Različite & Teme

Djela koja čine vagu teškom

Svaki trgovac koji želi profitirati i steći ugled kod ljudi stalno obračunava svoje račune pa ako vidi da je stanje bolje od očekivanog onda zaključuje da treba nastaviti tako, ali ako je u minusu onda se treba obračunati, savjetovati i mijenjati način rada.

Svaki vjernik i vjernica bi trebali ako žele da na Sudnjem danu dođu sa ogromnim djelima, i da budu na dunjaluku prihvaćeni kod Allaha, a na ahiretu na počasnome mjestu moraju nadgledati svoja djela.

Moramo se obračunavati pa ćemo tako uz Allahovu pomoć naći da su naša dobra djela teža.
“Onaj u koga njegova djela budu teška – u ugodnu životu će živjeti,” El-Kāri’a, 6-7
“Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,” El-Mu’minūn, 102

Bilježi imam El-Buhari (7372) putem Abdullaha ibn Ebi Esveda, on od El-Fadla ibnul-Ala’a, on od Ismaila ibn Umejje, on od Jahje ibn Abdullaha ibn Sejfia da je čuo Ebu Me’abeda, štićenika Ibn Abbasa, da kaže: Čuo sam Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: ”Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slao Muaza u Jemen, rekao mu je: ‘Doista sada ideš u narod koji su ehlu-kitabije (sljedbenici prijašnjih knjiga

Tevrata i Indžila), pa neka prvo čemu ćeš ih pozvati bude da Allahu ispovijedaju tevhid – jednoću, pa ukoliko ti se u tome pokore, obavijesti ih da im je Allah učinio obaveznim pet namaza u toku svakog dana i noći, pa ako budu klanjali, obavijesti ih da im je
Allah učinio obaveznim zekat na imetak koji se uzima od njihovih bogataša i dijeli njihovoj sirotinji, pa ako pristanu na to, uzmi od njih, ali kloni se njihovog najboljeg i najplemenitijg imetka… ‘na kraju je rekao: ‘I obavijesti ih da je na kraju povratak Allahu.'”

Još na dunjaluku treba razmišljati o povratku Allahu i završetku na dunjaluku. Kada taj dan nastupi već je kasno.
Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, je svake noći od Allaha tražio da mu učini vagu dobrih djela teškom.

Stanovnici Dženneta će u njemu spominjati vaganje djela.
“Allah vam je nešto obećao pa će vam to ispuniti, ‘Zar nam Allah nije učinio dobra djela teškim, lica bijelim’ reći će. Pa će Allah da skine zastor sa svoga lica.” (Muslim)

Gledanje u Allahovo lice je najveća nagrada a ne gledanje jeste najveća kazna.

Huzejfe, radijallahu anhu, je rekao: “Drugi su pitali Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu da bi ga se klonio.”

Ebu Ejub el Ensari, radijallahu anhu, je rekao: “Čovjek čini dobro djelo i nada se njemu i zaboravi loša djela, pa kada dođe na Sudnji dan loša djela ga okruže i unište.”

Veličina vage

“Naređujem ti la ilahe illellah, doista kada bi se na jedan tas vage stavilo sedam nebesa i sedam zemalja, a na drugi riječi la ilahe illellah, prevagnuo bi tas sa la ilahe illellah .”

Prenosi se od ‘Abdullah b. ‘Amr da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Allah će izvesti jednog čovjeka iz mog ummeta ispred svih prisutnih na Sudnjem danu, pa će mu otvoriti devedeset i devet listova, svaki list dug koliko pogled doseže. Potom će mu reći: “Da li nešto od ovog poričeš? Da li su ti moji pisari nepravdu učinili?” “Ne, o Gospodaru” ,odgovorit će. A Allah će mu reći: “Da li imaš neki izgovor?” “Nemam, Gospodaru”, odgovorit će. Pa će reći Uzvišeni: “Naprotiv, ti kod Nas imaš dobro djelo, i neće ti se danas nepravda učiniti.” Tada će mu se izvući jedna kartica na kojoj će biti napisano: Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu. Uzvišeni će reći: “Izvagaj to.” “Gospodaru” , reći će čovjek, “šta je ova kartica u odnosu na ovolike listove?” “Neće ti se nepravda učiniti” , reći će Uzvišeni. Potom će se staviti zapisana njegova djela na jedan tas vage a kartica na drugi, pa će prevagnuti kartica. Nema ništa teže od Uzvišenog Allahovog imena.”
Svi bi se trebali zapitati čime punimo naše vage.

“Kada se postave pravedne terezije” Ajet Ova vaga iako je velika to neće uticati na njenu preciznost pa je ona veoma tačna.

Meleki će biti prestravljeni od ove vage. “Gospodaru naš nismo te obožavali onako koliko(kako) smo trebali.”

Enes radijallahu anhu je tražio šefat od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, pa je on rekao da će se zauzimati. Enes da je zatim pitao gdje će ga naći, pa se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, rekao: Naći ćeš me kod mizana (vage) ako tu ne budem onda kod sira, a ako ni tu ne budem onda kod havda.

Čovjek kada bude očekivao na vaganje svojih djela neće ni nakoga misliti.
Aiša, radijallahu anha, jedne prilike je zaplakala. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, ju je upitao šta ju je rasplakalo. Odgovorila je da je se sjetila Džehennema, pa je upitala da li će poslanici misliti na druge. Pa je poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, rekao da niko neće u tri slučaja misliti ni na koga drugog: kod dijeljenja knjiga, kod mizana i kod sirata.

Vjernik će poželjeti da pobjegne od loših djela. “Poželjet će da je između njega i njegovih loših djela ogromna udaljenost.”

Na Sudnjem danu, na najispravnijoj vagi će se vagati:

1. Ljudi Bilježi se da se Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, penjao na palmu da dohvati grozd hurmi, pa je puhnuo vjetar koji mu je otkrio njegove noge, koje su bile kratke i mršave. Prisutni ashabi se nasmijaše, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:„Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moj život, one (noge) su na Mizanu teže od brda Uhud.“ (Ahmed)

2. Knjige Prenosi se od ‘Abdullah b. ‘Amr da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Allah će izvesti jednog čovjeka iz mog ummeta ispred svih prisutnih na Sudnjem danu, pa će mu otvoriti devedeset i devet listova, svaki list dug koliko pogled doseže. Potom će mu reći: “Da li nešto od ovog poričeš? Da li su ti moji pisari nepravdu učinili?” “Ne, o Gospodaru”, odgovorit će. A Allah će mu reći: “Da li imaš neki izgovor?” “Nemam, Gospodaru”, odgovorit će. Pa će reći Uzvišeni: “Naprotiv, ti kod Nas imaš dobro djelo, i neće ti se danas nepravda učiniti.” Tada će mu se izvući jedna kartica na kojoj će biti napisano: Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu. Uzvišeni će reći: “Izvagaj to.” “Gospodaru” , reći će čovjek, “šta je ova kartica u odnosu na ovolike listove?” “Neće ti se nepravda učiniti” , reći će Uzvišeni. Potom će se staviti zapisana njegova djela na jedan tas vage a kartica na drugi, pa će prevagnuti kartica. Nema ništa teže od Uzvišenog Allahovog imena.”

3. Djela Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Na mizanu – ahiretskoj vagi, neće biti ništa teže od lijepog ponašanja.“ (Ebu Davud i Tirmizi)

Djela koja su teška na vagi

1. Iskrenost u riječima i djelima
Sva djela ovise o srcu, a srce od iskrenosti.Bolje je činiti malo djelo koje je iskreno i po sunnetu.

Abdullah ibn Mubarek je rekao: “Ponekad malo djelo bude uvećano iskrenim nijetom, a ponekad veliko djelo bude poništeno zbog manjka iskrenosti.”

“Kada neko od vas udijeli hurmu iz lijepog imetka, a Allah ne prima osim dobro, Allah je prihvata u desnicu i ona raste sve dok ne dosegne veličinu brda uhud.”

“Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica iz Benu Israila (Israelićana), skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah, dželle šanuhu, oprosti njene grijehe.” (Muttefekun alejhi)

“Koliko je onih koji napajaju druge ali nemaju ove koristi.” – Ibn Tejmije

“Jedan dirhem pretekao je hiljade. ‘Kako?’ – upitaše ashabi. Čovjek ima dva dirhema pa dadne jedan, a drugi ima milione pa samo iz toga uzme dio i dadne.”

“Dobrovoljni namaz čovjeka na mjestu gdje ga niko ne vidi je vrijedniji dvadeset i pet puta od tog istog namaza na mjestu gdje ga drugi vide.”

Sve nafile treba klanjati kod kuće.
“Najbolji su namazi kod kuće,mimo farza, čak i u ovome mome mesdžidu.”
Razlog svemu ovome jeste iskrenost.
Selef je govorio: “Sakrivajte svoja dobra djela više nego skrivate svoja loša djela.”
Prvi razlog ostavljanja vjere je umišljenost i obmana samim sobom.

Prvi ljudi koje će biti bačeni u Džehennem su:

Onaj ko je umro boreći se u ratu
Onaj koji je dijelio imetak
Onaj koji je bio učen i druge podučavao

Najbolje djelo poslije tevhida jeste namaz.

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je on pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje djelo je najdraže Allahu, a on je odgovorio: “Namaz u njegovo vrijeme”, a zatim koje, upitao je dalje Ibn Mesud, radijallahu anhu, on odgovori: “Zatim, dobročinstvo prema roditeljima”. A zatim koje, on odgovori: “Džihad na Allahovom putu”

Odmah poslije namaza govorimo estagfirullah (oprosti nam Allahu) da se nebi umislili.

2. Lijepo ponašanje.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Na mizanu – ahiretskoj vagi, neće biti ništa teže od lijepog ponašanja.“ (Ebu Davud i Tirmizi)

“Doista kome bude data blagost dato mu je veliko dobro, a kome je uskraćena, uskraćeno mu je veliko dobro.”

“jer ti si, zaista, najljepše ćudi ” El-Kalem, 4

“Allahu moj onako kako si mi uljepšao moj izgled uljepšaj i moje ponašanje.”

3. Suzbijanje srdžbe Allaha radi

“Nijedno djelo koje je teško učiniti (koje je gorko) neće biti teško kao savladavanje srdžbe Allaha radi.”

4. Praćenje i klanjanje dženaze

Praćenje, klanjanje dženaze i čekanje da se umrli ukopa ima nagradu dva kirata. Kirat je kao brdo Uhud.

“Tražite za svoga brata ustrajnost doista njega sada ispituju.”

“Prošli su nas mnogi kirati” – Ibn Omer

5. Noćni namaz
Od temima Ed-Darija prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, rekao: “Ko prouči deset ajeta u toku noći biće mu upisana velika nagrada (kintara).”

Ko prouči:

deset ajeta biće upisan u one koji nisu nemarni,
stotinu ajeta biće nagrađen
hiljadu ajeta biće mnogo nagrađen

6. Djela koja kada se čine ima se nagrada noćnog namaza

Klanjanje jacije (pola noći noćnog namaza) i sabaha (čitava noć noćnog namaza) u džematu.
Ko klanja četiri rekata farza prije podne (sutaje u tome) biće mu upisano kao da je klanjao prije zore.
Klanjanje teravih namaza za imamom dok ne završi (dok ne ode).
Učenje stotinu ajeta iz Allahove knjige u toku noći.

“Ko prouči stotinu ajeta noću biće mu upisan noćni namaz te noći”

“Ko prouči u noći prije nego zaspi zadnja dva ajeta sure El-Bekare ona će mu biti dovoljna.”

“Biće mu dovoljna umjesto noćnog namaza.” – Ibn Hadžer

Lijepo ponašanje.

Dostiže stepene onoga ko stalno posti i klanja (po noći).
Onaj ko ima lijepo ponašanje ima nagradu kako onoga ko stalno posti i klanja jer se mora boriti sa svojim nefsom kao što se bore i oni koji klanjaju i poste. Zbog borbe i ustrajnosti sa sobom.
Postač je strpljiv na Allahovim naredbama, Njegovim zabranama i na Allahovoj odredbi. “Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni ” Ez-Zumer, 10

“Ko ispuni potrebe udovice i siromaha taj je poput borca na Allahovom putu i kao onaj koji stalno klanja i posti.”
Lijepo ponašanje pri odlasku na džumu i pri slušanju hutbe

“Ko se na dan džume okupa, porani i ne ide sa prevoznim sredstvom, približi se imamu i sluša biće mu za svaki korak upisana godina posta i godina noćnog namaza.”

Bdijenje (straža) na Allahovim granicama

“Jedna noć probdijena na Allahovom putu bolja je od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza.”

Čvrsta odluka da će se ustati na noćni namaz.

“Ko čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz pa ga oči savladaju pa ustane tek u vrijeme sabaha imat će nagradu za to a san mu je sadaka od Allaha.”

Ukazivanje na noćni namaz

“Ko ukaže na dobro djelo ima nagradu onoga ko ga radi.”

7. Mnogobrojno čitanje i pamćenje Allahove knjige

“Onome ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje ima vrijednost deset dobrih djela. Ja ne kažem da je elif-lam-mim harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.” (Sahih, Sunen Tirmizi)

Abdullah ibn Mesud je bio poznat po Kur’anu.
“Ko želi da uči Kur’an onako kako je objavljen neka ga uči kao Abdullah ibn Mesud” Poznavao je povod objave svih ajeta.

“Kur’an će doći i zauzimati će se na Sudnjem danu za onoga ko ga je učio na dunjaluku.”

8. Sadaka

“Kada neko od vas udijeli hurmu iz lijepog imetka, a Allah ne prima osim dobro, Allah je prihvata u desnicu i ona raste sve dok ne dosegne veličinu brda uhud.”

Ne treba podništavati ni jedno dobro djelo.

Hadis Aiše kada je udijelila tri datile jednoj ženi i njenim dvjema kćerkama. žena je prvo dala po jednu datulu kćerkama pa dok je krenula da pojede treću kćerke su već pojele svoje i gledaju u onu treću, pa je majka prepolovila tu treću i dala njima po pola. Aišu radijallahu anda je zadivio taj slučaj pa je to ispričala Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve ‘ala alihi ve sellem, koji joj je rekao: ‘To pola datule ju je uvelo u Džennet’.

“Najbolja sadaka je ona koju čovjek udijeli, a radi i gomila imetak iz straha od siromaštva.”
“Najbolja sada je rodbini koja te mrzi.”

9. Dobra djela koja imaju vrijednost sadake

Lijepa pozajmica (kada god pozajmi).

Ko dva puta pozajmi nekome pola mu se piše u sadaku

Odgađanje roka vraćanja duga za svaki dan piše mu se sadaka.

10. Udjeljivanje i izdržavanje porodice

“Četiri dinara: dinar koji se udijeli na Allahovom putu, za oslobađanje roba, koji se dadne siromahu i dinar utrošen na svoju porodicu. Od njih je najvrijedniji onaj dinar koji je utrošen na svoju porodicu.”

“Dovoljno je čovjeku grijeha da se ne brine o onima za koje je zadužen.”

11.Noć kadra u ibadetu

“Noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci.”

12. Zikr – spominjanje Allaha

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Dvije riječi lahke za jezik (izgovaranje), teške na vagi, drage Milostivom: “Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahil-Azim”

“Ko kada osvane i zanoći kaže stotinu puta Subhanellahi ve bi hamdihi niko neće imati veću nagradu osim ko to kaže više puta.”

DŽUVEJRIJA BINT EL-HARIS prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., izašao od nje rano, nakon što je klanjao sabah, a ona je ostala na mjestu gdje je klanjala. Zatim se vratio kada je nastupilo vrijeme duha (namaza), a ona je i dalje sjedila na svom mjestu, pa joj je rekao: “Još uvijek si ondje gdje sam te ostavio?” Rekla sam: “Da.” Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Nakon što sam otišao, rekao sam četiri riječi tri puta; kada bi vagali s onim što si rekla (proučila) od jutros, bile bi od toga teže.” (Rekao sam): “Subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi, ve ridae nefsihi, ve zinete ‘Aršihi, ve midade kelimatihi” (Slavljen je Allah i Njemu pripada hvala, koliko ima Njegovih stvorenja, koliko je On zadovoljan, koliko je težak Njegov arš i koliko ima tinte kojom su (ispisane) Njegove riječi).

13. Strpljenje

“Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni ” Ez-Zumer, 10

“Pobjeda dolazi sa strpljenjem.”

“samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” El-‘Asr,3

” …jer su pred tobom doista dani strpljenja. Ko god bude strpljiv tokom tih dana biće poput onoga koji drži žeravicu a onaj koji od njih to bude radio imat će nagradu pedeseterice onih koji rade što on radi.Ashabi upitaše: „O Allahov poslaniče, pedeset od njih?“ On reče:“Nagradu pedeset od vas:“

14. Najdraža djela Allahu

“Najdraži korak Allahu jeste korak da se popuni praznina u safu.”

“Unošenje radosti u srce muslimana.”

Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. – Bilješke sa predavanja

Učimo o Islamu
Back to top button