Fetve & Ostalo

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu

Značenje termina hajz, istihaz i nifas

Uzvišeni Allah stvorio je ljude kako bi Ga obožavali: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju”, a da bi čovjek ispravno obožavao Uzvišenog Allaha, potrebno je da nauči kako da Ga obožava, kada je i pod kojim uvjetima ispravna njegova molitva, a kada nije, na kojim mjestima da to čini i dr. Zbog toga je poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, prvo naređeno: “Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara!” Kada Uzvišeni Allah želi Svome robu dobro, podari mu da razumije svoju vjeru: “Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.” (Buhari i Muslim)

Propisi koje je obavezna znati svaka žena jesu propisi o krvarenju, koji se odnose na hajz – menstruaciju, nifas – poslijeporođajno krvarenje i istihazu –krvarenje izvan perioda menstruacije i nifasa. Nažalost, zbog nedostatka literature na bosanskom jeziku i zbog nejasnoće samog problema, mnoge muslimanke dolaze u dilemu i ne znaju koja je krv u pitanju, pa samim tim ne znaju kako da postupe: da li da se okupaju i da klanjaju ili ne, da li se krv koja se pojavila poslije mjesečnog pranja smatra hajzom ili ne, da li se kap ili dvije krvi smatra početkom hajza, i ostali problemi sa kojima se susreću. U nastavku teksta u sažetoj formi pojasnit ćemo propise u vezi sa ovim pitanjima, moleći Uzvišenog Allaha da nam podari uspjeha!

Značenje termina hajz

U arapskom jeziku termin hajd znači tečenje i curenje nečega, iz čega se da zaključiti da se kap ili dvije ne smatraju hajzom.

Prema šerijatskoj terminologiji, hajd je “krv koja se pojavljuje kod žena kao prirodna pojava, bez posebnog razloga, u poznatim vremenima”, tj. hajz je krv koja se pojavljuje bez nekog posebnog razloga, kao što je bolest, abortus ili porođaj.
Starosna dob u kojoj se pojavljuje hajz i njegovo trajanje

Kada se kaže “starosna dob u kojoj se pojavljuje hajz ”, misli se na to da li postoji određena starosna granica kod žena prije ili poslije koje kada se pojavi krv neće smatrati hajzom, već krvlju koja se pojavila kao ishod neke bolesti ili rane. Pa primjera radi, da kažemo, da je najniža granica starosne dobi kod žena za pojavu hajza devet godina, a najviša 50, pa ukoliko se pojavi krv prije nego što je djevojčica napunila devet godina, ne smatra se hajzom ili ukoliko se pojavi kod žene krv nakon što je napunila 50 godina neće se, također, smatrati hajzom.

Starosna dob u kojoj žena počinje dobivati menstruaciju nije striktno određena, odnosno ne postoji najmanja i najveća starosna granica za pojavu menstruacije. Dakle, moguće je da žena dobije mejanstruaciju u bilo kojoj godini života.

Kada je riječ o tome koliko dana traje menstruacija, isto tako ne postoji ograničenje na najkraće i najduže trajanje, već, kada se krv pojavi, smatrat će se da je hajz počeo, a kada krvarenje prestane, smatrat će se da je hajz završen.
Menstruacija i trudnoća

U većini slučajeva odmah na početku trudnoće žena prestaje dobivati menstruaciju. Ukoliko bi trudnica vidjela krv malo prije porođaja, kao dva ili tri dana, uz pojavu porođajnih bolova, to stanje smatrat će se nifasom. A ukoliko se krv pojavi puno prije porođaja ili malo prije porođaja bez pojave porođajnih bolova, da li će se ta krv smatrati hajzom ili istihazom? U tom slučaju smatrat će se hajzom, ukoliko se pojavi u uobičajenom obliku. U Kur’anu i sunnetu ne postoji dokaz koji ukazuje na to da trudnica ne može imati hajz.

Shodno tome, svi propisi koji se odnose na ženu koja ima hajz, a nije trudnica, odnose se i na trudnicu koja ima hajz, osim u dva slučaja:

• U slučaju razvoda braka. Mužu je zabranjeno da ženi u stanju hajza dadne razvod braka, osim ako je trudnica, jer to je zabranio Uzvišeni Allah: “…kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite…” (Et-Talak, 1). Tj. kada se očiste od mjesečnog pranja i poslije toga nisu imale spolni odnos sa mužem. U tom slučaju, kada se desi razvod, vrijeme čekanja isteka ‘iddeta će će biti jasno.

• U slučaju isteka iddeta – pričeka nakon razvoda ili smrti muža. Iddet trudnice ne ističe dobivanjem hajza, nego porođajem, bez obzira na to da li imala hajz ili ne. Na to se ukazuje u riječima Uzvišenog Allaha: “…trudne žene čekaju sve dok ne rode…” (Et-Talak, 4)

Promjene u menstrualnom ciklusu

Promjene u menstrualnom ciklusu manifestiraju se na nekoliko načina:

• Trajanje menstruacije se povećava ili smanjuje. Naprimjer, ženi kojoj menstruacija uobičajeno traje šest dana, produži se na sedam, ili joj uobičajeno traje sedam dana, pa se smanji na šest.

• Neredovite menstruacije, žena uobičajeno ima krvarenje na kraju mjeseca, pa joj se pojavi na početku ili da ima krvarenje na početku mjeseca, pa joj se pojavi na kraju.

Za obje vrste važi isto pravilo: kada vidi krv, smatrat će je hajzom, a kada krvarenje prestane, hajz je završen, bez obzira na to da li menstrualni ciklus trajao kraće ili duže.

• Pojava žućkaste ili mutne krvi, tj. da vidi žutu krv ili mutnu, između žute i crne boje.

Ukoliko bi se takva krv pojavila tokom krvarenja ili odmah nakon prestanka, smatrat će se hajzom, a ukoliko se pojavi nakon čišćenja, neće se smatrati hajzom. Ummu Atijja kazuje: “Žućkastu i mutnu tečnost nismo ubrajali ni u što” (Buhari), a u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Ebu Davud navodi se dodatak: “poslije čišćenja”.

• Prekidi tokom menstrualnog ciklusa, tj. da jedan dan vidi krv a drugi ne ili slično tome. Tu imamo dva slučaja:

– Da se to stalno dešava, da konstantno traje. U tom slučaju smatrat ćemo tu krv istihazom.

– Da se ponekad desi, pa shodno tome ima ispravno vrijeme čišćenja. Ukoliko bi period kad prekine krvarenje trajao manje od jednog dana, u tom slučaju taj prekid neće se smatrati završetkom hajza (završetkom mjesečnog ciklusa). Jer stalno kupanje bi prestavljalo veliku poteškoću, a kaže Uzvišeni Allah: „…i u vjeri vam nije ništa teško propisao…“ (El-Hadž, 78.) Pa shodno tome ukoliko bi prekid trajao manje od jedan dan neće se smatrati krajem mjesečnog ciklusa, osim da ima nešto što ukazuje na to, kao završetak uobičajnog perioda ili pojava bijelog iscjedka.

Propisi o hajzu

Postoje mnogi propisi o hajzu, njih više od dvadeset, ali mi ćemo navesti nekoliko najbitnijih:

• Ženi koja ima menstruaciju nije dozvoljeno da klanja, ni obavezne i dobrovoljne, a ukoliko bi klanjala, njen namaz ne bi bio ispravan.

Kada je riječ o spominjanju Uzvišenog Allaha, izgovaranju zikra, bismille prije jela, čitanju hadisa i fikhskih djela, učenju dove, izgovaranju “amin” i slušanju Kur’ana, sve to dozvoljeno je ženama tokom mjesečnog ciklusa. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stavljao je glavu u moje krilo i učio Kur’an, a ja sam imala menstruaciju.” (Buhari, broj 297)

Što se tiče učenja Kur’ana, ženama je dozvoljeno da uče Kur’an tokom mjesečnog ciklusa gledajući u Mushaf ili da uče u sebi, ne izgovarajući harfove naglas. U pogledu učenja Kur’ana naglas postoji jako razilaženje učenjaka, pa je tako preče da se izbjegne razilaženje, osim u slučaju potrebe, kao kad je u pitanju muhafiza, koja prilikom podučavanja učenica mora da izgovara harfove ili prilikom ispitivanja mora da izgovori harfove i slično tome.

• Ženi koja ima menstruaciju nije dozvoljeno da posti ni obavezni ni dobrovoljni post, a ukoliko bi postila, njen post ne bi bio ispravan, ali je dužna da naposti propuštene dane obaveznog posta. Ako zaposti, pa u toku dana dobije menstruaciju, prekinut će post i taj dan dužna je da naposti. Ako tokom posta osjeti menstrualne bolove prije akšama, ali se krv pojavi tek poslije akšama, njen post je potpun i nije pokvaren. Ukoliko bi ujutro ustala, poslije zore, i primijetila da je menstruacija prestala, pa se okupala i zapostila, njen post toga dana neće biti ispravan, ali ako bi joj hajz prestao prije nastupanja zore, pa zatim zapostila, njen post će biti ispravan, pa makar se ne okupala prije nastupanja sabahskog vremena.

• Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je da tavafi oko Kabe, svejedno radilo se o obaveznom tavafu ili dobrovoljnom, a ukoliko bi tavafila, njen tavaf ne bi bio ispravan, zbog hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Radi sve ono što rade hadžije osim obilaska oko Kabe – tavafa.” (Muslim)

Što se tiče ostalih obreda hadža i umre, ženi u toku mjesečnog ciklusa dozvoljeno je da ih obavlja. Prema tome, ukoliko bi žena dobila menstruaciju odmah poslije tavafa ili tokom obavljanja sa’ja, tavaf bi joj bio ispravan, kao i sa’j.

• Ukoliko bi žena upotpunila hadžske i umranske obrede, zatim dobila menstruaciju prije napuštanja Meke i menstruacija potrajala do vremena kada treba napustiti Meku, u tom slučaju izaći će iz Meke bez obavljanja oproštajnog tavafa, zbog hadisa Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, koji kaže: “Ljudima je naređeno da posljednja njihova obaveza bude tavaf oko Kabe, samo što je to olakšano (neobavezno) osobi koja ima menstruaciju.”

• Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je da boravi u džamiji ili mesdžidu.

• U vremenu kada žena ima menstruaciju, zabranjeno je imati intimni odnos s njom. Uzvišeni Allah kaže: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju.” (El-Bekara, 222)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Radite sve osim spolnog odnosa.” (Muslim)

Imam Šafija rekao je: “Onaj ko sa ženom koja ima menstruaciju stupi u intimni odnos, počinio je veliki grijeh.” (El-Muhezzeb)

• Mužu nije dozvoljeno da ženi koja je u mjesečnom ciklusu dadne razvod braka. Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite…” (Et-Talak, 1)

1 2Sljedeća stranica
Učimo o Islamu
Back to top button