Različite Teme

Osobine Munafika (Licemjera)

Autor: Dr. Seid El Kahtani

Munafici imaju mnogobrojne osobine. Allah, Azze ve Dželle, ih je pojasnio u Svojoj Časnoj Knjizi, a pojasnio ih je i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Nema sumnje da Allahov , Azze ve Dželle, spomen osobina munafika ima mnogobrojne koristi, a od njih su:

1. Allahova, Azze ve Dželle, blagodat prema vjernicima, jer ih On obavještava o stanjima i osobinama munafika kako bi se od njih udaljili

2. Prijetnja vjernicima da ne krenu putevima munafika i upozorenje na preuzimanje njihovih osobina

3. Podsticaj vjernika na iskrenost prema Allahu, Azze ve Dželle, pročišćenje njihove nutrine i pokornost njihovih lica Allahu

Osobine munafika su mnogobrojne, a za primjer navodimo neke od njih:

Prva: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Ima ljudi koji govore: „Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!“ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju.“ (El-Bekare, 8-9)

Iz ovih ajeta se očituje da su osobine munafika sadržane u sljedećem:

1. Govore: „Vjerujemo u Allaha i Sudnji dan“, ali nisu vjernici

2. Pokušaju prevariti Allaha i vjernike

3. U njihovim srcima je bolest

4. Kada im se kaže da ne čine nered na zemlji, oni odgovore: „Mi samo red uspostavljamo.“

5. Kada im se kaže: „Vjerujte kao što ljudi vjeruju“, oni odgovore: „Zar ćemo vjerovati kao što vjeruju luđaci?“

6. Kada susretnu vjernike, kažu: „Mi vjerujemo.“, a kada se osame sa svojim velikanima i poglavarima, kažu: „Mi smo sa vama, mi se samo izigravamo.“

7. Kupuju zabludu za uputu, pa njihova trgovina neće imati zarade i neće biti upućeni

Druga: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.“ (El-Bekare, 204)

„A kada mu se rekne: „Boj se Allaha!“ – on onda iz inada griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, doista, grozno boravište.“ (El-Bekare, 206)

Iz ovih ajeta se očituju sljedeće osobine munafika:

1. Lijep i zadivljujući govor koji ostavlja dojma na srca

2. Allahovo posredovanje, jer on svjedoči ovome govoru i bilježi ga. Ovo je najveći zločin prema Allahu, Azze ve Dželle

3. Vještost u raspravljanju i velika snaga uvjeravanja kako bi se dotuklo svako protivljenje koje stoji na putu njihovoga cilja

4. Kada se sakriju i odu od ljudi, trude se u činjenu nepokornosti u vidu širenja nereda po zemlji

5. Kada im se naredi bogobojaznost, uzohole se i obuzme ih ponositost griješenja. Tako zajedno objedinjuju nedjela i oholost

Treća: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu.“ (En-Nisa, 138-139)

Osobine munafika koje se navode u ova dva ajeta su:

1. Prijateljuju, vole i pomažu nevjernike

2. Ponose se nevjernicima i od njih pomoć traže

Četvrta: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, A Allaha gotovo da i ne spomenu.“ (En-Nisa, 142)

„Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga na Pravi put uputiš.“ (En-Nisa, 143)

Iz ova dva ajeta očituju se sljedeće osobine munafika:

1. Pokušavaju prevariti Allaha, a On će njih prevariti

2. Kada ustaju na namaz, ustaju lijeno

3. Pretvaraju se pred ljudima svojim djelima

4. Allaha spominju samo malo

5. Uvijek se dvoume između skupine vjernika i nevjernika

Peta: Allah, Azze ve Dželle, o munaficima kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Reci: „Trošili milom ili silom, od vas se neće primiti, jer ste vi opak narod.“ A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitvu ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.“ (Et-Tevbe, 53-54)

Iz ova dva ajeta se očituju ružna svojstva munafika, a od njih su:

1. Allah ih je opisao kao očite griješnike, pa kaže: „Vi ste uistinu očiti griješnici.“

2. Ne vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

3. Na namaz dolaze uvijek lijeno

4. Udjeljuju iz svoga imetka uvijek sa mrzovoljom

U ovim osobinama je krajnja pokuda munafika i onih koji postupaju po njihovim djelima. Svaka osoba treba da se udalji od griješenja, da vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da dolazi na namaz aktivna tijela i srca. Treba da dijeli imetak širokogrudno, postojana srca nadajući se nagradi od Allaha Jedinog. Ne treba da se poistovjećuje sa munaficima.

Šesta: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci: „Samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite.“ (Et-Tevbe,64)

„A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći:„Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.“ Reci:„Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.“ Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.“ (Et-Tevbe, 65-66)

Munafici se ismijavaju sa Allahom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernicima, ali ih je Allah, Azze ve Dželle, obrukao pojašnjavajući njihove osobine vjernicima.

Sedma: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima, traže da se čine nevaljala djela, a odvračaju od dobrih, i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (Et-Tevbe, 67-68)

Iz ova dva ajeta očituju se neke osbine munafika:

1. Munafici su zaštitnici jedni drugih

2. Naređuju zlo, a zabranjuju dobro

3. Ne udjeljuju sadaku i ne čine dobročinstva. Oni su najškrtiji ljudi

4. Zaboravili su na Allaha, pa Ga samo malo spominju, pa je i On njih zaboravio lišavajući ih Svoje milosti i ne navodeći na dobro

5. Munafici su očiti griješnici

Osma: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna. Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i sedamdeset puta, Allah im neće oprostiti, zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na Pravi put nevjernicima.“ (Et-Tevbe, 79-80)

Osobine munafika koje se očituju iz ova dva ajeta su:

1. S podozrenjem gledaju one koji dobrovoljno daju sadaku, kao i onoga koji mnogo udjeljuje, govoreći: Sa ovim udjeljivanjem želi pretvaranje u reputaciju. S podozrenjem gledaju i onoga siromaha koji daje malo, govoreći: Allahu nije potrebna milostinja ovoga

2. Ismijavanje s vjernicima

3. Ne vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika, alejhi sellam

Deveta: Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju:„Da li vas ko vidi? “ – I onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju.“ (Et-Tevbe, 127)

Kada se objavi sura, munafici pogledaju jedni u druge bivajući sigurnim da će ostaviti djelovanje po njoj čekajući zgodnu priliku da se sakriju od očiju vjernika. Zatim polahko umaknu i udalje se, pa ih je Allah kaznio kaznom koja je shodna njihovim djelima. Kao što su se udaljili od djela, Allah je njihova srca okrenuo i odvratio od Istine. Zato što oni ne shvataju ono što će im koristiti, a da shvataju kada bi se objavila sura povjerovali bi u nju i potčinili se njenoj naredbi.

Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta:
„Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dano znanje:„Šta ono on maloprije reče? “ To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.“ (Muhammed, 16)

„Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu,ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?“ (El-Džasije, 23)

Deseta: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „To je namaz munafika koji sjedi i čeka sve dok sunce ne bude između dva šejtanova roga, a zatim ustane i skljuca četiri rek’ata spominjući Allaha sasvim malo.“ (Muslim)

Iz ovog hadisa očituju se dvije osobine munafika, one su:

1. Odgađanja namaza iz njegovog propisanog vakta

2. Brzinsko obavljanje namaza (poput kljucanja) u kojem se Allah samo malo spominje

Jednaesta: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Najteži namaz munaficima jesu jacija i sabah. A da znaju kolika je nagrada za njih došli bi na ove namaze, pa makar i puzeći.“ (Buhari, Muslim)

Sve ove osobine su navedene kao primjeri, a stvarne osobine munafika su mnogobrojne u Allahovoj, Azze ve Dželle, Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Molimo Allaha za oprost i spas na dunjaluku i Ahiretu.

Iz prethodno rečenog može se reći da su osobine munafika općenito sljedeće:

1. Pozivaju se na iman, a lažu

2. Pokušavaju prevariti Allaha i vjernike, a varaju sami
sebe

3. U njihovim srcima je bolest, pa im je Allah povećao
bolest

4. Pozivaju se na popravljanje stanja, a oni nered čine

5. Optužuju vjernike za suludost

6. Ismijavaju se sa vjernicima

7. Kupuju zabludu za Uputu

8. Njihov govor je lijep, a najžešći su protivnici

9. Pozivaju Allaha za svjedoka za ono što je u njihovim
srcima, a oni lažu

10. Spretni su u raspravljanju s neistinom

11. Kada se sakriju od ljudi ulažu trud u neistinu

12. Kada im se kaže: Bojte se Allaha, obuzme ih ponositost u griješenju

13. Prijateljuju sa nevjernicima, pomažu ih i služe

14. Ponose se nevjernicima i od njih pomoć traže

15. Kada ustaju na namaz ustaju lijeno

16. U svojim djelima se pretvaraju pred ljudima

17. Allaha malo spominju

18. Dvoume se između nevjernika i vjernika

19. Ne vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

20. Munafici su očiti grješnici

21. Troše svoje imetke sa mrzovoljom

22. Munafici su zaštitnici jedni drugih

23. Škrtare i ne troše na putevima dobra

24. Naređuju zlo, a zabranjuju dobro

25. Zaboravili su Allaha, pa je i On njih zaboravio

26. S podozrenjem gledaju one vjernike koji dobrovoljno udjeljuju

27. Odgađaju namaz od njegovog propisanog vremena

28. Namaz obavljaju poput kljucanja životinje i u njemu spominju Allaha samo malo

29. Najteži namazi su im jacija i sabah

30. Izostaju za zajedničkog namaza

31. Njihova srca su tvrda, a pameti manjkave

32. Nisu zadovoljni Islamom kao vjerom

33. Od Vjere uzimaju samo ono što odgovara njihovim željama

34. Govore ono što ne rade

35. U miru pokazaju hrabrost, a u ratu su kukavice

36. Ne traže suda od Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

37. Osjećaju nelagodu i stiješnjenost u dušama od presude Allaha i Njegovog Poslanika, alejhi sellam

38. Odvaraćaju vjernike od džihada

39. Gube nadu u Allahovu milost i ne nadaju se Njegovoj pomoći

40. Svojom borbom ciljaju ovaj dunjaluk, a kada izgube nadu i u njega onda postanu destruktivni

41. Kada se raspravljaju očito griješe

42. Bore se protiv Islama i njegovih sljedbenika na skriven način i to pod imenom Islama

43. Njih interesuju samo lične koristi

44. Vrijeđaju iskrene učenjake optužujući ih za laž i mjenjanje činjenica

45. Potiču sumnje oko Islama kako bi ljude odvratili od ulaska u njega

46. Mrze one koji pomažu Vjeru

47. Kada pričaju lažu

48. Nastoje iznevjeriti Allaha, Njegovog Poslanika i vjernike

49. Iznevjeravaju obećano

50. Svaki munafik ima dva lica: Jedno lice za vjernika, a jedno za neprijatelja Vjere

51. Ne shvataju ono u čemu im je korist, niti slušaju ono što će im korisititi. Ne gledaju u Allahove dokaze koji ukazuju na Njegovu moć

52. Izvrću zakletvu u govoru zato što znaju da se srca vjernika ne mogu s njima smiriti

53. Srca su im nemarna prema dobru, a tijela ne idu prema njemu

54. Najprljaviji su srcima, a najljepši tijelima

55. U sebi skrivaju dvoličnjaštvo, pa ga je Allah otkrio na njihovim licima i jezicima

56. Krše ugovore radi dunjaluka

57. Ismijavaju se Časnom Kur’anu

Ovo su osobine munafika, pa ih se, muslimanu, čuvaj prije nego što ti dođe Suđeni čas.

Autor: Dr. Seid El Kahtani

Islamski Forum
Back to top button