Učimo o Islamu

Kako se Klanja (Sabah Namaz)

Sabah-namaz (jutarnji namaz)

Kako klanjati Praktični dio (foto)

SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza.
( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde )
Prvo se klanjaju sunneti pa farzi.
SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin:
Nakon sto smo uzeli abdest stanemo na cisto mjesto, okrenemo se prema kibli, proucimo Bismillu i zanijjetimo sa sljedecim nijjetom:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAKU EKBER


U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na (slici klik ovde) .
Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:
SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:
SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE
EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM


FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN


Sura KEVSER glasi
INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.
(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)
Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo
3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM
a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.


Zatim se sa tekbirom
ALLAHU EKBER
spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo
3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA
Zatim izgovarajuci ponovo tekbir
ALLAHU EKBER
podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU
BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM
…KLIK NA SLIKU DA POVEĆAŠ…
FATIHA glasi
ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi


INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.
a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)
i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:
ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU
SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

DOVA glasi: ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.


Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci
ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH
a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci
ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM.
Ovim smo zavrsili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redi farzi.

Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi


ALLAHU EKBER 4X
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X
ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X
HAJJE ALESSALAH 2X
HEJJE ALELFELAH 2X
KAD KAMETI SSALATU
KAD KAMETI SSALAH
ALLAHU EKBER 2X
LA ILAHE ILLELLAH

a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi:


NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.
Sabahski farz se klanja isto kao i sabahski sunnet.
Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam lijepo je prouciti ZIKR, DOVU i TESPIH i to na sljedeci nacin:
ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM
EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM


ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija)


Zatim uzmemo TESPIH i proucimo sljedece:
JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)
SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)
RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)
Poslije tespiha proucimo sljedece:
LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN
I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:
EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM


ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA
zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili sabah namaz.
Islamski Forum
Back to top button