Sura & Zikrovi

Dova za zaštitu od džehennemske vatre

Autor: Šefik Kurdić

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko izgovori ove riječi kad osvane Allah će četvrtinu njegova tijela osloboditi od Vatre, a ako to izgovori četiri puta, Allah će ga u potpunosti osloboditi od Džehennema:…

“ALLAHUMME INNI UŠHIDUKE VE UŠHIDU HAMELETE ‘ARŠIKE VE MELAIKETEKE VE DŽEMIA‘ HALKIKE ENNEKE ENTALLAHU LA ILAHE ILLA ENTE VAHDEKE LA ŠERIKE LEKE VE ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUKE VE RESULUKE”

أخبرنا اسحق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار

(Allahu, jutro dočekah pozivajući Tebe za svjedoka i pozivajući za svjedoka meleke koji nose Tvoj prijesto – da si ti Allah, nema istinskog božanstva osim Tebe, Jedinog, Koji nemaš saučesnika, i da je Muhammed Tvoj rob i poslanik).”

(Ebu Davud i El-Buhari)

Ko nakon sabah-namaza sedam puta prouči sljedeće riječi, i u toku tog dana umre, bit će sačuvan od Džehennema, a također ko ih prouči poslije akšam-namaza, pa preseli u toku noći, bit će sačuvan od džehennemske vatre:

اللهم أجرني من النار

“ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR – Allahu moj, spasi me vatre džehennemske!”

(Hadis su zabilježili imam Ahmed i Ebu Davud)

• Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (riječima: Allahumme inni es’elukel-Džennete), Džennet će reći: “O, Allahu! Uvedi ga u Džennet!” A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (riječima: Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: “O, Allahu! Izbavi ga iz Vatre!”

(Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)

‘Aiša, r.a., kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio ove dove: Allahumme inni e’uzu bike min fitneti-n-nari, ve azabi-n-nari, ve fitneti-l-kabri, ve azabi-l-kabri, ve min šerri fitneti-l-gina ve min šerri fitneti-l-fakri. Ve e’uzu bike min šerri fitneti-l-mesihi-d-dedždžal.

Allahummagsil hatajaje bi mai-s-seldži ve-l-beredi, ve nekki kalbi mine-l-hataja kema nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi, ve ba’id bejni ve bejne hatajaje kema ba’adte bejne-l-mešriki ve-l-magribi. Allahumme inni e’uzu bike mine-l-keseli ve-l-haremi ve-l-me’semi ve-l-magremi.

(Allahu, od Tebe tražim zaštitu od Vatre i kazne u Džehennemu, kaburske smutnje i kazne, od zla smutnje bogatstva i zla smutnje siromaštva. Utječem Ti se od zla Dedžalove smutnje.

Allahu operi moje grijehe snijegom i gradom i očisti moje srce od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Allahu, udalji me od grijeha kao što si udaljio istok od zapada. Allahu. Ja Ti se utječem od lijenosti, starosti, grijeha i duga.) (Muslim 589)

Bogatstvo nekada učini da se čovjek uzoholi i osili i da zaboravi one kojima je pomoć potrebna, a siromaštvo poljulja čovjekovu nadu, pa mnogi zbog toga čak i vjeru izgube. Vjerovjesnik, s.a.v.s., zato je učio dovu, tražeći od Allaha da nas sačuva iskušenja, i bogatstva i siromaštva.

Traženje zaštite od Allaha Uzvišenog bila je prepoznatljiva crta našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., i trebalo bi da ga slijedimo u tome.

Izvor: ,, Kako se sačuvati džehennema i njegovih strahota”

Autor: Šefik Kurdić

Islamski Forum
Back to top button