Razne Predaje

Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

Kako li je samo Uputa lijepa!

Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, dž.š.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen neka je Allah! Kako je samo čudno to što su se mnoga ljudska srca okrenula od Allaha, dž.š.? Uzvišeni je rekao:

“Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, onda kad mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: ‘Gospodar moj je Onaj Koji život i smrt daje’, on
odgovori: Ja dajem život i smrt!’-‘Allah čini da Sunce izlazi sa istoka’- reče Ibrahim, ‘pa učini ti da grane sa zapada!’ I nevjernik se zbuni. – A Allah silnicima neće ukazati na Pravi
put.”‘ (El-Bekara, 258)

Ibrahim, a.s., u svojim je grudima nosio riječi “La ilahe illa Allah” i druge je pozivao na Allahov, dž.š., put. Družio se s ljudima, posjećivao je silnike u njihovim dvorcima i zločince u njihovim skrovištima. Ovo je divan primjer onima koji stječu islamsko znanje i pozivaju u islam, onima koji su se okitili diplomama s fakulteta, koji su učili o islamu, da i oni počnu iskorištavati svoje vrijeme u pozivanje u islam, da se druže s ljudima, da se popnu na mimbere i obrate se muslimanima.

Allah Uzvišeni veli:
“Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o negovu Gospodaru raspravljao.” (El-Bekara, 258)

Allahovu, dž.š., veličinu može nijekati samo okorjeli nevjernik! S puta Allahovih, dž.š., vjerovjesnika može skrenuti samo onaj ko se od islama odmetnuo!

“Kad Ibrahim reče: ‘Gospodar moj je Onaj Koji život i smrt daje.”‘ (El-Bakara, 258)

Ko će drugi mimo Allaha, dž.š., kosti koje su se u prah pretvorile oživjeti?

“I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: ‘Ko će oživjeti kosti, kad budu truhle?’ Reci: ‘Oživjet će ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je
stvorio.”‘ ( Ja-Sin, 78, 79) …

Allah, dž.š., veli:
“Kad Ibrahim reče: ‘Gospodar moj je Onaj Koji život i smrt daje.”‘ (El-Bekara, 258)

Brate muslimane, razmisli malo o Nemrudu, tom velikom lažljivcu i prokletom nasilniku, koji se raspravlja i prepire o jednom od najvećih Allahovih, dž.š., čuda u svemiru, o smrti.
Zbog toga ćemo primijetiti da postoje i oni koji se odmeću, raspravljaju i sumnjaju kada je u pitanju Allahova, dž.š., moć stvaranja i njegova božanstvenost.

Nemrud je doveo nekog zatvorenika i rekao: “Ovog ću poštedjeti i podarit ću mu život”, pa je naredio da se dovede drugi zatvorenik, naredio je da ga zakolju i rekao je: “Ovog
sam usmrtio.”

Kako li je samo glup i neznalica ovaj odmetnik i lažljivac.

Međutim, Ibrahim, a. s., uputio mu je takav odgovor koji nije ostavljao nikakva prostora za raspravu niti izlaza da spasi svoje tvrdnje. Rekao mu je: “Allah čini da Sunce izlazi sa istoka, pa učini ti da grane sa zapada.” (El-Bekara, 258)

Učini to ako si uistinu ti bog.

“I nevjernik se zbuni.” (El-Bekara, 258)

Tj. bio je poražen, prezren i ponižen. ”A Allah silnicima neće ukazati na Pravi put.” Allah, dž.š., neće ukazati na Pravi put ovim nasilnicima, jer oni se žele raspravljati, a nemaju nikakvih dokaza na koje bi se mogli osloniti, zbog toga što su oni veliki lažljivci, i zbog toga što su se okrenuli protiv Allaha, dž.š.

Nakon ovih nepobitnih dokaza koje mu je predočio Ibrahim, a.s., Nemrud se nije smirio i nije se prenuo iz svoje zablude, laži i ludosti, nego je naredio da se sakupi ogromna količina drva i da se potpali vatra. Naredio je svojim vojnicima da svežu Ibrahima, a. s., pa su požurili da ga bace u vatru. Kome sada da se obrati Ibrahim, a.s., i od koga zatražiti pomoć?

Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu
Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

U Buharijevom Sahihu bilježi se da je ibn Abbas, r.a., komentirajući ajet: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar,” rekao: “Ove riječi, izgovorio je Ibrahim, a. s., kada je bačen u vatru, pa je Allah, dž.š., učinio da vatra postane hladna i spas za Ibrahima, a.s., i izgovorio ih je Muhammed, s.a.v.s., kada su mu ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas, pa ih se pričuvajte.”‘ (Bilježi ga Buhari pod brojem 4563)

Kada su Nemrudovi vojnici svezali Ibrahima, a.s., i kada su ga stavili u katapult i potpalili vatru došao mu je Džibril, a.s., u trenucima koji su bili veoma neizvjesni za njega. To su
bili trenuci koji bi veoma teško pali bilo kojem čovjeku kada bi bio izložen ovako velikom problemu ili pogubnoj situaciji.

Kada mu je došao Džibril, a.s., i zatekao ga svezanog, upitao ga je: “Ibrahime, imaš li kakvu potrebu?” Ibrahim, a. s., uputio mu je odgovor istinskog i strpljivog vjernika koji je bio potpuno uvjeren u moć Allaha, dž.š., i Njegovu pomoć. Rekao je: “Sto se tiče tebe, ne treba mi ništa, a što se tiče Allaha, dž.š., potrebna mi je Njegova pomoć.” Kada su ga ponijeli rekao je: “Dovoljan je nama Allah i divan li je On Gospodar.”

Kada je pao u vatru ona je bila hladna i spas za Ibrahima, a.s. Slavljen neka je Onaj koji ga je spasio, sačuvao i zaštitio zbog njegove bogobojaznosti.

I slavljen neka je Onaj Koji onemogućio spletke pokvarenjaka i
prezrenjaka zato što je on uistinu nesretnik.

Iz knjige Bedemi Allahove zaštite

Islamski Forum
Back to top button