Različite Teme

Zašto nas je Allah stvorio?

Zbog čega je Allah stvorio ljude, džinne i sve ostalo ?

Zbog čega je Allah stvorio ljude, džinne i sve ostalo ?

Kada si već spoznao razumni čovječe da je tvoj Gospodar Onaj koji te je stvorio, onda pouzdano znaj da te On nije stvorio bez razloga, nego da te je stvorio radi toga da Njemu ibadet činiš.
Dokaz za to su riječi Allaha subhanehu ve te’ala: “ Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” Zarijat 56-58

Opšte značenje ovih ajeta:

Allah subhanehu ve te’ala nas u prvom ajetu obavještava da je
On stvorio džinne i ljude da bi samo Njemu ibadet činili.
A u drugom i trećem ajetu nas obavještava da je On neovisan od Svojih robova i da od njih ne želi opskrbu niti bilo šta drugo, jer je On taj koji opskrbljuje svakog drugog i bez Njega nema opskrbe ni ljudima ni drugim stvorenjima, i jedino On spušta kišu i opskrbu iz zemlje daje.
Što se drugih (nerazumnih) stvorenja tiče Allah subhanehu ve te’ala nas obavještava da ih je stvorio radi čovjeka kako bi se njima potpomogao u obožavanju Allaha subhanehu ve te’ala, i sa njima postupao shodno Njegovim odredbama.

Sve što postoji u svemiru, svaki pokret i svaki tajac je Allah subhanehu ve te’ala stvorio iz određenog razloga kojeg je objasnio u Kur’anu i kojeg znaju poznavaoci Kur’ana i Allahovih subhanehu ve te’ala zakona, svako u onolikoj mjeri koju je dostiglo njegovo znanje.
Čak i različitost u dužini života i količini nafake, u događajima i nedaćama ljudi na ovom svijetu je Allahovim subhanehu ve te’ala određenjem kako bi iskušao
Svoje robove kojima je razum podario. Pa ko od njih bude zadovoljan sa Allahovom subhanehu ve te’ala odredbom i trudio se da radi ono sa čime je Allah zadovoljan, Allah subhanehu ve te’ala će biti zadovoljan njime i podariće mu sreću i zadovoljstvo ovoga i budućeg svijeta.
A ko ne bude zadovoljan sa Allahovom subhanehu ve te’ala odredbom i ne bude pokoran
Njegovim naređenjima,

Allah će se na njega rasrditi i učiniće ga nesretnim i na ovom svijetu, a i poslije njegove smrti.
Džinni su razumna bića koja je Allah subhanehu ve te’ala stvorio da Mu ibadet čine kao i ljudi, oni su nastanjeni na Zemlji kao i ljudi, s tim što ih ljudi ne vide, zato što su oni duhovna bića bez određenog fizičkog oblika.

“Allah je – nema boga osim Njega – Zivi i Vjecni!”(Ali ‘Imran,2)
“I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.”(El-Enbiya’,33)
“I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.”(Ja-Sin,38)
“Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoce; On sve zna i sve može.” (Ar-Rum,54)
“Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On život i smrt daje, i vi osim Allaha nemate ni zaštitnika ni pomagača. “(At-Tawba ,116)
“I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi,i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima,i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah,zaista,ne voli one koji se ohole i hvališu.”(En-Nisa’,36)
Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi we sellem:

“Slast vjerovanja je okusio onaj koji se zadovoljio da mu Allah bude Gospodar, vjera bude islam i Muhammed saws bude Poslanik.”
(Muslim, Tirmizi)

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed saws: ‘Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potem ode u dzamiju samo zbog namaza, Allah swt se obraduje takvom kao sto se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan’. (Ibn Madze)

Uzvišeni Allah,subhanehu we te’ala kaže:

“Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima,koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.” (Al-Baqara,45,46)
“Teško se klanjačima, koji su nemarni prema svome namazu, koji se samo pretvaraju.”(El-Ma’un,4-6)
“Šta vas je dovelo u Sekar (Džehennem). Rekoše: ‘Klanjači nismo bili…’” (El-Muddessir,42.-43.)
“Redovno namaz obavljajte, naročito onaj srednji, i pred Allahom ponizno stojte.”(El-Bekare,238)

“Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio – napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom.” (bilježe Ibn Madze, Hakim)

Ebu Hurejra,r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: «Namaz je prvo za što će čovjek odgovarati na Sudnjem danu. Ako mu namaz bude ispravan, biće spašen i sretan,a ako bude neispravan, propašće i ostati bez nade. Ako mu zafali farzova, Uzvišeni Allah će reći melekima: Pogledajte ima li Moj rob nafile-namaza da mu se upotpune farzovi? Tako će biti i sa ostalim djelima njegovim.»
Tirmizi(Ahmed,Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže, hadis hasen)

Zasto je Allah stvorio ljude koji ce u vatru?

Pitanje: Eselamu alejkum! Imam 2 pitanja na koja se nadam da mi mozete dati odgovor. Zelim da se posvetim Islamu ali imaju neke prepreke zbog kojih mi iman stoji nisko a s time i namaz pa i druge od Allaha propisane obaveze. 1) Dali se prima dova od covjeka koji ima slab iman (kao ja) i koji rijetko klanja i ponekad cini manje grijehe? 2) Allah uzviseni na samom pocetku Kur’ana u suri Fatiha Sebe opisuje kao Milostivog i Samilosnog. “U ime Allaha Milistivog, Samilosnog”.

Mene sada zanima, jer sam cuo da je Allah jos prije nego li je stvorio ljude ODREDIO ko ce u Dzennet a ko u Dzehennem. Moje pitanje je, zasto je Allah stvorio one ljude za koje je
ZNAO da ce u vatru? Od nekih sam dobio odgovore kao,
Allah to zna a mi neznamo ili, ti neznas gdje ces zato cini dobro.

Nije bitno dali ja znam gdje cu a svjestan sam da je Allah Sveznajuci, Silan i Mudar i da neznam ono sto Allah zna (KADER). Medjutim mene gricka to pitanje, zasto je Allah stvorio ljude za koje je vec odredio Dzehennem? Odgovor: We alejkumusSelam! Neka je hvala Allahu koji upućuje na Pravi put! Allah je Milostivi i Samilosni. Milostiv je svim ljudima, i onim koji su Mu poslušni i onim koji Mu nisu poslušni, i jednim i drugim daje vid, sluh, kišu, hranu, zdravlje, itd. ali je Samilostan posebno vjernicima na Sudnjem Danu. Uzvišeni Allah je stvorio ljude da Mu ibadet čine, da Mu robuju, da Mu budu poslušni a zauzvrat On će im dati da vječno uživaju.

Allah je mogao, da je htio, uvesti džehennemlije u džehennem a dženetlije u džennet bez polaganja računa, ali je postavio mjesto ispita gdje će se pokazati ko je kakav, i kako se džehenemlije ne bi mogli žaliti da im je nepravda učinjena. Kaže Uzvišeni Allah: ”Mi smo za Džehennem mnoge džinnove i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (El-Araf, 179.) tj. Mi smo ih pripremili za njega, pa oni rade ono što džehenemlije rade.
Allah Uzvišeni je prije nego što su oni stvoreni znao šta će oni raditi, pa je to zapisao kod Sebe u Knjigu, pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.
Tako se prenosi u hadisu koji navodi Muslim u svom Sahihu od Abdullaha ibn Amra: Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: “Allah je odredio stvorenjima njihove sudbine pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju, a Njegov je Arš tada bio na vodi.”

Ne moguće je da Allah stvori nešto pa tek onda sazna kakvo će biti, šta mu je cilj i svrha, da li će biti ovakvog ponašanja ili onakvog… Nije Allahovo znanje kao naše znanje, niti je Allahov sud kao naš ograničeni sud o nečemu.

Allah je stvorio ljude i znao je da će mnogi u Džehennem, ali nije tim zadovoljan, kad bi želio, mogao bi prisiliti svaku osobu da hodi Allahovim putem ka dobru. On to može uraditi, ali Njegov govor se obistinio da ljudi ponaosob izaberu svoj put, put dobra ili put zla. Stvorio ih je i dao im priliku, ali oni koji su odbili pokornost sami sebi vječno konačište u Džehennemu odabrali.

Allah im je iz Svoje pravde presudio onako kako su zaslužili a da li je njihovim odabirom zadovoljan?
Nije, ali On je Pravedan u presudi i Milostiv što im je dao priliku da se pokažu kakvi će biti, pa su i oni sami svjesni da su dobili ono što su zaslužili i da im se nije nepravda učinila. Sami sebe će prekoravati kada budu ulazili u Vatru, govoreći: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u Ognju bili!” (Mulk, 10.)

Kaže Uzvišeni Allah: ”On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: “Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni! A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji!” (Junus, 22,23.) Na drugom mjestu u Kur’anu kaže Uzvišeni:

”A kad su oni rekli: ¢Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu!” (El-Enfal, 32) (Ovo je bila dova mušrika Mekke koju su uputili Allahu iz inata i oholosti, pa im je Allah uslišao dovu, ne samo to, nego im je dao bolje što su tražili, poslao im je meleke sa Neba.) Ovi ajeti ukazuju da će Uzvišeni Allah primiti i dovu nevjernika ako Mu se iskreno obrati, pa na osnovu ovog mogu reći da ti vrata pokajanja i dove nisu zatvorena.

Moli Allaha dž.š. da te uputi na Pravi put. Vezano za tvoje namaze, znaj da nema vrijednijeg djela nakon šehadeta (La ilahe illellah Muhammedun resulullah) osim namaza. Ono što djeli nas muslimane od nemuslimana je namaz, pa ko ga ostavi da je ostavio svoju vjeru. Molim Allaha da te uputi i popravi tvoje stanje. A Allah zna najbolje!
Prof. Abdullah Mujic!

Islamski Forum
Back to top button