Razne Predaje

Dedžal najveće iskušenje ummeta (3.dio)

Osobine Dedždžala iskušenje i smutnje

Priredio i prilagodio Safet Suljic…

”Nema čovjeka koji u nevolji i nedaći kaže: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ a da Allah njegovu situaciju neće zamijeniti boljom.”

MESIH DEDŽDŽAL I NJEGOVE OSOBINE Značenje riječi El Mesih? Ebu Abdullah El-Kurtubi spominje dvadeset tri izvedenice ovog korjena riječi a autor El Kamusa pedest značenja.( Et Tezkire, 679, Tertibul Kamus, 4/239). Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog, kao i za lažljivog prevaranta. Tako Mesih Isa sin Merjemin je iskreni, dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac. Allah, azze ve dželle, je stvorio dva Mesiha, jedan nasuprot drugom: Tako je Isa, alejhi selam, Mesih upute, liječi slijepog i gubavog, oživljava mrtvog – Allahovom, azze ve dželle, dozvolom. A Dedždžal – Allah ga prokleo – je Mesih stranputice. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše, rast rastinja i druge neprirodnosti. Nazvan je Dedždžal Mesihom jer mu je jedno oko «memsuhatun» pobrisano, ili zato što će zemlju pobrisati (prijeći) za četrdeset dana.

Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: Doista je Dedždžal pobrisanog oka. (Muslim, 18/16). Značenje riječi Dedždžal? A riječ Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu, kada je katranom prekriju. A osnova riječi je u značenju: Mješanje. Kaže se «dedžele» kada se pomiješa i prikazuje. Dedžžal je: lažac, smutljivac i nadnaravan, riječ u augmentativu na oblik «fe’aal«, odnosno onaj ko puno laže i obmanjuje. U množini se kaže «dedždžalun», a Malik je rekao «dedžadžile», u obliku nepravilne množine. Kurtubi spominje da riječ Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. (Et Tezkire, 658). Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca, pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje. Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom, ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje, prikazivanje i pretvaranje, ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine. (Lisanul Areb, 11/236-237). Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu Dedždžal je čovjek, potomak Ademov.

Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici, neće biti njime iskušani, nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi. Neće zavarati nikoga osim neznalicu (džahila) koji je još prije stradao. Molim Allaha da nas sačuva od njegovih laži. Od tih svojstava je: čovjek, mlad, crven, nizak, hodaće primičući prste a odmičući pete, kovrdžave kose, širokog čela, širokih prsa, pobrisanog desnog oka. To oko nit je istureno nit je udubljeno, poput je bobe koja pluta po površini. A njegovo lijevo oko je prekriveno gustom koprenom. Između očiju će mu pisati «kaf, fa, ra- kefere» nepovezanim slovima, što znači kafir (nevjernik). Pročitaće ih svako od vjernika, i ko zna i ko ne zna čitati. Od njegovih svojstava je i neplodnost, neće imati djece. Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina. I oni su dokaz pojave Dedždžala: 1. Od Ibn Omera, radijjallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Zaspao sam obilazeći Kabu…(pa je spomenuo kako je vidio Isa, alejhi selam, potom Dedždžala, pa je opisujući garekao): “…kad ono ogroman čovjek, crven, kovrčave kose, ćorav, oko mu je poput bobe koja pluta po površini, rekoše: To je Dedždžal, njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn, čovjek iz plemena Huza’a. (Buhari, 13/90).

2. Od Ibn Omera, radijjallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, spomenuo Dedždžala pa rekao: Doista Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini. (Buhari, 13/90). 3. U hadisu Nevas bin Sem’ana stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,opisao Dedždžala: On je mladić, jako kovrčave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom. (Muslim, 18/65) 4. Ubade bin Samit prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,rekao: Doista je Mesih

Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav. (Sunen Ebi Davud, 11/443). 5. Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: A što se tiče Mesiha zablude on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav. (Nihaje fi garibil hadis, 2/126). 6. Huzejfe, radijjallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, nakostriješene kose. (Muslim, 18/60-61) 7. Enes, radijjallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik). (Buhari, 13/91) A u drugoj predaji stoji: Biće pravilno poredana slova: Ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman. (Muslim, 18/95)

A u predaji Huzejfinoj stoji: Pročitaće ih svaki mu’min, bio pismen ili nepismen. Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah azze ve dželle, kako hoće i kad hoće. Taj natpis će vidjeti vjernik svojim okom makar i ne znao čitat, a neće ga vidjeti nevjernik makar znao čitati, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah azze ve dželle, podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti. (Fethul Bari, 13/100) Imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, veli: Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je htio nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti. (Nevevijev komentar na Muslimov Sahih, 18/60). 8. Od njegovih svojstava je i ono što se bilježi u hadisu Fatime bint Kajs radijjallahu anha, u priči o Džesasi u kojoj Temim, radijjallahu anhu, kaže: Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli. (Muslim, 18/81)

9. Imran bin Husajn prenosi da je čuo Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala. (Muslim, 18/86-87) 10. A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, bilježi se od Ebu Seid El-Hudrija, radijjallahu anhu, da mu je rekao Ebu Sajjad: Zar nisi čuo Allahov Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: Doista neće imati potomaka? Naravno da sam čuo – reče. (Muslim, 18/50) Primjetno je da u spomenutim predajama nekad lijevo a nekad desno oko je opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća. Hafiz Ibn Hadžer, rahmetullahi alejhi, smatra da je hadis Ibn Omera u dva Sahiha o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti lijevog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti. (Fethul Bari, 13/97) Kadi ‘Ijad, rahmetullahi alejhi, smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slijepo i pobrisano kao što stoji u Hadisu Ibn Omera, radijjallahu anhu, a na lijevom oku je gusta koprena, tj. i ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slijepo a drugo dobro oštećeno. O ovom spoju predaja imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, kaže: Ovo je vrhunac ljepote. (Nevevijev komentar Muslima, 2/235).

Islamski Forum
Back to top button