Hutbe & Dersovi

Licemjerstvo virus za vjernike

Zašto sam se opredjelio za govor o licemjerstvu?

U današnjoj hutbi uz Allahovu pomoć i znanje na koje me je uputio želim govoriti o jednoj vrlo opasnoj duhovnoj i duševnoj bolesti koja može zadesiti vjernika i razdirati njegov iman, njegovo vjerovanje, uništavati njegova dobra djela i kročiti mu put prema Džehennemu a zove se NIFAK, licemjerstvo, dvoličnjaštvo ili munafikluk.
Zato sam hutbu nazvao: „Licemjerstvo kao najopasniji virus za vjernika“.
I zaista licemjerstvo razara tkivo vjernika, ono slabi i uništava porodicu, zajednicu, društvo.

Zašto sam se opredjelio za govor o licemjerstvu?

Iščitavajući literaturu i izvore o ovoj temi, a na prvom mjestu je svakako Kur’an i Sunnet kao dva glavna izvora i bisera islama, da se vidjeti da naziv jedne kompletne sure u Kur’anu nosi naslov EL-MUNAFIKUN-MUNAFICI, LICEMJERI i kroz ovu suru se opisuje odnos munafika, licemjera prema Allahu dž.š. prema Poslaniku i prema vjernicima. Neposredan povod Objave ove sure jesu munafici u Medini koji su ometali misiju Muhammeda a.s. i prvih muslimana.
U časnom Kur’anu se pojam NIFAK (licemjerstvo) spominje 37 puta u različitim surama. Zanimljivo je da se riječ munafik u obliku jednine, ne navodi niti u jednom kur’anskom ajetu već samo u obliku množine el-munafikun što nas upućuje na zaključak da je ova kategorija ljudi opasna, destruktivna kada je u množini, dakle kad ih je više.
Također je zanimljivo da Allah dž.š., počinje suru El-Bekare, sa prvih pet ajeta koji govore o Kur’anu, kao uputi i o svojstvima vjernika, zatim u dva ajeta govori o kafirima (nevjernicima), da bi nakon toga u 13 ajeta govorio o munaficima, kao najopasnijom kategorijom ljudi.

Dakle, ako je jedno čitavo kur’ansko poglavlje posvećeno ovoj kategoriji ljudi onda se radi o nečemu izuzetno važnom ili velikom.
Drugi razlog posvete hutbu ovoj temi jeste Allahova kazna koja je namjenjena ovoj kategoriji, a to je najgori dio Džehennema, ako se tako može kazati, a to je Džehennemsko dno.
Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.“

Kada iščitavamo Kur’ani Kerim naći ćemo da kroz kur’anska kazivanja Allah Uzvišeni spominje tri osnovne skupine ili kategorije ljudi.
Prva skupina su mu’mini-vjernici, dakle oni koji srcem, riječima i djelima svjedoče da je samo Allah Bog, a Muhammed, a.s., Njegov poslanik i koji svoje vjerovanje potvrđuju izvršavanjem naređenog i izbjegavanjem zabranjenog.
Druga skupina su kafiri-nevjernici, ateisti, bezbožnici-to su oni koji ne vjeruju da je Allah Bog a Muhammed, a.s., Njegov poslanik i koji se, shodno takvom uvjerenju, ne pridržavaju nikakvih vjerskih propisa.

I treća skupina su licemjeri-munafici, oni koji svoje pravo vjerovanje prikrivaju odnosno oni čije riječi ne prate njihova djela.
Prema djelu Mu’džemu-l-vesitu, riječ munafik označava osobu koja skriva nevjerovanje, a pokazuje vjerovanje; osobu koja gaji neprijateljstvo, a ispoljava prijateljevanje i osobu koja se očituje suprotno od o­noga što u svojoj duši ima…

Treba kazati da postoje dvije vrste licemjerstva ili munafikluka, a to je:

LICEMJERSTVO U VJEROVANJU

Koje je ustvari najopasnije i o kojemu najviše Kur’an govori i opisuje ga kroz kur’anski ajet:
„Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!” – a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.“
Dakle i u našem društvu, vremenu postoje oni koji govore kako oni vjeruju, ali to govore samo da bi nam se takvima prikazali dok u njihovim srcima nije takvo osjećanje, oni ustvari nevjeruju i misle da će prevariti Allaha Uzvišenog dok Allah Uzvišeni dobro zna šta je u njihovim srcima.
Zato je za takvu kategoriju ljudi predviđena najgora moguća kazna, a to je dno Džehennema. Prema takvoj kazni, možemo naslutiti da Uzvišeni Allah najviše prezire varalice, munafike, licemjere, one koji se predstavljaju onakvim kakim doista nisu ali u vjerovanju.
Ovakvo licemjerstvo u vjerovanju izvodi čovjeka iz vjere i prestaje biti musliman.
Druga vrsta licemjerstva o kojemu najviše govori Sunnet ili naš dragi Poslanik jeste LICEMJERSTVO u djelima na koje bi posebno skrenuo
pažnju nama svima i što se može naći kod nas.

Ovo licemjerstvo u djelima jeste naše pretvaranje u djelima i ovo je, draga braćo, jako opasno-jer se ono tiče ispravnosti našeg nijjeta, a temelj ispravnosti svakog našeg djela ili postupka u islamu jeste čist i iskren nijjet. Mnogo je važnije imati kvalitetan, a to znači čist i iskren nijjet samo radi Allaha i Njegovog zadovoljstvo nego veliko djelo koje na Sudnjem Danu može biti protiv nas.

Draga braćo, naš dragi Poslanik je čak nazvao licemjerstvo u djelima, pretvaranje u djelima, malim širkom, a znamo da širk znači pridruživanje sudruga Allahu dž.š. i da je to najveći i neoprostiv grijeh.

Jedne prilike Vjerovjesnik je rekao ashabima: ”Najviše čega se za vas bojim jeste mali širk”, a ashabi ga upitaše: ”A šta je to mali širk, Allahov Poslaniče?” On odgovori: “Licemjerstvo, pretvaranje jer Allah će na Sudnjem danu, kada bude nagrađivao Svoje robove, reći licemjerima, onima koji su se pretvarali: ‘Idite kod onih radi kojih ste se na dunjaluku prikazivali u svojim djelima i vidite hoće li vas oni nagraditi?“

SubhanAllah, kaže jedan alim Abdurrahman b. Hasan, ”Ako su zbog malog širka strahovali ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , iako su posjedovali veliko znanje i snažan iman, pa zar da ga se ne plaše oni koji su mnogo slabiji i u znanju i u imanu!?”
Ulema je rekla: „Onaj ko se bude pretvarao na Sudnjem Danu će biti prrozvan sa 4 imena: prevrtljivče, vjerolomniče, grješniče i propalice-idi i uzmi nagradu kod onog radi koga si radio!

Poslanik je bio upitan: „Allahov poslaniče, hoće li tvoj ummet činiti širk nakon tebe? Poslanik odgovori: „Da, ali oni neće obožavati sunce, mjesec, kamenje ili kipove, (dakle neće biti klasični ili veliki širk), već će se pretvarati u djelima“.

Dakle Poslanik je najavio širk današnjeg doba, a to je pretvaranje u djelima…
I zaista smo svjedoci kako smo poznavali ljude koje smo po njihovom vanjskom djelovanju označili kao dobre, poštene, moralne, iskrene, a na kraju se pokazalo da smo bili obmanjeni jer Allah je obznanio njegovo pravo lice.

Moja vlastita bojazan…Najveća bojazan.Hadis koji mene plaši…sljedeći hadis:
Prva trojica ljudi s kojima će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu jesu šehid, onaj koji je podučavao Kur’anu i darežljiv čovjek. Zašto? Samo zbog neispravnog nijjeta ili pretvaranja, licemjerstva u djelima.

Prvi sa kojim će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu je čovjek koji pogine kao šehid! Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radi sa njima“?
Tada će čovjek reći: „Borio sam se radi tebe dok nisam ubijen“!
Tada će mu Uzvišeni reći: „Lažeš, borio si se da bi bilo rečeno kako si hrabar i rečeno je“!
Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.
Drugi čovjek je onaj koji je učio nauku, podučavao druge i učio Kur’an.
Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“?
On će reći: „Allahu moj, učio sam nauku u Tvoje ime i podučavao sam druge Kur’anu u Tvoje ime“!
Allah Uzvišeni će reći: „Lažeš, učio si da bi bilo rečeno da si učenjak, pa zar to nije rečeno! I učio si Kur’an da bi bilo rečeno da si učač, pa zar to već nije rečeno“.

Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.

Treći je čovjek kome je Allah dao prostranstvo i darovao mu veliki imetak-on je djelio kako je htio.
Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“?
On će reći: „Moj Gospodaru, nisam ostavio nijedno mjesto na kojem Ti voliš da bude udjeljeno, a da nisam udjelio radi Tebe“.
Uzvišeni će reći: „Lažeš, dijelio si da bi se govorilo da si plemenit pa je rečeno“.
Poslanik zatim reče: „Ovom trojicom će biti potpaljena džehennemska vatra na Sudnjem Danu“.

Ovaj hadis je zastrašujući jer daje velike poruke i poruke:
-prvo, bit ćemo pitani za svaku blagodat koju smo imali i uživali na način kako smo je koristili, jel onako kako je naš Gospodar zadovoljan ili kako je netko drugi zadovoljan.
-drugo, nema tog djela koje će biti kod Gospodara priznato ako iza njega stoji loš i kriv nijjet, kakvo god to djelo bilo, Allah dž.š. ne samo da neće priznati to djelo nego će za njega i žestoko kazniti.
I treće, ni kategorije ljudi koje su u našim očima posebne, poput šehida, alima ili džometa, ukoliko su iza sebe imali loše nijjete ili pretvaranje, licemjerstvo, ništa im neće pomoći njihovo znanje, imetak…

Licemjerstvo je najbolje opisao Hasan el-Basri koji je rekao: “Licemjerstvo je da djela koja činiš u tajnosti budu različita od djela koja činiš u javnosti i da se tvoje riječi ne podudaraju sa tvojim djelima.”

Dakle, ako osnova tvog određenog djela, tvog dolaska u džamiju, tvoga namaza, posta, zekata, hadža, sadake ili bilo čega, ako temelj, osnova, motiv činjenja toga bude prikazivanje pred ljudima radi ugleda, popularnosti onda je ovo čisto pretvaranje i licemjerstvo u djelima i to je mali širk.To je najopasnije.

To je prva i najopasnija vrsta pretvaranja u djelima.

Druga vrsta pretvaranja biva kada čovjek čini djelo radi Allaha, ali i da bi bio viđen. Ukoliko od starta bude to pretvaranje, onda je takvo djelo neispravno.
Treća vrsta RIJALUKA ILI PRETVARANJA jeste kada čovjek iskreno, radi Allaha, započne neko djelo, a potom se tokom činjenja tog djela pojavi rijaluk-pretvaranje. Ukoliko čovjek ovo spozna i odbaci od sebe, njegov će ibadet biti ispravan i nagrađen. Ukoliko ne odbaci od sebe ovo zlo, takav mu ibadet neće biti primljen i ispravan premda postoje i učenjaci koji kažu da će biti nagrađen zbog prvobitne namjere, a to je stav imama Ahmeda ibn Džerira i Hasana el-Basrija. Naprimjer: klanjanje kad smo sami i onda kad nas netko vidi…

Četvrta vrsta pretvaranja se javlja poslije učinjenog djela, a to je šejtanovo došaptavanje ali koje neće imati utjecaja ni na djelo ni na počinioca.
U nekim djelima se navodi primjer čovjeka koji je bio iskreni musliman, pa je čuo kako su ljudi u njegovom mjestu počeli obožavati jedno drvo smatrajući ga svetim. On uze sjekiru i krenu posjeći ga. Na putu ga susrete Iblis i upita kamo je pošao?

On reče kako je poša da posječe drvo koje ljudi obožavaju pored Allaha. Iblis mu reče da neće to učiniti te se njih dvojica potukoše. Čovjek savlada Iblisa pa ovaj zavapi da ne sječe drvo jer će mu u zamjenu svako jutro dati po jedan zlatnik, Čovjek prihvati ponudu i vrati se. Tri jutra je zatim nalazio zlatnik kako je i dogovoreno. Međutim, četvrto jutro nema zlatnika.
Uze sjekiru i krenu posjeći drvo. Na putu ga ponovo susrete Iblis i njjih se dvojica potukoše. Ovaj put Iblis nadjača čovjeka i reče mu da je prošli put krenuo sa iskrenim nijjetom, radi Allaha, iz pokornosti prema Njemu. Čitav svijet ga ne bi mogao psiječiti.

Ali sada si se naljutio zbog novaca i pitao si se: Zašto ih nije donio? Budući da je nestalo one tvoje iskrenosti, ti više ne možeš posjeći to stablo.
Dakle, draga braćo, svaki dan perimo svoje nijjete, preispitivajmo svoje nijjete, molimo Gospodara da motiv ili polazna točka svakog našeg djela bude čist i iskren nijjet, a to je Njegovo zadovoljstvo.

Čovjek u jednom dobrom djelu može imati više nijjeta, pa će biti počašćen i nagrađen sa više strana, poput poštara koji raznosi poštu na više adresa…
Primjera radi, vaš jedan dolazak u džamiju, može biti motiviran sa nekoliko nijjeta i nagrada.
Prvi nijjet-dolazak u džamiju sa nijjetom odazivanja farzu, Allahovoj naredbi, džumi-namazu.

Ako se dolazi na neki od dnevnih namaza, nijjet je klanjanje namaza u džem’atu…Zatim koračanje do džamije. Poslanik: „Svaki korak, kojim koračaš radi namaza je sadaka“. Nijjet nazivanja selama: Širite selam međusobno“. Osmijeh u lice tvom bratu je sadaka.

Ukoliko ne čuje ezan, a ipak odlazi u džamiju, nalikuješ na ashabe Poslanika, pleme Benu Seleme čije su nastambe bile daleko od Poslanika ali to ih nije sprečavalo da dolaze u džem’at.Kada su se željeli nastaniti bliže džamiji, kako bi revnosnije izvršavali obaveze, Resulullah ih je odvratio rekavši kako im se svakim korakom brišu grijesi i podižu deredže.

Link
Source
Islamski Forum
Back to top button