Nauka & Kultura

Mudziza broja 19

Mudziza broja 19 – Stvarnost ili obmana !

Mudziza broja 19 (devetnaest)
Stvarnost ili obmana !

Još prije rata u našim islamskim glasilima se pojavio jedan članak koji je izazvao divljenje i čuđenje svih onih koji su ga pročitali, međutim ta priča ima i svoju drugu stranu.

Priča započinje jednim senzacionalnim otkrićem kojeg je objavio dr. Rešad Halifa ispred jednog mesdžida u gradu Tuscon u Americi koji obavlja posao tehničara za industrijski razvoj pri Ujedinjenim nacijama pod naslovom: “Mudžiza Kur’ana” čije štampanje su preuzele mnoge organizacije zbog njegovog senzacionalnog sadržaja vezanog za broj 19.

Međutim dr. Rešad Halifa se ustvari poigravao sa brojem harfova prelazeći sa jednog metoda na drugi i navodeći neautentične tefsire s ciljem da podupre svoju tezu da je kompletan Kur’an zasnovan na broju devetnaest.
Na šestoj stranici svoje knjige kaže dr. Rešad Halifa: “Sve riječi iz Bismille su djeljive sa brojem 19”.
– Riječ (ism) ime se ponavlja u Kur’anu tačno 19 puta.
– Riječ Allah se ponavlja 2698 puta koja kada se podijeli sa 19 izlazi 142.
– Riječ Er-Rahman se ponavlja 57 puta što je dijeljivo sa 19, 57:19=3.
– Riječ Er-Rahim se ponavlja 114 puta podijelivši na 19 ispada 6.

Proučavajući ove riječi u “Zbirci kur’anskih izraza” vidimo da se riječ ime (ism) spominje tri puta sa harfom ba, kao što je bismi dok riječ ime (ism) bez harfa ba se ponavlja 19 puta. Riječ (ismihi) se ponavlja pet puta. Pitamo se zašto dr. Halifa nije uzeo u obzir ovu riječ (ism) u svim njenim oblicima kako bi njen zbir bio 27, a taj broj nije djeljiv sa 19. U Kur’anu riječ (ism) se nalazi u množini na sljedeći način: (esma’) imena 9 puta- (esmauhu) njegova imena jedanput- (esmauhum) njihova imena 2 puta. Zašto nije pobrojao sve ove oblike i zašto je izuzeo iz bismille samo riječ (ism) koja se ponavlja 19 puta a zapostavio je riječ bismi iako je ona sastavni dio Bismille.

Što se tiče riječi Er-Rahim ona se sa svim svojim oblicima ponavlja 115 puta, a ne 114 kao što on izjavljuje. Riječ Er-Rahim se nalazi u nominativu tj. sa damom i u genitivu tj. sa kesrom 95 puta, u akuzativu tj. sa fethom 20 puta pa je krivotvorio broj rekavši da se ponavlja 114 puta.
Riječ Allah se ponavlja sa dammom 980 puta, sa fethom 592 puta a sa kesrom 1125 puta što kad se sve sabere izlazi 2697 puta , međutim dr. Rešad Halifa dodaje ovom iznosu još jedan put kako bi iznosio 2698 i na taj način biva djeljiv sa 19.

Na ovaj način postaje nam jasno kako se dr.Rešad Halifa namjerno poigrava sa brojevima kako bi bio u skladu sa Behaijskim svetim brojem 19.
Na nekim svojim predavanjima koje je održavao bi mijenjao način pa bi govorio: “Riječ (ism) se spominje 19 puta, a riječ (bismi) se spominje 3 puta, kada se pomnože ova dva broja 19×3=57 biva jednako broju riječi Er-Rahman”.
A o riječi Er-Rahim kada bi bio doveden u škripac rekao bi da se spominje 95 puta tj. 19×5. Međutim ovdje je uzeo u obzir samo dva stanja tj. kada je ova riječ sa damom i kada je sa kesrom zanemarujući treći oblik tj. fethu.
Na 9. stranici kaže: “Kada prebrojimo harf sad (ص) u tri sure kojim one otpočinju a to su sura El-E’arafالمص , sura ص i sura Merjem كهيعص … nalazimo da se harf (ص) spominje u ove tri sure 152 puta što je dijeljivo sa 19, tj 152 :19= 8”.

Razmatrajući ove spomenute tri sure vidimo da se harf (sad) ponavlja u suri El-E’araf 98 puta, u suri Merjem 26 puta a u suri Sad 29 puta što sve zajedno izlazi 153 a ne 152, jer broj 153 nije dijeljiv sa 19 tako da ovdje uviđamo način na koji se dr. Halifa poigraje sa brojevima bivajući na usluzi Behaijama. Ovdje se pitamo zašto je baš izabrao za svoju mu’džizu sure koje započinju sa harfom (sad), a nije izabrao sure koje započinju npr. sa harfom (sin), koji je to program koji je slijedio?

Mogli bi još navoditi citata iz ove knjige vezane za navodnu mudžizu broja 19 međutim svi oni potvrđuju da se dr. Rešad Halifa poigravao sa brojevima kako bi rezultat bio u skladu sa onim što želi čak i prije nego bi počeo da proračunava, to je isto kao kada bi neko kupio novo odijelo svome sinu zatim pokušao da učini tijelo svog sina da bude podesno odijelu. Kako god je čin ovog kupca oprečan zakonima prirode tako i ono što je učinio dr. Halifa nije ništa drugo do li svojevoljno tumačenje kur’anskih ajeta shodno svom raspoloženju i prohtjevu.

Matematička konstrukcija Kur’ana
Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta “Nad njim je devetnest” dugo
vremena bio nepoznat.
Sve dok dr. Rešad Halifa 1974. pomocu kompjutera nije otkrio sledece
cinjenice:

-Prva sura koja je objavljena po hronološkom redosledu je sura Al Alaq
koja je smeštena na 96. mjestu ili devetnestom mjestu odpozadi.
– Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure.
citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara
stvara covjeka od ugruška
citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru,
koji uci covjeka onome sto ne zna. (96:19)

-Ovih pet ajeta se sastoje od devetnest rijeci
-U ovih 19 rijeci su sadržana 76 harfa (slova) A broj 76 je djeljiv sa 19,
19×4=76
-Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
-Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je deljiv sa 19 (19×15=285)

-Allahov pecat u Kur’anu “Bismilahi Rahman i Rahim” sto znaci
“U ime Allaha Milostivog Samilosnog ” se sastoji od 19 harfova.
-Rijec ISM (ime) se u Kur’anu pominje 19 puta
-Rijec ALLAH se u Kur’anu pominje 2698 puta ,
a broj 2698 je opet deljiv sa 19. 142×19=2698.
-Rijec ER RAHMAN ( Milostivi ) se u Kur’anu pominje 57 puta
19×3=57
-Rijec ER RAHIM ( Samilosni ) je u Kur’anu pomenuta 114 puta
19×6=114

-U Kur’anu se nalaze tacno 114 pecata
-Sura u casnom Kur’anu ima 114. 19×6=114
-Brojevi u Kur’anu se spominju na 285 mjesta sto je opet
djeljivo sa devetnest 19×15=285
-Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrijednosti
dobicemo broj 174 591 koji je djeljiv sa 19 (19×9189)
-Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobijamo 162 146
(19×8534)

-Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mjesta
19×18=342
-Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285. 19×15
-Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mjesta
( 19×26=494 )
-Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar-r’ad u kojoj su ovi
harfovi nalaze 1501 (19×79=1501)
-Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780
( 19×620=11 780 )
-Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499
( 9×921=17 499 )
-Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683
( 19×457=8 683 )
-Sura An-Nasr koja je poslednja u cjelosti objavljena sastoji
iz 19 rijeci.

To su bile neke od cinjenica do koje je došao dr.Rešad Halifa
vezanih za broj 19.

A sada cu navesti jos neke cinjenice koje su vezane za numerologiju.

Rijec Ovozemaljski život (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur’anu, Buduci
svijet (Ahiret) se nalazi takodjer na 115 mjesta u Kur’anu.
Rijec Andjeli (Meleki) se kao i rijec djavoli (Šejtani) pominju 88 puta u Kur’anu.
Rijec Zivot (Hayat) se u Kur’anu pominje na 145 mjesta , koliko i rijec smrt
(Mawt).
Rijec Iblis (Satana-Šejtan) je U Kur’anu pomenut na 11 mjesta isto koliko i
rijec zaštita od Šejtana.
Rijec Muslimani su pomenuti 41 puta u Kur’anu koliko i rijec dzihad (Borba na
Allahovom putu).
Rijec Zlato se pominje na 8 mjesta koliko i rijec Luksuzni život.
Rijec Razum se u Kur’anu pominje 49 puta koliko i rijec svjetlost.
Rijec cvrst je u Kur’anu pomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje.
Rijec Muškarac se nalazi na 24 mjesta koliko i rijec Žena.
Rijec Molitva (Salat) je pomenuta 5puta.
Rijec Mjesec (Shahr) se pominje 12puta u Kur’anu.
A rijec Dan (Yawm) je U Kur’anu pomenuta 365 puta.

Rijec Voda (Baher) je u Kur’anu pomenuta 32 puta, a rijec Zemlja (Barr) 13
puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijec Voda u ukupnom broju rijeci
(Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci voda i Zemlja
iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi baš ovoliko.

Da li je moguce da je Muhamed, a.s., bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina.

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je
ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto laži govore. (29:48)

Rijeci – Kada bi se svi ljudi i dzini udružili da sacine jedan ovakav Kur’an
oni kao što je on nebi sacinili.

Islamski Forum
Back to top button