Različite Teme

Vrijediš onoliko koliko znaš

“Ikre” -uči, čitaj, proučavaj je prva riječ,prvi imperativ, prva zapovijed, koja je Objavljena od Allaha we teala, preko meleka Džibrila alejhisselam, Posljednjem Poslaniku Islama ,Muhammedu, salallahu alejhi wa selem, da je prenese Čitavom čovječanstvu,pa otuda oni prvi pokušaji da insan sazna,upamti,nauči, a ponajviše i primjeni naučeno.

Svi se, vjerovatno, sjećamo onih dana kada smo učili naša prva slova. Složi majka ili otac u slovarici sa slikom riječ K U Ć A i čita: K, U, Ć, A – i pitaju,šta piše?Mi slegnemo ramenima jer vidimo samo sa vizuelnim znanjem, a oni čitaju kao naši prvi vaizi, k u ć a i mi ponavljamo kuća jer se na slici zaista nalazi kuća! Onda složi riječ E,C,Z kao Z,E,C. Pa čitamo, slovo po slovo: Z,E,C.Kada ponovo upitaju ,šta piše? – Mi automatski odgovaramo Bijeli zec,prisjećajući se priče o Alisi u zemlji čudesa i njenog Bijelog zeca !

Dosta sličnih problema imamo i danas kao odrasli ljudi mada nam se čini da ih nemamo. Problem nije samo kad pogrešno napišemo ili pročitamo riječ, pogotovo danas sa ovim tastaturama- (stotinjak tipki a samo deset prstiju a i od tog tri radna) problem je kad se ne obrati pažnja na sugovornika i njegov hal, njegovo stanje, kada smo previše sebični i mislimo samo na sebe ili smo zaokupkljeni drugima u pogrešnom smislu ili želimo samo vidjeti
ono što mi smatramo za ispravno i što se nama sviđa..

Bez obzira koliko se nekad književno i precizno izražavali sugovornik će razumjeti ono što njega tišti ili interesuje trenutno. Ispričaj najljepšu ljubavnu priču ali ako spomeneš u njoj par izaraza na koje je čitalac ili slušalac osjetljiv kod njega će se hal – stanje promijeniti spram stepena gorčine koju veže za te izraze.Zanimljiva je i pojava poistovjećivanja sebe sa svim dobrim opisima i osobinama bez konkrento propitivanja sebe.

Slušaš nekog kako je vrlina reći istinu u lice, kako je dobar prijatelj onaj ko ti ukaže na greške i onda kada toj osobi ukažete na neku grešku ona se naljuti na vas i zamjeri vam. Ili ako i sami “vazimo” često smo u istoj situaciji da pričamo ljudima jedno a kada se suočimo sa stvarnošću onoga što govorimo reagujemo sasvim kontra dokazujući da nismo uopšte razmišljali o istinskom značenju i poruci onoga što smo rekli.

Svi mi ponekada počinjemo oko sebe da tražimo i pronalazimo svoje uzore,za kojim ćemo se povoditi u životu i pokušati da se indentifikujemo sa njima,barem dijelimično.Čini se da nam je ovo danas potrebnije više nego ikad ranije! Mnogo više mladih svoje idole, uzore traže među glumicima, pjevačima, sportašima ili pak nekim odraslim poznatijim osobama.Pokušavaju da ih u svemu oponašaju i da na njih liće.Važan je profit, trgovaca dušom.

Mi danas imamo izražen problem velikog broja ljudi koji je poprilično opterećeni sobom, svojim problemima, svojom porodicom, a stavio se u misiju širenja mudrosti i istine.Isti taj “vaiz” je napisao,nacrtao ili izrekao na desetine dijela o tome kako treba prvo pogledati sebe, a obzirom da to još nije učinio prema sebi, samo govori da napisano ili izrečeno pa čak i nacrtano,naslikano ne primenjuje čak ni na sebi.

Možda bi onda i sami uvidjeli da su riječne i slikovne (s) lagalice polovične, dijela kontradiktorana pa samim tim i besmislena.Međutim, ponekad čovjek kada dobije pitanje nije uvijek sposoban procijeniti poziciju onoga koji postavlja pitanje pa vrlo često na isto odgovara sukladno deredži na kojoj misli da se on nalazi.Sličnu pojavu koja nam ovaj primjer može slikovito predstaviti imamo svakodnevno u našim dunjalučkim dućanima. Malo se kome nije desilo da se dvoumi po pitanju nečeg što želi kupiti i onda se obratimo trgovcu za pomoć u odabiru.

Mi pod traženje dobrog, obično, želimo nešto što kvalitetnije a što jeftinije, no, s druge strane, dobra trgovina za trgovca, posebice danas, predstavlja prodaju nečeg što će njemu donijeti najbolju dobit ili profit, ili ga riješiti neke robe koja podugo stoji na izlogu.

Ključna je riječ “dobro” i u razumskoj logici nema krivnje ako nam trgovac da nešto što baš i ne ide, jer pitali smo ga za “dobro” i on se onda svojim “dobrim uzorom” vodio.

Međutim, ko je pravi uzor onima koji razuma imaju!?Kur’ an Časni je tu dilemu o kupoprodaji elminisao već samom Objavom navodeći nam jasno ko su naši uzori.

„Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika poslali, da vam riječi naše kazuje, i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.“ (El-Bakara, 151)

„Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga ko se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21).

Pa bi i sam odgovor trebao biti: uzor muslimanima je Muhammed ,salallahu alejhi wa selem.Muslimani nemaju i ne mogu imati drugi uzor do Muhammeda,alejhisselam. Muhammed ,salallahu alejhi wa selem, je uzor svakom muslimanu, vjerniku. svakom onom koji Allaha we teala, često spominje. Samo oni koji ne očekaju Allahovu milost i nagradu ne slijede Muhammeda,salallahu alejhi wa selem, „A onoga ko se suprostavlja Allahu i Poslaniku Njegovu, Allah će zaista strašno kaznit.“ (El-Enfal, 13).

Dobro je da se i ovo saznanje ima u vidu!

Kaže Uzvišeni Allah: „Došao je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ (El-Tavbe, 128)

Prenosi imam Ahmed sa hasen senedom od Abdulaha ibn Mes’uda radijallahu anhu ”Allah, we teala, je pogledao u srca svojih robova i vidio srce Muhammeda,salallahu alejhi wa selem, kao najbolje srce, pa ga je izabrao sebi i poslao sa poslanstvom, zatim je pogledao u srca ostalih robova, poslije srca Muhammeda,salallahu alejhi wa selem,i našo srca poslanikovih ashaba najboljim srcima izmedžu ostalih srca robova, i ućinio ih je pomagaćima Njegovog Poslanika koji ce se boriti za Njegovu vjeru.”

Uzvišeni Allah je zapečatio Resulullahovo, salallahu alejhi wa selem, srce od svih poroka i negativnosti, od samog rođenja pa do smrti. Njemu je Allah,we teala,u svemu bio naklonjen: Upučivać, Pomagać i Zaštitinik.Islam mu je bila vjera, a Kur’an vodilja!
Poslanikov, alejhisselam,sjajni životopis temelji se na njegovim riječima, djelima i njegovom uzornom karakteru. Aiša, radijallahu anha, kaže:

”Njegovo ponašanje je (bilo) po Kur’anu”, a Kur’an je Allahova knjiga, njegova univerzalna riječ, pa ko se bude vladao i živio u skladu s njom i poslanikovim sunnetom, biće najbolji čovjek, kompletna ličnost i vjernik”.

Današnja vrijeme ne pozna ličnost poput Resulullaha, alejhisselam, koja je imala strpljenja u nesreći, postojanost u pravdi, čvrstine u karakteru, smirenost u ovodunjalučkim potresima i stresovima. Niko nije bio milostiviji od njega, širokogridniji i razumniji, i niko od ljudi nije mogao dokučiti kao on izvanzemaljska značenja,Et-Tirmizi bilježi u Es-Semail-u (str.221-224) od Hasana ibn Alije radijalahu anhu da je rekao:

Husejn ibn Alija radijallahu anhu je jednom pitao oca Aliju radijallahu anhu o ponašanju Allahovog Poslanika Muhammeda, salallahu alejhi wa selem, u društvu sagovornika, pa mu hazreti Alija reče: ”Allahov Poslanik ,salallahu alejhi wa selem, je bio uvijek nasmijan, blage naravi i ljubazan.
Nije bio grub, ni okrutan. Nije prekomjerno dizao glas, nije bio razvratnik,
nikoga nije sramotio, niti je bio hvalitelj.

Uvijek se klonio triju stvari: prepirke, pretjerivanja i onoga što ga se ne tiče. Tri stvari ga nisu interesirale o drugima: nikoga nije kudio, nikoga nije sramotio, govorio je samo ono za što se nadao sevapu.” (Abdulfettah Ebu Gudde)
Svaka Resulullahova, alejhisselam, riječ i misao, nosi sa sobom poruku. Shvatiš li je, osjetit češ novu volju za životom.

Na svijetu ne postoji osoba, ličnost, čovjek, čije se ime više spominje, poštuje, voli, slijedi, nego što je to Muhammed ,salallahu alejhi wa selem. Njegovo ime se spominje u ezanu, ikametu, šehadetu. Njegovo ime muslimani svakodnevno spominju obavljajući pet vakata namaza. Jedini je poslanik koga su najavili svi prethodni Božiji Poslanici.

Muhammed salallahu alejhi wa selem,.je poslanik svim ljudima, cijelom čovjenčastvu, on je poslanik svih poslanika. Svi raniji poslanici poslani su samo svom narodu, on je poslan cijelom čovjencastvu. Odlika svih poslanika je moralnost, a najmoralniji i najčestitiji i pribraniji među njima je Muhammed ,alejhisselam. Allah we teala, kaže: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ”Jer ti si (Muhammede) zaista, najljepše čudi (morala).“ (El-Kalem, 4). Za sebe je rekao: “Poslan sam da usavršim moral kod ljudi.“ Za svoga života nije nikad povrijedio ni čovjeka, ni životinje, ni biljku. Kao takav on je milost, svim svjetovima i narodima. ”A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (El-Anbija, 107)

Muhammed ,salallahu alejhi wa selem, je okončao duhovnu tragediju Arapa koja je trajala blizu šest stotina godina. Oslobodio je arapski um okova mnogoboštva i legendi. Izbavio je arapsku čast iz ponora idolopoklonstva i njegove bjede. Njemu pripada zasluga za dostavu upute svim narodima, prihvatili je oni ili odbacili. Uzvišeni Allah kaže: ”On je neukima poslao poslanika, jednog izmedzu njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih ocisti i da ih Knjizi i mudrosti nauci, jer su prije bili u ocitoj zabludi.” (El-Džumu’a, 2)

A Poslanik ,alejhisselam je govorio: ”Allah, we teala, nas je poslao da izvedemo, onoga ko hoće iz robovanja čovjeku u robovanje i obožavanje Gospodara svih ljudi, iz nepravde u pravdu Islama i iz nepravde ovog svijeta u širinu ovoga i onoga svijeta.”

Muhammed ,alejhisselam, je posljedni Božiji Poslanik, hatemel-enbija, univerzalna ličnost, potpuni čovjek, insan-kamil. Za ovoga života objedinjavao je više funkcija: bio je posljedni Božiji poslanik, imam-duhovni vođa i poglavar pravovjernih, vladar, sudac, vojskovođa. Sve zadane obaveze potpuno je obavio.Kao imam i vladar predvodio je svoj narod i brinuo o interesima muslimana. Govorio je: ”Vladar je sluga naroda.” Kao vojskovođa, uspješno je komandovao svojim jedinicama i predvodio muslimanske borce u više od trideset bitaka. Bio je često ranjavan.

Stvorio je prvu islamsku državu u Medini, napisao prvi Ustav, učvrstio islamsku zajednicu i proširio islam na sve četri strane svijeta.
Kao Poslanik, u potpunosti je izvršio zadatu misiju, prenijevši Allahovu objavu, Kur’an Časni ”Sada sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera.” (El-Maida, 3).

Život, riječ i djelo Božijeg Poslanika su pravilo ponašanja za svakog muslimana. Rekao je Božiji Poslanik:salallahu alejhi wa selem „Ostavio sam va dvije stvari. Ako ih prihvatite nećete zalutati. To su: Allahov kitab (Kur’an) i moj sunnet (moje riječi i djela). Te dvije stvari se neće rastaviti (suprostaviti jedna drugog do sudnjega dana).“

Zato, pravi i jedinu uzor za svakog muslimana, za svakog čovjeka koji drži do istine i sebe, je Muhammed salallahu alejhi wa selem. To je obrazac na temelju koje treba da živi čovjek. Život, riječ i djelo Allahovog poslanika treba da bude uzor za svakog čovjeka, pogotovo kad se zna da je on od rođenja do smrti hodio stazama čistog islama (fitre).
Poruka je: Muslimanima je samo i jedino Uzor u vjeri i djelu Poslanik Muhamed ,salallahu alejhi wa selem. Zato, slijedimo inschAllah ispravno i sječajmo se iskreno Poslanika, salallahu alejhi wa selem, salavatima.

Molimo Allaha, we teala,da poslanika Muhammeda, alejhisselam, učini našim predvodnikom i šefa’adžijom na Sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas učini dostojnim sljedbenicima njegova puta. Amin!

Islamski Forum
Back to top button