Fetve & Propisi

Klanjanje kod kabura i uslovi šefaata

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!

Razgovarao sam sa jednim sljedbenikom sufizma i ta me osoba pitala šta mislim o klanjanju kod kabura, ili o tome da se neki učenjak zauzima za nekog na Sudnjem danu. Rekao sam toj osobi da je klanjanje kod kaburova širk i da se niko ne može zauzimati osim Poslanik. Želio bi znati kakav je propis o ovome kod učenjaka i gdje mogu naći dokaz?

Hvala pripada Allahu.

1. Pitanje klanjanja kod kaburova

Klanjanje kod kaburova ima dvije vrste:

Prva je vrsta klanjanje onome ko je u kaburu. Ovo je veliki širk koji osobu izvodi iz islama, jer je namaz vid ibadeta, i nije dozvoljeno nijedan vid ibadeta uputiti nikome mimo Allaha. Allah kaže:

“I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!” (Prijevod značenja En-Nisa, 4:36)
“Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.” (Prijevod značenja En-Nisa, 4:116)

Druga vrsta klanjanja kod kaburova, koja ima nekoliko slučajeva:

1. Klanjanje dženaze kod kabura, što je dozvoljeno.

Primjer: Ako osoba umre i niste bili u mogućnosti da mu klanjate dženazu u džamiji (onda kad je se klanjala op. pre.), onda je dozvoljeno da mu klanjate dženazu nakon što je ukopan.
Dokaz za ovo je ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uradio. Prenosi se od Ebu Hurejre da su crn čovjek i crna žena čistili džamiju, i on je (ili ona) umro. Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao za njega i oni su rekli: “Umro je.” On je rekao: “Zašto me niste obavijestili? Pokažite mi njegov (ili njezin) kabur.” Pa je otišao do kabura i klanjao dženazu. Zabilježili su ga Buharija (458) i Muslim (956).

2. Klanjanje dženaze na mezarju, što je dozvoljeno.

Primjer: Ako osoba umre i ne može mu se klanjati dženaza u džamiji, pa odete na mezarje i tamo mu klanjate dženazu prije nego ga ukopate.
Šejh Abdu-l-Aziz ibn Baz, rahimehullahu te’ala, je rekao: “Dozvoljeno je klanjati dženazu preminulome na mezarju kao i što mu je dozvoljeno klanjati dženazu nakon što je ukopan, jer je potvrđeno da je žena čistila džamiju pa je umrla. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao za nju, pa su mu rekli: ‘Umrla je.’ On je rekao: ‘Zašto me nista obavijestili? Pokažite mi njen kabur.’ Pa su mu pokazali a on joj je klanjao dženazu, onda je rekao: ‘Ovi kaburovi su njihovim stanovnicima ispunjeni tamom, ali ih Allah osvjetljava mojim (dženaza) namazom iznad njih.’” Zabilježio ga je Muslim (956).Fetava el-Ledžneh ed-Da’imeh, 8/392.

3. Klanjanje na mezarju – mimo dženaze namaza – ovaj namaz je nesipravan i ne broji se, bilo da je obavezan ili dobrovoljan namaz.

Dokazi za to su kao što slijedi:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čitava zemlja je mesdžid osim mezarja i kupatila.” Zabilježili su ga Tirmizi (317), Ibn Madže (745), Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih Ibn Madže (606).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah prokleo jevreje i kršćane, uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesto gdje će činiti ibadete.” Zabilježili su ga Buharija (435) i Muslim (529).

Klanjanje u mezarjima može biti put koji vodi u obožavanje kaburova, ili da se oponašaju oni koji obožavaju kaburove. Tako da, jer su nevjernici klanjali se Suncu kada je izlazilo i zakazilo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je zabranio da klanjamo kada Sunce izlazi ili zalazi, da to ne bi odvelo do toga da se Sunce obožava mimo Allaha, ili da se sliči time nevjernicima.
4. Klanjanje prema mezarju, što je zabranjeno, prema ispravnom mišljenju.
Primjer: Klanjaš a mezarje ili kabur je ispred tebe u smjeru kible, ali ne klanjaš u mezarju, nego klanjaš na nekom drugom mjestu blizu mezarja, bez da ima zid ili pregrada između vas.

Dokazi da je ovo zabranjeno:

Prenosi Ebu Mersed el-Ganevi, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne sjedite na kaburovima, i ne klanjate prema njima.” Muslim (972). Ovo ukazuje da je haram (zabranjeno) klanjati prema mezarjima, ili prema kaburovima ili prema samo jednom kaburu.

Razlog zbog kojeg nije dozvoljeno klanjati prema mezarju je i razlog zašto nije dozvoljeno klanjati prema kaburu. Sve dok je osoba okrenuta prema kaburu ili mezarju na taj način da se može reći da je okrenut prema njemu, onda to spada pod zabranu, a ako podpada pod zabranu onda nije ispravno, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne klanjate..” Ovdje je zabrana za klajanje, pa ako osoba klanja prema kaburu, on je pomiješao pokornost i nepokornost, a na taj način nije se moguće približiti Allahu.

Napomena: Ako ima zid između tebe i mezarja, onda je u osnovi dozvoljeno klanjati u ovom slučaju i nije zabranjeno. Isto tako, ako ima ulica ili znatna udaljenost što bi značilo da se ti ne možeš smatrati da klanjaš okrenut prema mezarju, onda je dozvoljeno. A Allah najbolje zna.
Vidjeti: El-Mugni (1/403); Eš-Šerh el-Mumti’ od Ibn ‘Usejmina (2/232).

2. Pitanje šefa’ata (zauzimanja)

Pogriješio si kada si rekao da se niko neće zauzimati na Sudnjem danu osim Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nego, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će se zauzimati kao i drugi od vjernika.

Pogledajte odgovor na pitanje pod brojem 11931.
Ali ovdje ćemo spomenuti pitanje koje nije spomenuto tamo, a to je da imaju uslovi koji se vežu za zauzimanje:
1. Allah mora dati dozvolu onome ko se zauzima.
2. Allah mora potvrditi za onoga za koga se zauzima.
Dokaz za ove dvije stavke je u ajetima gdje Uzvišeni Allah kaže:
“A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.” (Prijevod značenja En-Nedžm, 53:26)

“i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati ” (Prijevod značenja El-Enbijā’, 21:28)
Što se tiče umišljenog zauzimanja za koje mušrici misle da će njihova božanstva činiti za njih, ovo zauzimanje nije ispravno, jer Allah naće dozvoliti zauzimanje osim ako nije zadovoljan i sa onim ko se zauzima i sa onim za koga se zauzima.

Vidjeti: El-Kavl el-Mufid Šerh Kitab et-Tevhid od Šejha Muhammeda ibn ‘Usejmina, rahimehullah, str. 336-337.
Činjenica da će se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernici zauzimati ne opravdava da se od njih traži zauzimanje, kao što neki ljudi rade kada traže od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se zauzima za njih, a on je mrtav.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

Islamski Forum
Back to top button