Različite Teme

Vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao!

Primjeri skrušenih u namazu

Dragi brate, neka ove riječi budu iskreni savjet između mene i tebe samo zbog Allahovog plemenitog lica.

Volim te u ime Allaha, azze ve dželle. Tvoja želja da klanjaš svaki namaz u džematu s muslimanima dobar je znak i put ispravnog robovanja tvome Gospodaru.

Klanjanjem u džematu ti se odazivaš pozivu svoga Stvoritelja, a Njegovoj milosti se nadaš i od Njegove kazne strahuješ. Budi zahvalan Allahu, subhanehu ve te’ala, što nisi od onih koji ne klanjaju i koji su nemarni prema namazu koji srljaju u propast zbog svog nemara prema namazu.

Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ugovor između nas i njih je namaz pa ko ga ostavi postaje nevjernik. Raduj se hadisu: Allah će sedmericu uvesti u hladovinu Arša kada drugog hlada neće biti… čovjeka čije je srce vezano za džamije. – Muttefekun ‘alejhi. Raduj se potpunom svjetlu na Sudnjem danu zato što ideš na namaze u noćnoj tami. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Obraduj potpunim svjetlom ne Sudnjem danu one koji idu u džamije u vrijeme noćnih tmina. – Hadis su zabilježili imami Ebu Davud i Tirmizi.

Raduje nas kada vidimo sva ta svijetla lica koja dolaze u džamije i nadmeću se u tome. Neki od njih su stari pritisle ih godine, neki su mladi okrenuli leđa smutnjama i porocima. Neki od njih su djeca mlađa od deset godina, oni su nada ovoga Ummeta. Svi dolaze u prvi saf i nadmeću se u tome. Hvala Allahu na toj velikoj blagodati.

Brate muslimanu, postoje postupci koje čine klanjači a štete njihovom namazu, zato imamo nekoliko prijateljskih kritika i savjeta koje želimo uputiti klanjačima kad već dolaze u džamiju. Postupci koji se posebno ističu su slijedeći:

1. Nesmirenost i užurbano obavljanje namaza. Neki namaz klanjaju tako brzo kao što gavran kljuca svojim kljunom.

2. Igranje sa prostirkom ili kamenčićima te razgledanje ukrasa i natpisa u džamiji.

3. Okretanje i gledanje u nebo u toku namaza.

4. Odsutnost i nekoncentriranost u namazu tako da ne zna koliko je rekata klanjao.

5. Razmišljanje o dunjaluku i nadolazak brojnih misli u toku namaza.

6. Premetanje ručnog sata, gledanje koliko je sati i često popravljanje odjeće.

7. Pretjecanje imama na ruku’ i na sedždi.

Postoje i drugi postupci koje je ukorio Allah, azze ve dželle ili Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji ukazuju na nesmirenost i ne postojanje skrušenosti u namazu njih može primijetiti svaki klanjač.

Brate klanjaču, došao si u džamiju s ciljem da se pokoriš Allahu, azze ve dželle i izvršiš Njegovo naređenje pa zašto onda to upropaštavaš čestim pokretima i nemarom?! Zar ne znaš da je skrušenost duša i život namaza? Skrušenost je plod imana i smiraj duši. Možda ti nakon namaza zbog toga bude upisana mala nagrada. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Nekim ljudima nakon namaza bude upisana desetina, devetina, osmina, sedmina, šestina, petina, četvrtina, trećina, a nekima polovina namaza. – Hadis su zabilježili imami Ahmed, Ebu Davud i drugi.

Potvrđeno je da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Najgori kradljivci su oni kradljivci koji potkradaju svoje namaze. Ashabi su pitali: Kako potkradaju svoje namaze? Rekao je: Ne upotpunjava ruku’ i sedždu.

Zabilježio je imam Ahmed od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:”Allah ne gleda u čovjeka koji ne ispravlja kičmu na stajanju između ruku’a i sedžde.”

Također je rekao: Tako klanjaju licemjeri, sjede dok sunce ne bude izmeðu šejtanovih rogova pa onda užurbano klanjaju četiri rekata ne spominjući Allaha osim malo. Hadis je zabilježio imam Muslim.

Preneseno je u oba Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je neki čovjek ušao u džamiju a Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem je sjedio u džamiji. čovjek je klanjao a potom prišao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga.
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao:

Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao! čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao:

Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao! čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao: Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao! To se ponovilo tri puta.

Treći puta čovjek je rekao: Tako mi Onoga koji te poslao sa Istinom, ja ne znam drugačije, poduči me. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: Kada ustaneš da klanjaš reci Allahu ekber, potom uči što ti je olakšano iz Kur’ana, potom se previj na ruku’ i smiri se, potom se digni sa rikua’ i ispravi se, potom padni na sedždu i smiri se, potom ustani sa sedže i smiri se na sjedenju između dvije sedžde, nakon toga ponovo padni na sedždu i smiri se. Tako radi u cijelom namazu.

Zabilježio je imam Buharija da je Huzejfe ibn el-Jeman, radijallahu ‘anhu, rekao čovjeku koji je klanjao a nije upotpunjavao ruku’ i sedždu: Ti nisi klanjao. Ako umreš tako klanjajući ne bi umro na Muhammedovoj vjeri.

Zabilježio je imam Ahmed da je Ebu Mes’ud, radijallahu ‘anhu rekao: Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Namaz u kojem klanjač ne ispravi kičmu na ruku’ i na sedždi nije ispravan. Hadis su zabilježili imami Ebu Davud i Tirmizi. U drugoj predaji stoji da je rekao: …ako ne ispravi kičmu kada se podigne sa rukua’ i sedžde. Ovo je jasan tekst prenesen od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji govori da je neispravan namaz onoga ko ne ispravi kičmu nakon rukua’ i sedžde onako kako je bila ispravljena prije toga. To se odnosi na farzove. A smirenost u namazu podrazumijeva da prilikom obavljanja dijelova namaza svaki dio tijela vrati na svoje mjesto.

Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Allah je propisao pet namaza svojim robovima. Ko ih bude klanjao nijedan ne izostavljajući smatrajući ih nevažnim ima kod Allaha garanciju da će ga uvesti u Džennet, a ko ih ne bude klanjao nema garancije od Allaha pa ako bude htio kaznit će ga, a ako bude htio uvest će ga u Džennet. Hadis su zabilježili imami Ebu Davud i Nesai.

Rekao je Allah ‘azze ve dželle: Uspjet će vjernici koji su u svojim namazima skrušeni. Tj. koji namze klanjaju strahujući i smireno. Skrušenost je smirenost i poniznost, a na skrušenost podstiče strah od Allaha i svijest da nas vidi. Skrušenst je, također, ponizno i poslušno stajanje srca pred Gospodarom. Preneseno je od Mudžahida da je rekao u vezi sa ajetom: Pred Allahom poslušno stojte. U ponizno stojanje spada: ruku’, dugo stajanje na namazu, skrušenost, poniznost zbog staraha od Allaha, azze ve dželle.

Skrušen u namazu može biti samo onaj ko se srcem posveti namazu i da namazu prednost nad svim drugim poslovima. Allah, ‘azze ve dželle, spomenuo je svoje skrušene robove i robinje i rekao za njih da su među Njegovim odabranim robovima te da im je pripremio oprost i veliku nagradu.

Primjeri skrušenih u namazu

Rekao je Omer ibn el-Hattab, radijallahu ‘anhu, na minberu: Ima ljudi koji osijede u islamu a nikada nisu upotpunili namaz. Neko reče: Kako to? Rekao je: Nisu skrušeni, ponizni i predani Allahu, azze ve dželle, u potpunosti dok klanjaju. Ovo je Omer, radijallahu ‘anhu, izgovorio na početku islama, pa šta onda mi možemo reći za naše vrijeme!? Mnogi klanjači dok klanjaju razmišljaju o dunjaluku, izuzetak su oni klanjači kojima se Allah, ‘azze ve dželle, smilovao. Zbog nemara prema namazu mnogi klanjači klanjaju tijelom a mislima su povezani sa dunjalukom, misle o kupovini i prodaji, o oduzimanju i dodavanju…

Rekao je Hasan Basri: ‘Amir ibn Abdu-Kajs je čuo neke ljude kako govore o nemaru u namazu pa je rekao: Zar to osjećate? Rekli su: Da. Rekao je: Draže mi je da budem proboden kopljima nego da to osjećam u namazu.

Dragi brate, gdje smo mi u odnosu na njih!? Abdullah ibn Zubejr kada je bio na ruku’ tako je mirno stajao da su ptice zamalo slijetale na njega a kada bi pao na sedždu bio bi poput prostrtog platna. Mi se čudimo toj skrušenosti i smirenosti zato što ih ne vidimo u našoj stvarnosti ali ranije je bilo ljudi koji su bili tako skrušeni.

El-‘Anbese ibn ‘Ukbe je toliko mirno i dugo bio na sedždi da su vrapci slijetali na njegova leđa, bio je poput potpornog stuba za palminjak.

Nastavljamo dalje družiti se sa dobrim vjernicima. Rekao je Ebu Bekr ibn ‘Ajjaš: Vidio sam Habiba ibn Sabita na sedždi da si ga vidio pomislio bi da je mrtav zbog vremena provedenog na sedždi.

Rekao je Ibn Vehb: Vidio sam Sevrija kod Ka’be nakon akšama klanjao je sunnete pao je na sedždu i nije podigao glavu sve dok nije zaučen ezan za jaciju.

Nisu dozvoljavali da budu zauzeti pa da nisu u stanju klanjati, između njih i Allaha nije bilo prepreke, sva njihova pažnja bila je usmjerena na namaz, skrušenost i poniznost pred Allahom, azze ve dželle.

Ebu Abdullah en-Nibadži jednom prilikom je klanjao kao imam stanovnicima Tartusa, u toku namaza proglašena je uzbuna i poziv u borbu ali on nije požurio da završi namaz. Nakon namaza rekli su: Ti si špijun. On je rekao: A zašto? Rekli su: U toku namaza upućen je poziv za borbu a ti nisi nimalo ubrzao klanjanje namaza. Rekao je: Mislio sam da svaki čovjek čuje u namazu samo ono što mu Allah, azze ve dželle, govori dok je u namazu.

Imam Buhari je jedne noći klanjao namaz i neka životinja ga je ujela sedamnaest puta. Nakon namaza je rekao: Pogledajte šta me je uznemiravalo?

Rekao je Mejmun ibn H nije okretao u namazu bez obzira da li se radilo o kraćem ili dužem namazu. Jednom je srušena jedna strana džamije u kojoj je klanjao, cijeajjan: Muslim ibn Jesar nikada sela tržnica se uznemirila a on se nije ni okrenuo dok je klanjao.

Upitan je Halef ibn Ejjub: Zar te muhe ne uznemiruju dok klanjaš? Što ih ne otjeraš? Rekao je: Ne želim steći naviku da radim nešto što će mi pokvariti namaz. Neko reče: Kako trpiš? Rekao je: Pričaju mi da zločinci trpe bičeve vladara pa ih hvale time i govore za njih da su strpljivi. A ja stojim pred svojim Gospodarom pa zar da se pomjeram zbog muhe!?

Ebu Talha, radijallahu ‘anhu, je jednom prilikom klanjao u svom palminjaku i zadivila ga je jedna mala ptica koja je tražila izlaz kroz krošnje drveća. Gledao je tako u njega jedno vrijeme i zaboravio koliko je rekata klanjao. Ispričao je Poslaniku, sallallhu ‘alejhi ve sellem, šta se dogodilo i rekao: Allahov Poslaniče, dajem palminjak u sadaku pa ga ti upotrijebi kako hoćeš.

Rekao je El-Kasim ibn Muhammed: Jednog jutra sam izašao iz kuće, a kada sam jutrom izlazio prvo sam išao kod Aiše da je poselamim. Tog jutra kada sam došao kod nje ona je klanjala duha namaz, učila je ajet: Pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao. – Et-Tur, 27. Plakala, učila dove i ponavljala ajet. Stajao sam tako dok mi nije dosadilo pa sam otišao na pijacu da uradim što sam naumio, mislio sam da će završiti dok se vratim. Završio sam poslove na pijaci, vratio se a ona je jednako stajala učila ajet, molila i plakala.

Preneseno je od Hatima el-Esamma da je rekao kada su ga pitali o namazu slijedeće: Kada nastupi namasko vrijeme ja se abdestim, potom dođem na mjesto na kome želim klanjati i sjednem dok se svi djelovi tijela smire. Nakon toga ustanem na namaz, zamislim Ka’bu ispred sebe, sirat ćupriju ispod nogu, Džennet sa desne a Džehennem sa lijeve strane i Meleka smrti iza sebe. Zamislim da mi je to zadnji namaz. Ustanem sa strahom i nadom, polahko i razgovijetno kažem Allahu ekber, učim Kur’an lagahno i razgovijetno, skrušeno se previjem na ruku’, ponizno padnem na sedždu, sjednem na lijevi bok i lijevo stopalo ispružim, desno stopalo ispravim i prste savijem. Sve to propratim sa iskrenošću i nakon svega ne znam da li mi je namaz prihvaćen ili nije.

Poslušaj oporuku Bekra el-Muzenija koja te poziva da upotpuniš namaz na ispravan način. Rekao je: Ako želiš da ti namaz bude od koristi sam sebi reci: Ovo mi je zadnji namaz.

Uprkos tolikoj pažnji i čuvanju posvećenih namazu rekao je Osman ibn ebi Durheš: Nakon svakog namaza molio sam Allaha da mi oprosti propuste u namazu.

Braćo moja, svaka čast ljudima koji su izvršili ono što im je naređeno, kojima su grijesi zabranjeni pa su ih se klonili, koji su nakon spuštanja noći budni u ibadetu ostali, prisjećali su se svojih grijeha pa su ponizni bili, pokucali su na vrata Voljenog i oprost zatražili. Rekao je Uzvišeni: Ja sam ih danas nagradio zato što su strpljivi bili.

Postavlja se pitanje kako biti skrušen u namazu? Koja su sredstva postizanja skrušenosti u namazu? Brate klanjaču, postoje sredstva kojima se može postići skrušenost u namazu i ona se mogu svrstati u dvije skupine:

Prva: sredstva koja nisu u direktnoj vezi sa namazom, a ona su:
1. Ispravno vjerovanje u Allaha, azze ve dželle, tevhid u obožavanju, gospodarstvi i Allahovim imenima i osobinama.
2. Veličanje Allaha, azze ve dželle, iskrenost u ibadetima i svijest da nas Allah, azze ve dželle vidi i u tajnosti i u javnosti.
3. Slijeðenje isključivo Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
4. Bogobojaznost koja se manifestuje sustezanjem od zabranjenog i izvršavanjem naređenog.
5. Jedenje isključivo halal hrane i udaljavanje od zabranjenog i sumnjivog.
6. Upućivanje dove Allahu, azze ve dželle, da ti podari skrušenost.
7. Druženje sa skrušenima i povoðenje za njima.

Druga: Sredstva koja su u direktnoj vezi sa namazom, a ona su:
1. Skoncentriši se i srcem budi prisutan pred klanjanje namaza.
2. Osjeti veličinu Onaga pred koga staješ u namazu, tj. Allaha, azze ve dželle.

3. Uđi u namaz s nadom da zaslužiš potpunu nagradu za namaz.
4. Lijepo se abdesti, obrati pažnju da pete ne ostanu suhe prilikom pranja nogu i nemoj rasipati vodu.

5. Spremi se za namaz prije namaza. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ne treba klanjati kada je postavljena hrana i kada postoji potreba za malom ili velikom nuždom. Hadis je zabiljžio imam Muslim. Neka mjesto na kojem ćeš klanjati bude, također, spremno.
6. Ne budi nemaran prema namazu u džematu i kreni u džemat kada čuješ ezan.

7. Klanjaj nafile, naročito, pritvrđene sunnete kao
što su vitr namaz i sabahshi sunneti, i klanjaj noćni namaz.
8. Razmišljaj o značenu ajeta i zikrova koje učiš i ponavaljaš.
9. Nemoj klanjati užurbano, ne dozvoli da ti namaz bude najbezvrijedniji pa da ga svakako obavljaš.
10. Budi pristojan u namazu tako što se nećeš okretati, vrtiti i igrati se s bilo čime jer je to zabranjeno.

11. Klanjaj namaz u skladu sa propisima i adabima namaza, gledaj u mjesto sedžde. Rekao je Poslanik, sallallhui ‘alejhi ve sellem: Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam.
12. Slijedi imama jer imam je postavljen da bi se drugi povodili za njim.

13. Izbaci iz srca dunjalučke poslove jer dunjaluk sa svim iskušenjim i stvarima koje ljude odvlače od Allaha ne vrijedi kod Allaha ni koliko jedno krilo komarca.
14. Nemoj klanjati na mjestima na kojima postoje muzički instrumenti,
slike, smetnje, glasovi ili vika.

15. Klanjaj kao da se opraštaš sa ovim svijetom, jer svi koje
znamo su otišli s njega a i mi ćemo, zasigurno.

Brate muslimanu, rekao je Poslanik, sallallhu ‘alejhi ve sellem: Svakom muslimanu njegov namaz bit će iskup za počinjene grijehe ako ne uradi veliki grijeh i ako kada nastupi propisani namaz lijepo se abdesti, klanja skrušeno, upotpuni ruku’. Tako će biti cijeli život. Hadis je zabilježio imam Muslim.

Neka nas Allah opskrbi najispravnijim i najiskrenijim djelima i najpotpunijom nagradom. Allahu moj, sačuvaj nas neskrušena srca, oka koje ne plače, dove koja se ne prima. Allahu moj, prijeđi preko naših loših postupaka i oprosti nama, roditeljima našim i svim muslimanima. Neka je salavat i selam na našeg poslanika, Muhammeda.

Piše: Mr. Elvedin Huseinbašić

Islamski Forum
Back to top button