Aqsa

  • Historijat o mesdžidu (Aksa)

    Kako predaje govore u četvrtoj godini svoje vladavine, 539. godine po preseljenju Mūsāa, алејхисалам, Sulejman, алејхисалам, je počeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, алејхисалам. Iako je njegov otac već

Копче за враќање на врвот