Različite Teme

Hadisi o Džihadu (borbi)

Hadisi o Džihadu na Allahovom putu

469. Ebu Bekr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
“Nikada nijedan narod nije ostavio Džihad, a da ih Allah nije kaznio.”
Bilježi ga Taberani s dobrim lancem prenosilaca.
470. Ebu Imran, r.a., veli: “Bili smo u nekom bizantijskom gradu. Dočekao nas je velik stroj Bizantijaca. Suprotstavio im se isti ili veći broj muslimana. Vojskovođa Egipćana bio je Ukba b. Amir, a glavni vojskovođa bio je Fudala b. Ubejd. Neko od muslimana napao je Bizantijce i prodro među njih. Ljudi su povikali: ‘SubhanAllah, svojim rukama baca se u propast.’ Ebu Ejjub reče: ‘O ljudi, vi tako tumačite taj ajet?!

On je objavljen o nama ensarijama. Nakon što je Allah ojačao islam i nakon što se povećao broj njegovih sljedbenika, jedni drugima rekli smo tajno, ne govreći to Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: ‘Da smo se sada posvetili našim imecima i namirili ono što smo izgubili.’ Allah je potom objavio Svom Poslaniku odgovor na ono što smo rekli: ‘Trošite na Allahovom putu i ne bacajte se svojim rukama u propast.’ (El-Bekare, 195)

Propast je, znači, ostajanje i stjecanje imetka, a ostavljanje borbe na Allahovom putu.’ Nakon toga Ebu Ejjub neprestano je učestvovao u borbama na Allahovom putu sve do svoje smrti bizantijskim zemljama, gdje je i pokopan.” Bilježi ga Tirmizi i veli da je sahih-garib.
Hadisi o Dzihadu-borbi na Allahovom svt putu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te’ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Od Ebu-Se’ida el-Hudrija, r.a., prenosi se daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko bude zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera, a Muhammed Poslanik, zasigurno je zaslužio Džennet.” Tome se začudio Ebu-Se’id, pa je rekao: “Ponovi mi to, Allahov Poslaniče!” On mu je ponovio, i dodao: “Ima još jedna stvar zbog koje Allah uzdiže roba sto deredža u Džennetu, izmedu svake dvije deredže kao izmedu neba i Zemlje.” On ga je upitao: “A šta je to, Allahov Poslaniče?” On mu reče: “Džihad na Allahovom putu, džihad’na Allahovom putu.”
(Muslim)

Uzviseni Allah je rekao:”A borite se protiv svih mnogobozaca, kao sto se oni svi bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone (koji su bogobojazni).” (Et-Tevbe,36)

“Prepisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nesto, a moze biti dobro za vas: nesto volite, a ono ispadne zlo po vas. –Allah zna, a vi ne znate. ” (El-Bekare)
“Krecite u boj, bili slabi ili snazni i borite se na Allahovom putu zalazuci imetke svoje i zivote svoje.” (Et-Tevbe,41)

“Allah je od vjernika kupio zivote njihove i imetke njihove u zamjenu za dzennet koji ce im dati-oni ce se na Allahovom putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obecao u Tevratu i Indzilu i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obecanje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh (Et-Tevbe,111)
“Vjernici koji se ne bore-osim onih koji su za borbu nesposobni-nisu jednaki onima koji se na Allahovom putu bore imecima svojim i zivotima svojim. One koji se budu borili ulazuci imetke svoje i zivote svoje Allah ce odlikovati citavim stepenom nad onima koji se ne budu borili i On svima obecava lijepu nagradu. Allah ce borcima, a ne onima koje se ne bore, dati veliku nagradu, pocasti od Sebe i oprost i milost. Allah prasta i samilostan je.” (En-Nisa,95-96)

“O vjernici, hocete li da vam ukazem na trgovinu, ona ce vas spasiti patnje nesnosne: U Allaha i Poslanika Njiegova vjerujte i imecima svojim i zivotima svojim na Allahovom putu se borite- to vam je, da znate, bolje, On ce vam grijehe vase oprostiti i u dzennetske basce vas, kroz koje ce rijeke teci, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; -to ce biti uspjeh veliki, a dace vam i drugu blagodat koju jedva cekate: Allahovu pomoc i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom vijescu vjernike.” (Es-Saf,10-13)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. upitan koji je najvrijedniji posao, pa je odgovorio: “Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.” Zatim upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.” Zatim je upitan, a koji poslije toga. A on je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.” Zatim je upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio: ”Hadzdz mebrur.” (Muttefekun alejhi)

Od Ibn Mes’uda r.a. se prenosi da je on rekao:”Rekao sam: O Allahov Poslanice, koji je posao najdrazi Uzvisenome Allahu?” ON je odgovorio:” Namaz u njegovo vrijeme. ” Zatim sam, mu rekao: “A koji poslije toga?” A on je odgovorio:” Dobrocinstvo roditeljima. ” A zaim sam ga upitao:” A koji poslije toga? A on je odgovorio ”Dzihad u ime Allaha.” (Muttefekun alejhi)
-Od Ebu Zerra r.a. se prenosi da je rekao:” Rekao sam:O Allahov Poslanice, koji je posao najvrijedniji?” On je rekao:” Vjerovanje u Allaha i dzihad na Njegovom putu.” (Muttefekun alejhi)
-Od Ebu Se’ida el-Huderija r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao” Ko bude zadovoljan da mu Allah bude Godspodar, Islam vjera, A Muhammetd Poslanik ,zasigurno je zasluzio dzennet.” Tome se zacudio Ebu Se;id pa je rekao:” Ponovi mi to Allahov Poslanice.” On mu je ponovio i dodao:” Ima jos jedna stvar zbog koje Allah uzdize roba sto deredza u dzennetu, izmedju svake dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” On ga je upitao:” A sta je to Allahov Poslanice?” On mu rece” Dzihad na Allahovom putu, Dzihad na Allahovom putu.” (Muslim)

Od Ebu Bekra bin Ebi Musa el –Esarija se prenosi da je on rekao: Cuo sam svoga oca, r.a. kako kaze dok je cekao neprijatelja:” Allahov Poslanik,s.a.v.s. je rekao:”Zaista su dzennetska vrata pod sjenama sablji.” Tada usta jedan covjek koji bijase lose obucen i upita:”O Ebu Musa, jesi li ti cuo Allahova Poslanika da to kaze?” A on mu odgovori: ”Da”. On se zatim vrati svojim drugovima i rece:” Ja vas poselamljujem.” Zatim je slomio korice svoje sablje i bacio ih. Onda je krenuo sa sabljom na neprijateljima i njome udarao dok nije ubijen. ” (Muslim)

Od Ebu Abes Abdurahman bin Dzubeja r.a. se prenosi da je rekao”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Noge Allahova roba koje su se zaprasile na Allahovom putu nece doticati vatra.” (Buhari)
Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da j rekao:”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Nece uci u vatru covjek koji je plakao iz straha i skrusenosti prema Allahu, kao sto nece mlijeko u vime vratiti, niti ce se na Allahovom robu sastati prasina sa Allahovog puta i dzehennemski dim.” (Tirmizi,basen-sahih)

Od Ibn Abbasa, r.a. sep renosi da je rekao:”Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaze:” Dva oka nece dticati dzehennemska vatra, oko koje je plakalo iz straha i skrusenosti prema Allahu i oko koje budno strazari na Allahovom putu.” (Tirmizi, Basen)

Od Zejd bin Halida r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko opremi gaziju borca na Allahovom putu i on sam je gazija,a ko se brine o gazijinoj porodici i sam je gazija.” (Muttefekun alejhi)

Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Allahov Poslaniks.a.v.s.poslao poruku Beni Lahjanu i rekao:”Neka svaka dva covjeka posalju jednog,a nagrada se dijeli obojici.”
U jednom drugom rivajetu stoji:”Neka izadje u borbu od svaka dva covjeka po jedan, a zatim je rekao onome koji ostaje:”Ko se od vas bude brinuo o porodici i imetku onoga koji je otisao u borbu imace pola njegove nagrade.”

Od el-Berra’a r.a. se renosi da je rekao::”Dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. neki covjek naoruzan, u pancirnom odijelu i rekao:” O Allahov Poslanice,da li da se borim ili da primim Islam?” On mu rece :”Primi Islam, a zatim se bori.” On je primio Islam, borio se , a zatim poginuo, na sta je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Uradio je malo, a nagradjen je puno.”
Od Enesa.r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Jedan jutarnji pohod na Allahovom putu ili jedan vecernji pohod je bolji od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)
Od njega se takodjer prenosi da je Poslanik rekao:”Niko ko udje u dzennet nece zeljeti da se vrati na dunjaluk,kad bi bilo njegovo sve sto je na Zemlji, osim sehida. On ce pozeljeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog kerameta koji vidi (prlikom pogibije)
(Muttefekun alejhi)

U drugom rivajetu stoji:” Zato sto vidi vrijednosti sehadeta (fafileta pogibije na Allahovom putu)
Abdullah b.Amr. b.el-As.r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Allah ce oprostiti sehidu sve osim duga.” (Muslim)

OD Ebu Katade r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. ustao medju njima i spomenuo oda su dzihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolji poslovi. Na to je ustao jedan covjek i rekao:O Allahov Poslanice, reci mi , da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahoovm putu?” Allahov Psolanik s.a.v.s. je rekao:”Da, ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onak koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed, a ne u bjezanju.”

Hadisi o Džihadu na Allahovom putu
Hadisi o Džihadu na Allahovom putu

Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao:”Kako si rekao?” On mu odgovori “Reci mi da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahovom putu?” On mu na to odgovori:” Da ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onaj koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed,a ne u bjezanju, osim duga. Zaista mi je to Dzibril.a.s.rekao”
Dzabir r.a. pripovjeda da je neki covjek rekao: ”Gdje cu ja ako poginem,Allahov Poslanice? Poslanik s.a.v.s. rece”U dzennet.” Covjek tada baci hurme koje je drzao u rukama, a zatim stupi u borbu gdje se borio sve do pogibije.”

Enes .r.a. pripovjeda i kaze:”Allahov Poslanik s.a.v.s. i ashabi su krenuli da preteknu musrike na Bedru a musrici su dosli.Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Neka ni jedan od vas ne pocinje nista bez mene licno.”Musrici se priblizise,pa Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Krenite u dzennet, cija je sirina kao sirina nebesa i zemlje.” Tada je Umejr El Hamam el ensari r.a. rekao:”O Allahov Poslanice, zar u dzennet cija je sirina kao nebesa i zemlja.”

Resul.s.a.v.s. rece”Da” . A Umejr rece: ” Behin beh baka (u znacenju divno)”
Allahov Poslanik s.a.v.s. rece :”Sta te je navelo da kazes behin beh” .”Allahov Poslanice, tako mi Allaha,nije me nista drugo navelo da to govorim do nada da ja budem jedan od stanovnika tog dzenneta.” Poslanik s.a.v.s. rece “Ti si zaista njegov stanovnik.” Umejr istrese nekoliko hurmi iz bisega, pa ih poce jesti ,a zatim rece :Ako bih ja zivio dok pojedem ove hurme, to bi dugo potrajalo” Pa ih baci i krenu na neprijatelja, boreci se sve dok ne pogibe.”

Enes r.a. pripovjeda” Jedna grupa ljudi je dosla Poslaku s.a.v.s. pa rekose”Posalji nama jednu grupu ljudi koji ce nas poducavati Kur anu i sunnetu. Allahov Psolanik s.a.v.s. odabra za njih sedamdeset ljudi,Ensarija Koje nazivahu El Kur a, medju njima je bio i moj daidza Haram. Oni su u Medini ucili Kur’an i medjusobno ga studirali. Po noci bi se poducavali, a po danu bi donosili vodu i ostavljali ga u Dzamiji.Oni su sabirali drva i prodavali ih, pa bi za zaradu kupovali hranu stanarima dzamijske sofe i siromasnima. Njih je Allahov Poslanik poslao kod nas, ali ih musrici preduhitrise i pobise prije nego sto su stigli na odredjeno mjesto. Oni rekose:”Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika da smo se mi sastali sa Tobom, i da smo zadovoljni s Tobom da si Ti zadovoljan od nas.” Jedan covjek musrik je dosao Haramu, (daidzi prenosioca hadisa), s ledja mu koplje zabio i njime ga probo.Haram tada rece:”Pobijedio sam, tako mi Gospodara Kabe.” Allahov Poslaniks.a.v.s. je istodobno rekao ashabima u Medini:”Zaista su vasa braca izginula,a zadnje njihove rijeci su bile:Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika, da smo se susreli s Tobom ,da smo zadovoljni s Tobom a i Ti od nas.” (Muttefekun alejhi)

Od Ebu Seid Hudarija r.a. prenosi da je dosao neki covjek Allahovom Poslaniku s.a.v.s. pa rekao:” Koji je covjek najodabraniji?” Poslanik s.a.v.s. mu je rekao:”Najodabraniji covjek je mu min koji se bori svojim zivotom i svojim imetkom na Allahovom putu.” Upita: “A koji onda?”, “Mumin koji Allahu robuje u nekom planinskom klancu i ne uznemirava ljude svojim zlom.” (Muttefekun alejhi)

Enes. r.a. pripovijeda Moj Amidza.Enes b.Nadar.r.a.izostao je iza bitke na Bedru pa je rekao:”Allahov Poslanice, ja sam bio odsutan od prve borbe koju si vodio protiv musrika. Ako mi Allah, dade priliku za borbu sa musricima, zaista ce Allah pokazati sta cu uciniti.” Tada je bila borba na Uhudu muslimani se pokolebase, pa on rece:”Allahu moj, ispricavam ti se od posla ovih(to jest ashaba), a odricem se od posla onih musrika.” Iza toga je krenuo naprijed pa ga je susreo Sad.b.Muaz.On mu rece:”O Sade, sin Muazov ,zelim dzennet, tako mi Nadrovog Gospodara, ja osjecam njegov miris Ispod Uhuda.” Sad rece:”Allahov Poslanice, ja ne bih bio u stanju uciniti ono sto je on ucinio.” Enes dalje veli:” Mi smo ga poslije pronasli, sa osamdeset i nekoliko proboda od koplja, sablje i uboda od strijele. Mi smo ga pronasli poginulog, a musrici su ga bili toliko izmasakrirali, da ga niko od nas nije mogao prepoznati osim njegove sestre i to po njegovim jagodicama na vrhovima prstiju.”

Enes.r.a. veli:”Mi smo smatrali, da je u vezi s njim i slicnih njemu objavljen Kur anski ajed Ahzab-23.
Semure r.a. prenosi da je Allahov Poslakin s.a.v.s. rekao:”jedne noci sam vidio dvojicu ljudi, dodjose i podigose me na jedno stablo, pa me uvedose u jednu kucu na njemu, koja je ljepsa i vrednija od svih koje sam dotada vidio.Oni mi rekose:Ova ovdje kuca je dom sehida.” (Buhari-ovo je samo dio drugog hadisa)
Enes.r.a. prenosi da je Ummi Rebia el-Berra, a ona je majka Harisa b.Suraka ,dosla Poslaniku s.a.v.s. i rekla,”Allahov Psolanice, Hoces li mi reci za Harisa, koji je vec poginuo na dan Bedra, pa ako je u dzennetu ja cu ga saburiti,a ako je na nekom drugom mjestu, onda cu se boriti sa placem zbog toga.” Allahov Poslanik s.a.v.sjoj rece:” O,majko harisova, u dzennetu su mnoge basce,a tvoj sin je dosao u Firdevsi El-Eala (najljepsu).”

Dzabir b.Abdullah r.a. prenosi i kaze :”Moga oca su donijeli pred Poslanika s.a.v.s. Bio je sav iznakazen. Kad ga stavis pred njega, ja prodjoh da mu otkrijem lice pa mi ljudi to ne dadose,a Poslanik s.a.v.s. rece:” Jos mu meleki svojim krilima prave hladovinu.”

Od Sehla bin Hunejfa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko iskreno bude trazio sehadet, pogibiju na Allahovou putu, od Uzvisenog Allaha, Allah ce mu dati stepene sehida, makar umro na svojoj postelji.”

Od Enesa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s.rekao:”Sehid ne osjeti bol pri pogibiji osim kao sto osjeti neko od vas kada se ustine.”
Od Ebu Musaa,el –Esarija r.a. se prenosi da bi Vjerovjesnik.s.a.v.s kada bi se bojao nekog naroda rekao:”Allahu moj, Tebe stavljamo (Kao zastitu) prednjih i Tebi se utjecemo od njihovih zala.” (Muttefekun alejhi)

OD Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Ko spremi konja za Allahov put (cekajuci dzihad) vjerujuci u Allaha, potvrdujuci njegovo obecanje, svako njegovo hranjenje , pojenje , veliki i mali izmet ce zaista biti na njegovoj vagi na Sudnjem danu.” (Buhari)

Od Ebu Hammeda r.a.se prenosi da je rekao:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s kako kaze:”Allah zaista zbog jedne strijele uvodi u dzennet tri osobe: Onoga koji ju je napravio nadajuci se u njenoj proizvodnji svakom dobru, onoga koji sa njom hadja i onoga koji je dodaje. Vjezbajte gadjanje i jahanje, a da vjezbate gadjanje draze mi je nego da vjezbate jahanje. Ko svojom voljom osavi gadjanje, nakon sto je poducen, pa to je ,zaista, blagodat koju je ostavio, ili je rekao , koju je, zanijekao” (Ebu Davud,Alzani,Daif)

Ebu Jahja Hurejm b.Fatik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:”Ko potrosi nesto na Allahovom putu, pise mu se sedam stotina puta vise.” (Tirmizija-basen)
Od Sehla bin Sa’da r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao:”Jedan dan boravka straze na Allahovom putu vrijedniji od dunjaluka i svega sto je na njemu, jedno mjesto u dzennetu velicine vaseg bica je vrijednije od dunjaluka i onoga sto je na njemu , jedan jutranji pohod koji ucini rob na putu Uzvisenog Allaha, ili vecernji pohod, bolji je od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)

Od Fadale ibn ‘Ubejda, r.a.se prenosi da je Allahov poslanik,s.a.v.s. rekao:”Svakom umrlom se zapecati njegov posao osim borcu na Allahovom putu. Zaista se njegov posao uvecava sve do Sudnjeg dana i on ce biti sacuvan od kaburskog iskusenja.” (Ebu Dabud,Tirmizi, Basen-Sahih)
Selman.r.a. prenosi:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze:”Dan pripravnosti na Allahovom putu bolji je od mjesec dana posta i namaza. Ako umre u pripravnosti bice nagradjen od Allaha za posao koji je ucinio, a ako je ziv, bice nagradjen opskrbom i siguran od iskusenja kaburskih. (Muslim)
Usman r.a. prenosi: “Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze”Pripravnost na Allahovom putu bolja je od hiljadu dana u kojim nema dana pripravnosti.”

Od Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Allah je zagarantovao onome koji izadje na Njegovom putu, a ne podstrekuje ga na to osim zihad na Mom putu, iman u Mene i vjerovanje u Moje poslanike, on mi je zagarantovao da ce ga uvesti u dzennet, ili ce ga vratiti njegovom mjestu iz kojeg je krenuo sa nagradom koju je zaradio, ili plijenom (koji je zadobio). Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, nema nijedne rane koja se zadobije na Allahovom putu, a da nece sa njom doci na Sudnji dan u onakvom obliku kakva je bila na dan kada je ranjen, njena boja je boja krvi, a miris, miris miska. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, kada ne bih otezao muslimanima, ne bih nikad izostao iz odreda koji se bore na Allahovom putu, ali ja nisam u stanju da omogucim svim muslimanima da idu, niti oni sami imaju mogucnosti,a njima bi bilo tesko da me ne poslusaju. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zelim da se borim na Allahovom putu pa da poginem pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem, pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem.” (Muslim)

Od njega se takode prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao: “Nema ni jednog ranjenika koji je ranjen na Allahovom putu,a da nece doci na Sudnji dan sa ranom koja krvari, boja joj je boja krvi,a miris,miris mosusa.” (Muttefekun alejhi)

Muaz r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao :”Koji se musliman bori na Allahovom putu koliko traje jedna muznja deve, obavezan mu dzennet, a ko dobije jednu rana na Allahovom putu ili povredu od nesrece, rana ce biti na sudnjem danu veca nego prije. Krv ce biti u boji safrana, a miris-miris miska.” (Ebu Davud i Tirmizi-bazen)

Ebu Hurejre r.a.prenosi:”Jedan covjek od ashba Allahovog Poslanika s.a.v.s. naisao je na jednu planinsku uvalu u kojoj bijase jedan mali izvor vode, pa mu se to svidjelo, pa je rekao:” Kad bih se izolovao od svijeta i nastanio u ovoj uvali, ali to necu uciniti sve dok mi ne dozvoli Allahov Poslanik, ciju cu dozvolit zatraziti. Taj ashab je saopstio Allahovu Poslaniku svoju odluku, pa mu Poslanik .s.a.v.s.rece:” Nemoj to ciniti.Vasa borba na Allahovom putu je bolja od obavljanja namaza u kuci sedamdeset godina. Zar vi ne zelite da vam Allah oprosti i da vas uvede u dzennet? Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko koliko je izmedju dvije muznje deve, obavezan mu je dzennet.” (Tirmizi-basen)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je neko upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.:”Allahov Poslanice, sta je ravno dzihadu na Allahovom putu.” Poslanik s.a.v.s. im rece: “To vi ne mozete uciniti. “Pa su ponovili dva ili tri puta pitanje. Svaki put im je Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovorio:”To vi ne mozete uciniti.” A onda im rece:”Primjer mudzahida na Allahovom putu je kao primjer ustrajnog postaca i klanjaca, pokornog Allahovim ajetima,sve dok se borac na Allahovom putu ne vrati iz borbe.” (Muttefekun alejhi)

Ovaj citat Muslima.U predaji Buharije se kaze: Neki covjek je rekao”Allahov Poslanice, koji je posao ravan dzihadu?”Allahov Poslanik s.a.v.s. rece” Nema takvog posla.” Zatim rece:” Mozes li ti, kada mudzahid krene u borbu da udjes u svoj mesdzid, pa da klanjas bez prekida i da postis bez prestanka?” A onda rece” A ko to moze.”

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Jedan od najboljih nacina zivljenja ljudi je zivot covjeka koji se drzi za uzde svoga kona na Allahovom putu. Kad god cuje kakvu buku ili povik, on mu se zaskoci na ledja spreman za borbu ili smrt iduci tamo gdje ce je naci. Isto tako zivot pastira sa svojim stadom na jednom visu od visova ili u dolini od dolina, koji obavlja namaz ,daje zekat i koji robuje svome Gospodaru sve do smrti, od ljudi je koji cine samo dobro. ” (Muslim)

Od njega se takodjer prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:” U dzennetu ima stotinu deredza,stepena, koje je Allah pripremio duzahidima na Allahovom putu. Izmedju dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” (Buhari)

Islamski Forum
Back to top button