajanje primao


Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.
Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb.
Sejaslā nāren zāte-Leheb. Vemre-etuhū hammā-letel – hatab.
Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure Tebbet-jedā

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
* 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
* 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
* 4. i žena njegova, koja spletkari;
* 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!


KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
LA EABUDU MA TABUDUN
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
LEKUM DINUKUM LIJE DIN

Prevod Sure

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “O vi nevjernici,
* 2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
* 3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
* 4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
* 5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
* 6. vama – vaša vjera, a meni – moja!”


INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE SANIEKE HUVEL-EBTER

Prevod Sure:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
* 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
* 3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.


EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DIN
FE ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIM
VE LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKIN
FE VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE HUM AN SALATHIM SAHUN
ELLEZINE HUM JURAUNE
VE JEMNEUNEL-MAUN

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
* 2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
* 3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
* 4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
* 5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
* 6. koji se samo pretvaraju
* 7. i nikome ništa ni u naručje ne daju


LI ILAFI KUREJSIN
ILAFIHIM RIHLETES-SITAI VES-SAJF
FEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJT
ELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN VE
AMENEHUM MIN HAVF

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Zbog navike Kurejšija,*
* 2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
* 3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
* 4. koji ih gladne hrani i od straha brani.


ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL
ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLIL
VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL
TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL
FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL

Prevod Sure:

Prevod:U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*
* 2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
* 3. i protiv njih jata ptica poslao,*
* 4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
* 5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

Islamski Forum
Back to top button