Sura & Zikrovi

Kuranske dove (1.dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas naputio, pokloni nam od sebe milosti, Ti si onaj, koji mnogo poklanja. Amin!
Kur’anske dove

Pod kur’anskim dovama razumijevaju se kratke dove, koje Kur’an stavlja u usta raznim pejgamberima u raznim zgodama ili ih preporučuje direktno ili indirektno muslimanima. Bez sumnje, da Kur’an svaku tu dovu odobrava i usvaja, pa zbog toga kur’anske dove sa Alejhisselamovim dovama imaju prednost pred ostalim dovama. Kako mnogi muslimani kod nas ne znaju nažalost čitati arapsko pismo, a i oni bi željeli učiti ove dove u njihovom izvornom jeziku, osjetila se potreba da se sve ove dove transkribiraju (prepišu) i latinicom.

Sura “Fatiha”
Utječem se Bogu od prokletog šejtana! U ime Allaha Blagog i Milostivog!
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Blagom i Milostivom. Vlasniku sudnjeg dana. Tebe obožavamo i od Tebe pomoći tražimo! Naputi nas na pravi put! Put onih, kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih, na koje si se rasrdio i koji su zalutali!

Euzu bil-lâhi mineš-šejtânir-radžîm! Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm!
El-hamdu lil-lâhi rabbil-âlemîn. Er-rahmânir-rahîm. Mâliki jevmid-dîn.Ijjâke na’budu ve ijjâke neste’în. Ihdi-nes-sirâtal-mustekîm.Sirâtal-lezîne en’amte alejhim gajril-magdubi alejhim ve led-dâllîn.

Suretul-Bekare,127.Dova ibrahima i ismaila,a.s.
Gospodaru naš, primi od nas! Zaista Ti čuješ i znaš!
Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemîul-alîm.
Suretul-Bekare, 201.Dova pravih vjernika za vrijeme hadža.
Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas kazne Džehenema!

Rabbenâ âtinâ fid-dunjâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kinâ azaben-nâr.
Suretul-Bekare, 250.Dova vrijednih boraca u redovima Taluta protiv nevjernika.
Gospodaru naš, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda!
Rabbenâ efrig alejnâ sabren ve sebbit akdamenâ vansurnâ alel-kavmil-kâfirîn.

Suretul-Bekare, 285-286.Dove dobrih vjernika.
Mi smo čuli i pokorili se. Tvoj oprost tražimo, Gospodaru naš! Povratak je samo Tebi.Gospodaru naš, nemoj nas pozivati na odgovornost, ako zaboravimo ili pogriješimo! Gospodaru naš, i nemoj na nas natovariti teret kao što si Ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, i nemoj nas opteretiti onim što snositi ne možemo, oprosti nam, pomiluj nas, smiluj se nama! Ti si naš Gospodar, pa nas pomozi protiv nevjerničkog naroda!

Semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ilejkel-masîr. Rabbenâ là tuâhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve la tahmil alejnâ isren ke ma hameltehu alel-lezîne min kablinâ, rabbenâ ve la tuhammilnâ ma là tâkate lenâ bihi va’fu an-nâ vagfir lenâ verhamnâ, ente mevlânâ, fansurnâ alelkavmil-kâfirîn.
Suretu Ali Imran, 6.Dova učenih.
Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas naputio, pokloni nam od sebe milosti, Ti si onaj, koji mnogo poklanja!
Rabbenâ la tuzig kulubenâ ba’de iz hedejtenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke entel-vehhâb.

Suretu Ali Imran, 16.Dova bogobojaznih.
Gospodaru naš, mi smo vjerovali, pa nam oprosti naše grijehe i sačuvaj nas vatrene kazne!
Rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunubenâ ve kinâ azâben-nâr.
Suretu Ali Imran, 26-27. Naređuje se Alejhisselamu da to rekne.

Reci: Bože, vlasniče svega carstva, Ti vlast i carstvo daješ kome hoćeš, a oduzimaš ga od koga hoćeš; Ti uzdižeš koga hoćeš,a ponizuješ koga hoćeš. U Tvojoj je ruci svako dobro i Ti sve možeš.Ti daješ da noć ulazi u dan i da dan ulazi u noć. Ti daješ da iz mrtva izlazi živo i da iz živa izlazi mrtvo, Ti nafaku daješ kome hoćeš bez računa!

Kulil-lâhumme mâlike-mulki tu’til mulke men tešâu ve tenziul-mulke mimmen-tešâu ve tuizzu men tešâu ve tuzillu men tešâu bijedikel-hajr, inneke alâ kulli šej’in kadîr. Tùlidžul-lejle fin-nehâri ve tùlidžun-nehâre fil-lejli ve tuhridžul-hajje minel-mejjiti ve tuhridžul-mejjite minel-hajj, ve terzuku men tešâu bi gajri hisâb.
Suretu Ali Imran, 53.Dova drugova Isa alejhis-selamovih.

Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono, što si Ti objavio i slijedimo Poslanika, pa nas upiši sa svjedocima!
Rabbenâ amennâ bi ma enzelte vetteba’ner-resule fektubnâ meaš-šâhidîn.
Suretu Ali Imran, 147.Dova pristaša ranijih pejgambera.

Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i naša prekoračenja u našim poslovima, ustali naše noge i pomozi nam protiv naroda nevjernika!
Rabbenagfir lenâ zunubenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vansurnâ alel-kavmil-kâfirîn.
Suretu Ali Imran, 191-194.Dove razumnih.

Gospodaru naš, Ti ovo nisi bez svrhe stvorio. Slava Tebi! Sačuvaj nas vatrene kazne! Gospodaru naš, koga Ti baciš u vatru, Ti si ga ponizio, a nasilnici nemaju pomagača. Gospodaru naš, mi smo čuli čovjeka, koji zove vjerovanju: “Vjerujte u vašeg Gospodara!”, pa smo mi vjerovali, Gospodaru naš, pa nam oprosti naše grijehe, izbriši naša ružna djela i daj nam da umremo sa dobrim ljudima! Gospodaru naš, i daj nam ono što si nam obećao preko svojih poslanika, a nemoj nas poniziti na Sudnjem danu! Zaista Ti ne poričeš svoga obećanja!

Rabbenâ ma halekte hâzâ bâtilen subhâneke fe kinâ azaben-nar. Rabbenâ inneke men tudhilin-nâre fe kad ahzejtehu ve ma liz-zâlimîne min ensâr. Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdijen junâdî lil-imâni en âminu bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ sejjiâtinâ ve teveffenâ meal-ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ ma veadtenâ alâ rusulike ve la tuhzinâ jevmel-kijâme, inneke là tuhliful-mîâd.

Suretul-A’raf, 23.Dova Adema i Have, a.s.

Gospodaru naš, mi smo prema sebi počinili, nasilje, pa ako nam Ti ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, mi ćemo biti od onih koji su propadali!
Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfir lenâ ve terhamnâ le nekunenne minel-hâsirîn.

Suretu Junus,85-86.Dova prvih sljedbenika Musaovih,a.s.

Na Boga se oslanjamo! Gospodaru naš, ne dozvoli da stradamo zbog iskušenja od nasilničkog naroda, spasi nas milošću svojom od nevjerničkog naroda!
Alel-lâhi tevekkelnâ rabbenâ là tedž’alna fitneten lil-kavmiz-zâlimîn. Ve nedždžinâ bi rahmetike minel-kavmil-kâfirîn.

Suretu Jusuf, 101.Dova Jusufova, a.s.

Stvoritelju nebesa i zemlje, Ti si moj zaštitnik na ovom i na budućem svijetu, daj mi da umrem kao musliman i udruži me sa dobrim ljudima!
Fâtires-semâvati vel-erdi ente velijjî fid-dunjâ vel-âhireti teveffenî muslimen ve elhiknî bis-sâlihîn.

Suretu Ibrahim, 40.Dova Ibrahima, a.s.

Gospodaru, daj mi da redovito obavljam namaz, ja i moje potomstvo! Gospodaru naš, i uslišaj molbu moju! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima onog dana, kada počne obračunavanje!

Rabbidž’alni mukîmes-salâti ve min zurrijjetî, rabbenâ ve tekabbel duâ’.Rabbenagfir li ve li validejje ve lil-mu’mminejevmejekumul-hisab.
Suretul-Isra, 80. Naređuje se Alejhisselamu da rekne.Ulazak je u Medinu, a izlazak iz Meke za vrijeme Hidžreta. Međutim mogu se uzeti i općenito.

Gospodaru, daj mi da uniđem sretnim ulaskom i da izađem sretnim izlaskom i daj mi s Tvoje strane snagu, da me pomaže!
Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridžni muhredže sidkin vedž’al li min ledunke sultanen nasira.

Suretu Kehf,10.Dova vjernika koji su pobjegli od nevjernika u pećinu (ashabul-kehf).
Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u našem poslu pravi put!
Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešedâ.

Suretul-Enbija,87.Dova Junusa,a.s.,u utrobi ribe.Radi nje se je spasio nevolje,a Kur-an kaže:”A tako isto spasavamo druge vjernike”.
Nema Boga osim Tebe, slava Tebi, ja sam postao od onih koji su nasilje počinili!
La ilâhe illâ ente subâneke innî kuntu minez-zâlimîn.

Suretul-Enbija,89.Dova Zekerijaa,a.s.On moli da mu Bog pokloni sina,pa mu se rodio Jahja,a.s.
Gospodaru, nemoj me ostaviti sama, a Ti si najbolji nasljednik!

Rabbi la tezernî ferden ve ente hajrul-vârisîn.
Suretul-Mu minun,97-98.To se naređuje Alejhselamu da rekne.
Gospodaru, ja Ti se utječem od sumnji i ubadanja šejtana i utječem Ti se, Gospodaru, da se oni ne nalaze u društvu mome!

Rabbi inni euzu bike min hemezâtiš-šejâtîni ve euzu bike rabbi en jahdurun.
Suretul-furkan,65,66.Hvale se oni koji se ovako mole.

Gospodaru naš, odvrati od nas džehennemsku kaznu, jer je ona trajna i strašna. To je hrđavo boravište i mjesto!

Rabbenasrif annâ azâbe džehenneme inné azâbehâ kâne garâmâ. Innehâ sâet mustekarren ve mukâmâ.
Suretul-Furkan, 74. Hvale se oni koji ovako mole.
Gospodaru naš, podari nam u našim ženama i našem potomstvu predmet radosti i veselja i daj nam, da budemo vodiči onima koji se čuju i boje!

Rabbenâ heb lenâ min ezvâdžinâ ve zurrijjâtinâ kurrete a’junin vedž’alnâ lil-muttekîne imâmâ.
Suretu-Šuara,83-85 i 87-89.Dova Ibrahima,a.s.

Gospodaru, pokloni mi mudrost i prisloni me uz dobre! Daj mi stvaran lijep spomen među budućima! Učini me od onih koji će naslijediti džennet blagodati! Nemoj me poniziti ni osramiti onog dana, kada ljudi budu proživljeni, onog dana, kada ne koristi imetak ni sinovi! Jedino će biti spašen onaj koji pred Boga izađe čista srca!

Rabbi heb lî hukmen ve elhiknî bis-sâlihîn. Vedž’al lî lisâne sidkin fïl-âhirîn. Vedž’alni min vereseti dženne-tin-naîm. Ve là tuhzinîjevme jub’asun. Jevme lâjenfeu mâlun ve là benun. Illâ men etal-lâhe bi kalbin selîm.

Suretun-Neml, 19.Dova Sulejmanova, a.s.

Gospodaru nadahni me, da zahvaljujem na Tvojoj blagodati, kojom si obasuo mene i moje roditelje, i da radim dobra djela, s kojim ćeš Ti biti zadovoljan i uvedi me s Tvojom milošću među Tvoje dobre robove!

Rabbi evzi’nî en eškure ni’metekel-leti en’amte alejje ve alâ vâlidejje ve en a’mêle sâlihan terdâhu ve edhilnî bi rahmetike fî ibâdikes-sâlihîn.
Suretul-Hašr,10.Dova vjernika poslje prve generacije.

Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći, koji su prije nas vjerovali i nemoj dati u naša srca mržnju prema onima, koji vjeruju, Gospodaru naš, ti si milostiv i blag!
Rabbenagfir lenâ ve li ihvâninel-lezîne sebekunâ bil-îmâni ve là tedž’al fî kulubinâ gillen lil-lezîne âmenu, rabbenâ inneke reufur-rahîm.

Suretul-Mumtehane.Dova Ibrahima, a.s., i njegovih drugova.
Gospodaru naš, na Te smo se oslonili, Tebi smo se obratili, a i povratak je Tebi! Gospodaru naš, ne dozvoli da stradamo zbog iskušenja od onih, koji ne vjeruju, oprosti nam, Gospodaru naš, Ti si jak i mudar!

Rabbenâ alejke tevekkelnâ ve ilejke enebnâ ve ilejkel-masîr. Rabbenâ là tedž’alnâ fitneten lil-lezine keferu vagfir lenâ rabbenâ inneke entel-azîzul-hakîm.

Suretul-Felek

U ime Allaha blagog i milostivog! Reci: utječem se Gospodaru zore. Od zla onoga što je on stvorio. Od zla mračne noći, kada ona padne. Od zla onih koje pušu u uzlove. Od zla zavidnika, kada zavidi!
Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm. Kul euzu bi rabbil-felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gâsikin izâ vekab. Ve min šerrin-nefïâsâti fil’ukad. Ve min šerri hâsidin izâ hased.

Suretun-Nas

U ime Allaha blagog i milostivog! Reci: utječem se Gospodaru ljudi. Vladaru ljudi. Bogu ljudi. Od zla onoga koji donosi sumnju i ružne misli, pa se onda uklanja. Koji baca sumnju i zle misli u prsa ljudi. Bio taj od džina ili ljudi!

Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm. Kul euzu bi rabbin-nâs. Melikin-nâs. Ilâhin-nâs. Min šerril-vesvâsil-hannâs. El-lezi juvesvisu fî sudurin-nâs. Minel-džinneti ven-nâs.
Konac sure Es-Saffat

Slava Tvome Gospodaru, Gospodaru snage; čist je On od svega čim ga oni opisuju! Mir poslanicima! I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
Subhâne rabbike rabbil-izzeti ammâ jesifun. Ve selâmun alel-murselîn. Vel-hamdu lil-lâhi rabbil-âlemîn.
Ajetul-kursijju je Pejgamber,alejhisselam,nazvao najvećim i najuzvišenijim ajetom u Kur-anu.

Allah je onaj osim koga drugog boga nema. Živi, koji sve održaje. Ne obuzima Ga drijem niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Koje taj ko bi se kod Njeg zauzimao bez Njegove dozvole! On zna, što je pred njima i što je za njima, a oni ne obuhvataju od Njegova znanja ništa osim što On htjedne. Njegovo prijestolje zauzima nebesa i zemlju i ne zamara ga njihovo čuvanje.

I on je Visoki i Veliki.

Allâhu la ilâhe illâ huvel-hajjul-kajjum. Là te’huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semâvâti ve ma fil-erd. Men zel-lezî ješfeu indehu illâ bi iznih. Ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve là juhitune bi šej’in min ilmihî illâ bi ma ša’. Vesia kursijjuhus-semâvâti vel-erda ve là jeuduhu hifzuhumâ ve huvel-alijjul-azîm.

Za Suretul-Ihlas Muhammed s.a.v.s.je rekao da važi kao trećina Kur-ana.
Kad je Alejhisselam jedanput čuo nekog čovjeka da uči Suretul-ihlas,rekao je.”Zaslužuje Džennet.”

Sura “Ihlas”

U ime Allaha Blagog i Milostivog! Reci: Allah je jedan. Allah je onaj na kog se svak obraća. Nije rodio niti se je rodio. I njemu niko prilika nije.
Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm. Kul huval-lâhu ehad. Allâhus-samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

ODABRANE KUR’ANSKE DOVE

Rabbi evzi‘ nī en eškure ni‘metikel-letī en‘amte ‘alejje ve ‘alā vālidejje ve en e‘amele sālihan terdāhu ve edħilnī bi raĥmetike fī ‘ibādikes-sāliĥīn.
“Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!”
************************************
Rabbenā vedž‘alnā muslimejni leke ve min zurrijjetinā ummeten muslimeten leke ve erinā menāsikenā ve tub ‘alejnā inneke entet-tevvābur-raĥīm.
“Gospodaru naš, učini nas Tebi odanim, i porod naš nek bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i Samilostan si!”
************************************
Rabbenā ve lā tuĥammilnā mā lā tāкate lenā bih v‘afu ‘annā vagfir lenā verĥamnā ente mevlānā fensurnā ‘alel-кavmil-kāfirīn.
“Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas! Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!”
************************************
Fātires-semāvāti vel-erdi ente velijjī fid-dun-jā vel-āħireti teveffenī muslimen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn.
“Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!”
************************************
Rabbenagfir lenā ve li iħvāninel-lezīne sebeкūnā bil-īmāni ve lā tedž‘al fī кulūbinā gillen lillezīne āmenū rabbenā inneke reūfun raĥīm.
“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si zaista, Dobar i Milostiv.”
************************************
Rabbi heb lī ĥukmen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn. Vedž‘al lī lisāne sidкin fil-āħirīn. Vedž‘alnī min vereseti džennetin-ne‘īm.
“Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati!”
************************************
Rabbenā lā tuzig кulūbenā ba‘de iz hedejtenā ve heb lenā min ledunke raĥmeten inneke entel-vehhāb.
“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!”
*************************************
Fātires-semāvāti vel-erdi ente velijjī fid-dun-jā vel-āħireti teveffenī muslimen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn.
“Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!”
*************************************
Rabbenasrif ‘annā ‘azābe džehenneme inne ‘azābehā kāne garāmā. Innehā sāet musteкarren ve muкāmā.
“Gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište!”
*************************************
Rabbenā ve ātinā mā ve‘attenā ‘alā rusulike ve lā tuħzinā jevmel-кijāmeti inneke lā tuħliful-mī‘ād.
“Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!”
(Ali-Imran, 194.)
**********************************
Rabbenā ātinā fid-dun-jā ĥaseneten ve fil-āħireti haseneten ve кinā azāben-nār.
“Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre!”
(El-Bekare, 201.)
**********************************
Rabbenagfir lenā ve li iħvāninel-lezīne sebeкūnā bil-īmāni ve lā tedž‘al fī кulūbinā gillen lillezīne āmenū rabbenā inneke reūfun raĥīm.
“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si zaista, Dobar i Milostiv!”
(El-Hašr, 10.)
***********************************
Rabbi edħilnī mudħale sidкin ve aħridžnī muħredže sidкin vedž‘al lī min ledunke sultānen nesīrā.
“Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i učini da budem proživljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!”
(El-Isra, 80.)
*******************************
Rabbi heb lī ĥukmen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn. Vedž‘al lī lisāne sidкin fil-āħirīn. Vedž‘alnī min vereseti džennetin-ne‘īm.
“Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati!”
(Eš-Šu‘ara, 83.-85.)
*******************************
“Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”
(El-Furкan, 74.)
“Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!”
(El-Mu’min, 7.)
“Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.”
(El-Mumtehina, 4.)
“Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.”
(Ali-Imran, 193.)
“Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!”
(Ali-Imran, 194.)

O Allahu, hvala i zahvala pripada Tvojoj velicini onako kako Ti dolikuje
Molim Te za oprost za ono za sto sam Ti ranije oprost trazio, pa se tome ponovo vratio.
Trazim oprost od Tebe za sve sto izaziva Tvoje nezadovoljstvo i za sve sto sam volio raditi, a Ti sa tim nisi bio zadovoljan.
Trazim od Tebe oprost za sve blagodati preko kojih sam povecao svoje grijesenje i neposlusnost prema Tebi.

Molim Te za oprost od grijeha koje znas samo Ti, koje vidis samo Ti, i koje moze obuhvatiti samo Tvoja milost i od koje me moze spasiti samo Tvoj oprost i tolerancija.
Nema Boga osim Tebe. Ti si uzvisen, ja sam jedan od onih koji su se ogrijesili.

O Allahu, molim Tvoj oprost za nepravdu koju sam protiv Tvojih robova mogao pociniti, bilo da se nepravda odnosi na njihova fizicka tijela ili se ta nepravda odnosi na njihovu cast ili imovinu.
Podari im iz Svoje hazne toliko da im nista ne usfali.
Molim Te da me obaspes Svojom miloscu koja obuhvata sve.

Ne ponizi me Svojom kaznom, vec mi podaj ono za sto Te molim, jer meni je uistinu potrebna Tvoja milost, o Najmilostiviji.
Allahu dragi podari mi svako dobro ovoga i buduceg svijeta.
Nema promjene niti snage bez Allaha, Uzvisenog, Velikog.
Allahu, obaspi salavatima Muhammeda a.s., njegovu casnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji svojim zivotima svjedoce lailahe illeLlah Muhammedun resuluLlah.

Islamski Forum
Back to top button