Različite & Teme

Šta je kabursko iskušenje?

Koga čeka kaburska patnja a koga užitci?

Vjerujemo da je smrt istina, rekao je Uzvišeni Allah: “Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.“ (Es-Sedžde, 11.)

Smrt je vidljiva stvar, nikom nije nepoznata i u nju nema sumnje niti oko nje ima nedoumice.
Vjerujemo da svi koji su umrli, i koji su ubijeni, ili su bilo kojim uzrokom prestali živjeti, da je njihov određeni životni rok istekao i ništa im nije od njega umanjeno. Rekao je Uzvišeni Allah:
“Svaki narod ima svoj kraj, i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni
ubrzati.” (El-A’raf, 34.)

Vjerujemo u kabursko iskušenje, a to je ispitivanje mrtvog od strane dva meleka nakon što
bude zakopan, o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku. Allah će one koji su vjerovali postojanom riječi učvrstiti pa će vjernik odgovoriti: moj Gospodar je Allah, moja vjera je islam i moj poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a silnike će Allah u zabludi ostaviti pa će nevjernik reći: haah, haah, ne znam, a munafik i onaj koji je bio u nedoumici će reći: ne znam, čuo sam ljude da nešto govore pa sam i ja to rekao.

Vjerujemo u kabursku patnju i užitke. Kaburska patnja čeka silnike koji su bili munafici ili nevjernici. Rekao je Uzvišeni Allah: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: „Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.“ (El-En’am 93.)
I kaže o Faraonovim sljedbenicima: “Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: „Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!“ (El-Mu’min 46.)

Muslim bilježi u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadis od Zejda ibn Sabita, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada ne biste svoje mrtve ostavljali neukopane, molio bih Allaha da učini da čujete od kaburske patnje ono što ja čujem.“ zatim se licem okrenu i reče: „Utječite se Allahu od kaburske patnje!“ Na to prisutni rekoše: „Allahu se utječemo od patnje u Vatri!“ A on ponovo reče: „Utječite se Allahu od kaburske patnje!“ Rekoše: „Allahu se utječemo od kaburske patnje!“ (Hadis bilježi Muslim, knjiga: Džennet, poglavlje: Prikazivanje mjesta umrlom koje ga čeka u Džennetu ili Vatri i potvrda kaburske patnje i traženja zaštite od nje, broj: 2867.)

Što se tiče kaburskog užitka, on čeka iskrene vjernike. Rekao je Uzvišeni Allah: “Onima koji govore: „Gospodar naš je Allah.“, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: „Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.“ (Fussilet, 30.)
I rekao je: “A zašto vi, kad duša do guše dopre, i kad vi budete tada gledali – a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite – zašto onda, ako račun nećete polagati, dušu ne povratite, ako istinu govorite? I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski – udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati pripast će njemu!” (El-Vaki’a, 83-89.)

Prenosi El-Bera’ ibn ‘Azib, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o vjerniku nakon što odgovori dvojici meleka u kaburu: „Povikaće glasnik sa nebesa: ‘Istinu je rekao Moj rob, prostrite mu prostirku iz Dženneta, obucite mu odjeću iz Dženneta i otvorite mu vrata prema Džennetu!’“ Kaže: „Pa će do njega dopirati džennetski dah i miris, a kabur će mu se raširiti za dužinu njegovog pogleda.“ (Hadis bilježi Ebu-Davud, knjiga: Sunnet, Poglavlje o pitanju u kaburu i patnji u kaburu, broj: 4753.)

Prenešeno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnoštvo hadisa, tako da su dostigli stepen tevatura173, koji potvrđuju kabursku patnju i užitak u njemu onom ko ga zasluži, i potvrđuju ispitivanje od strane dva meleka, pa smo stoga dužni smatrati to nepobitnom istinom i obavezni smo u to vjerovati. Međutim, ne govorimo o kakvoći svega toga, jer razum to ne može dokučiti, obzirom da se na ovom svijetu s tim ne susreće. Isto tako, stanje u kaburu je od stvari gajba koje osjetila ne mogu dokučiti, a kada bi se mogla dokučiti osjetilima, vjerovanje u gajb ne bi koristilo, naređivanje i zabranjivanje bi izgubilo smisao, a ljudi ne bi svoje mrtve ukopavali, kao što je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Molio bih Allaha da učini da čujete od kaburske patnje ono što ja čujem kad bih znao da to neće biti uzrokom
da prestanete ukopavati svoje mrtve.“ (Hadis bilježi Muslim, knjiga: Džennet, poglavlje: Prikazivanje mjesta umrlom koje ga čeka u Džennetu ili Vatri i potvrda kaburske patnje i traženja zaštite od nje, broj: 2867)

Kada su životinje u pitanju ovakva mudrost ne postoji, pa je stoga učinjeno da one čuju i osjećaju šta se dešava u kaburu.

173 Tevatur je kada predaju prenosi veliki broj prenosilaca tako da je, shodno običaju, nemoguće da se slože na laži.

Vakat | Media
Back to top button